Slađana Đorđević 08/534 - PowerPoint PPT Presentation

Geografija religija prostorna difuzija islama u aziji i africi
Download
1 / 23

 • 74 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Slađana Đorđević 08/534

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Geografija religija prostorna difuzija islama u aziji i africi

Geografija religija: prostorna difuzija islama u Aziji I Africi

Slaana orevi 08/534


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Verovanjajednost Bogaaneliobjave (Kuran)proroci (Muhamed)predodreenjesudnji danDunosti svedoenje veremolitvapostmilodarhodoae


Muslimani veruju u jednog boga alaha koji je slao objave preko poslanika proroka svim ljudima

Muslimani veruju u jednog Boga (Alaha) koji je slao objave preko poslanika(proroka) svim ljudima

 • Definicija islamskog monoteizma: : U veri je na prvom mestu priznanje Njega. Savrenost priznavanja Njega jeste svedoiti Ga. Savrenost svedoenja o Njemu jeste verovati u Jednou Njegovu. Savrenost verovanja u Jednou Njegovu jeste smatrati Ga istim. A savrenost istote Njegove jeste odricati Mu svojstva, poto je svako svojstvo dokaz da je ono razliito od onog emu je pripisano, a sve ono emu je neto pripisano razliito je od svojstva. Tako, svako ko Bogu pripisuje svojstva priznaje Njemu slina, a ko priznaje Njemu slina smatra Ga dvojnou, a ko Ga smatra dvojnou priznaje delove za Njega, a ko priznaje delove za Njega krivo Ga shvata, a ko Ga krivo shvata oznaava Ga, a ko Ga oznaava ograniava Ga, a ko Ga ograniava odreuje Ga brojem.


Islam se temelji na verovanje u an ele meleke

 • Gavrilo objavljuje Kuran Muhamedu

Islam se temelji na verovanje u anele (meleke)

- Dibril(Gavrilo), zaduen za dostavljanje Boje objave izabranim verovesnicima i poslanicima;

-Mikail (Mihailo) je zaduen za kiu i biljke;

-Israfil ije e puhanje unititi kreaciju na kraju vremena;

-Azrail, aneo smrti za uzimanje dua u asu smrtno

suprotnost anelima je iblis(Satana)


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Muslimani veruju u sve etiri pisane objave, koje su objavljene Bojim poslanicima: Davidu (Davud), Mojsiju (Musa), Isusu (Isa) i Muhamedu

 • Kuranza muslimane je re Boja koju je aneo Gavrilo (Dibril) preneo preko proroka Muhameda

 • Podeljen je u 114 poglavljakoja se nazivajusurama i kojasadrerazliitbrojstihova

 • DvenajveetemeKuranasujedinstvenostimoBoja i priroda i sudbinaljudi u odnosusaBogom


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Islam se zasniva na verovanju u proroke, koji su poslani od Boga. U Kuranu ih je spomenuto dvadeset pet, a najpoznatiji su: Adam (Adem), Noje (Nuh), Avram (Ibrahim), Mojsije (Musa), Isus (Isa) i Muhamed

 • Isus (arap. Isa) je Boji poslanik i Boji rob, a ne Boji sin

 • Muslimani veruju u Isusa (Isa) ali verovanje da je on Bog smatra se najveim grehom (irk)

 • Muhamed je bio islamski prorok i halif koji je iveo u Arabiji od oko 570. do 632. godine.

 • Muslimani ga smatraju za poslednjeg Bojeg poslanika.


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Muhamed je roen u Meki 571. godine, u dananjoj Saudijskoj Arabiji, u Tidani, u junom delu Hidaza, oko 80 kilometara od Crvenog mora u kamenoj dolini

Jo kao dete Muhamed je ostao bez oba roditelja, pa je brigu o njemu preuzeo stric

Godine 610. Muhameda je, prema islamskom predanju, u peini blizu Meke posetio aneo Boji

Posletri godine, Muhamed je poeojavno da iriuenje u Meki, gdesuislamprvoprihvatilisiromasi

16. juna 622. godine, Muhamed i njegov savetnik Abu Bakr prelaze u Medinu. Taj dogaaj, poznat kao hidra (preseljenje), obeleava poetak islamske ere i prvi dan (1. muharaam) u brojanju godina po islamu


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Jo u prvoj godine nakon preseljenja u Medinu Muhamed je doneo Ustav svoje zajednice pod nazivom Uma, odredivi je kao natplemensku organizaciju meu sobom jednakih boijih podanika

Preminuo je 8. juna 632. godine u svomdomu u Medini, bezmukognaslednika

Sahranjen je u grobnicikoja je prvobitnibila u kuinjegovenjegoveeneAie, a danas se nalazi u Prorokovojdamiji u Medini

Skuptinaje odluila da prvinaslednikprorokovbude Abu Bakr, njegovtast i pratilacnahidri do Medine, izabranlino od Muhameda da vodizajednikemolitve


Pet stubova islama

Pet stubova islama

 • Svedoenje (arap: ehadet): "Nema Boga osim Boga, a Muhamed je njegovprorok

 • Molitva (arap: namaz) pet puta dnevno, i to:

  - sabah (od pojave zore do izlaska sunca)

  - podne (kad sunce malo izae iz zenita)

  - ikindija (kad sunce nagne prema zapadu)

  - akam (kad sunce zae) i

  - jacija (kad no potpuno padne)

 • Post (arap:zaum), uzdravanje od jela, pia, puenja, polnihzadovoljstava i neprilinoggovora od zore do zalaskasunca, u tokumesecaRamazanakojitraje 30 ili 29 dana, ramazanski post se zavravaBajramom, velikimmuslimanskimpraznikom

 • Milostinja(arap: zekat); imunimuslimanidunisu od vikasvojeimovineudeliti 2,5% zapotrebesiromanih, uenika, bolesnika, starih i iznemoglih

 • Hodoae(arap: hadd) u Meku, bar jedanput u ivotu, zaonogako je u stanju


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

- Hadiluk u Meki ukljuujui i kruenje sedam puta oko Kabe- erijat je boanski zakon islama, i razumevanje tog zakona jeste fikh, odnosno sudstvo

etiriopteprihvaenaizvoraislamskogzakonasu:

 • Kuran(svetaknjiga)

 • Suna(obiajiprorokovi)

 • Idma(saglasnostzajednice) i

 • Kijas(zakljuivanjepoanalogiji)


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Kolektivnom obavezom muslimana smatra se i uee u dihadu (arapski: ivotna borba), za opstanak muslimana i njihove vere

 • Dihad orujem za odbranu vere, asti, ivota i imetka

 • Dihad protiv grenika rukom i savetom u smislu hadisa: "ko od vas vidi neto to ne valja, neka ga suzbije rukom, a ako ne mogne rukom onda jezikom

 • Dihad protiv ejtana (sotone), odupiranjem oveka njegovom zavoenju

 • Dihad sa samim sobom radi ustrajnosti na injenju dobrih dela i klonjenju od zabranjenih


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

Pravedni kalifi je termin koji se koristi u sunitskom islamu da oznai etvoricu kalifa koji su vladali nakon smrti proroka MuhamedaTo su (poreani po periodu vladavine):Abu Bekr, Omer, Osman, Alija


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

 • Pod vladavinom prve etvorice kalifa (632-661. nae ere), bile su osvojene Sirija, Palestina i Mesopotamija;Damask 635. godine; a Jerusalim, Antiohija i Basra 638godine; Persija je pobeena izmeu 637 i 650, a Egipat izmeu 639. i 642.

 • Abu Bakrje uvrstiomuslimanskudominaciju u Arabiji, pomiriobuntovnabeduinskaplemena i ratovaoprotivvizantijskeSirije

 • Omer (634-644) je osvojioSiriju, deo Egipta i Mesopotamije

 • AristokrataOsman (644-656) izporodicemekijanskihUmajada, bivihprorokovihneprijatelja je izabranumestoAlija

 • Godine 656. nae ere, UmajadaOsmanaubijagrupaAlijevihsledbenika, Izabranikalif (etvrti u suni-nizu), Alija, morao je da se suoisabogatim i monimumajadskimguverneromSirije, Muavijom, i njegovimpronicljivimgeneralomAmribn al-Asom, osvajaemEgipta

 • Umesto da se boriprotivMuavije, Ali se okrenuoprotivkaridita, i tako je postaonjihovsmrtnineprijatelj

 • kalifMuavija je osnovaodinastijuUmajadaizDamaska (661-750)


Subsaharska afrika

Subsaharska Afrika

 • Islam je napredovao iz Arabije, preko pustinje nanie ka istonoj obali

 • Islamizovano je stanovnitvo Nigerije, Gane, Obale Slonovae, Etiopije, Somalije, obale Kenije, Zanzibar

 • Od Senegala do Somalije, stanovnitvo je preteno muslimansko


Severna afrika jugozapadna azija

Severna AfrikaJugozapadnaAzija

 • Prostornadifuzijaislamado deltereke Gang u Junoj Aziji, dananje Indonezije i Istone Afrike

 • Sredite islama je ostala Jugozapadna Azija

 • Sa rastom Arapskog carstva, tab se pomera iz Medine u Damask (dananja Sirija), a kasnije i u Bagdad na reci Tigar (Irak)


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

 • Osvajanja od 661-750. pod UmajadimaizDamaskaukljuilasuAvganistan, veliki deo SeverneAfrike i paniju

 • KalifatKordovebio je prestonicanaprednecivilizacije od 756. do 1031, kada je postaortvaanarhinih partijskihkraljeva", tokomijihsuvladavinahrianskasevernakraljevstvaostvarilaponovnoosvajanjepanije, postiuivrhunacosvajanjem 1085. godine, gradaToleda

 • Poev od jedanaestogveka, vodeusnaguislamapredstavljalisuTurcikojisu u islamprevedeni u 10. veku, a naroitoSelducikojisukontrolisaliAbasidskikalifatposleBujida (1058. godine)

 • PrognalisuihMongoli (preobraeni u islamoko 1300), kojisuzauzeliIrakalisuihzaustaviliTurciMamelucikojisukontrolisaliEgipat do osmanlijskogosvajanja 1517. godine

 • Od 15. do 19. veka, intereseislamauglavnom je predstavljalomonoOsmanlijskocarstvo, osnovano 1301. godine u MalojAziji


Podela islama

Podela islama

 • Sunitipriznaju (prvog) kalifa Abu BakrakaonaslednikaprorokaMuhameda

 • iitipriznajuMuhamedovogneakaAliju i njegovepotomkezajedinepunopravnenaslednikeMuhamedovesvetovne i duhovnevlasti (kalifi i imami)

 • Sufizamje mistikiaspektislama, nainivotausmerenpremaostvarenjuBojegjedinstva i prisustvakrozljubav, iskustvenuspoznaju, asketizam i ekstatikojedinstvosavoljenimTvorcem


Rasprostranjenost islama

Rasprostranjenost islama


Sla c4 91ana c4 90or c4 91evi c4 87 08 2f534

 • Po podacima iz 2007. godine, muslimanska zajednica broji izmeu 900 miliona i 1,8 milijarde vernika

 • Juna i JugoistonaAzijaimajunajviemuslimanskihzemalja, saIndonezijom, Pakistanom, Bangladeom i Indijom, kojesvakaponaosob, imajuvie od 100 milionavernika

 • PremapodacimavladeSAD, 2006. godine je bilo 20 milionamuslimana i vie od 40.000 islamskihsvetilita u Kini

 • Na Bliskomistoku, ne-arapskezemljeTurska i Iran imajunajbrojnijemuslimanskezajednice, dok u Africi, Egipat i Nigerijasunaprvommestu

 • U mnogimevropskimzemljama, islam je drugareligijapozastupljenostiposlehrianstva, kaona primer, u Francuskoj

 • USrbijiimaoko 240.000 muslimanaili 3,2% populacijeoniuglavnompripadajuBonjakoj i Albanskojetnikojskupini


 • Login