AKCİĞER KANSERLERİ - PowerPoint PPT Presentation

Akc er kanserler
Download
1 / 336

 • 201 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AKCİĞER KANSERLERİ. Prof Dr Atila Akkoçlu. AKCİĞER KANSERİ 2005. Erkeklerde ve kadınlarda sigara içme artış oranları halen devam ediyor ? Erkeklerde azalma? Gelişmiş ülkelerde ?? Kadınlarda artış Erken tarama veya korunma? Cins,Sigara -karsinojen ve genetik (ırk) çalışmalar

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

AKCİĞER KANSERLERİ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Akc er kanserler

AKCER KANSERLER

Prof Dr Atila Akkolu


Akc er kanser 2005

AKCER KANSER 2005

 • Erkeklerde ve kadnlarda sigara ime art oranlar halen devam ediyor ?

 • Erkeklerde azalma? Gelimi lkelerde ??

 • Kadnlarda art

 • Erken tarama veya korunma?

 • Cins,Sigara -karsinojen ve genetik (rk) almalar

 • Histolojik tiplerde farkllklar? Adeno art !

 • Yeni evreleme ihtiyac, 2007

 • Tedavide yeni ilalara gereksinimi?


Akc er kanser

AKCER KANSER

Her yl tm dnyada 1.2 milyon kii akcier kanserinden lmektedir

lkemizde :

 • Erkeklerde 1.srada (% 30-32)

 • Kadnlarda 5. veya 6. sradadr (% 2- 4)

 • Tahmini rakamlar ylda 12-15 bin civarndadr.

 • Yllar iinde sigara tketimi ve ime oran ile orantl art, 1980 yllarda sigara kart kampanyalar ile insidans E:87/100000'den 80/100000' dmtr, 1999 yl Salk Bakanl sadece 14.2/100000(E:7.8 K: 1.2)


5 y ll k ya am

5 Yllk Yaam

 • Eski : % 13

 • Yeni: % 14

 • Mortalitede fark yok ?

 • Prognozu hala kt ! Erken evrelerde kr ans

 • Yeni erken tan yntemleri: PET, DDSBT, EBUS, LFE , genetik belirleyiciler

 • Yeni ilalar, adjuvan-neoadjuvan tedaviler, tek-kombine ,1.2. ve 3.basamak tedaviler ,hedef tedaviler

 • Tm uralar niin?

 • Maliyet art- lke ekonomisi !!


Akc er kanser1

AKCER KANSER

 • 1900l yllarn banda nadir bir hastalkt. Sadece 956 hasta ( 1920)

 • Sigara tketiminin artmasyla hasta saysnda art olmaya balam .

 • Dnya genelinde ylda % 0.5 artmaktadr.

 • Tm dnyadaki kanserlerin %12.8 ve kanser lmlerinin %33.2 inden (lkemizde % 17.8)

 • Erkeklerde % 41.4, kadnlarda % 16.5 'dan sorumludur.

  (lkemizde E % 31, K % 2-5 )

  Bugn her iki cinste bata yer almaktadr.

  * DE 1997


5 y ll k ya am1

5 yllk yaam %

 • Meme 86

 • Kolon 61

 • Prostat 96

 • AKCER 15

 • Hasta says-lm oranlar 1980'den 2003'e

  2002 169400

  2003 154900 azalmakta (ABD)

 • Erkeklerde % 1.4 azalrken,kadnlarda % 1.7 artmakta

  65 ya ve > E: % 16.1 azalma, K: % 58.2 art


R sk fakt rler

RSK FAKTRLER

 • 40 ya st ,erkek, uzun sre 1-2p/g sigara ien

 • Pasif iicilik

 • rksal- blgesel

 • radon gaz % 10

 • mesleki (Arsenik,asbestoz,Cr,Ni,CME,VC,PAH)

 • beslenme % 5

 • yksek radyasyon, X ray, gama nlar

 • genetik zellikler "myc,ras,GF dominant gen,Rb, p53 suprese gen..."

 • aile kanser yks 5.7 kat fazla,+sigara 15.1 kat, her ikisi %30

 • elik eden hastalklar "KOAH,Tbc, fibrozis.."


S gara me orani lkemiz

SGARA ME ORANI (lkemiz)

 • 1970 Erkek % 10

 • 1985 % 44

 • 1988 % 63

 • Kadn % 24

 • *Sigara tketimi her yl % 0.5 art kadnlarda % 4.1 art


K k h crel di i akc er kanser tan kondu undaki evreler

7%

Evre II

31%

Evre III

24%

Evre I

38%

Evre IV

KK HCREL DII AKCERKANSERTan konduundaki Evreler

Fry WA, et al. Cancer. 1996;77:1949-1995.


Erken tan

Erken Tan

 • Hasta bavurular %75-80 ileri evrede

 • Gelimeler var ( molekler biyoloji !)

 • Yarar-maliyet (?)

 • Balgam sitolojisi? Gnmzde kullanm ?

 • Akcier grafisi yeterli ?

 • Dk doz spiral BT? Gncel PET ?

 • Erken tan iin tarama yntemlerinin hibiri ile akcier kanseri mortalitesinde azalma gsterilmemi.


Erken tan1

Erken tan

Erken evrelerde 5 yllk sakalm %60-70, ileri evrelerde oran %5'in altndadr.Erken nemli !

 • Balgam incelemesi

 • Akcier grafisi SFT

 • Spiral CT

 • Floresan bronkoskopi

 • PET?

 • Genetik belirleyiciler?


Akc er kanserler

Erken tan iaretleyicileri

-Sitoloji Balgamda pre-malignhcre

- Bronkoskopi , radyoloji, molekler yntemler

- Balgamda monoklonal antikor baklmas

- Klinik kanser geliiminden ort.2 yl nce tan imkan

Heterojen nukleer ribonkleoprotein (hn RNP) A2/B1

Bronkoalveolar lavaj immnhistokimya

%96 sensitivite, %82 spesivite ile kanser hcresi (+)


Akc er kanser taramalari

AKCER KANSER TARAMALARI

 • SONU: Ailede kanser hikayesi olmayanlarda ve semptomu olmayan bireylerde balgam sitolojisi nerilmemektedir.

 • Kanser hikayesi ve semptomu olmayanlarda akcier grafisinin dzenli olarak ekilmesi nerilmemektedir.


Erken tani dds ct

ERKEN TANI- DDS-CT

 • 40-70 ya, > 40 paket-yl sigara yks

 • FEV 1< % 80 veya FEV 1 / FVC < % 70

 • direkt PA grafi , normal/stabil ise DDS-CT

  veya direkt grafi, 5 yl izlem

  3547 hasta direkt grafi 9 akcier kanseri

  496 hasta CT 5 kanser (12.5/1000)

  *** LaRocca VR et al. Jewish Hospital,Kentucky 2002


Akc er kanser taramalari dds ct

AKCER KANSER TARAMALARI DDS-CT

 • Akcier grafileri <2cm nodllerde duyarllk yetersiz, grafide 3cm iken, S-CT'de 1.5 cm

 • Dk doz bilgisayarl tomografi ile tarama dk doz radyasyon vermektedir.

 • S-CT ile taramada KHDAK olgularn %70-80'i evre I-II iken, pratikde semptomlu olgularda evre I-II %20'dir. Duyarl bir incelemedir.

 • New York almas balamtr.

 • Maliyeti yksek bir almadr ve mortaliteye etkisi %20 azalma eklinde beklenmektedir.

 • 2009 ylnda tamamlanacaktr. Rutin nermede henz erken


Erken tan y ksek riskli olgu

Balgam tetkiki

+

Radyoloji

Grafi / spiral CT

-

1 yl sonra tekrarla

-

+

Floresan bronkoskopi

FOB

-

Balgam tekrar

-

+

CIS, tm...tdv, profilaksi

Floresan endoskopi

+

tdv

Erken Tan (Yksek riskli olgu)


B ron koskopi

Bronkoskopi

Beyaz k

LIFE


Akc er kanserler n n h stoloj k t pler

AKCER KANSERLERNN HSTOLOJK TPLER

HCRE TP ORAN (%)

Dnya Trkiye

 • Kk Hcreli 19 20

 • Squamoz Hcreli 39 45

 • Adenokanser 27 20

 • Byk Hcreli 10 2

 • Dier 8 12


Lung cancer incidence histology sex and race 1973 1996

Lung cancer incidence: histology, sex and race (1973-1996)

Squamous cell

Adenocarcinoma

Large cell

Small cell

Rate per

100,000people (log scale)

60

10

1

1973-5

85-7

94-6

73-5

85-7

94-6

73-5

85-7

94-6

73-5

85-7

94-6

Year of diagnosis

Black males

Black females

White males

White females

Wingo et al 1999


Maligniteye ba l de i iklikler

Maligniteye bal deiiklikler

 • Balgamda otomatik kantitatif imaj sitometri, CT ve Floresan bronkoskopi

 • British Columbia group, Mayo Lung Project

 • Akcier kanseri yksek riskli grupta balgamda hcre nukleus deiiklikleri

 • Evre I tmrlerde sensitivite % 45-75, spesifite % 90-98, adenokarsinomda %60/90

 • Palcic, McWilliams, Kaneko, Marek 2000-2004


Akc er kanserler

Akcier kanserinde molekler deiiklikler

Atipik alveolarhiperplazi

Premalign

adenom

Sk grlen genetik deiiklikler

 • Hcre siklus kontrol kayb

 • Apoptoz kayb

 • Kontakt inhibisyon kayb

 • Metastaz

 • Anjiogenez

 • Otokrin byme(+)

Karsinojen

Normal epitel

Kanser

Epiteldemetaplazi

Karsinoma

in situ

Displazi


Akci er kanseri geli imi

Akcier Kanseri Geliimi


Erken tan ama

Erken Tan AMA

 • Normal epitelden ar displaziye kadar sre 3-4 yl,

  ar displaziden CS'ya kadar yaklak 6 ay,

  invaziv kansere 2-10 yl

 • preinvaziv lezyonlar belirleme

 • erken preklinik evre

 • prognozun iyiletirilmesi

 • mortalitenin azaltlmas


Akc er kanserler

Akcier kanser geliim mekanizmalar

Erken

Intermediate

Ge

Normal epitel

Invaziv karsinom

Hiperplazi

Displazi

CIS

3p LOH/small telomeric deletions

3p LOH/contiguous deletions

~80%

Microsatellite alterations

~50%

9p21 LOH

~70%

Telomerasedysregulation

Telomerase upregulation

~80%

myc overexpression

~60%

8p21-23 LOH

~80%

Neoangiogenesis

~40%

Loss of Fhit immunostaining

~40%

p53 LOH

p53 mutations

~70%

Aneuploidy

~80%

Methylation

~100%

5q21 APC-MCC LOH

~30%

K-ras mutation

~20%

LOH, loss of heterozygosity

Hirsch et al 2001


Akc er kanserler

Erken tan iaretleyicileri

- p 16 metilasyonu

PCR basal hcre hiperplazisi % 17

skuamz metaplazi % 24

karsinoma insitu % 50

Skuamz hcreli karsinom olgularnda balgamda %100 (+)

- K-ras ve p53 mutasyonu

Klinik tandan bir yl nce (+)

- Retinoik asit reseptrleri

Reseptr delesyonu sigara kullanm ile direkt ilikili

yksek dereceli displazi geliimi


Balgamda erken tan da yeni molek ler belirleyiciler 2005

Balgamda erken tanda yeni molekler belirleyiciler 2005

 • immno sito-histo kimya (heterojen nuklear riboprotein hnRNP A2/B1 ve hnRNP B1)

 • anormal DNA

 • DNA metilasyonu

 • FISH analizi (Floresans in situ hybridizasyon:

  c-myc, EGFR, 5p15, CEP6)

 • K-ras mutasyonlar

 • p53 mutasyonlar

 • RNA analizleri

  Kennedy TC, Hirsch FR Lung Cancer 2004


Akc er kanserler

Nikotin bamll

Sigara iimi

PAH, NK, dier karsinojenler

Metabolik Detoksifikasyon

Metabolik aktivasyon

Ekskreasyon

DNA adducts

Apopitozis

Tamir

Persistan yanl kodlama

Normal DNA

K-RAS, p53 vd gen mutasyonlar

Akcier kanseri

Hecht SS. J Natl Cancer Inst 1999.


Erken tanida pet

ERKEN TANIDA PET


Pet ct

PET - CT


Sigara ba ml l genetik mi

Sigara bamll "Genetik mi?"

 • Baz genler sigara bamllndan sorumludur

  Fisher RA. Centennial Review 1958.

  Hall W, et al. Tobacco Control 2002.

 • D2 ve D4 reseptrlerinde genetik polimorfizm sigara bamll iin risk oluturuyor

  Comings DE, et al. Pharmacogenetics 1996.

  Shields PG, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 1998.

 • Dopamin beta-hidroksilaz ve monoamin oksidaz aktivitesindeki deiiklikler kiinin sigara bamlln belirliyor

  McKinney EF, et al.Pharmacogenetics 2000.


Sigara i meyen kanser olmaz m

Sigara imeyen kanser olmaz m?

 • Sigara kullananlarn % 10-20sinde akcier kanseri geliiyor.

  Wright GS and Gruidl ME. Curr Opin Oncol 2000.

 • Akcier kanserli 3000den fazla hastann sadece % 2si sigara imiyor

  • Erkeklerde % 0,7

  • Kadnlarda % 6,7

   Capewell S, et al. Thorax 1991.


Akc er kanserler

Puro ienlerde akcier kanserinden lm riski

Shapiro JA, et al. J Natl Cancer Inst 2000den adapte edilmitir.


Evresel sigara duman akci er kanseri

evresel Sigara Duman Akcier Kanseri

 • evresel sigara duman maruziyeti akcier kanserine neden oluyor

  Hirayama T. BMJ 1981.

  Trichopoulus D, et al. Int J Cancer 1981.

  Garfinkel L. J Natl Cancer Inst 1981.

  Dockery DW, Trichopoulus D. Cancer Causes Control 1997.

 • evresel sigara duman maruziyeti, sigara imeyenlerde akcier kanseri gelime riskini %15-25 arttryor

  Fontham ETH, et al. JAMA 1994.

  Hackshaw Ak, et al. BMJ 1997.

  Boffetta P, et al. J Natl Cancer Inst. 1998.

  Zhong L, et al. Lung Cancer 2000.


Cinsiyete ba l farklar

Cinsiyete bal farklar

 • Sigaraya maruz kalma dzeylerinden bamsz olarak, kadnlarda p53 geni G:C ve T:A mutasyonlar ve DNA adduct seviyeleri, erkeklere kyasla daha yksek

  Kure EH, et al. Carcinogenesis 1996.

  Toyooka S, et al. Hum Mutat 2003.

  Ryberg D, et al. Cancer Res 1994.

  Mollerup S, et al. Cancer Res 1999.

 • Kadn tiryakilerde, erkeklere oranla akcierlerde artm CYP1A1 gen (PAH metabolizmasyla ilikili) ekspresyonu olmaktadr

  Mollerup S, et al. Cancer Res 1999.


Cinsiyete ba l farklar1

Cinsiyete bal farklar

 • Kadnlarda DNA onarm kapasitesi daha dk ve NSCLC iin K-ras mutasyonlar daha fazla

  Wei Q, et al. J Natl Cancer Inst 2000.

  Nelson HH, et al. J Natl Cancer Inst 1999.


Hormon fark m

Hormon fark m?

 • Erkekler 20 yandan nce; kadnlar 25 yandan nce sigaraya baladklarnda iilen toplam sigara miktarndan bamsz olarak daha byk akcier kanseri riski sz konusudur

  Hegmann KT, et al. Epidemiology 1993.

 • leri ya kadnlarda strojen replasman tedavisi akcier kanseri riskini artryor

  Jenks S. J Lung Cancer Inst 1996.

  Zang EA and Wynder EL. J Natl Cancer nst 1996.


Akci er kanserinden l m riski

Akcier Kanserinden lm riski


Akci er kanserinden l m riski1

Akcier Kanserinden lm Riski

Peto R, et al. BMJ 2000.


Akc er kanserler

TANI

 • Semptomlar

 • Fizik bulgular

 • Radyoloji

 • Balgam sitolojisi

 • Laboratuvar

 • Markerlar (Nkleer Genetik)


Klinik tan

Klinik tan

 • Semptomlar

  Asemptomatik (%10)

  Semptomatik (%90)

 • Fizik bulgular

  santral, periferik yerleim

  LAP, metastatik


Semptomlar

Semptomlar

 • %90'dan fazlasnda tan dneminde semptomatik

 • Primer tmre bal

 • ntratorasik, ekstrapulmoner yaylma bal

 • Ekstratorasik, sistemik, metastazlara bal

 • Paraneoplastik sendromlar


Akc er kanserler

 • ksrk

 • Kilo kayb

 • Dispne

 • Gs ars

 • Hemoptizi

 • Kemik ars

 • omaklama , HPO


Primer t m r b y mesine ba l semptomlar ve bulgular

Primer Tmr bymesine balSemptomlar ve bulgular

 • ksrk: Var olann karakter deitirmesi

  iddetinin artmas,tedaviye yant vermemesi, kanl balgam ile birlikte olmas

 • Hemoptizi: grafi normal ipucu??

 • Nefes darl: var olann artmas ,byk hava yollarna ,damarlara yada kalbe bas ya da sv olmas

 • Pnmoni: rezolsyon gecikmesi,tekrarlama

  lokalize ronks,stridor,amfizem,abse


Akc er kanserler

 • Ate

 • Ses kskl

 • Kuvvetsizlik

 • VCSS

 • Disfaji

 • Hrltl solunum , stridor


Akc er kanserler

FZK BULGULAR

 • Normal

 • Supraklavikuler lenfadenopati

 • Horner sendromu

 • Plevral sv

 • Lokalize ronks

 • hepatomegali

 • kaeksi,nropati


Akc er kanserler

Hcre tipi

Primer

tm

Blgesel yaym

Uzak

yaym

Para-

neoplastik

Endok

Skuamz

++++

++

+

++

+

Adeno

++

+

++

++

+

Byk hcreli

+++

++

++

++

+

Kk hcreli

++++

+++

+++

++

++


Paraneoplastik sendromlar

Paraneoplastik sendromlar

 • Endokrin: Hiperkalsemi, cushing sendromu, uygunsuz ADH sendromu, karsinoid sendrom, hipertroidi, hipoglisemi...

 • Skuamz hcreli kanserlerin % 15inde

 • Hiperkalsemi: rritabilite , konfzyon , ba ars , uyuukluk , letarji , itahszlk , bulant , kusma , konstipasyon , abdominal ar

 • Akut balang


Pns n rolojik metabolik renal cilde ait sistemik kollagen

PNS- Nrolojik/Metabolik/Renal Cilde ait/Sistemik/Kollagen

 • nropati, Lambert-Eaton sendromu, ensefalomyelit,myelopati

 • laktik asidoz, hiporisemi, hiperamilazemi,

 • glomerulonefrit, nefrotik sendrom

 • eritema gyratum, hipertrikoz, eritrodermi, akantozis nigrikans, iktiyozis, prurit, rtiker

 • ate, anoreksi, kaeksi, hipo-hipertansiyon

 • dermatomyozit, polimyozit, SLE, vasklit


Akc er kanserler

Jinekomasti

HCG veya HCG art

Arl, tek veya ift tarafl

Sklkla byk hc anaplastik ca ve adeno ile ilikili

Koaglopati sendromlar

Hafif deiiklikler

DIC

Masif venz tromboz

Trombotik non-bakteriyel endokardit

Trosseau sendromu

HOA

omak parmak , periostal yeni kemik oluumu, artrit

Skuamz ve adeno cada sk

Pulmoner semptomlardan nce ortaya kabilir

Distal ekstremitelerde yanc tarzda veya derinden gelen ar


Patolojik tan s n flama

Patolojik tan / Snflama

 • Sigara ime skl ve alkanlklardaki deiiklikler histolojik tiplere ve grlme oranlarna etkili

 • DS 1981 sonras 1999 ylnda yeniden

 • Histolojik tip belirleme

 • mmnohistokimya

 • Diferansiyasyon zellikleri

 • Postoperatif evreleme (pTNM)


1999 yeni s n flamada farklar

1999 yeni snflamada farklar

 • Yass hcreli: papiller,berrak hcreli, kk hcreli ve bazaloid varyantlar

 • Kk hcreli: sadece kombine kk hc.

 • Adeno: alt tipleri byk deiiklik yok,

  berrak hc.,tal yzk hc., msinz kistadeno, iyi diferansiye ftal ,BAC: stromal, vaskler ve plevral invazyon gstermeyen, alveol atda gelien tmrler

 • Byk hcreli: en belirgin fark, nroendokrin karsinom yeni yesi, ayrca alt tip olarak lenfoepitelyoma benzeri, rabdoid fenotipli, bazaloid ve berrak hcreli karsinom

 • 1991'de yer almayan pleomorfik, sarkomatoid ya da sarkomatz elemanlar ieren karsinomlar, i hcreli, karsinosarkom, pulmoner blastom


Akc er kanserler

Sitogenetik mut, 3p del

Retinablastoma Rb

p53 mutasyonu

p53 anormal ekspres.

K-ras mutasyonu

erbB1/EGFR overexpres.

p16 mutasyonu

myc onkogeni

bcl2 ekspresyonu

Nroendokrin fenotipi

Telomeraz aktivitesi

RTye yant

KTye yant

Tam gerileme

5 yllk yaam ans

Paraneoplasik belirti

% 100 mevcut

% 100 mevcut

%75-100

% 40-70

>%1

>% 1

(%15-30) >% 50

% 75-95

% 100

%100

% 80-90 belirgin

klme

%90

%50

% 5

s1k

>% 90

>% 20-30

>% 50-70

% 40-60

>%30

%60

%10-40

(% 5-10) >%50

% 10-35

Byk hc ve karsinoid, seyrek

%80-85

>% 30-50 belirgin

klme

%30-40

%5

% 8

seyrek

SCLC NSCLC


Akc er kanserler

Akcier kanserlerinde radyoloji

 • Konvansiyonel P/A ve lateral akcier grafileri

 • Dierleri:Konvansiyonel tomografi, Bronkografi, angiografi, venografi Lenfanjiografi, Aortagrafi, zefagografi Bilgisayarl tomografi (CT) Spiral CT,

  dk doz spiral CT

 • Manyetik rezonans grntleme (MRG)

 • Radyoizotop incelemeler (Scanning)

 • PET (Positron Emission Tomography)

 • Ultrasonografi (USG),

 • Endoskopik ultrasonografi

 • Ekokardiyografi


Akc er kanserler

Radyolojik glge

Hilus

Hiler kitle, perihiler kitle.

Hiler genileme

Parankim

Kk kitle (4 cm coin soliter lezyon ) Byk kitle (> 4 cm)

Apikal kitle

Multipl kitleler, nodller

Parlaklk artmas (lob/segment)

Atelektazi (lob/segment)

Postobstrktif pnmoni

Abse (kaln cidar / tek / dzensiz)

Lenfanjitis karsinomatoza

ntratorasik ekstrapulmoner yaplar

Mediastinal kitle veya genileme

Gs duvar, kosta, vertebra konturlarnda dzensizlik,erozyon Plrezi

Diyafragma ykseklii

Bron kanserlerinde radyolojik anormallikler


Nod ller

NODLLER

 • ap 3cm' ye kadar yuvarlak/oval : nodl

 • 3cm> byk lezyonlara kitle

 • 2cm> ise ou malin

 • spiral BT 1cm'den< lezyonlarda stn

 • BAC : soliter nodl/kitle, lober konsolidasyon, multisentrik veya diffz hastalk, erken dnemde fokal buzlu cam grnm veya ince duvarl kistik lezyonlar


Nod ller1

NODLLER

 • nodl lokalizasyonu: parankimal, fissral, veya plevral; dansitesi, kontrastla boyanma paterni ve morfolojisi

 • kontr loblasyonu: tmr kenarlar her noktada eit hzda bymemesi

 • tmr evresinde infiltrasyon/fibrotik izgisel uzanmlar "korona radiata"

 • diffz kalsifikasyon veya nodln 150-200 HU > yksek dansiteli: benin

 • nodl dansite lmleri (1,2,3,4 ve 5.dakikalarda>15HU)

  dinamik BT ile sensitivite %100, spesifisite %50-77

 • 1cm ve < %15-20, 2cm< %40-45 kansere bal

 • 3cm ve > %80-95 kansere bal


Nod ller2

NODLLER

 • Byme hz nemli

 • Tm ortalama hacminin ikiye katlanma zaman 4.2 ile 7.3 ay arasndadr.

 • < 1 aydan ise benign, > 18 ay byme yoksa benign

 • kavitasyon nemli, kaln ve dzensiz duvarl, 15mm> duvar kalnl malign


Hiler mediastinal lenf bezleri mediastinal invazyon

Hiler/ Mediastinal lenf bezleri/ mediastinal invazyon

 • BT'de genelde lenf bezi ap 1cm> ise patolojik, kk apllar ?? benin-malin ayrm zor

 • mediasten iin BT ve MR kolay tan

 • bronlar, byk damarlar ya da zofagus tmr ile sarl ise kolay

 • BT ile % 60-90 doru sonu, kriterler:

 • Tm-mediasten aras temas >3cm ise veya Tm 180 dereceden daha fazla mediastene dayal

 • kitle-mediasten aras ya planlar izlenememesi

 • kitle mediastene doru kitle etkisi yapmas

 • kitle komuluunda perikard ve plevrada kalnlama

 • kitle aortay 90 dereceden fazla evrelemesi


G s duvar invazyonu

Gs duvar invazyonu

 • BT ile zor, dndren bulgular:

 • kitle ile plevra aras temas 3cm> olmas

 • Tmr ile gs duvar aras geni a

 • elik eden plevral kalnlama ve plevral ekinti mevcut ise

 • MR BT'den stn "zellikle Pancoast Tm"


Akc er kanserler

Pancoast tm

MRG

Mediasten inv. phesi : T4 ? MRG

TBA

mediastinoskopi

Ant Mediastinotomi

Torakotomi


Nvaziv tan

nvaziv tan

 • Bronkoskopi (rijid- fiberoptik)

 • USG endoskopi (EBUS- EUS)

 • TTAB

 • Mediastinoskopi

 • Anterior Mediastinotomi

 • VATS

 • Torakotomi

 • Lenf bezi biyopsisi

 • Plevral sv aspirasyonu - biyopsi


Akc er kanserler

Akcier tmrlerinde bronkoskopi

 • Tm lokalizasyonu

 • Tm yaygnl

 • Operasyona uygunluu

 • Histolojik tip tayini

 • Tmrn gizli dnemde saptanmas

 • Tmrn evrelendirilmesi

 • Endobronial tmr tedavisi


Akc er kanserler

Direkt ve indirekt tmr bulgular

Direkt

 • Endobronial kitle

 • Submukozal infiltrasyon

 • Mukozada lserasyon

 • Mukoza parlaklnn kayb

  ndirekt

 • Mukozada eritem

 • Bron dzeninin kayb

 • Tren ray gibi mukozal kalnlama

 • Brona dtan bas ile stenoz, distorsiyon


Bronkoskopide inoperabilite bulgular

Bronkoskopide inoperabilite bulgular

 • Tmrn karinaya geliimi

 • Knt , fikse karina

 • Karinaya 2 cm mesafe iinde tmr

 • Kord vokal paralizisi

 • Bilateral tmr

 • Trakeada tmr


Akc er kanserler

Periferik tmr Santral tmr

TTA Balgam sitolojisi

TBB,fra,ine asp. TBB,fra,ine asp

VATS TTA

Torakotomi Torakotomi


Akc er kanserler

Biyopsi , lavaj , fralama

Forseps biyopsi

Endobronial kitlelerde tan oran % 55-85

Submukozal ve peribronial infiltrasyonlarda % 55

Bron lavaj ve fralama eklenirse % 90

Biyopsi says bir ise % 65

5 ve daha fazla ise % 95


Akc er kanserler

 • TBB

 • Submukozal tmrlerde % 55

 • Periferik lezyonlarda % 30-50

 • BAL ve fralama ile birlikte % 75

 • Periferik tmlerde > 2 cm. ise

 • floroskopi /BT eliinde yaplrsa % 90

 • EBUS ile duyarllk %87-92, zgllk %100


Akc er kanserler

TBA

Mediastinal evrelemede

duyarll % 50

zgll % 96

doruluk oran % 78

KHAKnde tan oran yksek

Santral tmrlerde % 89.3


Akc er kanserler

Bron lavaj ve BAL

 • Lavaj + biyopsi + fralama ile tan

  santral tmrlerde % 90

  periferik tmrlerde % 20-50

 • ndirekt tmr belirtileri olan periferik tmlerde

  BAL ile tan oran % 40-50

  TBB ve fralama ile birlikte % 75


Akc er kanserler

TTA

 • % 80-95 tan <3cm tmrlerde % 60-90 histolojik tip belirlenebilme

 • Yanl pozitiflik < % 5 Yanl negatiflik % 25

 • Floroskopi ,USG ve BT eliinde etkili sonu

 • BT eliinde zgllk %96-100, duyarllk %89-92, yanl negatiflik/non-diyagnostik %10-30

 • Tekrarlanan giriimlerde tan konma oran: % 35- 65

 • en sk komplikasyon: Pnx (%25- 42), % 5-12 tp gerekir

  kanama, hava embolisi, tmr implantasyonu


Akc er kanserler

Toraks CT

Doku tans

PeriferikSantral

FOB FOB

BAL Biyopsi

TBA Lavaj

TBB TBA

Fralama Fralama

TTA

VATS

Torakotomi

EVRE

Operabilite

(MRG, E-USG, PET)

(TNM, bronkoskopik, mediastinoskopi)

(Organ taramas beyin, kemik, karacier, srrenal)

Anamnez (ya, cins, meslek, sigara, semptomlar, yk)

Fizik bak

P-A Akcier grafisi / Yan grafi

Laboratuvar

Hemogram

Sedim

Tam idrar

Biyokimya

SFT, EKG

Balgam sitolojisi


Ebus tbna eus fna

EBUS-TBNA / EUS-FNA

 • Mediastinal LAP varlnda evrelendirme

 • doku tans, 1cm> malin/benin ayrm

 • EBUS-TBNA tanda >% 80 (2,3,4,5,6,7,10 veya 11)

 • EUS-FNA sen %54, spes %97, tansal %92, PPV %77, NPV %93

 • EUS ufak apta subcarinal, inf mediasten, aortikopulm

  lenf nodlarnda iyi, pre-paratrakeal snrl (4L,5,7,8,9,10 L,11L (bazen 2-4)

 • komplikasyonlar az % 0.5-2.3, kolay, az invaziv,

  genel anestezi veya hospitalizasyon istemez, sensitivite yksek, ucuz

  Herth FJF Lung Cancer 2004

  Wallace MB Chest 2005 "Accurate molecular detection of NSCLC

  metastases in mediastinal LN sampled by endoscopic USG-guided needle

  Aspiration" patolojinegatiflenfnodlarndamikrometastazlar


Laboratuvar

Laboratuvar

 • Ca, ALP, Alb, AST, ALT, Bil., LDH, BUN, kreatinin, elektrolit

 • Sedimentasyon

 • Rutin hemogram

 • Rutin idrar

 • EKG


K k h crel di i akc er k anser hastal k yay l m n n de erlendirilmesi

yk-Fizik incelemeAkcier filmiBT taramas (gs, st abdomen)MRG? PET? BronkoskopiSGOT, AST, CA

 • pheli mediastinal yaylm

 • Transbronkoskopik ine aspirasyonu

 • Mediastinoskopi

 • Video-assisted torakoskopi

Normal mediasten

Santral hastalk

Periferik tmr

Mediastinoskopi& Torakotomi

(Mediastinoskopi?)& Torakotomi

KK HCREL DII AKCER KANSERHastalk yaylmnn deerlendirilmesi

Adapted from Ginsberg RJ, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997;858-911.


Evreleme

Evreleme

 • Daha ok klinik evreleme yaplyor

 • Hatalar!

 • nvaziv evreleme tetkikleri az yaplyor?

 • Evreleme gerekir mi? (sistemik hastalk ?)

 • rnek: 5 yllk yaam patolojik evrede iyi

 • cI: %61, pI: %67

 • cIIIA: %13, pIIIA: %23

 • Klinik evrelemede ve erken evrede eksiklikler

 • Mikrometastazlar ?

 • Hangi hastalara Neo veya adjuvan tedavi?


Evreleme1

EVRELEME

 • Hastalarn prognozlarn belirlemek

 • En etkili tedavi yntemini belirlemek

 • Tedavi sonularn karlatrmak

 • Hastaln anatomik yaygnln saptamak


Akc er kanserler

TNM

 • cTNM

 • sTNM

 • pTNM

 • rTNM

 • aTNM


Akc er kanserler

TNM Sistemi

 • 1946da Denoix

 • 1966da UICC

 • 1973de AJCC

 • 1986da AJCC ve UICC UluslararasAkcierKanseriEvrelemeSistemi

 • 1996da AJCC ve UICC(2. dzenleme)


Akc er kanserler

1996 1986 ___Gizli Ca : Tx N0 M0 EVRE 0 : Tis N0 M0 EVRE 0 : AynEVRE IA : T1 N0 M0EVRE l : T1 N0 M0 EVRE IB : T2 N0 M0 T2 N0 M0 EVRE IIA : T1 N1 M0 EVRE II : T1 N1M 0EVRE IIB : T2 N1 M0 T2 N1 M0T3 N0 M0EVRE IIIA : T3 N1 M0EVRE IIIA : T3 N M0T1-3 N2 M0 T N2 M0 EVRE IIIB : T4 N M0EVRE IIIB : Ayn T N3 M0EVRE IV : M1*EVRE IV : M1


T m r evrelemes nde bt

TMR EVRELEMESNDE BT

 • BT gs duvar deerlendirmesinde ok yeterli olmamaktadr

 • T3/T4 tmr T1/T2 tmrden ayrmada sensitivitesi sadece %62dir

 • Yine mediasten invazyonlarn tetkikte sensitivitesi %60-75 arasnda deimektedir

 • Bu durumda kontrastl olarak 5mmlik dilimlerle kesitler alnmaldr

 • T1 varlnda nodal tutulum %5-15, BT?


Nod l evrelemes nde bt

NODL EVRELEMESNDE BT

 • BTde 1cmden byk lenf nodu;

  sensitivitesi %83, spesifisitesi %81

  %20 yanl pozitif, %20 yanl negatif

 • n byklk met %

  336 <1 13

  57 1.0-1.9 25

  13 2.0-2.9 62

  6 3.0-3.9 67

  2 >4 100


T m r t1

TMR (T1)

 • Primer tmr (T)

  T1: Bronkoskopik olarak lober brontan daha yukarda invazyon gstermeyen, akcier veya visseral plevra ile evrili 3 cm ya da daha kk tmr.


Akc er kanserler

TNM RNEKLER

 • Sa akcierde T1 lezyona rnek (adenokanser). Tmr 2.4 cm byklnde ve tamamen akcier ile evrili izleniyor.


Akc er kanserler

 • Tmr 1.8 cm byklnde ve tamamen akcier ile evrili izleniyor, lezyondan plevral yzeye uzanan dorusal dansite "plevral tag" olarak adlandrlr (sa akcierde nde izlenen nodler dansite [mavi ok] sa klavikula bann alt kenar).


T m r t2

TMR (T2)

 • T2: Aadaki tmrlerden herhangibiri:i)3 cm den daha byk

 • ii)Hiler blgeye uzanm gsteren fakat tm akcieri tutmayan atelektazi veya post-obstrktif pnmoninin elik ettii tmr

  iii)visseral plevra invazyonu gsteren tmr


Akc er kanserler

 • 3 cm den daha byk Transvers ap 5.4 cm boyutunda yass hcreli kanser. Lezyondan plevral yzeye doru nsal dansiteler izlenmekte. Lateralde fokal plevral-tabanl dansite izleniyor (mavi ok), fakat altndaki subplevral ya alanlarnda dzensizlik yok.Bu bulgu tmr tarafndan oluturulan desmoplastik reaksiyona bal gelimitir.


Akc er kanserler

Hiler blgeye uzanm gsteren fakat tm akcieri tutmayan atelektazi veya post-obstrktif pnmoninin elik ettii tmr sol st lob bronuna yerleik(mavi ok) endobroniyal yass hcreli kanser. Sol st lob kollaps nedeniyle sol ana bron daha horizontal seyretmekte. Atelektazi hiler blgeye uzanm gstermekte fakat tm sol akcieri tutmamakta.


Akc er kanserler

visceral plevra invazyonu gsteren tmr Sa st lobta 4.5 cm boyutunda lezyon st kenar boyunca gs duvarna yaslanyor (mavi oklar). Rezeksiyonda, tmrn visceral plevray invaze ettii ama paryetal plevraya uzanmad gsterilmi.


T m r t3

TMR (T3)

 • T3:Herhangi bir byklkte aadakilerden herhangi birini dorudan tutan tmr:

 • gs duvar (superior sulkus tmrleri dahil),

 • diafragma,

 • mediastinal plevra,

 • paryetal perikard;

 • veyatmr ana bronta karinaya 2 cm den daha yakn ise (karinada tutulum olmakszn);

 • veyatmr tm akcieri tutan atelektazi veyaobstrktif pnmonitis ile birlikte ise.


Akc er kanserler

T3 lezyon- gs duvar invazyonu

(saroklar) saptanyor.


Akc er kanserler

T3 lezyon; sa ana bronda karinaya 2 cmlik mesafede yass hcreli kanser. Ayrca sa st lobda atelektazi de izleniyor.


Akc er kanserler

T3 lezyon; tm akcierdekollaps. Sol ana bronun aniden kesildii (siyahoklar) izleniyor.


T m r t4

TMR (T4)

 • T4:Herhangi bir byklkte aadakilerden herhangi birini dorudan tutan tmr :

 • mediasten,

 • kalp, byk damarlar,

 • trakea, zofagus,

 • vertebra cismi,

 • karina;

 • malign plevralveyaperikardiyal sv ile birlikte tmr;

 • primer-tmr ile ayn lobda satellit tmr nodlnn varl.


Akc er kanserler

T4 lezyon; birinci torasik vertebra cismini tutan sa superior sulcus tmr. Sa posterior birinci kosta da tutulmu.


Akc er kanserler

Sol st lob bronunu tkayan dev boyutlu tmr sol st lobda snmeye neden olmu. Sol plevral svda malign hcreler grldnden lezyon T4dr.Rezeksiyonu engelleyecek dier bir bulgu da, sol pulmoner arterinana pulmoner arterden ayrld yerde invazyon olmasdr .


Akc er kanserler

rnek: Sol alt lob superior segmentte adenokanser (sarok) ayrca ayn lobda major fissre komu satellit nodl (beyazok) izleniyor. BTye gre T4 lezyon.


Akc er kanserler

rnek: Karinay tutan (T4 lezyon) nekrotik tmrl (M) KHDAKli hasta. Sanal bronkoskopikgrntde ktle mavi oklarla izleniyor.


Akc er kanserler

rnek: Superior sulkus tmrl (saroklar) hastada mediasten invazyonu mevcut.Ktle ve sofagus arasnda ya planlar silinmi izleniyor (beyazoklar). Baryumlu grafide sofagusda daralma belirgin (siyahoklar).


Akc er kanserler

NODAL TUTULUM (N)


Akc er kanserler

BLGESEL LENF BEZ HARTASI

 • 1978de Naruke ve ark. AJCC

 • 1983de ATS LCSG

 • Naruke

 • 1996da AJCC + UICC . +

 • ATS/LCSG


Akc er kanserler

 • N1:Ayntaraf peribroniyal veya hiler nodal metastazlar; veya intrapulmoner nodlarn primer tmr tarafndan dorudan tutulmas. Tm N1 nodlar mediastinal plevral uzanmn uzanda yer alr.


Akc er kanserler

 • rnek: Ayn tarafta hiler nodal metastaz (N1 nodlar-sar ok) izleniyor. N1 nod tutulumu cerrahiye engel deildir ama kt prognozu gsterir.


Akc er kanserler

N2:

 • Ayn taraf mediastinal ve subkarinal lenf nodu metastazlar.

 • Ortahat pre-vaskler ve retrotrakeal nodlar ayn taraf kabul edilirlerken, ortahattn kar tarafnda olanlar N3 olarak deerlendirilirler.

 • Subkarinal nodlar kar taraf mediastene uzanabildikleri halde, ounlukla N2 olarak dikkate alnrlar.


Akc er kanserler

N3:

 • Kar taraf mediastinal veya kar taraf hiler nodal metastazlar

 • Ayrca ayn taraf veya kar taraf skalen veya supraklavikular nodlarn tutulumu.

 • Servikal nodlar M1 kabul edilirler.


Akc er kanserler

 • rnek: Ayn tarafta superior vena kavaya bask yapan byk mediastinal nodlar (N2) mevcut (sar oklar), ve kar tarafta byk mediastinal adenopati (beyaz oklar) izleniyor (N3).


Bt med ast noskop

BT- MEDASTNOSKOP

 • ksa ap >1cm lenf bezleri BT'de sensitivite %79

  spesifite %78

 • BT negatiflerde BT-Mediastinoskopi negatif prediktif deerleri yakn (%92-93)

 • ATS,ERS,ASCO,BTS 2001 BT+ preoperatif mediastinoskopi, ACCP 2003 tm opere olacaklara nerilmekte !!

 • 2R, 2L, 4R ve 4L, 7 no'dan biyopsi

 • No 5 ve 6 iin Ginsberg 1987 "geniletilmi" mediastinoskopi

 • komplikasyon ok dk, en ciddi byk damar yaralanmasna bal kanama % 0.1- 0.2, mortalite %0-0.1

 • dierleri: kord vokal paralizisi, Pnx, D.Torasikus, bron yaralanmas


Anterior mediastinotomi vats

Anterior Mediastinotomi- VATS

 • 1966, Mc Neill ve Chamberlain

 • Sol st lob yerleimli tmrlerde 5. ve 6. lenf bezi istasyonlarna ulama

 • paramediastinal yerleimli tmrlerin mediasten invazyonunu deerlendirme

  VATS: Tan ve evreleme amal:

  periferik tmrlerde biyopsi,

  tmr invazyonunda,

  5,6,7,8 ve 9 no'lu lenf bezlerinden biyopsi,

  malin plevra tutulumu ?,

  plevral efzyon deerlendirme

  *Kontrendikasyonlar:

  Kardiyak sorunlar Tek akcier

  Ciddi amfizem Ventilatr baml

  Ar fibrotoraks Ar skolyoz

  ap <1cm derin yerleimli nodl


Metastaz m

METASTAZ (M)

 • M0: Uzak metastaz yok

 • M1: Uzak metastaz var; veya ayn akcierde farkl loblarda tmr nodlnn izlenmesi. Kar akcierde izlendiinde senkron tmr olmadnn gsterilmesi gerekir.


Akc er kanserler

 • rnek:Sa alt lobda adenokanser (T) ayrca sol alt lob posteriorda plevraya dayal lezyon (sar ok) izleniyor.


Akc er kanserler

Klinik negatif ise BT gerekmez. Helikal BT standart BTye tercih edilir (kontrast,ksa sre,radyasyon asndan).KC metastazlar: % 1-35, enzimler ileri dnemlerde artar.ou lezyon benin (kist,hemanjiom)klinik endikasyonda biyopsi


Akc er kanserler

Rutin toraks BTde adrenalden kesit alnmaldr. Metastaz skl %6.9 bulunmutur.Adenomlar % 2-10 !

iyi snrl,homojen ve <3cm lezyonlar, BT'de <-10HU


Kem k metastazi

KEMK METASTAZI

 • otopside % 25

 • vertebra, pelvis, kostalar ve femur en sk

 • ar metastaz varl ??

 • kemik metastaz en sk kemik ars, krk, serum ALP, Ca ykseklii

 • kemik sintigrafisinde + aktivite ileri tetkike gerek yok, kukulu ise direkt grafi ile dorulama

 • MR sintigrafi + direkt grafi - ise nemli !

 • PET doru tan ve biyopsi nadiren gerekli


Akc er kanserler

Klinik negatif ise olaslk <%3, yanl pozitiflik %11, en sk apikal ve periferik tmrlerde ve k.hcreli tiplerde, + klinik bulgu varsa nerilir, - ise MRG !!


Akci er kanseri evrelemesinde mri

Akcier kanseri evrelemesinde MRI

 • Bron kanserinin deerlendirmesinde BTden sonra gelir

 • Aynen BTde olduu gibi lenf nodlarnn benign malign ayrmn yapamaz

 • Nodal evreleme ya da primer lezyonun T evrelemesinde

  BTye stnl yoktur

 • Fakat birok dzlemde grnt alnabildiinden, superiorsulkustmrlerinde, aortopulmonerpenceredevemediastinal, gsduvarvediafragmatikinvazyonileparyetalplevratutulumu deerlendirmede daha yararl bulunabilir.


Akci er kanseri evrelemesinde mri1

Akcier kanseri evrelemesinde MRI

 • Gs duvar invazyonunu gstermede sensitivitesi %88-90, spesifisitesi %86-100dr

 • Buna ramen kosta harabiyetinin tetkikinde BTye nazaran daha yetersizdir

 • Ayrca helikal BT uygulamalar ile karlatrldnda gs duvar deerlendirmesi daha stn deildir

 • Bunlardan dolay rutin kullanm gereksizdir


Akc er kanserler

MRI

Superior sulkus tmrl bir hastada, (soldaki T1 arlkl grnt, sadaki T2 arlkl grnt) apeksde ya dokusunun st kenarnn obliterasyonu izleniyor (sar oklar). Subklavian ven mavi okla gsterilmektedir.


Akc er kanserler

MRI

Superior sulkus tmrl hastada BTde kosta harabiyeti izleniyor (siyah ok). Sagital T1 arlkl grntde kosta harabiyeti grlyor (mavi ok). Fakat burada bu lezyon daha az izleniyor.


Akc er kanserler

MRI

Sadaki axial T1arlkl grnt sol pulmoner arteri invaze eden kitleyi gsteriyor. Kitle inen aortay yaklak 90 derecelik a ile evirmi.Grntde ayrca iki tane periferik metastaz mevcut.Solda oblik koronal T1 arlkl grntde kontrast ile oluturulan heterojen yapda kitle izleniyor.


Akc er kanserler

MRI

Bu T1 arlkl grntde; dk sinyal deerleri nedeniyle tmr (siyah oklar), yksek sinyal deerlerine sahip ya dokusu ierisinde tmr gayet net izlenmektedir.


Akci er kanseri evrelemesinde pozitron emisyon tomografi 1

Akcier kanseri evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi-1

 • Pozitron emisyon tomografi (PET) akcier kanseri tetkikinde morfolojik zelliklerden ziyade fizyolojik verilere dayanan bir yntemdir.

 • PETde en ok kullanlan ajan F-18-fluoro deoksi glukozdur (18-FDG).

 • Bu ajan glukoz ile yar ierisindedir ve glukozun aksine fosforillendiinde hcre iinde kalr.


Akci er kanseri evrelemesinde pozitron emisyon tomografi 2

Akcier kanseri evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi-2

 • Tmr hcrelerinin glukoz alm artm olduundan grntleme asndan ok elverilidir. Yalnz bu art infeksiyz veya iltihabi durumlarda da sz konusudur.

 • Artm glkoz metabolizmasnn gsterilememesi de maligniteyi ekarte ettirmez nk karsinoid ve bronkoalveoler hcreli kanserlerde bu ajann alm artmamaktadr.

 • PETde lezyonun izlenebilmesi iki faktre baldr; tmrn tuttuu 18 FDG miktar ve tmrn bykl


Akci er kanseri evrelemesinde pozitron emisyon tomografi 3

Akcier kanseri evrelemesinde Pozitron Emisyon Tomografi-3

 • PET-FDG grntlemesi mediastinal lenf nodlarn grntlemede BT ve MRIdan daha stndr

 • N2-N3 nodlarda BTnin sensitivite ve spesifisitesi srasyla %20 ve %89.9 iken, PETde %70.6 ve %97dir

 • PET iin toplam sensitivite %80 (84/108) ve spesifisite %92 (151/164) bulunmutur

 • Toraks d uzak metastaz gstermede duyarllk ve zgllk % 93- 98


Mediastinal lenf nodlar n evrelemede pet 18 fdg

Mediastinal Lenf Nodlarn Evrelemede PET 18-FDG

 • alma Sensitivite Spesifisite

  Vansteenkiste %67 %97 Guhlmann %80 %100 Wahl %82 %81 Hellwig %88 %92 Patz %92 %100 Chin %78 %81 Valk %83 %94 Toloza %84 %89

  Total %80 %92


Akc er kanserler

N2 ve N3 nodlar ve PET

 • Bym lenf nodlarnda mikroskopik metastaz sz konusu olduunda yanl negatif sonular verebilmektedir.

 • Bunun dnda genellikle yksek olaslkla tutulumu gsterebilmektedir.

 • Eer nod 1cmden byk ise ve PETde grntlenemiyorsa malign olma olasl %5den azdr.

 • Bu nedenle baz yazarlar erken olmakla birlikte negatif PET durumunda torakotomi nermektedirler.


Pet fdg g r nt lemesinde k s tlamalar

PET-FDG Grntlemesinde kstlamalar

 • Hiler nodlar mediastene yakn olduklarnda, zellikle sa paratrakeabroniyal ve subaortik nodlar, yanllkla mediastinal nodlar olarak raporlanabilirler nk anatomik yerleimi tam olarak yanstmazlar.Yine santral lezyonlarda snrl bilgi verirler. BT olmadnda tmrle etrafndaki nodal yaplar hakknda yeterli ayrm salanamaz.

 • PET grntleme mediastinal tutulumu gstermede daha doru bilgi verse de bron duvar, plevral, ve vaskler invazyonu gstermede yetersiz kalmaktadr. Ayrca cerrahi adan anatomik grntleme operasyon planlamas iin arttr. PETin dier snrlamalar; yaygn bulunmamas, pahal olmas, kullanlan iaretli maddenin yar mrnn 110 dakika olmasdr.


Pet 2005 yorum ve yenilikler

PET 2005 YORUM ve Yenilikler

 • PET bulunamad zaman tek pulmoner nodllerde yksek duyarllk ve zgllk gsteren somatostatin analou Tc99 depreotide SPECT faydal,

 • Tl201 -klorid SPECT uzak metastazlarda,

 • KT' ve RT'ye yantta 99m-Tc MIBI SPECT

 • FDG-PET ve PET-CT gizli metastazlarn saptanmas (%3-24), evre deiiklii, tedavi sonras cevap (tmr rezistans ?, SUV azalmas/azalmamas) ve RT planlanmasnda (GTV)

 • PET mediasten negatif ise direkt cerrahi (yksek NPV), preoperatif mediastinal evrelemeye gerek yok

 • PET ile %51 torakotomide azalma, tedavi deiiklii % 28

 • MO deiiklii % 9, M1 deiiklii % 14

  Franzius C , Ukena D and Hellwig Lung Cancer 2004


Akc er kanserler

PET

rnek: Bu hastada BTde aortopulmoner tutulum (N2) pozitif olarak deerlendirilmi (beyaz ok) ve kar taraftaki retrokaval-pretrakeal mediastinal nod (N3) negatif kabul edilmi (sar ok). PETde ise her iki nodun da tutulduu grlyor.


Akc er kanserler

PET

 • rnek:

 • PET grntlemesi tedaviyi deerlendirmede de kullanlabilir.

 • Burada tmr (siyah ok) ve nodldeki (mavi ok) tutulum iddetindeki azalma izleniyor.


Akc er kanserler

PET

rnek: Bu BT tetkikinde sol st lobda kk bir nodl izleniyor (siyah ok). PET-FDG tetkikinde lezyon ierisinde iddetli 18-FDG birikimi grlyor (beyaz ok).


Akc er kanserler

Evrelemede zel durumlar-1

 • Bronioloalveoler karsinomda lezyonlar bir lobla snrlysa T4

 • Birden fazla loba dalm ise M1

 • Rekrren laringeal sinir invazyonu T4

 • Rekrren laringeal sinir ayrldktan sonra

  vagus invazyonu T3


Akc er kanserler

Evrelemede zel durumlar-2

 • Pulmoner arter ve venin perikard iinde invazyonu T4

 • Perikard dnda invazyonu T3

 • Superior sulkus tmleri T3

 • Brakial pleksusun geni tutulumu T4

 • Diafragma veya toraks duvarnn direkt

  invazyonu T3


Akc er kanserler

Evrelemede zel durumlar-3

 • Visseral pl direkt invazyonu T2

 • Parietal pl invazyonu T3

 • Tmrle direkt komuluk olmadan

  vis veya par pl tutuluu T4

 • Tm diafr batn org. direkt inv T4

 • Vertebra korteksi / foramen inv. T4


Sonu lar

SONULAR

 • Akcier tmr pheli her olguda ilk tetkik PA ve lateral grafi olmaldr.

 • ikincisi Toraks BT (srrenal ve Karacier), dierleri olgu operabl ise,

  semptom ve/veya laboratuvar + ise yaplmaldr

 • BT'de ksa ap >1cm ise LAP anlaml ve PET + ve olgu operabl ise Mediastinoskopi

 • SSulkus Tm dnda MR rutin nerilmez

 • klinik ve radyolojik inoperabl olgularda en kolay tan yntemi seilmelidir (cost-benefit)

 • plrezilerde ponksiyon, sitoloji 2 kez negatif ise torakoskopi ya da VATS veya kapal biyopsi

 • PET seilmi olgularda (hastann invaziv giriimi kabul etmemesi, postop takip, nodl T4/M1,LAP N3 benin/malin, uzak metastaz varl ?, evre deiiklii)


Metastaz ku kusu

METASTAZ KUKUSU

 • kilo kayb > %10

 • lokal kemik ars, kemik hassasiyeti

 • nrolojik semptomlar- bulgular

 • ap 1cm> lenf bezleri

 • ses kskl, VCSS

 • hepatomegali

 • yumuak doku kitlesi, anemi

 • Ca, ALP, SGOT, GGT ykseklii


Khdak de yakla m

KHDAK' de Yaklam

 • uzakmetastazaratrma: semptom-bulgu, N2-3, T4 varsa ve radikal tedavi dnlyorsa

 • Evre I-II'de klinik normal ise ve semptom yok ise metastaz aratrmaya gerek yok

 • Taramada hangi blgeye ait bulgu varsa oradan balanmal

 • kukulu beyin lezyonlarnda ve semptom var ise BT normal olsa da MR nerilir

 • klinik-radyolojik grnm ok uyumlu ise radyolojik bulgu metastaz kabul edilir, kesin tan iin doku biyopsisi yaplmaldr


Khdak de yakla m1

KHDAK' de yaklam

 • BT'de ksa ap 1cm'den > lenf bezi olan operabl olgularda mediastinoskopi art!

 • mediastinoskopi 2R, 2L, 4R, 7 no'da

 • geniletilmi mediastinoskopi, anterior mediastinotomi ve VATS : 5 ve 6 No

 • VATS: 7, 8 ve 9 No'da

 • BT'de LAP negatif operabl olgularda mediastinoskopi opsiyonel

 • Mediastinoskopi santral-pancoast tmrlerinde yaplmas yararl

 • periferik ise yaplmayabilir

 • sol st lob tmrlerde geniletilmi mediastinoskopi,anterior mediastinotomi ve VATS gerekir

 • PET her yerde yok, maliyeti yksek rutin nerilmez, LAP + ise Mediastinoskopi ile dorulanmal, LAP - ise Mediastinoskopi art deil, direkt Cerrahi !


Tedavi ve 5 y ll k ya am

Tedavi ve 5 yllk yaam

 • Evre I: %60-80 (%20-40 hasta eksitus?)

 • Evre II <%60 (%40> eksitus?)

 • Erken evrelerde 5 ylda srvi ksa :niin?

 • Mikrometastaz ? evre hatas?

 • Cerrahiye ek tedavi gereksinimi veya cerrahi rezeksiyon yetersiz? (tam/ksmi)

 • Cerrahiye ilave tedavilerle birka aylk yaam sresinde uzama? yetersiz cerrahi !

 • Tam rezeksiyon+KT/RT: daha iyi sonu

 • Sistemik hastalk ?


Khak de yakla m

KHAK' de yaklam

 • Tm olgularda rutin sistemik evreleme

 • laboratuvar, toraks -batn - beyin BT veya MR, kemik sintigrafisi, LDH yksek, sitopeni varsa K aspirasyonu- biyopsi nerilir

 • metastaz saptanan asemptomatik olgularda ileri taramaya gerek yoktur

 • cerrahi dnlen evre I olgulara mediastinoskopi yaplmaldr


Khak evreleme

KHAK -Evreleme

Snrl (Limit) hastalk LD % 30

 • Hastalk tek bir hemitoraks ve blgesel lenf nodlar ile snrl: hiler, ayn taraf, ve kartaraf mediastinal; supraklavikular (tartmal)

 • Ayntarafta plevral sv (tartmal)

  Yaygn (Ekstensif) hastalk ED % 70

 • Snrl hastalk snrlarnn tesinde herhangi hastalk

Lassen U, et al. Cancer Treatment. 1995;414-420.


K k h crel akc er kanser tan kondu undaki evre ve ekstratorasik hastal k sahalar

Bulgu ve Yzdesi

Son EvreSnrl%30-%40Yaygn%60-%70

kemik%19-%38

karacier%17-%34

kemik %17-%23

beyin%0-%14

lenf nodlar%7-%25

yumuak doku%3-%11

KK HCREL AKCER KANSERTan konduundaki evre veekstratorasik hastalk sahalar

Adapted from Ihde DC, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997.


Khak hastal k yay l m n n de erlendirilmesi

KHAKHastalk yaylmnn deerlendirilmesi

Minimum Deerlendirme

 • Hikaye ve fizik inceleme

 • Akcier filmi BT

 • Karacier fonksiyon testleri ve incelemesi karacier sintigrafisi

 • Kemik ars ve alkalin fosfataz kemik sintigrafisi

 • Nrolojik hikaye ve inceleme beyin BT

 • Platelet saym veya lkoeritroblastik periferik kan yaymas

Adapted from Ihde DC, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 5th ed. 1997.


Khak hastal k yay l m n n de erlendirilmesi1

KHAKHastalk yaylmnn deerlendirilmesi

Evreye gre tedavi iin deerlendirme

 • Hikaye ve fizik inceleme

 • Akcier filmi BT fiberoptik bronkoskopi

 • Karacier fonksiyon testleri ve karacier sintigrafisi karacier biopsisi

 • Kemik sintigrafisi

 • Kemik ilii aspirasyonu

 • beyin BT


Khak evreye g re sa kal m

Medyan Sakalm Median Sakalm 5-Yl Sakalm Tedavi edilmeyen hastalar Tedavi edilen hastalar(%)(hf)(ay)

Snrl hastalk1214-20%10-%20

Yaygn hastalk 58-12%3-%5

KHAKEvreye gre sakalm

Ihde DC, et al. Cancer: Principles & Practice of Oncology. 1997;911-948. Lassen U, et al. Cancer Treatment. 1995;414-420.Soriano AF, et al. Current Cancer Therapeutics. 1998;177-191.


Tedav nces de erlend rme

TEDAV NCES DEERLENDRME

 • PS

 • leri ya

 • Sigara iimi

 • KOAH, ASKH varl

 • Tmr tipi

 • Tmr evresi

 • Kilo kayb (son 3 ayda >%10)

 • Organ fonksiyonlar (bk, kc, ...)


Ps karnofsky

PS - Karnofsky

 • 100: yaknma ve bulgu yok

 • 90: semptom ve bulgu min, aktivite N

 • 80: baz semptom ve bulgular var, aktivite N

 • 70: kendine bakabilir, aktivite azalm

 • 60: bazen yardma ihtiyac var

 • 50: kiisel ilerinde ounlukla yardm iht.

 • 40: srekli yardm ve bakma muhta

 • 30: hastane gerektiriyor

 • 20: hastanede aktif destek gerekiyor

 • 10: lme ok yakn


Ps ecog

PS - ECOG

 • 0: yaknma yok, aktivite N

 • 1: Tm bulgular var, aktivite N

 • 2: gnn %50den fazlas yatak d

 • 3: gnn %50den fazlas yatakta

 • 4: gnn tamamn yatakta geiriyor


Preoperatif 1 basamak

Preoperatif 1. basamak

SFT, kan gaz

FEV1 > 2 L FEV1< 2 L

DLCO > %60 DLCO < % 60

MVV>% 50 MVV<% 50

PCO2 45mmHg PCO2 >45mmHg

Cerrahi Perfzyon sintigrafisi


Akc er kanserler

2. basamak / Perfzyon sintigrafisi

(tahmini postop. FEV1)

1.2-1.7 L 0.8-1.2 L < 0.8 L

DLCO>%40 DLCO<%40

Cerrahi Egzersiz testi nop

PAP lm


Akc er kanserler

Postop FEV1

lobektomi: Preop FEV1 x

(kalan segment says / toplam segment says)

pnmonektomi: Q sintigrafi yntemi

Preop FEV1x

(1- rezeke edilecek akcierin toplam perfzyonu)


3 basamak

3. basamak

Egzersiz testi (VO2max)

PAP

VO2max > 15 ml/kg/dk VO2max < 15 ml/kg/dk

PAP < 35 mmHg PAP > 35 mmHg

FEV1 ve DLCO>%40 FEV1 ve DLCO<%40

Cerrahi NOP.


Kardiopulmoner egzersiz testi

Kardiopulmoner egzersiz testi

 • KPET yaplamyor ise, basit egzersiz tolerans testi, okyksekrisk:

 • 6 dakika yrme testinde ( > 300m) yada merdiven kma testinde (3-4 kat) ar dispne veya O2 satrasyonu > %4' den fazla dmesi, normal hzda 250 m bile yryemiyorsa

 • 1-2 kat ykseklie bile kamyorsa CERRAH dnlmemelidir.


Sol ter pulmoner nod l spn

SOLTER PULMONER NODL ( SPN)

 • atelektazi ve adenopati olmakszn 3cm'den kk intrapulmoner nodle verilen addr. >3cm ise kitle

 • vaskler,malin,infeksiyz,travmatik ,konjenital ..olabilir

 • % 35 tmral, sigara, ileri ya, alttaki malin hastalk olmas

 • eski grafileri gzden geirme, en az 2 yl stabil,ikiye katlanma zaman < 1 ay ise benin

 • benin kalsifikasyon(santral,diffz,laminer,msr)

 • kontrastl Thx BT ekilmeli, MR nerilmez, PET <1cm lezyonlarda,BAC, karsinoidlerde yarar dk, infeksiyonlarda yanl pozitif, rutin nerilmez, risk yksek

  ve reddeden olgularda endike


Tedav

TEDAV

 • Ya

 • PS

 • kilo kayb %10>

 • Histolojik tip

 • Evre

 • Kardiyopulmoner rezerv

 • *PS: 0-1, NSCLC ve evre I, II ve III A veya SCLC snrl

  ( evre I A ) , ve KP rezervi iyi ise operabl ? CERRAH

  ** SCLC cerrahi+KT+RT (N1/N2+)

  uygun deilse Radyoterapi/ Kemoterapi


Cerrah

CERRAH

 • Lobektomi

 • Bilobektomi

 • Sleeve Lobektomi pnmonektomi'ye alternatif

 • Pnmonektomi santral tmrlerde

 • Segmentektomi periferik ve tek segment

 • Wedge rezeksiyon periferik T1N0 ve yksek riskli olanlarda


Evre i a b nsclc

Evre I A-B NSCLC

 • Cerrahi

 • IA' da 5 yllk % 67- 80

  Tm 2cm< , periferik ve squamz tipte ise daha iyi prognoz

 • sistemik lenf bezi diseksiyonu art

 • IB' de 5 yllk %43- 67

 • Tm bykl ve visseral plevra tutulumu

  kt prognoz

  * tam rezeke tmrlerde adj. KT/RT nerilmez

  **cerrahi yaplamayanlarda RT


Evre ii a ve b nsclc

Evre II A ve B NSCLC

 • Cerrahi

 • klinik ve patolojik N 1 farkl sa kalm(SK)

 • 5 yllk SK klinik T1N1: % 34, patolojik ise

  % 35- 55, T2N1 %25-44, T3N0 %22-38

 • Tek veya oklu N1 nemli: tek N1:SK %45, oklu %31

 • Hiler N1 SK %14, lober N1 %41

 • preoperatif: mediastinoskopi/ PET (N2??)

 • Tm ap bykl, nonsquamz tip ve santral yerleim

  kt prognoz

  * tam rezeke evre II-IIIA'da(N1) adjuvan KT/RT nerilmez !

  **mediastinal yetersiz rnekleme(4 lenf nodu istasyonu+) ve multipl N1 ise RT


T3 n0 ii b nsclc

T3 N0 II B NSCLC

 • T3: gs duvar(GD),diyaframa(D),

 • mediastinum veya perikard (P) tutulumu,

 • ana karinaya 2cm< daha yakn tm, akcierde atelektazi

 • GD ve akcier rezeksiyonu (postop RT+ cerrahi-patolojik evreye gre):invazyon derinlii,cerrahi komplet olmas ve lenf bezleri SK belirler !

 • SK % 22-35

 • GD rezeksiyonu + akcier rezeksiyonu 5 yl SK %20, Mediasten tutulumunda SK % 9-25

 • ana karina tutuluunda SK % 12- 46

 • Sup.sulkus Tm'de KTRT sonras cerrahi, yaplamyor ise RT


Iii a nsclc

III A NSCLC

 • T3N1 nerilen tedavi cerrahi

 • N2 nemli, klinik veya cerrahi (pat. N2 ?)

 • tek patolojik N2 SK %30, rezeksiyon !

 • mediastinoskopi negatif, operasyonda %10 N2 pozitiflik

 • klinik N2 SK % 0-15 ve klinik N2 inop.

 • Neoadj.tedavi (e zamanl KT/RT), down stage ! ve mediasten negatif ("mediastinoskopi ile") ise cerrahi

 • BT'de 2cm>lenf bezi+,birden fazla lenf nodu tutulumu ve zellikle ekstranodal ise inoperabl"bulky N2",sadece Kemoradyoterapi (IIIA4)


Iii b nsclc

III B NSCLC

 • ok az cerrahi, KT ve RT temel tedavi

 • T4 SK % 6, N3 SK % 3

 • malin sv inoperabl

 • T4 karina + :trakeal sleeve pnmonektomi

  5 yl SK %23, 3 yl % 36

 • N0 ve N1 daha iyi prognoz

 • VCSS' da rezeksiyon ile SK % 24- 29


Evre iv nsclc

Evre IV NSCLC

 • tek soliter beyin metastazlarnda cerrahi

 • *intratorasik evre rezeksiyona uygun ve baka M1 yok ise

 • 5 yllk SK % 20

 • intratorasik evre I ve II, tek soliter adrenal metastazlarnda adrenalektomi !

 • SONU :evre I ve II'de cerrahi tek tedavi, IIIA 'da seilmi hastalarda cerrahi, IIIB ve IV'de cerrahi sonular iyi deil


Kt nsclc

KT NSCLC

 • rezeke edilemeyen evre III ve seilmi evre IV tmrleri

 • seilmi olgularda (PS 0-1,seilmi 2) KT ve toraksa RT uygun tedavi

 • RT ile KT sakalm ve yaam kalitesini arttrr,

 • E zamanl seilmelidir (ya ve PS !!), toksisite fazladr, plrezi olmamal, kg kayb son 3 ayda <%5, PaO2>70 mmHg

 • Platinli rejimler seilmeli,kombine ve en az 2 kr olmal, yant iyi ise KT en fazla 6 kr olmaldr.

 • PS 2 veya yal hastalarda karboplatin daha iyi tolere,


Ya l hastalarda tedavi

Yal hastalarda tedavi

 • kiinin biyolojik ya nemli

 • PS ve elik eden hastalk (zellikle kardiyopulmoner) ve yaa bal deiiklikler (inkontinans, demans, depresyon, deliryum) daha nemlidir.

 • Erken evrelerde PS iyi,KPKapasite yeterli ise standart tedavi cerrahi

 • Sa pnmonektomi iin dikkatli seim yaplmal,

 • Medikal inoperabl ise RT alternatif tedavi

 • Lokal ileri evrede sadece RT veya kombine KRT,

  KT'ye uygun deilse RT

 • Sistemik KT> destek tedavi, tek ila tedavileri (Platine kar uygun deil, Bk fonksiyonlar!)


Akci er t m r zlem

Akcier tmr zlem

 • KHDAK: Opere ise 2 yl sre ile ayda bir, 3.yl alt ayda daha sonra ylda bir izlem

 • zlemde semptom, fizik muayene ve direkt akcier grafisi ile deerlendirme, semptom varsa laboratuvar ve ileri radyolojik yntemler

 • Evre IV ve Palyatif tedavi sonras semptom olursa izlem, yoksa 3 ayda bir izlenir.

 • KHAK: Tedaviye yant varsa 2 yl sre ile 3 ayda bir, 3.yl 6 ayda bir, sonra ylda bir izlem, semptom olursa ileri inceleme


S ld sclc tedav

s (LD)- SCLC TEDAV

 • Toraksa snrl KHAK ise (evre IA hari) KT ile kombine RT standart tedavi yaklam

 • KT ile 3 yllk SK % 8.9, KT+RT ile % 14.3

 • RT zamanlamas ? optimal fraksiyonasyon ? randomize alma gerekli !

 • KT ile ezamanl erken RT daha iyi gibi ?

 • tan annda %10> beyin metastaz + ve SK 4.5 ay,proflaktik nlama,KT ile yant +ise erken dnem PKI

 • sakalm art (%20.7/ 15.3) ve metastaz grlme skl az (% 58.6/ 33.3)

 • En iyi KT rejimi Cisplatin + Etoposid, RT hiperfraksiyone

  45 Gy/30 fr/ 3 haftada verilir.Yal hastalarda ve PS bozuk ise tek ajan veya doz ayarlamas ile kombine tedavi


M ed sclc tedav

m (ED) -SCLC TEDAV

 • yaygn hastalkta kombine kemoterapi

 • yant + ise PCI yaplr

 • bulky mediastinal LAP + ise RT

 • VCSS var ise KT, yant yok ise RT

 • Beyin metastaz + asemptomatik ise KT nce, semptomatik ise ezamanl KT/RT

 • Yal hastalarda KT'ye RT ilavesi lm riskinde relatif arta neden olur. Bazen azaltlm doz KRT, kombine KT yada tek ajan KT


Ler evre khdak f rst l ne komb ne tedav ler 2003

LER EVRE KHDAK "FRST LNE KOMBNE TEDAVLER 2003

 • Cisplatin-Carboplatin/ Paclitaxel

 • Docetaxel/Cisplatin

 • Etoposide/ Carboplatin

 • Etoposide/ Cisplatin

 • Gemcitabin/ Cisplatin

 • Gemcitabine/ Vinorelbine

 • Cisplatin/ Vinorelbine

  HEMEN HEMEN AYNI, ort.srvi 8-9 ay, 1 yl srvi % 35

 • TEK AJANLAR

  Docetaxel, Gemcitabine, Vinorelbine "PS 2 hastalarda"


Second l ne kt

"SECOND-LNE" KT

 • Srviyi uzatmak, daha iyi semptom kontrolu ve kaliteli yaam, KT> BSC

 • AYNI ETK , Docetaxel 75 mg/m2 V,

  3 haftada bir % 16- 22 cevap oran

  1 yllk srvi % 18- 44

 • Pemetrexed (Alimta) 500mg/m2 .V, 3 haftada bir-hematolojik toksisite

 • Molekler Target Tedaviler :lk seri ? 3.seri ? Gefitinib,Erlotinib 250- 500mg/g PO , EGFR-TK zellikle BAC iin

 • Gefitinib IDEAL I-II, INTACT I- II

 • Erlotinib TALENT, TRIBUTE


Tedav de yen g r ler

TEDAVDE YEN GRLER

 • Birinci sra (First - line)

 • kinci sra (Second- line) ve

 • nc sra (Third - line) tedaviler

  Hedef tedaviler (Targeted therapy)

  Erb-B2(her2-neu,herceptin),

  EGF-R (erb-B1,cetuximab,gefitinib,erlotinib),

  c-KIT (CD 117, gleevec),

  serum-VEGF (RhuMab),

  VEGF reseptrleri (R1,R2,R3,avastin,neovastat),

  Farnesyltransferases,

  Protein kinase C,

  metalloproteinases (MMP,endostatin,angiostatin),

  bcl-2 ,

  p53 (flavopiridol),

  Cox-2 (celebrex),

  ras mutasyonlar (sarasar, zarnestra)


M ed sclc 1973 2005

m(ED)-SCLC (1973-2005)

 • CAV,CEV, PE, IE, CE survi fark yok

 • alterne tedavi (CAV/PE)

 • ortalama survi 6.5-8.3-9.0 ay, 1 yl % 34-41, 2yl % 4

 • doz artm, haftalk tedavi, polikemoterapi, kr says art

 • FARK YOK

  LK SIRA KT

 • Yeniilalar: Paklitaksel(T),Topotekan,rinotekan

 • PE/PET ile 7-9ay ortalama srvi

 • CEV/TEC LD: 16.5/16.5 ay, ED: 9.8/10.2 ay, 2yl %7/13

 • P+rinotekan ED:12.8 ay, 1 yl %58.4, 2 yl % 19.5

  KNC SIRA KT : Topotekan oral/V tek ajan 24.7 hf ve %22 cevap

  Reck M JNC 2003, Noda K NEJM 2002, Eckardt JR ASCO 2003


Leri evre khdak tedavide yenilikler

leri evre KHDAK Tedavide yenilikler

 • lk sra KT

 • palyatif KT, semptomlar ortadan kaldrmak ve srviyi iyiletirmek, % 50 semptom giderici

 • Cisplatin (veya carboplatin) temelli tedaviler, 1 yllk srviler en iyi destek tedavilere gre % 10 daha iyi

 • 3.kuak ilalar: vinorelbin, gemsitabin, paklitaksel, dosetaksel ile cisplatin kombine

 • Evre III de evre IV'e gre 2 kat etkililer

 • PS iyi olanlarda, birbirlerine ok stnlkleri yok

 • cret, yan etki, toksisite, risk faktrleri, doktor/hasta tercihi

 • 4 siklus

 • kinci sra KT

 • Dosetaksel ve dier 3.kuaklar,nceden tedavi grm (ilk sra) faydalanmam ise,

 • Antifolat :Pemetrekset(Alimta) tek %20 veya Cisplatin ile birlikte % 40> cevap oran

 • nc sra KT: Gefitinib oral 250/500mg/g

  Fossella FV JCO 2000, Shepherd FA JCO 2000, Rusthoven JJ JCO 1999, Hanna N ASCO 2003, Fukuoka M JCO 2003


Hedef tedav ler targeted therapy

HEDEF TEDAVLER (Targeted Therapy)

 • EGFR -TKi (Tirozin kinaz) inhibitrleri

  apoptozisi stimle, anjiogenez ve hcre proliferasyonun inhibisyonu ile ilgili ilalar

 • KT' e refrakter hastalarda, semptomlara ynelik ve QOL iyiletirme

 • Tek veya KT (Gemsitabin+Cisp veya Paklitaksel+Carbop) ile birlikte lokal ileri/ metastatik KHDAK 'li olgularda

 • lk veya 3.sra tedavilerde

  PS 2 ve KT istemeyenlerde ilk sra, Cisplatin tedavisini takiben progressif hastalarda 3.sra (DEAL I-2, ABD % 11.8 -Japonya % 18.4 cevap oranlar,ortalama srvi 6.5/7.6 ay, semptomlarda % 40 azalma) 1 aylk tedavi 1500 dolar (cost-effect)

 • 2003 Mays FDA onay Gefitinib (ZD 1839 ressa) ve Erlotinib (OSI 774 Tarceva) 250-500 mg/g oral, Adeno ve BAC tiplerde,kadn ve sigara imeyenlerde iyi cevap

 • progresyon ve toksisite oluncaya kadar ,

 • ilk sra : ortalama srvi 14.1 ay ve PFS 2.9 ay, ra ve diyare yan etki

  Kommareddy A Lung Cancer 2004


Endoskop k tedav

ENDOSKOPK TEDAV

 • Bronkoskopi: evreleme, tan ve tedavide

 • Dispne, ksrk, postobstrktif pnmoni, atelektazi, hemoptizi varlnda semptom palyasyonu

 • semptomlar hava yollarnda tmr bymesi ile hemoptizide laser, elektrokoter, APC, brakiterapi, balon tamponat, Bronial Arter Embolizasyonu

 • intraluminal tm: Nd-YAG laser ve argon plasma reseksiyon, elektrokoter, kiryoterapi, PDT

 • intramural tm: brakiterapi, PDT

 • ekstrensek bas: stent


Akc er kanserler

OLGU

 • F.G.

 • 49 yanda, erkek, memur


Zge m

ZGEM

 • Sigara: 20 paket yl, 3 yl nce brakm

 • 10 yl nce akc. TBC,

  9 ay dzenli anti TBC tedavi

 • 6 yldr ksrk, balgam karma, efor dispnesi (KOAH yks)


Yakinma ve yk

YAKINMA VE YK

 • KOAH nedeniyle dzenli takip ve tedavi yok

 • 5 gn nce hemoptizi

 • Kurum doktoru tarafndan kliniimize sevk edilmi (27.5.1997)


F z k baki

FZK BAKI

 • Ekspiryum uzun, bilateral ronks

 • Sol supraklavikuler 2 cm apnda LAP

 • KVS baks olaan

 • Batn: Organomegali yok

 • Nrolojik bak olaan


Laboratuar

LABORATUAR

 • Lkosit 10500/ mm3

 • Ntrofil: 6300 /mm3

 • Hb: %13.4 g/L

 • Biyokimyasal incelemeler olaan

 • Balgam ARB (-)


Akc er kanserler

OLGU

 • 49 ya, erkek, sigara 20 p-yl imi, 3 yldr imiyor, TBC yks ve KOAH mevcut

 • Sol supraklavikuler LAP

 • Hemoptizi yaknmas mevcut

 • grafide ve toraks BT'de sol hiler mediastene invaze kitle


N taniniz

N TANINIZ ?

 • Tberkloz

 • Tmr

 • Pnmoni

 • Vaskler patoloji


N taniniz1

N TANINIZ ?

 • Tberkloz

 • Tmr

 • Pnmoni

 • Vaskler patoloji


Akci er t m r y ksek risk grubu

Akcier tmr - yksek risk grubu

 • Akcier kanseri riski 35-75 ya aras erkeklerde 100, kadnlarda 20 kat artmakta,

 • ou 50-70 ya grubunda, <%5 40 ya alt

 • erkeklerde daha sk grlmekte

 • ABD E/K=1/2.4 , bizde 9/1

 • sigara ien kadnlarda gelime riski 1.5-2 kat daha yksek


Akci er t m r y ksek risk grubu1

Akcier tmr - yksek risk grubu

 • Tm akcier kanserlerinin %90'ndan sigara sorumlu, ienlerde risk 20 kat daha yksek

 • sigara-akcier kanseri ilkisi: ime sresi,gnlk iilen miktar, sigara tipi ve balama yana bal. Gnde1p ienlerde lm riski imeyenlerden 10 kat, 2p ienlerde 25 kat fazla

 • ergenlikte balama erikin yata devam etme en riskli

 • sigara brakldktan sonraki yllarda greceli risk gittike azalr, 20 yl sonra plato yapar, ama hi imeyenlerin riskine dmez

 • filtresiz veya yksek tar ieren sigara ok daha riskli, filtreli de risk deimez (derin inhalasyon ve say artm)

 • sigara ilikili kanserlerin banda skuamz kanserler, baz lkelerde Adenokanserler


Akci er t m r y ksek risk grubu2

Akcier tmr - yksek risk grubu

 • sigara ienlerde antioksidan selenyum , A vitamini ve beta karoten eksiklii, yksek yal diyet

 • evresel maruziyet (asbest, radyasyon, hava kirlilii, radon,..)

 • genetik faktrler (dominant ve resesif onkogenlerdeki mutasyonlar: myc,ras,p53)

 • Elik eden ya da geirilmi akcier hastal KOAH,TBC, pnmokonyoz, lokalize akcier skar alanlar , yaygn fibrozis ( avasklarite ve doku anoksisi ile epitel metaplazisi ve karsinogenezis)


Akci er t m r semptomlar

Akcier tmr semptomlar

 • Primer tmre bal semptom ve bulgular: Tm yerine ve byklne bal, santral ise ksrk, lokalize wheezing, hemoptizi dispne, ate (obstrksiyon ve postobstrktif pnmoniye bal)

 • zellikle skuamz tip tmrlerde

 • hemoptizi: KHAK %15-23,

  KHDAK%15-35


Akci er t m r uzak metastaz

Akcier tmr uzak metastaz

 • KHAK %60, KHDAK % 30-40 sklkta

 • en sk SSS, kemik, karacier ve srrenal

 • lenf bezi tutulumlar < % 10

 • Massif LAP KHAK' de daha ok grlr

  % 7-25


Bronkoskop

BRONKOSKOP

 • Sol st lob bron girii tmral infiltrasyon ile daralm

 • Mukoza biopsisi , Fralama ve Aspirasyon yaplyor


Akc er kanserler

TANI

Skuamz hcreli karsinom


Akci er t m rleri patoloji

Akcier tmrleri patoloji

 • 4 major tip: skuamz hcreli, adenokarsinom, kk hcreli ve byk hcreli karsinom

 • Skuamz hcreliler tm akcier kanserlerinin yaklak %30-50'sini oluturur

 • % 60 santral yerleir ve ileri ya erkeklerde sktr

 • intraselller kprleme, skuamz "pearl=inci" formasyonu ve tek hcre keratinizasyonu skuamz diferansiasyonu gsterir.

 • 1999 WHO snflamasna gre: papiller,effaf hcreli, kk hcreli ve bazaloid tiplere ayrlr.

 • bronkoskopik kk biyopsilerde %79 tan (problem yok!)


Skuam z h creli karsinom ncelikli imdi ne yapmak istersiniz

Skuamz hcreli karsinom ncelikli imdi ne yapmak istersiniz ?

 • Operasyona veririm

 • Evreleme yaparm (MR, dier sistem BT..)

 • noperabl olgudur, tedavi veririm (KT ve/veya RT, destek..)

 • Lenf bezi biyopsisi isterim


Skuam z h creli karsinom ncelikli imdi ne yapmak istersiniz1

Skuamz hcreli karsinom ncelikli imdi ne yapmak istersiniz ?

 • Operasyona veririm

 • Evreleme yaparm

 • noperabl olgudur, tedavi veririm (KT ve/veya RT, destek..)

 • Lenf bezi biyopsisi isterim


Sol supraklavikuler lap biopsi

Sol supraklavikuler LAP biopsi

Skuamz hcreli akcier karsinomu

metastaz


Kl n k evren z ned r

KLNK EVRENZ NEDR ?

 • Evre II B

 • Evre III A

 • Evre III B

 • Evre IV


Kl n k evren z ned r1

KLNK EVRENZ NEDR ?

 • Evre II B

 • Evre III A

 • Evre III B

 • Evre IV


Evre iii b ni in

EVRE III B niin ?

 • T3 N3

 • T4 N2

 • T3 N2

 • T4 N3


Evre iii b ni in1

EVRE III B niin ?

 • T3 N3

 • T4 N2

 • T3 N2

 • T4 N3

  * pulmoner arter invazyonu ve sol supraklavikuler lenf bezi metastaz


T4 n3

T4 N3

 • T4 Tmrn herhangi bir byklkte olup mediasten,kalp, bykdamarlar, trakea, zofagus, vertebral kolon, karina gibi yaplardan herhangi birini invaze etmesi, veya malin plevral veya perikardiyal sv ile birlikte olan veya tmrle ayn lob iinde satellit tmr nodl ve nodlleri

 • N3 Kar taraf mediastinal, hiler, ayn veya kar tarafsupraklavikuler veya skalen lenfbezimetastaz


Tedav karariniz

TEDAV KARARINIZ ?

 • Cerrahi

 • Kemoterapi

 • Radyoterapi

 • Kemoterapi + radyoterapi


Tedav karariniz1

TEDAV KARARINIZ ?

 • Cerrahi

 • Kemoterapi

 • Radyoterapi

 • Kemoterapi + radyoterapi


Tedav pro rami

TEDAV PRORAMI

 • Ardk KT (2 kr) + RT

  • Cisplatin 80mg/m2 1.gn

  • Vinorelbine 30 mg/m2 1.ve 8.gnler

   (21 gnde bir tekrar)

 • lk kr KT tarihi: 19.06.1997


Akc er kanserler

2

kr

sonra


2 k r kt sonras

2 kr KT sonras

 • Radyolojik olarak ksmi yant

 • Sol supraklavikler alanda nks yok

 • RT programna alnd


Torasik rt

Torasik RT

 • 31.7.1997 - 15.9.1997

 • RT alan:

  • Primer TM + Mediasten + Bilateral supraklavikuler alan

 • Doz: 60 Gy


Rt sonras

RT sonras

 • Ksmi yant devam ediyor

 • Neoadjuvan KTye yant alnd iin Adjuvant 2 kr daha KT uygulanmas dnld.

 • Hastann KTyi reddetmesi adjuvant KT uygulanmad ve hasta izleme alnd.


Akc er kanserler

RT sonras


Akc er kanserler

RTden 4 ay sonra, yaknma yok (6.1.1998)


Toraks bt

Toraks BT


Akc er kanserler

17

2

1998


Akc er kanserler

 • Nks?

 • RT pnmonitisi?


Akc er kanserler

 • Nks?

 • RT pnmonitisi


Rt pn monitisi ks r k ya da dispnede art yok

RT Pnmonitisiksrk ya da dispnede art yok

 • Kortikosteroid?

 • zlem?


Rt pn monitisi ks r k ya da dispnede art yok1

RT Pnmonitisiksrk ya da dispnede art yok

 • Kortikosteroid?

 • zlem

  • nk: Semptom yok


Radyasyon pn monitisi fibrozisi

Radyasyon pnmonitisi/ fibrozisi

 • RT sonras 40 Gy zerinde hemen hemen tm olgularda grlr.

 • RT tamamlanmasndan sonra 1-12 ay ierisinde geliir

 • KT ile potansiyalize olan bu olgularda klinik semptomlar steroide yant verir

 • Patolojik olarak radyasyon alan ile snrl nonspesifik diffz alveol hasar mevcuttur.

 • Akut eksdatif, organize proliferatif ve kronik fibrozis olarak patolojik 3 evrede seyreder.

 • Grafide RT alan ile snrl konsolidasyon ve volm kayb izlenir


Radyasyon pn monitisi fibrozisi1

Radyasyon pnmonitisi/ fibrozisi

 • Grafide en erken bulgu tedavi sonras 4.haftada belirsizleen damar glgeleridir.

 • 4 ay sonra radyasyon pnmonisi en belirgindir.Homojen konsolidasyon alan veya tm RT alann kaplamayan yama tarz dansite artmlar grlr.

 • Tedaviden 12 ay sonra konsolidasyonda gerileme ve volm kayb, RT alan ile keskin snr gsterir.

 • 12-18 ay sonra bulgular stabildir. Art ise Tm progresyonunu gsterir.

 • RT alan dna kan yamal opasiteler ,bu alan iinde bronektatik deiiklikler, alan dnda oligemik akcier, volm kayb, plevral kalnlama, perikardiyal sv gzlenir


Akc er kanserler

3 ay sonra, yaknma yok (30.3.1998)


Rt den 1 y l sonra 28 8 1998 yak nma yok kontrol x ray rt fibrozisi

RTden1ylsonra(28.8.1998)Yaknma yok, kontrol X Ray: RT Fibrozisi


5 12 2001 hemoptizi

5.12.2001 Hemoptizi


7 1 2002 solda rt fibrozisi ve bron ektazi

7.1.2002 Solda RT fibrozisi ve bronektazi


Bronkoskopi 17 1 2002

Bronkoskopi17.1.2002

Endobroniyal lezyon izlenmedi


Taniniz

TANINIZ?

 • Tmrde nks

 • Fibrozis

 • Pnmonitis

 • Bronektazi


Taniniz1

TANINIZ ?

 • Nks

 • Fibrozis

 • Pnmonitis

 • Bronektazi


Akc er kanserler

Sonu

 • Evre IIIB Skuamz hcreli akcier karsinomu

 • KT +RT uyguland.

 • 4.5 yllk sakalm (halen yayor)

 • RT fibrozisi

 • RT fibrozisi Bronektazi


Olgu sunumu

OLGU SUNUMU

Dr.Atila AKKOLU


Akc er kanserler

olgu

 • 49 yanda erkek

 • retmen

 • demi(23 yl), Ankara(7 yl), Aydn(8 yl), anl Urfa(5 yl), Hatay(4 yl)' da yaam


Yak nma

yaknma

Balgamda kan


Zge mi soyge mi

zgemi-soygemi

 • Sinzit

 • Trimetoprim-sulfometaksazol allerjisi

 • Sigara: 20 yl/1-2 paket/gn

 • Baba; SVH


Zge mi

zgemi

 • ubat 2004de solda plevral efzyon nedeni ile tetkik edilmi

 • Toraks BT: solda massif plevral efzyon, sol alt lobda kompressif atelektazi

 • Plevral sv tekrarlayan ponksiyonlara ramen alnamyor

 • VATS yaplyor: patolojik sonu:

  fibrinz plrit ve lenfositten zengin plevral sv sitolojisi


Akc er kanserler

ubat 2004


Ubat 2004 toraks bt

ubat 2004 toraks BT


Zge mi1

zgemi

 • Olgu akcier grafi kontrol ile takibe alnyor


Akc er kanserler

Eyll 2004


Aral k 2004

Aralk 2004

Balgamda kan


Fizik muayene

Fizik muayene

 • TA: 110/60 mmHg

 • Nabz: 80/dk , ritmik

 • Solunum says: 20/dk

 • Ate: 36.7oC

 • Sol akcier alt zonda solunum sesleri iddeti azalm


Laboratuar bulgular

Laboratuar bulgular

 • Hemogram; Hb:14.6 , Htc:42.9 , Wbc:8.4 Plt:340000

 • AK:111 , BUN:13.3 , Cr:0.87 , Na:140 K:3.94 , Cl:109 , Ca:9.3 ,T.Bil:0.24 , AST:18 ALT:28 , ALP:290 ,LDH:248, T.Prot:6.9, Alb:4

 • Tam idrar tetkiki; normal bulgular


Akc er kanserler

Aralk 2004


Sonraki tetkikiniz ne olmal d r

Sonraki tetkikiniz ne olmaldr?


Tetkikler

Tetkikler

 • Toraks bilgisayarl tomografi

 • Bronkoskopi

 • Lateral dekbits grafisi

 • Lateral akcier grafisi


Tetkikler1

Tetkikler

 • Toraks Bilgisayarl Tomografi

 • Bronkoskopi

 • Lateral dekbits grafisi

 • Lateral akcier grafisi


Akc er kanserler

Aralk 2004


Santral akc er t m rler pa grafiler

SANTRAL AKCER TMRLER- PA Grafiler

 • lk seilen tetkik iki ynl akcier grafileridir.Erken dnemde boyutlarnn kkl nedeni ile tanmak ok nemli, hiler anatomi ok kark, solda aortikopulmoner pencereye doru ise daha g tannma, o nedenle iyi teknik, nceki grafiler ile karlatrma ve kr noktalar bilmek gerekir.

 • Krnoktalar: sa-sol paratrakeal alanlar, klavikula sternum birleme ucu/1.kosta kostakondral birleme yeri, akcier periferi,

  diyaframa izgisi alt ve st blm ve kalp arkas

 • Penetre grafilerde bronial lmen daralmas ve duvar dzensizlii, karinada ise kntleme

 • Tmr grlmez ise obstrksiyonasekonderbulgular:

  atelektazi: younluk artm,diyafram, fissrler ve mediastende ekilme, kosta aralarnda daralma

  pnmoni: hava bronkogram, infiltrasyon

  amfizem :hava yolu ekvalf obstrksiyonu havalanma art


Lateral grafi

Lateral Grafi

 • Yan grafiler PA akcier grafisine nc boyutu yani derinlii ekler

 • kalp arkas, kolumna vertebralis blgesi, hemidiyaframalar, kostofrenik ve kostodiyaframatik sinusler, hilus blgesi

 • gs n-arka ap deerlendirme

 • lezyonlarn lob ve segment lokalizasyonu

 • PA grafi ile semptomlu olgularda ncelikli sol lateral grafi (kalp arkas alan !)


Olas ileri i lem ne olmal

Olas ileri ilem ne olmal ?

 • Bronial arter embolizasyonu

 • Fiberoptik bronkoskopi

 • Bilgisayarl toraks tomografisi

 • VQ sintigrafisi


Olas ileri i lem ne olmal1

Olas ileri ilem ne olmal ?

 • Bronial arter embolizasyonu

 • Fiberoptik bronkoskopi

 • Bilgisayarl toraks tomografisi

 • HRCT


Aral k 2004 toraks bt

Aralk 2004 Toraks BT


Bilgisayarl toraks tomografisi

Bilgisayarl Toraks Tomografisi

 • Mediastende pretrakeal ve prevaskler alanlarda 1 cmyi amayan lenf nodlar,

 • Sol akcier alt lob superiorda paramediastinal alanda 3.5x4x5 cm boyutunda heterojen i yapda, inen aorta ile yaklak 40 derecelik bir iliki gsteren kitlesel lezyon

 • Sa akcier alt lobda periferik yerleimli kukulu 2 adet milimetrik nodler dansite


Mediasten lenf bezleri ve invazyon

Mediasten lenf bezleri ve invazyon

 • Genelde aplar 1 cm> patolojik

 • kk bazen metastatik, byk bazen benin

 • mediasten invazyonunda % 60-90 doru sonu

 • invazyon: kitlenin aortay 90 dereceden fazla evrelemesi

  kitle-mediasten aras ya plan izlenmemesi

  tmr-mediasten aras temas 3 cm> ,veya tmrn

  180 dereceden fazla mediastene dayanmas


Nod l kitle bt

Nodl/ kitle BT

 • 1 cm ve altnda lezyonlarn % 15-20'i

  2 cm veya altndaki lezyonlarn % 40-45'i

  3 cm ve st ise % 80-85'i malin

  (Berkmen YB 1997)

 • Lezyonlarn byme hz nemli, tmrlerin ortalama hacmnn ikiye katlanma zaman 4.2 ay- 7.3 ay arasndadr

  (Mcloud TC 2002)


N tan n z nedir

n tannz nedir?


N tan lar

n tanlar

 • Kist hidatik

 • Akcier karsinomu

 • Akcier tberklozu

 • Pulmoner emboli- infarkts


N tan lar1

n tanlar

 • Kist hidatik

 • Akcier karsinomu

 • Akcier tberklozu

 • Pulmoner emboli- infarkts


Fiberoptik bronkoskopi

Fiberoptik Bronkoskopi

 • Sol alt lob superior segment konsantirik olarak daralm, mukoza demli, frajil, pilili


Bron mukoza biyopsisi

Bron mukoza biyopsisi

 • Skuamoz hcreli akcier karsinomu


Skuam z h creli karsinom

Skuamz hcreli karsinom

 • a. OPERABL ?

 • b. NOPERABL ?

 • c. Bilinemez ? evreleme tetkikleri gerekir


Skuam z h creli karsinom1

Skuamz hcreli karsinom

 • a. OPERABL ?

 • b. NOPERABL ?

 • c. Bilinemez ! Evreleme tetkikleri gerekir


Evreleme tetkikleri

Evreleme tetkikleri

 • Beyin BT: normal snrlarda

 • st abdomen BT: karacierde bir adet hipodens lezyon (Hemanjiom? Basit kist?)

 • Kemik sintigrafisi: metastatik kemik hastal ynnden negatif


Hastal n muhtemel evresi nedir

Hastaln muhtemel evresi nedir?


Akc er kanserler

Evre ?

 • Evre ll A

 • Evre lll A

 • Evre ll B

 • Evre llI B


Akc er kanserler

Evre ?

 • Evre ll A

 • Evre lll A

 • Evre ll B

 • Evre llI B


Ctnm t n m s n flamas nas ld r

cTNM (T- N - M) snflamas nasldr?


Ctnm s n flamas

cTNM snflamas?

 • T4 N2 M1

 • T3 N0 M0

 • T4 N0 M0

 • Tx Nx Mx


Ctnm s n flamas1

cTNM snflamas?

 • T4 N2 M1

 • T3 N0 M0

 • T4 N0 M0

 • Tx Nx Mx


Ctxnxmx skuam z h creli karsinom ne nerirsiniz

cTxNxMx Skuamz hcreli karsinom Nenerirsiniz?


Ctxnxmx skuam z h creli karsinom

cTxNxMx Skuamz hcreli karsinom

 • Operasyon

 • Kemoterapi

 • Radyoterapi

 • Kombine KT+RT

 • Dier


Ctxnxmx skuam z h creli karsinom1

cTxNxMx Skuamz hcreli karsinom

 • Operasyon

 • Kemoterapi

 • Radyoterapi

 • Kombine KT+RT

 • Dier


Toraks manyetik rezonans g r nt leme

Toraks manyetik rezonans grntleme

 • Sol akcier alt lob superior segmentte paramediastinal yerleimli, 3.5x4.5x5cm boyutlarnda inen aortayainvaze grnmde kitlesel lezyon

 • Mediastende prevaskler ve pretrakeal

  1cminaltnda lenf nodlar


Toraks manyetik rezonans g r nt leme1

Toraks manyetik rezonans grntleme


Mrg akci er t m r

MRG Akcier tmr

 • ok dzlemli kesit alma yetenei ile superior sulkus tmrleri, aortikopulmoner pencere ve mediastinal-gs duvar-diyaframatik invazyon deerlendirmede stn

 • gs duvar invazyonunda duyarllk % 88-90, zgll % 86-100

 • mediasten invazyonu: ya dokusu iine uzanma,ya plannn silinmesi,bron-damar yaplarn sarlmas,

 • Beyin metastazlarn gstermede >BT


Pozitron emisyon tomografisi pet

Pozitron emisyon tomografisi PET

 • Sol akcier alt lobda kalbin hemen posteriorunda paramediastinal yerleim gsteren, boyutlar yaklak 4.8x4.6x3.8 cm olan ve maksimum SUV deeri 2.5 un zerinde youn FDG tutulumlu primer akcier malignitesine ait lezyon


Aral k 2004 pet

Aralk 2004 PET


Pet akci er t m r

PET Akcier tmr

 • Flor-18 izotopu ile iaretlenmi florodeoksiglukoz (F-18 FDG) en sk kullanlr

 • FDG hcre iine normal glikoz transport mekanizmas ile girer

 • tmr hcrelerinde normal hcrelere gre daha fazla hekzokinaz enzimi ile fosforilasyona urar.Bu madde ile tm vcut PET almas yaplr ve vcut glikoz metabolizmasnn haritas elde edilir.

 • malin hcreler normal dokuya gre daha ok glikoz tketirler, PET'de daha koyu grnrler (SUV> 2.5 malin)


Pet akci er t m r1

PET Akcier tmr

 • tedavi planlamada, yantta, prognozda, nkslerin saptanmasnda ve olgunun izlenmesinde kullanlr

 • Lezyonlarn (nodller-kitleler) benin malin ayrmnda BT'ye stndr (duyarllk %96, zgllk %78-80,doruluk %91). Primer tmr saptanmas, lenf bezi (D %98 %92) ve uzak metastazlarn (D %93 %98) saptanmasnda nemli fakat snrl role sahiptir. Srrenalde D %96, %99

 • Yalanc pozitiflik oran yksek(%13-17) inflamasyon!

 • PET negatif: BAC, <7mm lezyon, benin Tm

 • PET + ise biyopsi ile dorulamak gerekli


Ct4n0m0 imdi tedavide ne nerirsiniz

cT4N0M0 imdi tedavide ne nerirsiniz ?

 • Cerrahi

 • Neoadjuvan KT

 • Radyoterapi

 • Kombine tedavi (KT+RT)


Ct4n0m0 imdi tedavide ne nerirsiniz1

cT4N0M0 imdi tedavide ne nerirsiniz ?

 • Cerrahi

 • Neoadjuvan KT

 • Radyoterapi

 • Kombine tedavi (KT+RT)


Iii b t4n0m0 tedav

III B T4N0M0 TEDAV

 • T4N0M0 operabl ?, 2-3 kr sisplatin bazl indksiyon KT, deerlendirme tmr klm ise Cerrahi, stabil yada progresyon varsa RT veya ezamanl KRT

 • ECOG 0-1 ve medikal inoperabl ezamanl KRT

 • plrezide sadece KT

 • standart tedavi : KT ile RT kombine

  ardk KRT ile 13-14 ay, 2 yllk % 25 sakalm

  ezamanl ile 16-17 ay ve % 35 sakalm ve

  daha toksik

 • sol atrium, SVC, karina, vertebra ve distal pulmoner arter minimal invazyonunda N0 ise operasyon


Akc er kanserler

 • T E E K K R L E R


 • Login