Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ. 663 Sayılı KHK. 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011. KHK 8.Madde.

Download Presentation

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ (SKS) SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİ(SKS)SAĞLIKTA KALİTE VE AKREDİTASYON IŞIĞINDA ÖZ DEĞERLENDİRME SÜRECİ


663 say l khk

663 Sayılı KHK

 • 663 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”11/10/2011


Khk 8 madde

KHK 8.Madde

 • Mezkur Kararnamenin 8inci maddesi birinci fıkrasının(ı)bendinde yer verilen

  “Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kurallarını belirlemek ve uygulamasını sağlamak” görevi Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne verilmiştir.


Shgm y nergesi 1

SHGM Yönergesi -1

 • “Kamu,üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan sağlık kurum ve kuruluşlarında

  -Hasta ve çalışan güvenliği ,

  -Hasta ve çalışan memnuniyeti,

  -Verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan

 • Kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulamasını izlemek”


Shgm y nergesi 2

SHGM Yönergesi -2

 • “Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri izlemek”

 • Sağlıkta değerlendirici kapasitesini oluşturmak


Sa l kta kalite sistemi kurumsal yap s

Sağlıkta Kalite Sistemi Kurumsal Yapısı


Kalitenin temel eleri sks

Kalitenin Temel Öğeleri(SKS)


Sks n n gel m s rec

SKS’NİN GELİŞİM SÜRECİ

 • 1. Dönem Politik Politik Kararlılık

 • 2. Dönem 100

 • 3. Dönem 150

 • 4. Dönem 358

 • 5. Dönem 621

 • 6. Dönem2013 SKS Akreditasyon


Sks nin haz rlanma a amas

SKS’ nin Hazırlanma Aşaması


Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec

Etkinlik

Etkililik

SKS

Güvenlik

Memnuniyet


Sks n n yapisal zell kler

SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ

 • Sağlıkta Kalite Standartlarına baktığımızda aşağıdaki hususların sistematiğin önemli yapı taşları olduğunu görmekteyiz. Bu yapı taşları;

 • Boyutlandırma

 • Kodlama

 • Puanlandırma

 • Bilgilendirme Tablosudur.


Sks n n yapisal zell kler rnek 2

SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ(Örnek 2)


Sks n n yapisal zell kler boyutlandirma

SKS’NİN YAPISAL ÖZELLİKLERİ(BOYUTLANDIRMA)


Aki plani

AKIŞ PLANI

 • Öz Değerlendirme Nedir?

 • Kuruma Olana Faydaları Nelerdir?

 • Öz Değerlendirme Süreci

  Planlama

  Uygulama

  Uygulama Sonrası

 • Son Söz


Z de erlendirme nedir

Öz Değerlendirme Nedir?

 • “Kurumun faaliyetlerinin kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak beli bir plan dahilinde gözden geçirilmesidir.


Sks z de erlendirme tan m

SKS Öz Değerlendirme Tanımı

 • Kalite yönetim direktörünün sorumluğunda Sağlıkta Kalite Standartları esas alınarak kurumda gerçekleştirilen değerlendirme


Kuruma olan faydalar 1

Kuruma Olan Faydaları 1

Mevcut Durumun Tespiti

Kuvvetli Yönlerini Ve İyileştirmeye Açık Alanları Belirleme

İş Planı ve Stratejilerin Belirlenmesi

Gelişmelerin Ölçülmesi

Süreçlerin objektif olarak gözden geçirilmesi


Kuruma olan faydalar 2

Kuruma Olan Faydaları 2

Mesleki Körlüğün Önlenmesi

Üst Yönetim ve Çalışanlarda Farkındalık

Çalışanların Eğitimi

İyi Uygulamaların Paylaşımı

Sağlıkta Kalite Değerlendirmesi Öncesi Hazırlık


Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec

 • Bir zincirin kuvveti en zayıf halkasının dayanaklığına bağlıdır. Zayıf halkanın sürekli kuvvetlendirilmesi zincirin kuvvetini artırır.


De erlendirme l tleri

Değerlendirme Ölçütleri

 • 00 01 01 04 00 HKS’ye ilişkin öz değerlendirme yapılmalıdır.

 • 20 00 01 01 04 01   Her dönem en az bir öz değerlendirme yapılmalıdır.

 • 00 01 01 04 02   Öz değerlendirme kalite yönetim biriminin yönetiminde yapılmalı,

 • 00 01 01 04 02   o Öz değerlendirme tüm HKS bölümlerini kapsamalı,

 • 00 01 01 04 02   o Öz değerlendirme planı hazırlanmalı,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme takvimi hazırlanmalı,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme ile ilgili ekip/ekipler belirlenmeli,

 • 00 01 01 04 02   ▪Öz değerlendirme takvimi hakkında bölümler önceden bilgilendirilmelidir.

 • 00 01 01 04 03   Öz değerlendirme sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar kalite yönetim birimi tarafından üst yönetime rapor edilmelidir.


Z de erlendirme ne zaman yap l r

Öz Değerlendirme Ne Zaman Yapılır?

 • Her dönem en az bir kez

 • Yılda iki kez


Periyot d z de erlendirme hangi durumlardan yap lmal d r

Periyot Dışı Öz Değerlendirme Hangi Durumlardan Yapılmalıdır?

 • Öz değerlendirmede tespit edilen uygunsuzluk sayısı en çok olan birimler.

 • DÖF-GRS sayısı dikkat çekici olan bölümler

 • İndikatör sonuç analizlerinde iyileşme kaydedemeyen birimler


Z de erlendirme hangi b l mlerden yap l r

Öz Değerlendirme Hangi Bölümlerden Yapılır?

 • SKS’de yer alan tüm bölümlerden


Z de erlendirmeyi kim y netir

Öz Değerlendirmeyi Kim Yönetir?

 • Kalite yönetim direktörü

 • Kalite yönetim birimi

 • Üst yönetim desteği


Z de erlendirme s reci

Öz Değerlendirme Süreci


1 planlama

1.Planlama


1 1 ekiplerden aranan zellikler

1.1. Ekiplerden Aranan Özellikler

 • İletişim becerisi

 • Öz değerlendirme eğitimi

 • SKS hakimiyeti

 • Kalite çalışmalarının gerekliğine olan inanç

 • Gönüllülük

 • Ekip ruhu

 • Objektiflik


1 1 ekiplerden kimler olmal d r

1.1. Ekiplerden Kimler Olmalıdır?

 • Bölüm kalite sorumluları

 • Kalite çalışanları

 • Kurum yöneticileri


Cerrahi klini i z de erlendirme ekibi

Cerrahi Kliniği Öz Değerlendirme Ekibi


1 1 ekipler dikkat edilecek hususlar

1.1.Ekipler Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kendi bölümünün değerlendirilmesinde görev alamaz

 • Üst yönetim tarafında görevlendirme yapılır

 • Değerlendirme formluları hazırlanır

 • Ekip toplantısı yapılır


De erlendirme formlar

Değerlendirme Formları


1 2 takv m

1.2. TAKVİM

 • Bölüm kalite sorumlusu ile iletişim

 • Bölüm çalışma saatleri ile uyum

 • Bölüm çalışanlarının katılımı


1 3 bilgilendirme

1.3.Bilgilendirme

 • Sözel

 • Resmi yazı

 • İntranet

 • Web sayfası


1 3 bilgilendirme1

1.3. Bilgilendirme


2 uygulama

2. Uygulama

Bölümlerde Öz Değerlendirme


2 1 uygulama dikkat edilecek hususlar

2.1.Uygulama- Dikkat Edilecek Hususlar

 • Değerlendirme saatine uyum

 • Ekip üyelerinin değerlendirilecek bölüme birlikte girmeleri

 • Bölüm kalite sorumluları ve çalışanların katılımı

 • Olumlu iletişim yöntemleri

 • Profesyonel davranış

 • Objektif, kanıta dayalı değerlendirme


Sonu lar n sa l kta kalite de erlendirmelerine yans malar

Sonuçların Sağlıkta Kalite Değerlendirmelerine Yansımaları


3 uygulama sonras

3.Uygulama Sonrası


Raporlama

Raporlama


3 2 analiz

3.2. Analiz


3 3 payla m

3.3. Paylaşım


3 4 d f a lmas

3.4. DÖF Açılması

 • Sorun:

  • Cerrahi kliniğinde hastaların kullandığı banyo ve tuvaletlerde bulunan hemşire çağrı sistemini kullanılamaması


3 4 d f

3.4.DÖF

 • Sorunun kaynağının tespit edilmesi (kök-neden) analizi

 • Çalışanlara yönelik eğitimler planlaması

 • Hastalara yönelik eğitimler planlanması

 • Hasta uyum eğitimlerin tekrar gözden geçirilmesi

 • Sorumluların belirlenmesi


3 5 yile tirme

3.5. İyileştirme

 • Standart bazında planlama

 • Üst yönetim kararı

 • Bölüm kalite sorumluları ile paylaşım

 • Tüm bölümler için iyileştirme

 • Her kurumun kendine ait özellikleri


3 6 kontrol

3.6. Kontrol


Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec

Sonuç

 • İçe dönük değerlendirme

 • Yapılan çalışmalara tutulan ayna

 • Kuruluşun resmi

 • Personeli sürece dahil etme yöntemi

 • Etkili ve iyi bir eğitim aracı


Anakkale devlet hastanes sks sa likta kal te ve akred tasyon i i inda z de erlend rme s rec

 • Öz değerlendirme süreci “bize bizi” anlatmaktır


 • Login