به نام
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری PowerPoint PPT Presentation


 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری فرزانه مباشري- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي فسا. جلسه سوم اپیدمیولوژی توصیفی مطالب اصلی مورد بحث: مقدمه ای بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

Download Presentation

به نام خدايي كه در اين نزديكي است اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5247483

به نام

خدايي

كه در اين نزديكي است

اصول اپيدميولوژي و مبارزه با بیماری ها- دانشجويان پرستاری

فرزانه مباشري- عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي فسا


5247483

جلسه سوم

اپیدمیولوژی توصیفی

مطالب اصلی مورد بحث:

 • مقدمه ای بر انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 • مطالعات توصیفی، عوامل کلیدی، مراحل انجام و موارد استفاده

 • مفهوم توزیع بیماری برحسب شخص، زمان و مکان

 • مطالعات مقطعی، طرح مطالعه، ویژگی ها و محدودیت ها

 • مطالعات طولی، طرح مطالعه، ویژگی ها و محدودیت ها

 • مطالعات بوم شناختی، گزارش مورد، مرور موارد

 • موارد استفاده از مطالعات توصیفی


Epidemiology components

Epidemiology Components

 • Distribution:

  • Who is getting the disease? Where? When?

 • Frequency:

  • Quantification of existence (prevalence) or occurrence (incidence) of Diseases; Disability & Death

  • Measurements of health states & events in community

 • Determinants:

  • Factors associated with health state; causal factors


 • 5247483

  انواع مطالعات بر مبناي هدف

  توصيفي:

  با هدف بررسي و توصيف يك وضعيت بدون قصد آزمون فرضيه

  تحليلي:

  با هدف بررسي يك اختلاف يا ارتباط (آزمون فرضيه)


  5247483

  انواع مطالعات

  توصيفي

  تحليلي

  مشاهدهاي

  مداخلهاي

  اكولوژيك

  گزارشمورد

  كارآزماييباليني

  گزارشموارد

  كوهورت

  كارآزماييميداني

  و000

  مورد- شاهدي

  كارآزمايياجتماعي

  مقطعي


  5247483

  چند عنوان پژوهشی

  • ارائه سیمای اپیدمیولوژیک سالک در فسا در سال 1392

  • بررسی هزینه های درمان بیمه شدگان سازمان خدماتدرماني در بیمارستان هایی از کشور که با آن سازمان قرارداد ندارند

  • بررسی نیازهای آموزش بهداشت دوران بلوغ به دختران دبیرستانی

  • بررسی شیوع نارسی در نوزادان و برخی از عوامل خطر آن در شیراز در سال 1392

  • رابطه میان آلودگی هوا و مرگ سالمندان

  • الگوی سنی ازدواج در ایران و برآورد وضعیت آن در سال های آینده


  Descriptive studies

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مراحل انجام مطالعات توصيفي

  • تعريف جمعيت مورد بررسي

  • تعريف بيماري مورد بررسي

  • شرح بيماري برحسب شخص، زمان و مكان

  • تعيين حجم بيماري در جامعه

  • مقايسه با نشانگرهاي معلوم

  • تنظيم فرضيه عليّتي


  Descriptive studies1

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  سه عامل کلیدی مطالعات توصیفی

  • شخص person

  • مكان place

  • زمان time

  • Who is getting the disease?

  • Where are the rates of disease highest and lowest?

  • When does the disease occur commonly or rarely?


  Descriptive studies2

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب شخص

  • سن

  • جنس

  • ن‍‍ژاد و قوميت

  • وضعيت تأهل

  • شغل

  • طبقه اجتماعي

  • سبك زندگي


  Descriptive studies3

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب زمان

  1. نوسانات كوتاه مدت

  همه گيري هاي با منبع مشترك

  همه گيري هاي پيشرونده

  2. نوسانات دوره اي

  روند فصلي

  روند چرخشي

  3. نوسانات درازمدت (عام)


  Descriptive studies4

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  توزيع بيماري بر حسب مكان

  • گوناگوني هاي بين المللي

  • گوناگوني هاي كشوري

  • گوناگوني هاي شهري/روستايي

  • گوناگوني هاي منطقه اي و محلي


  5247483

  Be relax for

  few minutes


  5247483

  انواع مطالعات توصیفی

  • مطالعات مقطعی

  • مطالعات طولی

  • مطالعات بوم شناختی

  • گزارش مورد

  • مرور موارد

  • مطالعات هنجاری

  • تحلیل دوباره داده ها


  Cross sectional or prevalence studies

  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  • تعیین ارتباط بين بيماريها و ساير متغيرهاي مورد نظر در شرايط موجود در يك جامعه معين و در يك زمان خاص

  • اين ارتباط مي‌تواند به صورت تعيين شيوع بيماري، وجود يا عدم وجود يك متغير در بيماران در مقايسه با غيربيماران باشد.


  Cross sectional or prevalence studies1

  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  طرح کلی مطالعه


  Cross sectional or prevalence studies2

  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  ویژگی ها:

  • جمع‌آوري اطلاعات در يك مقطع زماني يا يك مرحله(snapshot)

  • طراحي ساده تر و ارزان تر نسبت به مطالعات همگروهي، مورد- شاهدي و تجربی

  • متداولترين روش مطالعه

  • ارائهاطلاعات ارزشمند براي برنامه‌ريزيهاي درماني و بهداشتی

  • توصیفتصويری جامع از فراواني و توزيع مرگها، بيماريها و سلامتي در جامعه

  • قابل انجام در زمان كوتاهتر و مناسب در موقع وقوع اپيدمي‌ها

  • بيشتر مناسب براي مطالعه مسائل مرتبط با عوامل رفتاري

  • پیش بینی وجود يا عدم وجود رابطه بين متغيرها با بيماری


  Cross sectional or prevalence studies3

  مطالعات مقطعی (شیوع)Cross-sectional or Prevalence studies

  محدودیت ها:

  • گاهی قضاوت مشکل است كه علت كدام استو معلول كدام“chiken or egg”

  • گرچه روابط بين متغيرها را مي‌توان نشان داد، ولي نامناسب براي آزمون فرضيه‌ها

  • نتيجه‌گيري نادرستدرصورت عدم كفايت حجم نمونه

  • کمتر مناسب براي بيماريهاي حاد با دوره پنهان ودوره بيماري كوتاه


  Longitudinal studies

  مطالعات طوليLongitudinal studies

  توصیف یک رخداد در طول زمان

  ویژگی ها:

  • بررسي سير طبيعي بيماري و پيامد آينده آن

  • شناسايي عوامل خطر بيماري

  • يافتن ميزان بروز بيماري

   محدودیت ها:

  • دشوار، وقت گير، هزينه بر


  Descriptive studies5

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مطالعات بوم شناختي: Ecological /Correlational Studies

  • توصیف هم بستگی عامل های گوناگون در جمعیت های متفاوت

  • محاسبه مقادیر متوسط مربوط به عامل خطر و بیماری در هر گروه و مقایسه آن در واحدهای مختلف مورد مشاهده

   مثال:

  • ارتباط بين سرطان مري و نمك فروخته شده

  • ارتباط بين ميانگين درآمد با ميزان‌هاي مرگ ناشي از سرطان در كشورهاي مختلف


  Ecological correlational studies

  مطالعات بوم شناختي، ارتباطي Ecological /Correlational Studies

  ویژگی ها:

  • واحد‌هاي تحقيق: جمعيت‌ها يا گروه‌هاي مردم

  • آسان، سريع و كم هزينه

  • امکان انجام مطالعه با استفاده از اطلاعات و آمار موجود

  • امکان مطالعه و مقايسهگروه‌هاي بزرگ با وجود اختلافات فردي

  • مقدمه‌اي براي مطالعات دقيق‌تر

  • اشتباه بوم شناختي )خطا در استنتاج(


  Descriptive studies6

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  مطالعه مورد (گزارش مورد) Case study (Case report):

  • توجه وبررسيدقيقيكموردغيرمعمولياكمياب، چگونگيومكانيسماحتماليرخدادمورد

  • عدم ارائه نتيجه‌گيري قطعيازعليّت، تأييد يا ردمسئله

  • توصيف و مستندسازی مسئله


  Descriptive studies7

  مطالعاتتوصيفيDescriptive Studies

  مرور موارد Case series studies :

  • گسترش گزارش یک مورد و ياگزارشچند موردبه جاي يكمورد

  • مطالعه و تعيين خصوصيات تعدادياز بيماراندريكمقطع يا دوره زماني و چگونگيتوزيع رخدادهادر زيرگروههايجمعيتي «مانند زیرگروه های سنی، جنسیو شغلی»


  Descriptive studies8

  مطالعات توصيفيDescriptive Studies

  موارد استفاده از مطالعات توصیفی

  • تشخیص و تعیین مشکلاتی که راه شناخت آن ها مطالعه تحلیلی است

  • کمک به برنامه ریزی های بهداشتی- درمانی

  • دست یافتن به شاخص های بهداشتی

  • مقایسه وضعیت چند جامعه، چند مکان یا چند فاصله زمانی

  • تعیین اندازه ها و ارائه تصویری کلی و سطحی از وضعیت انتشار عوامل مربوط به تندرستی، بیماری یا مرگ در جامعه


 • Login