گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی - PowerPoint PPT Presentation

گزارش ارزشیابی جامع
Download
1 / 68

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی. دکتر سارا مرتاض هجری دفتر توسعه آموزش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. موضوعات. طرح بازنگری معرفی مطالعات انجام شده خلاصه گزارش جمع بندی و نتیجه گیری. همکاران. مجریان طرح های ارزشیابی: دکتر زهرا سادات مشکانی دکتر همایون مصلحی

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6656990

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی

دکتر سارا مرتاض هجری

دفتر توسعه آموزش

دانشکده پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

موضوعات

طرح بازنگری

معرفی مطالعات انجام شده

خلاصه گزارش

جمع بندی و نتیجه گیری


6656990

همکاران

 • مجریان طرح های ارزشیابی:

  • دکتر زهرا سادات مشکانی

  • دکتر همایون مصلحی

  • دکتر محمد جلیلی

  • دکتر فرهاد شاهی

 • تمامی اعضای محترم هیأت علمی دانشکده مشارکت کننده در طرح های ارزشیابی و کارگاه های مربوط

 • تمامی دانشجویان مشارکت کننده در طرح های ارزشیابی و جلسات کارشناسی

 • کارشناسان دفتر توسعه آموزش

 • دکتر فاطمه السادات نیری

 • دکتر علی جعفریان

 • دکتر سید حسن امامی رضوی

 • دکتر حمید عمادی

 • دکتر امیرحسین امامی

 • دکتر محمد جلیلی

 • دکتر محمود قاضی خوانساری

 • دکتر فاطمه نبوی زاده

 • دکتر ابوالفضل گلستانی

 • دکتر منوچهر امینی

 • دکتر احمد سلیم زاده

 • دکتر محسن نصیری طوسی

 • دکتر عظیم میرزازاده


6656990

طرح دانشکده برای اصلاحات در آموزش پزشكي عمومی1384


6656990

ضرورت

 • دروني:

  • ديدگاه هاي اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و صاحب نظران آموزش پزشكي

  • تمايل مديريت دانشگاه

 • بيروني:

  • رفرم در دانشگاه های دیگر

  • پيگيري هاي انجام شده در سطح معاونت آموزشي وزارت متبوع

  • اختيارات پيش بيني شده براي دانشگاه هاي مادر

  • پيگيري هاي انجام شده در سطح WHO


6656990

مشكلات

طولاني بودن دوره آموزش پزشكي عمومي

كوتاه بودن طول عمر مديريت ها در دانشگاه

تعداد زياد دانشجويان اين دوره در دانشگاه

پيچيدگي مديريت اين دوره به دليل دخيل بودن تمامي دپارتمان هاي آموزشي در آن

كمبود انگيزه در بين اعضاي هيأت علمي و دپارتمان هاي آموزشي براي ايجاد تحول در آموزش پزشكي عمومي


6656990

پيش نيازها

 • انطباق با اصول مديريت تغيير در آموزش پزشكي

 • رويكرد سيستميك به موضوع

  • طراحي دقيق

  • روش مندي علمي

  • مشاركت بدنه اعضاي هيأت علمي و دانشجويان

  • مشاركت و حمايت مستمر و مستقيم رييس و اعضاي هيأت رييسه دانشگاه و دانشكده


6656990

پيش نيازها

 • محيطها و منابع آموزشي

 • ارزشيابي (فرايند آموزش، اعضاي هيأت علمي و فراگيران)

 • مديريت آموزشي

 • انطباق با اصول مديريت تغيير در آموزش پزشكي

 • توجه به همه اجزاي دوره:

  • رسالت و پيامدها

  • برنامه آموزشي

  • آموزش گيرندگان

  • اعضاي هيأت علمي


6656990

مراحل تدوين طرح جامع اصلاحات و پروژه هاي اصلاحي در دانشگاه علوم پزشکی تهران

يافتن مشكلات

حصول اجماع

تدوين و تصويب طرح اصلاحي

بررسي ديدگاه ها

گروه كاري

ارزيابي بر اساس

استانداردها

كارگاه در

سطح دانشكده

برنامه

جامع اصلاحات

شوراي دانشكاه

مقايسه با

دانشگاه هاي معتبر

1384


6656990

تبیین مشکلات

مرحله اول (1385-1387)


6656990

مطالعات انجام شده

ارزشیابی بر اساس استانداردهای ملی پایه دوره

ارزشیابی بر اساس نظرات دست اندرکاران

ارزشیابی بر اساس نظر دانش آموختگان

ارزشیابی جو آموزشی با استفاده از ابزار DREEM


6656990

ارزشیابی بر اساس استانداردهای ملی پایه دوره


6656990

استانداردهای ملیپایه

 • استانداردهای ملی مصوب شورای عالی برنامه ریزی

 • ابلاغ به دانشگاه های علوم پزشکی در اردیبهشت 86

 • در حد استانداردهای پایه

 • درخواست از دانشگاه های علوم پزشکی برای انجام خودارزیابی بر اساس استانداردها

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی


6656990

حوزه های استاندارد

حوزه 1: رسالت و اهداف

حوزه 2: برنامه آموزشي

حوزه 3: هيات علمي

حوزه 4: منابع آموزشي و پژوهشي

حوزه 5: مديريت عالي و اجرايي

حوزه 6: دانشجو

حوزه 7: ارزشيابی

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی


6656990

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی

روش اجرا

تعيين سؤالات

تعيين روش هاي گردآوري اطلاعات

گردآوري اطلاعات

تجزيه و تحليل (مرحله نخست به صورت خلاصه سازي اطلاعات)

قضاوت در رابطه با مطابقت وضعيت موجود با استانداردها و ارائه راهكارهاي اصلاحي

تدوين گزارش نهايي


6656990

تعيين سؤالات

استاندارد: دانشكده پزشكي بايد اهداف آموزشي و شرح وظايف را به تفكيك مقاطع و چرخش هاي كارآموزي و كارورزي مشخص نمايد و آنها را در ابتداي هر مقطع در اختيار دست اندركاران قرار دهد.


6656990

 • روش هاي گردآوري داده ها

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی

پرسشنامه كتبي: 19 نوع

مصاحبه ساختارمند: با استفاده از 7 نوع پرسشنامه

استفاده از داده هاي گردآوري شده: طرح رتبه بندي دانشكده هاي پزشكي


6656990

منابع اطلاعاتي

مديران گروه هاي آموزشي: مدير پايه (7 پاسخ از 9) - مدير باليني (12 پاسخ از 20)

مسؤولان كارورزي (38 از 40) ـ مسؤولان كارآموزي (42 از 45)

معاونان آموزشي بيمارستان‌ها: 9 از 11

معاونان پژوهشي گروه هاي آموزشي: 17 از 24

اعضاي هيأت علمي: باليني (32 از 100) ـ پايه(12 از 45)

نمايندگان دانشجويان: 9 از 9

دانشجويان: باليني (15 از 50) ـ‌ پايه (41 از 50)

مسؤولان دانشكده و دانشگاه

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی


6656990

قضاوت و تحلیل

برگزاری کارگاه نهایی (12 دی ماه 1386)

با شرکت قریب به 100 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه

در 7 کارگروه

قضاوت در مورد وضعیت جاری دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردها

نقاط قوت، ضعف و پیشنهادها

ارزشیابی دوره پزشکی عمومی بر اساس استانداردهای ملی


6656990

ارزشیابی بر اساس دیدگاه های دست اندرکاران


6656990

روش اجرا

 • جعیت مورد مطالعه:

  • دانشجویان رشته پزشکیدر مقاطع مختلف

  • اعضاي هیات علمی پایه و بالینی دانشکده پزشکی

  • مدیران و رؤسای دانشکده پزشکی و دانشگاه

  • صاحب نظران آموزش پزشکی

 • شیوه جمع آوری داده ها:

  • بحث گروهی هدایت شده (focus group discussion)

  • مصاحبه ژرف (in-depth interview)

  • بحث گروهی (group discussion)

 • ارزشیابی بر اساس دیدگاه های دست اندرکاران


6656990

محورها

ساختار

محتوا

امکانات و منابع

فرایندهای اجرایی

ارزشیابی

 • ارزشیابی بر اساس دیدگاه های دست اندرکاران


6656990

نتايج مربوط به جلسات بحث هاي گروهي هدايت شدهبا دانشجويان در مقطع فيزيوپاتولوژي

 • ساختار:

  • طولاني بودن دوره پزشكي

  • طولاني بودن مقطع علوم‌پايه

  • عدم تناسب در چيدمان دروس

  • زياد بودن تعداد دروس عمومي

  • عدم تناسب بين طول مقاطع

  • ناکارآمدي مقطع فيزيوپاتولوژي

 • ارزشیابی بر اساس دیدگاه های دست اندرکاران


6656990

ارزشیابی بر اساس نظرات دانش آموختگان


6656990

روش اجرا

پرسشنامه با 262 آیتم

بر اساس پرسشنامه GSQAAMC

183 دانشجوی پزشکی در بدو فارغ التحصیلی

ارزشیابی بر اساس نظرات دانش آموختگان


6656990

سوالات

 • اطلاعات زمينه ای

 • در مورد تمامی مراحل آموزش پزشکی عمومی:

  • علوم پايه

  • فيزيوپاتولوژی

  • کارآموزی

  • کارورزی

ارزشیابی بر اساس نظرات دانش آموختگان


Dreem

ارزشیابی جوّ آموزشی با ابزار DREEM


6656990

روش اجرا

ابزار ترجمه شده DREEM

بر اساس پرسشنامه تهیه شده در مرکز آموزش پزشکی داندی

مستقل از زبان و فرهنگ

تمام دانشجویان در مقطع پایان علوم پایه، پاتوفیزیولوژی، کارآموزی و کارورزی

میزان امتیاز از 200

ارزشیابی جوّ آموزشی با ابزار DREEM


6656990

حصول توافق در مورد مشکلات

مرحله دوم (1387)


6656990

مراحل

جمع بندی نتایج چهار مطالعه در قالب مراحل اصلی برنامه ریزی آموزشی

طرح در هیأت رییسه دانشکده

طرح در شورای دانشکده


6656990

کلیات

همانگونه که انتظار می رفت دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران واجد نقاط قوت بسیاری است.

واجد رتبه اول در رتبه بندی کشوری است. (سه دوره)

در عین حال با چالش های بسیاری نیز مواجه است.

دانشجویان، اعضای هیأت علمی و مدیران و مسؤولان نیز با تأکید بر این چالش ها مصر بر انجام تغییرات هستند


6656990

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی

 • نیازسنجی

 • پیامد ها و اهداف

 • محتوا

 • استراتژی های آموزشی

 • روش های آموزشی

 • زمان بندی ارایه محتوا

 • منابع، امکانات و تجهیزات

 • اعضای هیأت علمی

 • دانشجویان

 • محیط آموزشی

 • روش های ارزشیابی

 • چگونگی اطلاع رسانی در مورد برنامه آموزشی

 • مدیریت برنامه آموزشی


6656990

پیامدها و اهداف


6656990

پیامد ها و اهداف - نقاط قوت

 • رتبه اول دانشجویان دانشگاه در آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارروزی در سال های متوالی

 • ورود دانش آموختگان دانشگاه در دوره های دستیاری در رشته ها و دانشگاههای مناسب

 • حضور درصد قابل ملاحظه ای از دانش آموختگان دانشگاه در کسوت هیأت علمی در کشور

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

پیامد ها و اهداف - نقاط ضعف

مدون نبودن رسالت، اهداف و توان مندی های دانش آموختگان دانشگاه

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

پیامد ها و اهداف- پیشنهادها

تدوین رسالت، اهداف و توان مندی های دانش آموختگان دوره پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

محتوا


6656990

محتوا- نقاط قوت

به روز بودن محتوای آموزشی اغلب دروس

پوشش مناسب و وسیع مطالب نظری

توجه به موضوعات مرتبط با رفتار و تعهد حرفه ای (نظیر جشن روپوش سفید)

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

محتوا- نقاط ضعف

 • عدم توجه به:

  • اولویت های سلامت در کشور

  • ارائه سطح اول خدمات سلامت و ارجاع بیماران

  • مراقبت های سرپایی

  • ارتباط با همکاران و ....

  • مهارتهای عملی

  • فوريت هاي پزشكي، حوادث غيرمترقبه و مديريت بحران

  • پژوهش، خودآموزي و ارتقاء مستمر حرفه اي

  • ....

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

محتوا- نقاط ضعف

ماهیت تخصصی اکثر دروس و عدم انطباق با نیازهای پزشک عمومی

حجیم بودن محتوای دروس

هم پوشانی موضوعات

فقدان رویکرد بالینی در اکثر دروس علوم پایه

ندادن اعتماد به نفس لازم به دانشجویان برای طبابت مستقل در دوره کارآموزی و کارورزی

عدم کسب مهارت های عملی لازم در دوره بالینی

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

استراتژی های آموزشی


6656990

استراتژی های آموزشی- نقاط قوت

 • کوچک شدن سایز کلاس های درس و امکان تعامل بهتر دانشجویان با اعضای هیأت علمی

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

استراتژی های آموزشی- نقاط ضعف

 • تاکید بر انتقال دانش

 • کوریکولوم سنتی مبتنی بر دیسیپلین- فاقد ادغام افقی و عمودی

 • استاد محور

 • عمدتا مبتنی بر آموزش در بیمارستان (در برابر مبتنی بر جامعه)

 • فرصت طلبانه بودن آموزش بالینی (نبود اطمینان از مواجهه دانشجویان با طیف مشخصی از بیماریها)

 • نبود جزء انتخابی (elective)در برنامه

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

استراتژی های آموزشی-پیشنهادها

 • تقویت آموزش دانشجویان در محیط های ارایه خدمات سلامت به غیر از محیط های بیمارستانی

 • تقویت آموزش دانشجو محور

 • ایجاد ادغام افقی و طولی در برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی

 • تقویت راهبرد آموزش مبتنی بر مساله و انتخابی بودن دروس در برنامه آموزشی

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

روش های آموزشی


6656990

روش های آموزشی- نقاط قوت

 • به کارگیری لاگ بوک

 • استفاده از مولاژها و سیمولاتورها

 • تاکید بر آموزش سرپایی

 • استفاده از آموزش از راه دور

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

روش های آموزشی- نقاط ضعف

ضعف در استفاده از روش های آموزشی متنوع

ضعیف شدن آموزش بالینی به عنوان روش اصلی آموزش بالینی

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

منابع، امکانات و تجهیزات


6656990

منابع، امکانات و تجهیزات- نقاط قوت

 • وجود طیف بسیار گسترده از محیط های آموزش بالینی با تعداد زیاد تختهای بستری و درمانگاه های متنوع

 • دسترسی به تعداد کافی بیماران با شکایات متنوع

 • وجود زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات

 • مرکز مهارت های بالینی

 • وجود زیرساخت های مناسب پژوهشی:

  • مرکز پژوهش های دانشجویی

  • مراکز تحقیقاتی متعدد

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

منابع، امکانات و تجهیزات- نقاط ضعف

محدود بودن عرصه های آموزشی در نظام خدمات سلامت

محدود بودن عرصه های آموزش بالینی به بیمارستان های سطح سوم و ارجاعی

کمبود بودجه کافی و مستقل

تخصصی بودن بخش های آموزشی و حضور پررنگ دستیاران تخصصی و فوق تخصصی

نامناسب بودن امکانات رفاهی دانشجویان

ضعف امکانات آموزش عملی در بسیاری از گروه های علوم پایه

کمبود منابع آموزشی متناسب با روش های نوین

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

اعضای هیأت علمی


6656990

اعضای هیأت علمی- نقاط قوت

جذب بهترین اساتید و اعضای هیأت علمی در سالیان گذشته

بیشترین تعداد اعضای هیأت علمی بالینی در کشور

جذب اعضای هیأت علمی جدید در کنار اعضای هیأت علمی با سابقه

توان بالای پژوهشی اعضای هیأت علمی در میان دانشگاه های کشور

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

اعضای هیأت علمی- نقاط ضعف:

 • مشخص نبودن دقیق وظایف اعضای هیأت علمی در حوزه های مختلف

 • نبود برنامه مدون برای توان مندسازی اعضای هیأت علمی در امور آموزشی

 • مطلوب نبودن سرانه هیأت علمی به دانشجو

 • نامناسب بودن شیوه جذب اعضای هیأت علمی

 • نیاز به تقویت الگوهای رفتاری در بین اعضای هیأت علمی

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

دانشجویان


6656990

دانشجویان- نقاط قوت:

جذب برترین و با استعدادترین دانشجویان کشور

کاهش ظرفیت دانشجو

راه اندازی نظام استاد راهنمای دانشجو

حضور دانشجویان در فرایندهای مدیریتی دانشکده

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

دانشجویان - نقاط ضعف

نبود اختیار تعیین ظرفیت دانشجو در دست دانشکده پزشکی

نبود برنامه های مناسب برای شکوفایی استعداد دانشجویان در زمینه های اخلاقی، احساس مسؤولیت ملی، رشد علمی و فرهنگی و شخصیت حرفه ای

ناکافی بودن برنامه استاد راهنما

نامناسب بودن روند پذیرش دانشجو

ضرورت تبیین دقیق تر و اطلاع رسانی مقررات آموزشی و انضباطی و حرفه ای دانشجویان

نامناسب بودن شیوه حضور و غیاب دانشجویان

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

روش های ارزشیابی


6656990

روش های ارزشیابی- دانشجویان- نقاط قوت

 • تشکیل کمیته آزمون و تحلیل سؤالات آزمون دروس مختلف و ارایه بازخورد به گروه های آموزشی

 • تشکیل دایره امتحانات و مکانیزه شدن روند تصحیح سؤالات

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

روش های ارزشیابی- دانشجویان- نقاط ضعف:

نبود آزمون های تکوینی با هدف ارایه بازخورد به دانشجویان

تکیه بیش از حد به ارزیابی کتبی و تستی چهار جوابی

نبود ارزیابی مطلوب حوزه های مختلف عملکردی دانشجویان

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

روش های ارزشیابی- دانشجویان -پیشنهادها

 • طراحي نظام ارزيابي دانشجو بر اساس پيامدهاي مشخص شده براي دوره

 • تقويت ارزيابي سطوح بالاتر يادگيري در آزمون هاي كتبي

 • تقويت ارزيابي مهارت هاي عملي از طريق برگزاري آزمون هاي مهارتي نظير OSCE در پايان چرخش هاي ماژور و پايان دوره كار آموزي – كارورزي

 • تقويت ارزيابي در محل كار و مبتني بر عملكرد

 • به كارگيري نتايج آزمون هاي به عمل آمده براي ارتقاي كيفيت فرايندهاي آموزشي

گزارش ارزشیابی جامع دوره پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران


6656990

جمع بندی


6656990

جمع بندی

در حال حاضر دوره پزشکی عمومی دانشگاه با چالش های متعددی روبرو است.

بسیاری از این چالش ها مشابه چالش هایی است که دانشگاه های علوم پزشکی دیگر نیز در کشور که دارای برنامه آموزشی سنتی هستند مشابه است.

در عین حال چالش هایی وجود دارند که مختص دانشگاه ما است.


6656990

توافق بر روی راهکارهای اصلاحات

مرحله سوم (1387تا 1388)


6656990

سند چشم انداز

تدوین سند چشم انداز اصلاحات دوره پزشکی عمومی

مبتنی بر گزارش جامع ارزشیابی

برای تبدیل دوره پزشکی عمومی دانشگاه به یک برنامه پاسخگو و روزآمد

با در نظر گرفتن شرایط دانشگاه

نیازمند عزم جدی در تمامی سطوح

نیازمند ظرفیت سازی اساسی در سطح دانشکده و دانشگاه


6656990

سند چشم انداز

 • پیامدها

 • محتوای آموزشی

 • راهبردهای آموزشی

 • روش های آموزشی

 • محیط آموزشی

 • ارزشیابی

 • مدیریت دوره

 • اعضای هیأت علمی

 • دانشجویان

 • منابع مالی و فیزیکی


6656990

ارزشيابي بر اساس استانداردهاي ملي پايه

ارزشيابي بر اساس نظر دست‌اندركاران

ارزشيابي بر اساس نظر دانش‌آموختگان

ارزشيابي جو آموزشي توسط DREEM

بازنگری

تدوین توانمندی‌های دانش‌آموختگان

استقرار کمیته برنامه ریزی و کمیتههای فازها

تدوین دروس، کورسها و دورهها

طراحی کلیات برنامه فازهای چهارگانه

(علوم پایه، مبانی طب بالینی، کارآموزی و کارورزی)

 • پیاده‌سازی و ارزیابی برنامه جدید


6656990

سند

چشم انداز

ارزشیابی جامع

http://mdreform.tums.ac.ir


 • Login