Kooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL
Download
1 / 34

Ivana Anděrová, oddělení analytického zpracování NKČR KOSABI, ANOPRESS - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Kooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULL INFOS´ 2003 Knižnice - mosty informačnej spoločnosti Stará Lesná, 7.-10.4. Ivana Anděrová, oddělení analytického zpracování NKČR KOSABI, ANOPRESS.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ivana Anděrová, oddělení analytického zpracování NKČR KOSABI, ANOPRESS' - reed-sullivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Kooperační systém článkové bibliografie a báze ANL, ANL FULLINFOS´ 2003Knižnice - mosty informačnej spoločnostiStará Lesná, 7.-10.4.

Ivana Anděrová, oddělení analytického zpracování NKČR

KOSABI, ANOPRESS


Sou asn trendy ve zp stup ov n pln ch text a bibliografick ch informac o l nc ch na internetu 1
Současné trendy ve zpřístupňování plných textů a bibliografických informací o článcích na Internetu -1

 • Nutnost nových modelů získávání, zpracování a zpřístupňování bibliografických informací, nutnost změn v chování uživatele (human computer interaction) s rozvojem elektronického publikování

 • Typy elektronických dokumentů: podle původu - digitalizované, současně tištěné i elektronické, doplňky k tištěným, pouze elektronické; podle obsahu– různá hlediska dělení;způsob a úroveň vydávání/popisu - monografie, pokračující zdroje (seriály, integrující zdroje - např. webovská sídla), jednotlivé části.

 • Získávání - zdroje plných textů : plné texty přístupné na Internetu (elektronické časopisy, elektronická vydavatelství /nakladatelství/informační agentury - archivy a databáze), plné texty získané od autora/ vydavatele/nakladatele/distributora, povinný výtisk, automatický sběr dat (harvesting).

 • Zpracování bibliografických záznamů a plných textů - způsoby : tradiční v integrovaném knihovnickém systému (ALEPH apod.), v lince automatické indexace bibliografických záznamů z plných textů (spíše extrakce či poloautomatická indexace doplněna ručně než zcela automatická)za současné tvorby URL a metadat ve formě UNIMARC/perspektivně v MARC 21, DC, XHTML, XML/RDF - nástroje pro extrakci, editaci, generování a indexaci dat (www vyhledávač, SW).


Sou asn trendy ve zp stup ov n pln ch text a bibliografick ch informac o l nc ch na internetu 2
Současné trendy ve zpřístupňování plných textů a bibliografických informací o článcích na Internetu -2

 • Metadata : bibliografický záznam (MARC), DC - metadatový formát pro www zdroje s jednoduchou syntaxí a sémantikou, specifikováno 15 prvků , kvalifikované atributem či nekvalifikované.

 • Značkovací jazyky: značky určují způsob interpretace textu, značky určují význam (deskripce) a prezentaci (zobrazení) - HTML (kombinace obou typů, nedostatky), XML (pouze význam) + XSL (zobrazení) + Xlink, XPointer,XPath (odkazy).

 • Implementace metadat: MARC, DC a HTML, XHTML, XML/RDF v kvalifikované a nekvalifikované formě.

 • XML/RDF:popis systému značekDTD (Document Type Description)tvoří tzv.RDF (Resource Description Framework) - Rámec pro popis zdrojů v XML, definována syntax a sémantika - odkaz na definici RDF a metadatové schéma, tzv. jmenný prostor, prvek identifikován popisem (jmenným prostorem) a jeho názvem, možnost vkládat vnořené prvky.

 • Identifikace plných textů:URL , PURL (databáze, PURL je přiřazeno danému URL), URN ,SICI(pro tištěné i elektronické seriály, články), DOI (ochrana autorských práv).

 • Propojení: ruční/automatické, on-line/off-line, statické/dynamické, uzavřené/otevřené.


Sou asn trendy ve zp stup ov n pln ch text a bibliografick ch informac o l nc ch na internetu 3
Současné trendy ve zpřístupňování plných textů a bibliografických informací o článcích na Internetu - 3

 • Vyhledání a zpřístupnění plných textů: internetové vyhledávače, protokol HTTP, XML, Z 39.50, SFX; brány a portály; "subjects gateways",konspekt, předmětové kategorie, témata; OPAC - bibliografické záznamy (UNIMARC/MARC 21) s URL adresou nebo dynamicky, pojmové vyhledávání a fulltextové vyhledávání (TOPIC) v kombinaci s rejstříky, interaktivní využití topiků při vyhledávání a zpětná vazba relevance (relevance feedback);metatagy DC v HTML, XHTML, XML/RDF.

 • Uložení plných textů: archivy, databáze - servery (nakladatelé/vydavatelé, informačních agentury, knihovny).

 • Výstupy:seznam článků (řazení dle relevance, do skupin - clustering aj.), formáty (citace/abstrakt/plný text, UNIMARC, DC, HTML, XHTML, XML/RDF). Stahování, export a tisk metadat a plných textů(formát text, RTF, HTML, XML, též UNICODE).

 • Uživatelé: lokální/interní, externí, registrovaní, neregistrovaní, zkušební registrace.


Sou asn trendy ve zp stup ov n pln ch text a bibliografick ch informac o l nc ch na internetu 4
Současné trendy ve zpřístupňování plných textů a bibliografických informací o článcích na Internetu - 4

 • Zpřístupnění plných textů z hlediska formy: přes bibliografie a soupisy, obsahy časopisů, plnotextové databáze, digitální knihovny.

 • Zpřístupnění plných textů z hlediska institucionálního (zdroje):autoři, prostřednictvím nakladatelství/vydavatelství, distributorský firem, knihoven/informačních institucí.

 • Zpřístupnění plných textů z hlediska organizačního, ekonomického, technického: konzorcia, licence, zdarma, placené (předplatné – fixed-fee, platby za uskutečněné operace – pay-as-you-go), přes IP, login, heslo, volně.

 • Standardy: Metodika popisu článků ve formátu UNIMARC - vychází z AACR2R, ISBD /CP; harmonizace AACR2R a ISBD, ISBD (ER), ISBD(S) - ISBD (CR), FRBR – Funkční požadavky na bibliografické záznamy (Functional Requirements for Bibliographic Records) – 4 úrovňový model manifestace díla.


L nkov bibliografie a zp stupn n pln ch text n kter projekty e en v nk r
Článková bibliografie a zpřístupnění plných textů - některé projekty řešené v NKČR

 • Souborná databáze Kooperačního systému článkové bibliografie - optimalizace integrace a správy heterogenních dat (VaV, MKČR, 2000-2004).

 • Propojení analytických záznamů s plnými texty a optimalizace zpřístupnění plných textů (VaV, MKČR, 1999-2003).


Bibliografické zpracování článků v ČR. KOSABI. Báze ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Kooperační systém článkové bibliografie - „užší“(NKČR, MZK, krajské knihovny) a „širší“(plus oborové, resp. specializované knihovny) - NKČR, zatím reálně 8 krajských knihoven + kontakty a spolupráce v teoretické rovině se 4 nově konstituovanými krajskými knihovnami, MZK, STK, SPKK-ÚIV, ÚZPI, experiment s Českým geologickým ústavem.

 • Součástí „širšího“ kooperačního systému je i Národní lékařská knihovna, záznamy však nejsou součástí báze ANL.

 • Kooperace po linii regionální a oborové.

 • Smluvní zajištění: Smlouva o sdružení pro Českou národní bibliografii (r. 1998), Dodatek č. 3 (r. 2001) zajišťuje pokračování článkové bibliografie v přechodném období související se změnou státoprávního uspořádání ČR.

 • Souborná bibliografická databáze KOSABI - ANL (vychází jako řada ČNB) a lokální databáze spolupracujících institucí, plnotextová báze ANL FULL s metadaty.

 • Systém Lanius, resp. Clavius - kooperační systém na úrovni menších knihoven a jeho produkt SKAT (Souborný katalog článků) - v současné době se řeší spolupráce s KOSABI.


KOSABI ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

odborná knihovna

krajská knihovna

ANL, ANL FULL

MZK

????

NKČR

SKAT (LANIUS)

městské/okresní knihovny


Excerp n z kladna kosabi
Excerpční základna KOSABI ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Výběr zpracovávaných dokumentů je orientován na širší odbornou veřejnost:

 • A: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané AVČR a vysokými školami v ČR

 • B: seriály (časopisy, sborníky, ročenky) vydávané ostatními institucemi v ČR

 • C:noviny (ústřední, regionální) a kulturně politické časopisy

 • D: populárně naučné časopisy

 • Vyloučena periodika místní, závodní a zábavného charakteru, časopisy pro děti event. mládež


Plnost excerpce a kategorie titul
Úplnost excerpce a kategorie titulů ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • A: 1 (100-80%)

 • B: 1 (sborníky, ročenky), 1-2 (odborné časopisy) (100-80-25 %)

 • C: 2, 3 (80-25, někdy méně) %)

 • D: 3 (25 – méně %)


V b r typ l nk
Výběr typů článků ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Faktograficky přínosné články.

 • Články odborné, články s dokumentární a uměleckou hodnotou.

 • Oficiální dokumenty (projevy, vyhlášení, komuniké, usnesení).

 • Zprávy a informace o kulturních, sportovních, politických, vědeckých aj. akcích (konferencích, seminářích, festivalech, jednáních, zasedáních, výstavách, divadelních, rozhlasových a televizních inscenacích, besedách, sportovních soutěžích).

 • Souhrnné a hodnotící články, závažné polemiky, diskuze a komentáře.

 • Reportáže, biografické články (životopisné, jubilejní, nekrology, rozhovory, profily osobností, vzpomínky).

 • Literární texty (básně, povídky aj. ještě nepublikované, nové překlady), fejetony, sloupky, úvodníky (pouze hodnotné).

 • Recenze publikací různého zaměření, gramofonových desek, kompaktních desek, filmů apod.


Profil anl a anl full
Profil ANL a ANL FULL ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Výběrové článkové databáze.

 • Obory: všechny (lékařství a sport okrajově, technika posílila).

 • Typy seriálů: ANL – kategorie A,B,C,D (omezeně); ANL FULL zatím převažuje kategorie C .

 • Úplnost excerpce (výběr článků vzhledem k typům seriálů).

 • Popis a formáty: ANL a ANL FULL - UNIMARC, AACR2, MDT-MRF, předmětové kategorie, hesla, klíčová slova; ANL FULL navíc DC, XHTML, XML.

 • ANL/ALEPH (cca 765 000 záznamů, 537 titulů, r. 1991-).

 • ANL FULL/linka zpracování bibliografických záznamů z plných textu/TOPIC (107 000 plných textů s metadaty, 16 titulů, r. 1997-).

 • Aplikace pro periodikum Národní knihovna (r. 1999-), do r. 2001 v bázi ANL FULL, v budoucnu společné interface


MNG KOSABI – bibliografická báze ANL, ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

plnotextová báze ANL FULL

Akvizice

dokumentů -

ANL

Lokální

pracovní

stanice systémů

Aplikační,

datové

OPAC Web servery

(lokální)

servery (lokální)

Server ANL

ALEPH

MNGKOSABI

(Oracle, Linux)

OPAC

Web server – báze

ANL

ANL

Server

full.nkp.cz

Akvizice

plných textů (pro ANL FULL z báze TamTam)

Internet Information Server – báze ANL FULL

(Dell, TOPIC, WinNT), ANL FULL

Linka TTDE


Management b ze anl
Management báze ANL ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Aplikace pro příjem a automatizované zpracování dat od kooperujících institucí (konverze, globální úpravy, formálně logické kontorly - test na UNIMARC, test na duplicitu záznamů, aplikace pro evidenci excerpční základny) - dílčí aplikace:

 • upload předávání dat od kooperujících institucí do KOSABI;

 • import dat na server ANL, export dat do báze ANL- ALEPH);

 • kontrola na duplicity vně ALEPHu - klíče;

 • báze titulů.


Management anl full
Management ANL FULL ANL. Báze ANL FULL. SKAT (Lanius)

 • Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů - linka automatické indexace/extrakce ve spolupráci s Anopressem (akvizice plných textů z báze TamTam).

 • Báze ANL FULL v systému TOPIC.

 • Strukturovaný portál Periodika na WWW.


Linka zpracov n bibliografick ch z znam z pln ch text lok ln stanice
Linka zpracování bibliografických záznamů z plných textů - lokální stanice

TamTam

dokumenty

TTSNK


Vyhled n p slu n ho zdroje
Vyhledání příslušného zdroje textů - lokální stanice


Ozna en l nk a jejich st hnut
Označení článků a jejich stáhnutí textů - lokální stanice


Dopln n dat do formul e 1 strana ze 3 po dopln n dat odesl n dat do anl a anl full
Doplnění dat do formuláře – 1. strana ze 3. Po doplnění dat odeslání dat do ANL a ANL FULLPlnotextov b ze anl full syst m topic principy
Plnotextová báze ANL FULL. Systém TOPIC - principy bibliografický záznam ANL

 • Produkt americké firmy Verity, v současné verzi Portal One.V ČR TOPIC a další produkty založené na stejné technologii dodává firma TOVEK, s.r.o.

 • Fulltextový pojmově orientovaný vyhledávací systém, pojmové vyhledávání (concept retrieval) pomocí strukturovaných dotazů (topiků), využívá poznatků z oboru sémiotiky.

 • Hodnocení důležitosti, relevance vyhledaných dokumentů vzhledem k dotazu (relevance ranking), váhy.

 • Kvantifikace obsahu dokumentů.

 • Shlukování dokumentů podle společného kontextu (clustering) a vytváření automatické anotace - sumarizace (summarization).

 • Interaktivní vyhledávací systém - hledání dokumentů s podobným obsahem - volný dotaz (Free Text Query), dotaz příkladem (Query By Example).


Topik dotaz
Topik=dotaz bibliografický záznam ANL

 • Dotaz - výraz složený ze slov a frází, který hledáme v dané databázi.

 • Topik - je předem definovaný uložený strukturovaný dotaz, resp. téma, které je tvořeno slovy, frázemi, operátory (významný fuzzy operátor ACCRUE) a modifikátory; obsahuje informace o předmětu hledání.

 • Topik má podobu pojmového stromu, na jeho nižších úrovních (větvích) jsou množiny dalších pojmů, resp. témat, která jsou tvořena dále nedělitelnými klíčovými slovy (listy).

 • Pojmový strom tvoří vyhledávací podmínku pro dokumenty týkající se určitého tématu.

 • Topik je konceptuální popis znalosti o dané problematice ve formě znalostního stromu.

 • Definice topiků tvoří tzv. znalostní bázi.Jak vyhled vat druhy dotaz t d n a zobrazen v sledk vyhled v n

Čtyři bibliografický záznam ANLzpůsoby hledání: pole dotaz, pomocí formulářů, pomocí topiků, resp. témat (předem strukturovaných dotazů), pomocí rejstříků.

Tři druhy dotazů: prostý dotaz, formulářový dotaz, tematický dotaz.

Tři druhy formulářů: základní, rozšířený, rozšířený s tématy.

Seznam výsledků: jednoduchý, se souhrnem, seskupený.

Třídění seznamu: skóre, výsl./str., vlastní třídění.

Zobrazení metadat: uživatelské formáty, pracovní formáty.

Rejstříky - nadefinováno 17 rejstříků.

Jak vyhledávat. Druhy dotazů. Třídění a zobrazení výsledků vyhledávání


Dotaz v roz en m formul i s t maty topik ekologie ivotn prost ed dotaz krajina
Dotaz v rozšířeném formuláři s tématy - topik ekologie, životní prostředí, dotaz krajinaMetadata v xml
Metadata v XML prostředíBudoucnost linky
Budoucnost linky? prostředí

Vyhledávání a zobrazení záznamů s propojením na plný text v ALEPHu - báze ANL

Soubor bibliografických záznamů pro ANL ALEPH s propojením na plný text a báze ANL

Vyhledávání, zobrazení metadat a plných textů - báze ANL FULL v NK na serveru FULL.NKP.CZ

Soubor metadat a plných textů pro ANLFULL v NK na serveru  FULL.NKP.CZ

Zpracování plných textů - TTDE

Stažení plných textů - TTSNK

-

-

-

Majitel plného textu/vlastník autorských práv (nakladatel, vydavatel, inf. agentura aj.)

Soubor metadat (plných textů) pro prostor mezi NK aj. inst. (nakladatelství, vydavatelství, inf. agentury aj.)

Export metadat, plných textů


 • Začlenění nových krajských knihoven v Pardubicích, Karlových Varech, Havlíčkově Brodě, Zlíně.

 • Přerozdělení titulů, kde bude potřeba

 • KOSABI a SKAT - koordinace zpracování titulů v budoucnu.

 • Spolupráce s dalšími knihovnami a informačními institucemi.

 • Spolupráce se společností Anopress, event. navázání spolupráce s dalšími institucemi (nakladatelé, vydavatelé aj.).


 • Doladitpřevod z některých systémů do standardního UNIMARCu a báze ANL.

 • Harmonizace popisu článků v rámci KOSABI se soubory autorit zejména v oblasti věcného zpracování (předmětová hesla, předmětové kategorie, metoda konspektu).

 • Konverze UNIMARC-MARC 21, pravidla pro popis článků vzhledem k tomuto formátu.

 • Testovat a event. postupně aplikovat linku zpracování bibliografických záznamů z plných textů (TTDE, automatická či poloautomatická extrakce a indexace dat) v rámci KOSABI.

 • Napojení linky zpracování na autority

 • Spolupráce s projektem Webarchiv?


Kosabi a jeho v stupy
KOSABI a jeho výstupy prostředí

 • Báze ANL a ANAL (Olomouc) zpřístupněna v JIB jako zdroj.

 • Báze ANL FULL zpřístupněna v JIB jako odkaz.

 • Plné texty báze ANL FULL a přes bázi ANL přístupné v JIB pro externí uživatele zatím na 7 dnů po registraci a přihlášení, pro uživatele NKČR běžně. Export a stahovaní článků v testovací fázi.

 • Báze ANL (jejíž část vzniká v lince TTDE) je vydávána jako řada ČNB Články v českých novinách, časopisech a sbornících.


N kter paralely a odli nosti na slovensku a v esku
Některé paralely a odlišnosti na Slovensku a v Česku prostředí

 • Obdobný vývoj zpracování článkové bibliografie na Slovensku a v Česku.

 • Vydávání SNB, ČNB - stejný SW (Tornádo) – AiP,AiB.

 • Súborný katalog knižníc SR, Souborný katalog ČR, Caslin.

 • Systém ALEPH v obou národních knihovnách.

 • Slovensko – BBB, systém LIBRIS, BIBLIS, Súborná databáza regionálnej bibliografie Košice, Rožňava, Trebišov.

 • Česko - JIB CASLIN, různé systémy, KOSABI, SKAT (Lanius).

 • Česko - fy Anopress, Slovensko fy Slovakia Online a Siac.

 • Slovensko - poskytování povinných kopií elektronických publikací UK v Bratislavě a SNK, Česko - nikoli ?


Prezentované informace včetně použité literatury jsou přístupné na adresách:

http://full.nkp.cz,

http://full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html

(periodikum Národní knihovna)

http:// www.nkp.cz

(z Katalogy a databáze, báze ANL aj.)

http://www.anopress.cz

(báze TamTam)

Ivana Anděrová, NKČR, oddělení analytického zpracování[email protected]


ad