Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego- leworęcznego - PowerPoint PPT Presentation

Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego
Download
1 / 23

 • 213 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego- leworęcznego. Wraz z postępem cywilizacji wzrasta wiedza dziecka, ale emocje, rozwój psychiczny niewiele się zmieniają. To szkoła powinna się przystosować do potrzeb dzieci 6-letnich, które ma uczyć poprzez odpowiednie: pomieszczenia,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dojrzałość szkolna dziecka 6-letniego- leworęcznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

Dojrzałość szkolna dziecka6-letniego- leworęcznego


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

Wraz z postępem cywilizacji wzrasta wiedza dziecka, ale emocje, rozwój psychiczny niewiele się zmieniają...

To szkoła powinna się przystosować do potrzeb dzieci 6-letnich, które ma uczyć poprzez odpowiednie:

 • pomieszczenia,

 • wymagania programowe,

 • metodykę pracy,

 • podejście nauczycieli nauczania zintegrowanego.


I definicja dojrza o ci szkolnej dziecka wg stefana szumana to

I.Definicja dojrzałości szkolnej dziecka wg Stefana Szumana to:

„Dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju fizycznego, psychicznego, społecznego, które czyni je wrażliwym i podatnym na systematyczne nauczanie w pierwszej klasie szkoły podstawowej”


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

a) wrażliwość to zainteresowania dziecka treściami szkolnymi:pisanie, czytanie, pytanie

b) podatność to podporządkowanie się uwagom i poleceniom dorosłym i nauczycielom

Dziecko powinno mieć:

 • odpowiednią, poprawną mowę,

 • powinno rozumieć znaczenie wyrazów jako graficznych odpowiedników słów.

 • powinno posiadać orientację przestrzenną

 • powinno mieć dobrą koordynację wzrokowo-przestrzenną


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

Aby stwierdzić odpowiednią dojrzałość szkolną musi nastąpić ponadto odpowiedni:

- Rozwój fizyczny - to odpowiedni stan zdrowia, waga, wzrost, rozwój układu kostnego, sprawność ruchów ręki przy pisaniu i rysowaniu

- Rozwój psychiczny– to rozwój procesów poznawczych (gromadzenie informacji o rzeczywistości) i procesów regulacyjnych (emocje, uczucia, wytrwałość)

- Rozwój społeczny – to umiejętność współżycia w grupie, dziecko przestaje być egocentrykiem, potrafi się podzielić


Na dojrza o szkoln maj wp yw pewne czynniki do kt rych nale m in

Na dojrzałość szkolną mają wpływ pewne czynniki, do których należą m. in.:

Czynniki indywidualne – są to przekazane drogą genetyczną lub wrodzone właściwości organizmu, a przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego, podłoża wyższych czynności psychicznych. Należą tu również potrzeby, skłonności i dążenia dziecka.

Czynniki środowiskowe – chodzi tutaj głównie o wpływy rodziny i przedszkola. Literatura podaje 3 główne grupy czynników rodzinnych mających wpływ na dojrzałość szkolną dziecka. Są to:


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

a) warunki materialne - od poziomu dochodów, sytuacji mieszkaniowej, wyposażenia gospodarstwa domowego zależy jak rodzina będzie zaspokajała potrzeby dziecka, a więc czy będzie ono racjonalnie odżywiane, zaopatrzone w potrzebną odzież, czy będzie miało warunki do nauki, odpoczynku i zabawy.


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

b) warunki kulturalne jest to poziom wykształcenia rodziców, kultura językowa rodziny, zasady wychowania dzieci, sposób spędzania czasu wolnego. Poziom wykształcenia rodziców w istotny sposób wpływa na rozwój intelektualny i osiągnięcia szkolne uczniów. Rodzice wykształceni wykazują na ogół duże zainteresowanie problemami szkolnymi swoich dzieci, mają większe wymagania w stosunku do ich przyszłości i bardziej pobudzają je do osiągnięć

-


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

c) warunki społeczno– psychologiczne to: osobowość rodziców, postawy rodziców wobec dzieci oraz atmosfera panująca w domu. Dla osiągnięcia dojrzałości szkolnej istotne jest, czy dziecko wychowuje się w rodzinie pełnej, mało- czy wielodzietnej, dwu- czy trzypokoleniowej. Z reguły rodzina wielodzietna stwarza korzystne warunki dla rozwoju osobowości dziecka, gdyż zmusza do liczenia się z innymi, rozwija postawy opiekuńcze. Dzieci z rodzin wielodzietnych szybciej się usamodzielniają, osiągają wyższy poziom dojrzałości emocjonalnej, lepiej potrafią współdziałać z innymi. Jeśli jednak rodzina jest bardzo liczna a warunki materialne bardzo skromne, to rodzice obarczeni nadmiarem obowiązków mają mało czasu dla dzieci, pozostawiają je same sobie, nie zaspakajając wszystkich ich potrzeb.


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

Istotnym czynnikiem wpływającym na dojrzałość szkolną dzieci jest fakt uczęszczania do przedszkola. Dzieci o długiej karierze przedszkolnej wyróżniają się lepszym uspołecznieniem niż inne dzieci oraz lepszym przygotowaniem do szkoły.


Ii r nice mi dzy 6 a 7 latkiem

II. Różnice między 6 a 7 - latkiem

 • 1 rok w życiu dziecka to cała epoka w jego rozwoju.

 • Dziecko 6-letnie jest innym jakościowo dzieckiem od 7-latka

 • 6-latek jest przed lub w trakcie zmian i jest wciąż dzieckiem

 • 7-latek jest już „po zmianach” i dorasta do roli ucznia


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

 • U dziecka ok.5.5 – 6.5 r. życia w przeciągu roku dokonują się istotne zmiany rozwojowe spowodowane uaktywnieniem układu hormonalnego co wpływa na dojrzewanie układu nerwowego.


Zmiany fizyczne

Zmiany fizyczne:

- szybko rosną stopy, zanika płaskostopie

- twardnieją kości

- rosną zęby stałe

- zmieniają się proporcje ciała

- jest większa odporność na zmęczenie

-następuje kostnienie nadgarstka ( ruchy dłoni są odporniejsze na zmęczenie. Dziecko łatwiej uczy sie pisania w linijkach i łączenia liter. Lepiej rysuje, wycina, wiąże kokardkę

 • w wieku 10 lat następuje całkowity etap kostnienia nadgarstka przez co dziecko może pisać w zeszycie w 1 linię

 • wzrasta siła zwieraczy ( dziecko nie musi już tak często załatwiać fizjologicznych potrzeb)


Zmiany zwi zane z p ci

Zmiany związane z płcią

 • U chłopców rozwija sie pas barkowy a u dziewcząt – miednicowy

 • U chłopców występuje „głód ruchu”, rywalizacji, bicia się.

 • Dziewczynki preferują aktywność wymagającą prezycji (taniec, skakanie przez gumę, rysowanie, wycinanie). Ich zeszyty są schludniejsze

 • Włosy chłopców stają się grubsze, a rysy wyostrzone

 • Włosy dziewczynek stają się miękkie, a twarz nabiera kobiecości

 • Wzrasta antagonizm między nimi: „My dziewczyny” i „my chłopaki” – przez co nie można za karę sadzać chłopca z dziewczynką w jednej ławce!


Zmiany w uk adzie nerwowym

Zmiany w układzie nerwowym

 • Zanikają współruchy np.”pomoc języka” przy pisaniu . Wzrasta ilość połączeń nerwowych ( lepsza koordynacja ruchów). Poprawia się ostrość wzroku i wrażliwość na barwy, smaki. Dziecko zaczyna rozumień, że dodawanie jest odwrotnością odejmowania i odwrotnie. Pojawia się znolność do zapamiętywania. Dziecko potrafi wytrzymać do przerwy lekcyjnej aby coś przekąsić.


Iii ciekawostki dziecko 6 letnie jako ucze

III. Ciekawostki- dziecko 6-letnie jako uczeń

 • Dziecko 6-letnie poproszone o sprzątnięcie zabawek najczęściej nie chce tego robić. Jeżeli zaś w zabawie tematycznej będzie „mamą”, która sprząta pokój po swym ukochanym dziecku to nie dość, że posprząta to jeszcze poukłada zabawki i wytrze kurze!

 • Nagrody powinny być „materialne” ( uśmiechnięte lub smutne słoneczka, stempelki). Nie można wpisywać złych uwag bo zniechęci to dziecko do robienia czegokolwiek

 • Dziecko 6-letnie musi jeszcze częściej od 7-latka zmieniać pozycję – kładąc się na ławce, klęcząc na niej

 • Dzieci 6-letnie poprzez silniejsze napięcie mięśni nadgarstka „geometryzują”- przez co następuje brak prezyzji w ich pracach – „łuki” i koła są kwadratami

 • Dzieci 6- letnie mają problemy z odpowiednimi nazwami ”lewo” bądź „prawo”, spod, nas, za itd.

 • Dziecko 6-letnie potrafi podzielić zdanie na wyrazy i na sylaby lecz lepiej aby następowało to w formie zabawy!


Najwi ksza r nica mi dzy sze cio a siedmiolatkiem to

Największa różnica między sześcio a siedmiolatkiem to:

 • Różnica w sferze emocjonalnej i motywacyjnej.

  Należy poczekać aż dojrzeje układ nerwowy, ponieważ dziecko 6 – letnie jest bardziej płaczliwe i drażliwe. W takich wypadkach niezbędne okazać się może podanie magnezu i glukozy a także relaksacja...


Dziecko 6 letnie lewor czne

Dziecko 6-letnie,leworęczne

 • Dziecko ,które przestąpiło próg szkolny mając lat 6 i będąc w dodatku leworęczne może sprawiać dodatkowe wyzwanie dla nauczycieli

 • wystąpi u niego pogłębiona geometryzacja. Litery „O”, „a” będą bardziej kwadratowe aniżeli u przeciętnego 6-latka praworęcznego.

 • może wystąpić tzw.”lustrzanka”- czyli odwrócone litery np. - odwrócona duża litera E, - odwrócona cyfra 6.

 • może wystąpić zamazywanie pisma dopiero co „napisanego” – tutaj skutecznym lekiem może być odpowiednie pióro dla dzieci „leworęcznych” . Utrzymujące sie zwierciadlane odbicia podczas pisania mogą być powodem do niepokoju i należy to skonsultować z najbliższą poradnią psychologiczną.

 • zdarza się, że całe słupki działań matematycznych zapisują w odwrotnym kierunku


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

 • Zdaniem wielu autorów, jedną z najbardziej niekorzystnych pozycji ręki jest silne wygięcie w stawie nadgarstkowym, które powoduje ograniczenie zakresu ruchów i szybsze męczenie się ręki oraz kurczowe zaciskanie się palców na piórze, a przez to napinanie mięśni dłoni i przedramienia. To jeszcze bardziej ogranicza swobodę ruchów ręki i powoduje szybkie męczenie. Czasem pisanie w taki sposób sprawia wręcz ból, spowodowany nadmiernym napięciem mięśniowym, aich pismo jest nieczytelne i nieestetyczne

 • dzieci leworęczne piszą wolno, leworęczne -sześcioletnie- bardzo wolno!

 • rolą rodzica, a następnie nauczyciela przedszkola i szkoły powinna być pomoc w utrwaleniu postawy dostosowanej do możliwości dziecka. Nieprawidłowa postawa ciała podczas pisania i rysowania często doprowadza do wad postawy i skrzywienia kręgosłupa.


Jak pomaga dzieciom lewor cznym

Jak pomagać dzieciom leworęcznym?

 • Najlepiej gdy światło pada na zeszyt dziecka z przodu lub od strony prawej. Takie dziecko należy posadzić w klasie najlepiej w środkowym rzędzie, gdzie światło nie daje zbyt widocznego cienia.

 • Powinno mieć sąsiada w ławce po swojej prawej stronie /by nie było konfliktu łokci kolegów/.

 • Dziecko siedząc przy stole powinno mieć obie stopy oparte o podłogę, a przedramiona o stół, plecy zaś wyprostowane tak, aby linia kręgosłupa była pionowa.


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

 • Zeszyt w czasie pisania powinien znajdowaćsię w pewnej odległości od ciała osoby piszącej: nieco na lewo w stosunku do osi ciała, a lewy górny róg do góry/ zeszyt ułożony jest na ławce ukośnie – stopień nachylenia zeszytu wyeksperymentować przez samo dziecko, nawet w pionie/.

 • Chwytpowinien być poprawny, tak jak dziecko praworęczne, to i leworęczne trzyma długopis w trzech palcach: pomiędzy kciukiem i lekko zgiętym palcem wskazującym, opierając go na palcu środkowym. Koniec długopisu skierowany do ramienia.

 • *Ręka trzymająca długopis powinna znajdowaćsię w odległości około 2 cm od powierzchni papieru.


Bibliografia

Bibliografia:

1. Bożena Janiszewska: ”Sześcioletni uczeń” z serii : Otwórzmy dziecku drzwi; Wsip 2009.

2. Szczyrba D.: „Czynniki wpływające na poziom dojrzałości szkolnej”, Tychy, 2003.

3.Wipedia.onet.pl


Dojrza o szkolna dziecka 6 letniego lewor cznego

Dziękuję za uwagę

 • Aleksadra Hyla


 • Login