Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski
Download
1 / 26

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013. dr Teresa Małecka Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze Konferencja: „Szanse dla biznesu” Piła, 31 maja 2007 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski Szanse dla biznesu Fundusze unijne 2007 - 2013' - reese


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Strategiczne wyzwania rozwojowe dla Polski

Szanse dla biznesu

Fundusze unijne 2007 - 2013

dr Teresa Małecka

Szef Gabinetu Ministra Rozwoju Regionalnego

Wielkopolskie Spotkania Gospodarcze

Konferencja: „Szanse dla biznesu”

Piła, 31 maja 2007 r.


Strategia Rozwoju Kraju 2007 – 2015

Szanse i wyzwania dla Polski i regionów

Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 (SRK) - podstawowy dokument

strategiczny określający cele i priorytety polityki rozwoju w latach 2007 - 2015

Cel główny SRK

Podniesienie poziomu i jakości życia mieszkańców Polski: poszczególnych obywateli i rodzin

Priorytety

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

2. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej

3. Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości

4. Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej

i jej bezpieczeństwa

5. Rozwój obszarów wiejskich

6. Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej


Finansowanie rozwoju Polski

2007 - 2015

Fundusze Unii Europejskiej i środki krajowe

mld euro

 • Ceny z 2004 r.

 • Dodatkowo na realizację SRK przeznaczone będą również środki z mechanizmu finansowego EOG i Norweskiego

 • mechanizmu Finansowego (250 mln euro w latach 2004 – 2009)


Narodowa Strategia Spójności 2007 - 2013

Cele i programy operacyjne

85, 6 mld euro (środki UE + wkład krajowy)

na cele określone w Narodowej Strategii Spójności (NSRO)


Szanse i wyzwania dla Polski i regionów

Polityka spójności w Polsce 2007 - 2015

 • Wielkość środków polityki spójności - ponad 67 mld Euro, razem z wkładem krajowym 85,6 mld Euro

 • Polska największym beneficjentem w UE - ok. 20% całości środków polityki spójności

 • Ponad 60% środków polityki spójności w Polsce na realizację Strategii Lizbońskiej

 • Tworzenie warunków dla inwestycji – infrastruktura techniczna i społeczna - ponad 40% środków (PO IiŚ)

 • Wzmocnienie potencjału konkurencyjności i innowacjyjnośći Polski i regionów – 11% środków (PO IG) oraz średnio 25% środków RPO na wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego – 13% środków (PO KL)

 • Wspieranie rozwoju endogenicznego regionów w oparciu o zdecentralizowany system wdrażania funduszy unijnych – 16 regionalnych programów operacyjnych

 • Samorządy terytorialne - główne ośrodki decyzyjne programowania i realizacji strategii rozwoju regionalnego

 • Sprawny system realizacji – ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju


Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Priorytety

 • Alokacja ogółem - 9, 7 mld EUR, tym 8,3 mld EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Program Operacyjny Innowacyjna GospodarkaWsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki

 • Wsparcie przedsięwzięć o wysokim stopniu innowacyjności

 • Wsparcie projektów wysoko innowacyjnych o dużej wartości

 • Wsparcie projektów B+R realizowanych na rzecz przedsiębiorstw

 • Wsparcie wdrożeń nowych technologii

 • Dwuetapowe wsparcie inicjowania działalności innowacyjnej

 • Wsparcie budowania powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami

 • Wsparcie doradcze - internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw

 • Wsparcie ochrony patentowej przedsiębiorstw

 • Wsparcie rozwoju usług elektronicznych świadczonych pomiędzy przedsiębiorstwami oraz na zewnątrzProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Priorytety

Alokacja ogółem – 36,4 mld EUR, w tym 21,5 mld EUR z Funduszu Spójności


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Wsparcie dla przedsiębiorstw- kierunki

 • Duże przedsiębiorstwa:

 • Systemy zarządzania środowiskowego

 • Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT)

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno - ściekowej

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza

 • Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów poużytkowych lub niebezpiecznych

 • Przedsiębiorstwa:

 • Zwiększenie efektywności energetycznej - modernizacja sieci elektroenergetycznych i cieplnych

 • Zwiększenie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym biopaliw

 • Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Beneficjenci

 • Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

 • GDDKiA, PKP PLK S.A.

 • Jednostki administracji rządowej

 • Państwowe szkoły wyższe

 • Kościoły i związki wyznaniowe

 • Przedsiębiorstwa

 • Organizacje pozarządowe

 • Instytucje naukowe

 • Instytucje kultury

 • Niepubliczne oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytey

 • Alokacja ogółem - 11,4 mld EUR, w tym 9,7 mld EUR z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Komponent krajowy - 39% (4,5 mld EUR) - działania horyzontalne

 • 1. Zatrudnienie i integracja społeczna

 • 2. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

 • 3. Wysoka jakość systemu oświaty

 • 4. Szkolnictwo wyższe i nauka

 • 5. Dobre rządzenie

 • 6. Profilaktyka, promocja i poprawa stanu zdrowia ludności w wieku produkcyjnym

 • Komponent regionalny - 61% (7 mld EUR)

 • 7. Rynek pracy otwarty dla wszystkich oraz promocja integracji społecznej

 • 8. Regionalne kadry gospodarki

 • 9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 • 10. Partnerstwo na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

 • 11. Pomoc techniczna


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytety

Środki finansowe dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw - 1,5 mld EUR (EFS)

Środki finansowe na wsparcie przedsiębiorczości i samo zatrudnienia - 882 mln EUR ( EFS)

Ogółem dla przedsiębiorstw, pracowników i przedsiębiorczości - 25% alokacji POKL

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Cele


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wsparcie dla przedsiębiorstw - kierunki

 • Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

 • • Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr

 • Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

 • Transfer wiedzy

 • Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Beneficjenci

 • Instytucje rynku pracy

 • Instytucje szkoleniowe

 • Jednostki administracji rządowej i samorządowej

 • Jednostki administracji centralnej

 • Przedsiębiorcy

 • Instytucje otoczenia biznesu

 • Organizacje pozarządowe

 • Instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego

 • Inne podmioty


Regionalne Programy OperacyjneAlokacja środków wg priorytetów (w %)


Polityka spójności w Polsce

Zasady DOBREGO RZĄDZENIA

 • Warunkiem wykorzystania przyznanych Polsce funduszy unijnych

 • i związanej z nimi szansy wsparcia przemian gospodarczych i

 • społecznych do 2015 roku jest zapewnienie skutecznego i

 • efektywnego systemu realizacji europejskiej polityki spójności

 • w Polsce, w tym zwłaszcza:

 • Umocnienie systemu instytucjonalno-regulacyjnego

 • Utworzenie odpowiednich struktur instytucjonalnych i

 • organizacyjnych tak na szczeblu centralnym, jak i regionalnym,

 • a także lokalnym

 • Przygotowanie kadr, zwłaszcza pracowników administracji

 • publicznej do zarządzania i wdrażania programów operacyjnych

 • Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania i realizacji

 • programów i projektów (w tym informatyki)

 • Stworzenie społeczeństwa obywatelskiego i dynamicznych

 • wspólnot samorządowych na poziomie regionów i lokalnym

 • Oznacza to stosowanie się do zasad DOBRERGO RZĄDZENIA


Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoZasady DOBREGO RZĄDZENIA

Unia Europejska stworzyła w ramach polityki spójności odpowiednie mechanizmy dla finansowego wsparcia zdolności administracyjnych w krajach członkowskich tak, by możliwe było stosowanie zasad DOBREGO RZĄDZENIA

W realizacji polityki spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dąży do stosowania zasad DOBREGO RZĄDZENIA

 • Służy temu:

 • Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z 6 grudnia 2006 r.

 • Przygotowywane przez MRR regulacje i procedury dotyczące systemu wdrażania

 • programów operacyjnych

 • Nadzór i kontrola nad tworzeniem odpowiednich struktur organizacyjnych

 • Przewidziane w programach operacyjnych środki na finansowanie projektów

 • służących realizacji celu pierwszego Narodowej Strategii Spójności – poprawie

 • jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowie

 • mechanizmów partnerstwa


Realizacja Programów Operacyjnych2007 - 2013

Ustawa o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju

z 6 grudnia 2006 r.określa

Podmioty zaangażowane i ich obowiązki

Rodzajeprojektów

Wybór projektóww trybie konkursu

Art. 28

Rozdz. 5

Art. 28 ust. 3, art. 29-31

 • indywidualne

 • systemowe

 • z konkursu

 • powyżej 25 mln EUR

 • sposób przeprowadzaniakonkursów

 • powołanie ekspertówdo oceny projektów

 • tryb odwoławczy

 • nadzór wojewody

 • instytucja zarządzająca

 • instytucja pośrednicząca

 • instytucja wdrażająca

Art. 35 Zadania MRR

Art. 36 Komitet Monitorujący


Realizacja Programów Operacyjnych2007 - 2013

Ustawa o zasadach prowadzenia

polityki rozwoju

z 6 grudnia 2006 r.zapewnia

Przepływ informacji

między poszczególnymi

podmiotami

Łatwy dostęp do informacji

Jawność

i

przejrzystość

wszelkich procesów

Jasne kryteria

i

procedury

Włączenie w proces

przygotowań

i

wdrażania

ekspertów,

różnych instytucji

rządowych

i

pozarządowych,

a także

organizacji społecznychWdrażanie programów operacyjnych

Instytucje

Ministerstwo RozwojuRegionalnego przygotuje do końca kwietnia br. dla

Rady Ministrów raport nt. stanu przygotowania instytucji do pełnienia

powierzonych im funkcji


Rola MRR

Instytucja zarządzająca

 • Regulacje i procedury

 • Rozporządzenia MRR, w tym m.in.: przyjęcie programów operacyjnych i ich uzupełnień,

 • pomoc publiczna, kontrola realizacji projektów i programów, powoływanie ekspertów do oceny

 • projektów

 • WytyczneMinistra

  • - Wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych, w tym m. in.: szczegółowy opis priorytetów, zasady wyboru projektów,

  • płatności i rozliczenia, sprawozdawczość, system informatyczny, kontrola realizacji programów

  • operacyjnych, kwalifikowalność kosztów

  • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych horyzontalnych - czerwiec 2007

  • - Wytyczne dotyczące zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi

 • Planowane zakończenie procesu konsultacji wytycznych - wrzesień 2007

 • Zalecenia dla Regionalnych Programów Operacyjnych


Zwiększenie potencjału administracyjnego

 • Plan działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013 (przyjęty przez RM dnia 17.04. 2007)

 • Utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych dla realizacji programów operacyjnych - zapewnienie operacyjności jednostek:

 • w krajowych programach operacyjnych - do końca maja 2007

 • w regionalnych programach operacyjnych - do końca czerwca 2007

 • Osiągnięcie odpowiedniego stanu zatrudnienia w administracji publicznej zaangażowanej w realizację programów operacyjnych

 • Osiągnięcie odpowiedniego stopnia przygotowania struktur i pracowników administracji publicznej do wykonywania przewidzianych zadań: szkolenia, informatyzacja zarządzania, rozwój sieci współpracy z jednostkami naukowo- badawczymi, partnerami społeczno - gospodarczymi

 • Wspomaganie procesu przygotowania projektów kluczowych


Wdrażanie programów operacyjnych

Aktualne prace MRR

 • Negocjacje z Komisją Europejską programów operacyjnych

 • Przygotowywanie szczegółowych opisów osi priorytetowych

 • Przygotowywanie systemu instytucjonalnego

 • (pre-audyt)

 • Demarkacja/komplementarność (obszary problemowe)

 • Przygotowywanie schematów pomoc publicznej

 • Opracowywanie Rozporządzeń i Wytycznych Ministra

 • Przygotowanie nowelizacji ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju


Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Rozwoju RegionalnegoUl. Wspólna 2/4www.mrr.gov.plwww.funduszestrukturalne.gov.pl


ad