Stredn odborn kola bzinsk 11 nov mesto nad v hom
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom PowerPoint PPT Presentation


 • 70 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom. Rozvojový projekt grafické systémy Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov. Naša škola. Adresa:

Download Presentation

Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Rozvojový projekt grafické systémy

Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov.

Ing. Gabriela Perejdová


Naša škola

Adresa:

Stredná odborná škola Bzinská 11 915 01 Nové Mesto nad Váhom Slovakia Telefón: +421 32 7714281,

7465111 - ústredňa Fax: +421 32 7465123 Email: [email protected]: www.spsnmnv.sk

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Ciele a obsahové zameranie:

 • zlepšenie uplatnenia žiakov elektrotechnických odborov na trhu,

 • zvýšenie odborných kompetencií žiakov podľa požiadaviek zamestnávateľov v našom regióne,

 • prístup a praktické zvládnutie žiakmi najnovších elektrotechnických softvérov,

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním najnovších grafických systémov a modernej výpočtovej techniky pre prípravu žiakov na budúce povolanie,

 • zakúpenie softvéru,

 • inovácia obsahu učebných osnov pre odborné elektrotechnické predmety,

 • zaškolenie pedagógov na nové grafické softvéry,

 • tvorba študijných materiálov, metodických listov pre aplikované softvéry.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Stručná charakteristika súčasného stavu:

 • v našom regióne v súčasnosti je veľký rozvoj elektrotechnického priemyslu - výstavba automobiliek v blízkom okolí – Trnava, Žilina,

 • nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily,

 • požiadavky zamestnávateľov - znalosti práce s výpočtovou technikou a špeciálnymi programami pre tvorbu technickej dokumentácie v elektrotechnike,

 • v škole – zavádzanie grafických systémov do vyučovania odborných elektrotechnických predmetov,

 • v súčasnosti sa využívajú dve nové učebne výpočtovej techniky, špeciálne zamerané na grafické systémy.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Stručná charakteristika súčasného stavu:

 • Pre tvorbu technickej dokumentácie v študijných elektrotechnických odboroch sa využívajú programy EAGLE 4.16 a ProfiCAD 4.2,

 • EAGLE 4.16 je výkonný softvér pre komplexný návrh dosiek plošných spojov pomocou počítača od nakreslenia schémy, spracovania návrhu dosky až po vygenerovanie dátových súborov pre priemyselnú výrobu a osadenie dosky. Žiak na teoretickej hodine spracuje návrh dosky a tento využije pre výrobu dosky na praktickom výcviku,

 • ProfiCAD 4.2. – je profesionálny efektívny softvér pre tvorbu elektrotechnickej dokumentácie, napr. schémy elektrickej inštalácie, telekomunikačné schémy, silnoprúdové zapojenia a pod.,

 • oba softvéry - pre vzdelávanie sú dostupné ako freeware.

  www.proficad.cz

  www.eagle.cz

Ing. Gabriela Perejdová


Požiadavky firiem na absolventov - Projekt „Stredné školy“Projekt v spolupráci s firmou TRW a zamestnávateľmi v regióne

Aké vedomosti a zručnosti chýbajú absolventovi školy, aby mohol úspešne vykonávať činnosť v konkrétnej pracovnej pozícii?

čítanie výkresovej dokumentácie,

teoretická znalosť odbornej problematiky (rôzne zákony, napr. ohmy  a  pod.),

všeobecné odborné vedomosti k danej pozícii – napr. CNC (práca s programovaním), elektromontážnici (montáž, zapájanie),

praktická zručnosť, chýbajúca prax v zváraní, spájkovaní,

ochota a celkový prístup naučiť sa niečo nové, skutočný záujem o svoju oblasť odbornosti,

nevyučuje sa praktická časť (asi to vyplýva z nedostatočného strojového vybavenia školy),

absentuje pravdepodobne práca v kolektíve, a s tým spojená komunikácia,

mnohí žiaci, tak pracujú samostatne, bez väčšej integrácie so skúsenými kolegami a z toho vyplývajúcich výhod teamovej prace.

Bratislava, 16. 12. 2008

Ing. Gabriela Perejdová

6


Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Cieľová skupina:

 • žiaci elektrotechnických študijných a učebných oborov,

 • učitelia odborných predmetov a majstri odborného výcviku učiaci v týchto odboroch.

Ing. Gabriela Perejdová


Projekt :Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov

Očakávané výstupy :

Kvalitatívne:

 • zvýšenie a skvalitnenie odborných kompetencií žiakov využívaním nových grafických systémov, ich lepšie uplatnenie na trhu práce,

 • v elektrotechnických odboroch skvalitnenie nadväznosti teoretických elektrotechnických predmetov a odbornej praxe využívaním nového softvéru,

 • zvýšenie kvality školy.

  Kvantitatívne:

 • zakúpenie programu Multisim,

 • vytvorenie učebných textov a metodických listov pre výučbu,

 • realizované školenie na nové grafické softvéry.

Ing. Gabriela Perejdová


Naše aktivity

 • zohľadnenie potrieb regiónu pri tvorbe SkVP

 • zosúladenie tematických plánov jednotlivých predmetov, úprava tematických plánov,

 • vypracovanie študijných materiálov pre žiakov,

 • zavedenie nových metód a foriem do vyučovacieho procesu – projektové, zážitkové vyučovanie,

 • rozvoj spolupráce s firmami v regióne – získanie informácií, ktoré sa využijú pri inovácii obsahu učiva.

Ing. Gabriela Perejdová


Stredná odborná škola Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Rozvojový projekt grafické systémy

Uplatnenie na trhu práce si vyžaduje nové odborné kompetencie žiakov.

Ďakujem za pozornosť

Ing. Gabriela Perejdová


 • Login