2007 2013
Download
Skip this Video
Download Presentation
Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. възможности за подпомагане на общините

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. възможности за подпомагане на общините - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. възможности за подпомагане на общините. Д-р Соня Микова държавен експерт дирекция“РСР”, МЗХ. Основни документи на Р.България за развитие на селските райони (2007-2013 г.).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. възможности за подпомагане на общините' - reece-davis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
2007 2013

Програма за развитие на селските райони 2007-2013г. възможности за подпомагане на общините

Д-р Соня Микова

държавен експерт

дирекция“РСР”, МЗХ

Дирекция “РСР”, МЗХ

2007 20131
Основни документи на Р.България за развитие на селските райони (2007-2013 г.)
 • Национален стратегически план за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (НСПРСР)
 • Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013г. (ПРСР)
 • Наредби за прилагане на мерките по ПРСР
 • Ръководства/помагала за бенефициентите за кандидатстване по мерките от ПРСР 2007-2013

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide4
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Основна функция

Прилагане на националния стратегически план за постигане на заложените стратегически цели чрез съвкупност от мерки, обединени в четири приоритетни оси

Програмата стартира с прилагането на 22 мерки

Географски обхват - в зависимост от мярката

Одобрение на проекти - до 31.12.2013 г.

Изплащане на проекти - до 31.12.2015г.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide5
Средства за България по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (млн. евро в текущи цени)

В т.ч. 145,47 млн. евро (181,84 млн. евро с националното съфинансиране) доплащания от ЕЗФРСР към директните плащания за 2007-2009 г.

Дирекция “РСР”, МЗХ

2007 20132
Бюджет по приоритетни оси за периода 2007-2013 г. (млн. евро в текущи цени)

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide7

Резултати от прилагане на ПРСР 2007-2013г.

Към 16.03.2009г.

Изплатени са и 128,816 млн. левапо националните доплащания към директните плащания;

* За мерки 211, 212 и 214 не се сключват договори

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide8
МЕРКИ, КОИТО ВЕЧЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПО ПРСР
 • ОС 1 - ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА
 • 111-Професионално обучение, информационни дейности и разпространяване на научни знания (първи прием: 01.08.-31.10.2008г.);
 • 112-Създаване на стопанства на млади фермери (17.04.2008г.);
 • 121-Модернизиране на земеделските стопанства (17.04.2008г.);
 • 122-Подобряване на икономическата стойност на горите (01.12.2008г.);
 • 123-Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти (01.11.2008г.);
 • 141-Подпомагане на полу-пазарни стопанства (01.09.2008г.);
 • 142-Създаване на организации на производители (01.09.2008г.);
 • 143-Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния (съгласно Приложение VIII, Раздел I, т.Г от Договора за присъединяване на България и Румъния (за 2007-2009г.); (03.04.2008г.);

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide9

ОС 2 - ПОДОБРЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИРОДАТА

211-Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони (старт: през 2007г.);

212-Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските (през 2007г.);

214-Агро-екологични плащания (01.03.2008г.);

223-Първоначално залесяване на неземеделска земя (01.08.2008г.);

226-Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни мерки (01.08.2008г.);

ОС 3-ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА

311-Разнообразяване към неземеделски дейности (01.12.2008г.);

312-Подкрепа за създаване и развитие на микро-предприятия (01.01.2009г.);

313-Насърчаване на туристическите дейности (01.11.2008г.);

321-Основни услуги за икономиката и населението в селските райони (01.09.2008г.);

322-Обновяване и развитие на селата (01.09.2008г.);

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide10

ОС 4 - ЛИДЕР

41 - Изпълнение на стратегии за местно развитие (старт-през 2009г.)

411 - в т.ч. ОС 1 - Подобряване на конкурентно способността

412 - в т.ч. ОС 2 - Подобряване на околната среда и селската природа

413 - в т.ч. ОС 3 -Подобряване качеството на живот в селските райони и насърчаване на диверсификацията

421 - Национално и транснационално сътрудничество (2010г.);

431 - Административни разходи на МИГ, придобиване на умения и оживяване на територията:

подмярка 431-1 „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени Местно инициативни групи” (2009г.);

под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за потенциални местни инициативни групи”( Първа покана: от 18.06. до 18.09.2008 г.).

ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

511-Техническа помощ в т.ч. Национална мрежа за селските райони (05.2008г.).

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide11
LВъзможности за подпомагане на общините

Географски обхват

 • Мярка 313 - на територията на общини с население до 10 000 жители – общо 103 селски общини

Инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм няма да бъдат подпомагани ( Приложение 3);

 • Мерки 321 и 322 – в 178 селски общини, които не са включени в агломерационни ареали

Дейностите свързани с изграждане на ВиК мрежа се изпълняват в населени места с до 2 000 еквивалентни жители, на територията на 231 селски общини.

Дирекция “РСР”, МЗХ

3 2 1
Мярка 321 Основни услуги за населението и икономиката в селските райони

Бенефициенти:

178 общини извън агломерационните ареали, юридически лица с нестопанска цел, читалища.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide13
Подпомагани дейности по мярка 321:
 • Строителство, реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и мостове.
 • Строителство/реконструкция/рехабилитация на ВиК системи и съоръжения;
 • Изграждане или рехабилитация на малка инфраструктура за управление на животинските отпадъци /само трупосъбирателни площадки/;
 • Изграждане на нови или подобряване на съществуващи центрове за предоставяне на културни услуги (културни центрове, театри, библиотеки), включително създаването на мобилни такива;

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide14
Подпомагани дейности по мярка 321:
 • Изграждане или рехабилитация и оборудване на инсталации /мощности за производство на топлинна и/или електрическа енергия за сгради общинска собственост и/или сгради които предоставят различни обществени услуги от възобновяеми енергийни източници;
 • Инвестиции за подобряване на енергийната ефективност на общински или други сгради използвани за предоставяне на обществени услуги;

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide15
Подпомаганите дейности по мярка 321
 • Изграждане или подобряване на центрове за отдих, свободно време и спорт (спортни и младежки центрове и др.);
 • Изграждане или подобряване на центрове за социални услуги, в т. ч. грижи за деца (детски ясли, детски градини), и грижи за възрастни хора и хора с увреждания (като дневни центрове), включително специализиран транспорт;
 • Създаване или подобряване на центрове предоставящи услуги свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (здравни съвети, подпомагане на бизнеса, общински услуги, др), включително създаването на мобилни центрове.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide16
Недопустими дейности по мярка 321

Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

 • Реконструкция / рехабилитация на паметници на културата от национално значение, включени в класификацията на Националния институт за паметниците на културата;
 • Инфраструктура за широколентов достъп до Интернет;
 • Инвестиции в сгради за обучение и здравеопазване;
 • Инвестиции за голф, скално катерене, лов и риболов.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide17
Финансови условия по мярка 321:

Помощта, отпусната по тази мярка трябва да е в съответствие с ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006).

 • Минималният размер на допустимите разходи за проект е 10 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за проект на община е 3 000 000 евро, а в случаи на проект на другите бенефициенти - 500 000 евро;
 • За периода на прилагане на мярката една община може да получи левовата равностойност на 10 000 000 евро;
 • За проекти на общини, финансовото подпомагане е в размер на 100 на сто от одобрените разходи;
 • за проекти на останалите бенефициенти е 70 на сто, но не повече от левовата равностойност на 200000 евро;

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide18
Критерии за оценка

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide19
Мярка 322Обновяване и развитие на населените места

Бенефициенти:

 • 178 общини, които не са включени в агломерационните ареали.
 • Юридически лица с нестопанска цел, читалища;
 • Местни поделения на вероизповедания;
 • Граждански сдружения.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide20
Мярка 322 Подпомагани дейности

Финансова помощ се предоставя за дейности, изпълнявани само на територията на населените места:

 • Рехабилитация на обществени зелени площи – паркове и градини, детски площадки и съоръженията към тях, в т. ч. доставка на съоръжения;
 • Реконструкция или ремонт на обществени сгради с местно историческо и културно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide21
Мярка 322 Подпомагани дейности :
 • Реконструкция или ремонт на сгради с религиозно значение и подобряване на прилежащите пространства, включително вертикална планировка;
 • Ремонт на фасади на частни сгради и прилежащите пространства, както и вертикална планировка, ако са включени в интегриран план за обновяване на селото;
 • Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление;
 • Изготвяне на интегрирани планове за обновяване на населеното място.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide22
Недопустими дейности по мярка 322

Не се предоставя финансова помощ за следните дейности:

реконструкция / рехабилитация/ремонт на паметници на културата от национално значение (обявени за такива от НИПК).

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide23
Мярка 322 Финансови условия

Помощта, отпусната по тази мярка трябва да е в съответствие с ограниченията и условията, наложени по правилата за минимална помощ (de minimis) (Регламент на Комисията (ЕС) № 1998/2006).

 • Минималният размер на допустимите разходи за проект е 10 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за проект на община е 1 000 000 евро, а в случаи на проект на другите бенефициенти - 500 000 евро;
 • За проекти на общини, финансовото подпомагане е в размер на 100 на сто от одобрените разходи
 • за проекти на останалите бенефициенти е 70 на сто, но не повече от левовата равностойност на 200000 евро;

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide24
Мярка 322 Финансови условия :
 • За периода на прилагане на мярката една община може да получи левовата равностойност на 3 000 000евро, като един проект може да обхваща различни населени места в общината.
 • Финансовото подпомагане за един ползвател не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евроза период от три последователни данъчни години – годината на плащане и две предходни години.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide25
Критерии за оценка

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide26
313 Насърчаване на туристическите дейностиНедопустими дейности
 • Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата (НИПК);
 • Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения, които са частна собственост;
 • - Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално катерене и голф.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide27
Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности

Бенефициенти:

 • Общини от селските райони с население ненадвишаващо 10 000 жители, общо 103 общини;
 • Юридически лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони.

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide28
313 Насърчаване на туристическите дейностиДопустими дейности

Подпомагат се инвестиции за изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:

 • Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения;
 • Съоръжения и места за спорт и отдих;
 • Съоръжения за обществената инфраструктура.

Подпомага се разработване и маркетинг на туристически продукти, ако се отнасят за по-долу описаните инвестиции:

 • Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;
 • Разработване на електронни системи за резервации в селските райони на местно ниво.

!

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide29
Финансови условия по мярка313 Насърчаване на туристическите дейности

Финансовото подпомагане е в размер на:

 • 100% от одобрените разходи за проекти на общини;
 • 70% от одобрените разходи за проекти на юридически лица с нестопанска цел;
 • Минималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 10 000 евро;
 • Максималният размер на допустимите разходи за проект е левовата равностойност на 200 000 евро.

Дирекция “РСР”, МЗХ

www mzh government bg 3
За допълнителна информация:www.mzh.government.bg=> ПРСР => Документи по Ос 3 => Наредби публикувани в ДВ

Дирекция “РСР”, МЗХ

slide31

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ПРИЕМНА ЗА ГРАЖДАННИ

София, бул. ‘Хр.Ботев” 55

телефон гише “Развитие на селските райони”: 985 11 594

Дирекция “РСР”, МЗХ

ad