k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami z hlediska legislativy
Download
Skip this Video
Download Presentation
ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA LEGISLATIVY

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA LEGISLATIVY - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA LEGISLATIVY. PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského. ZÁKONY. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA LEGISLATIVY' - reegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami z hlediska legislativy

ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Z HLEDISKA LEGISLATIVY

PhDr. Jitka Kendíková

ZŠ J. Gutha-Jarkovského

G Jiřího Gutha-Jarkovského

z kony
ZÁKONY
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
vyhl ky
VYHLÁŠKY
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
souvisej c p edpisy
SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY
 • Vyhláška č. 13/2004 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami
ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

„Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodnění.“ (§ 16 odst. 1) školského zákona).

k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami1
ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 • žáky se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie aj. – nebo chování závažnějšího charakteru),
 • žáky se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobou nemocí nebo lehčí zdravotní poruchou vedoucí k poruchám učení nebo chování – dyslexie, ADHD aj., které vyžadují zohlednění při vzdělávání),
 • žáky se sociálním znevýhodněním (např. děti s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, z nevýhodného rodinného prostředí, z cizojazyčného prostředí apod.).
k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami2
ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
 • Žáci se SVP mají právo: „na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení. Pro žáky a studenty se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.“ (viz § 16 odst. 6) školského zákona)
k se speci ln mi vzd l vac mi pot ebami3
ŽÁK SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají nárok na:

 • vyrovnávací opatření
 • podpůrná opatření
formy vzd l v n k se svp
FORMY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SVP
 • Individuální integrace do tříd v běžných školách
 • Skupinová integrace probíhá ve speciálních třídách
 • Speciální školy, školy s upraveným vzdělávacím programem samostatně zřízené pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením
z kladn dokumentace koly
ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE ŠKOLY
 • IVP
 • Evidence žáků se SVP
 • Různé žádosti
 • Výkazy
 • Školní vzdělávací program
 • Výroční zpráva
n le itosti ivp
NÁLEŽITOSTI IVP
 • Údaje o obsahu, rozsahu, průběhu a způsobu poskytování speciální odborné péče, včetně zdůvodnění.
 • Data o cíli vzdělávání, časové a obsahové rozvržení učiva, způsob zadávání a plnění úloh, způsob hodnocení, úpravu konání zkoušek v závěrečných ročnících (závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky)
 • Vyjádření potřeby asistenta pedagoga a rozsah jeho práce
 • Seznam kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek či speciálních učebnic a didaktických materiálů nezbytných pro výuku žáka
 • Jméno pracovníka školského poradenského zařízení, se kterým bude škola při zajišťování SVP žáka spolupracovat
 • Předpokládanou potřebu navýšení finančních prostředků nad rámec prostředků poskytovaných ze státního rozpočtu (dále jen SR)
 • Závěry odborných vyšetření
dal aspekty pr ce se ky se svp
DALŠÍ ASPEKTY PRÁCE SE ŽÁKY SE SVP
 • Personální zajištění
 • Komunikace
 • Ekonomické podmínky
 • Materiální zajištění
 • Organizační opatření
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

J. Kendíková

ad