กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Download
1 / 58

บูรณาการ - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. พื้นที่. เกษตรกร. เป้าหมาย. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. 3. คน. 1. งาน. 2. เงิน. Law of nature. วาระสำคัญ. บูรณาการ. พลังขับเคลื่อน. 3. มีสมรรถนะ. 1 ผลสัมฤทธิ์. 2. คุ้มค่า. 1. 2.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' บูรณาการ' - raymond-king


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระสำคัญ

บูรณาการ

พลังขับเคลื่อน

พื้นที่

เกษตรกร

เป้าหมาย


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระสำคัญ

บูรณาการ

พลังขับเคลื่อน

3.คน

1.งาน

2.เงิน


Law of natureกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วาระสำคัญ

บูรณาการ

พลังขับเคลื่อน

3.มีสมรรถนะ

1ผลสัมฤทธิ์

2.คุ้มค่า


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

ทำอะไร?

ปี 2552

ต้อง

บูรณาการ

ต้อง

ปี 2553

ทำอะไร?


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทำอะไร?

ปี 2552

ต้อง

1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552

(หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52)

2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่แบบบูรณาการ


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทำอะไร?

ปี 2552

ต้อง

1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552

(หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52)

กำหนดให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนบูรณาการฯ เป็นการนำร่อง ปีงบประมาณ 2552 จำนวน 3 กลุ่มโครงการ


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

3.

1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรกรเป้าหมาย 40-50 คน/ศูนย์

กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ

ด้านลดรายจ่าย

ด้านเพิ่มรายได้

ด้านพึ่งพาตนเอง

สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ

พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ

บัญชีครัวเรือน/ปรัชญาศก.พอเพียง

ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย

ศูนย์เครือข่าย

พื้นที่ศูนย์ดำเนินการของ สป.กษ.

1 อำเภอ 1 ศูนย์ (ศูนย์หลัก)


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

3.

1.โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย : ยุวเกษตรกรในโรงเรียน

กิจกรรมฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ

ด้านลดรายจ่าย

ด้านเพิ่มรายได้

ด้านพึ่งพาตนเอง

สารชีวภาพ/น้ำยา ฯ

พืช/สัตว์/ประมง/อื่นๆ

บัญชีครัวเรือน/ปรัชญาศก.พอเพียง

หน่วยงาน สังกัด กษ.

หน่วยงาน สังกัด กษ.

พื้นที่โรงเรียนที่ สป.กษ.สนับสนุน(ศูนย์โรงเรียน)


 • กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • กรมวิชาการเกษตร

 • ประเมินรับรอง การผลิต

 • ตรวจบัญชี

 • สหกรณ์จังหวัด

 • เสริมสร้าง ความเข้มแข็ง

ความเหมาะสมของพืนที่

 • เกษตรจังหวัด

 • กระบวนการผลิต

 • GAP

 • พัฒนาที่ดิน

 • ปัจจัยการผลิต

 • ที่ปลอดภัย

1.

2.

2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร

ชนิดสินค้าเกษตร

ปลายน้ำ

กลางน้ำ

ต้นน้ำ

คุณภาพทีมทำงาน

MOAC TEAM

คุณภาพการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่

พณ.

อุตฯ.

สสจ.

อปท.

เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย


 • ส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่ม

ความเหมาะสมของพืนที่

 • ปศุสัตว์

 • ประมง

 • จัดทำ บัญชี ครัวเรือน

1.

2.

2.โครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหาร

ชนิดสินค้าเกษตร

ปลายน้ำ

กลางน้ำ

ต้นน้ำ

คุณภาพทีมทำงาน

MOAC TEAM

คุณภาพการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่

พณ.

อุตฯ.

สสจ.

อปท.

เกษตรกรเป้าหมาย และ พื้นที่เป้าหมาย


3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่

1.Area approach

2.Participatory Approach


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่

1.Area approach

โครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงาน สังกัด กษ.

พื้นที่..โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

3.โครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

เรียงลำดับความสำคัญของโครงการทุกพื้นที่

2.Participatory Approach

กระบวนงานบริการ/กิจกรรม ร่วมกัน ของหน่วยงาน สังกัด กษ.

โครงการ/กิจกรรม /เป้าหมาย.. การดำเนินงาน


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทำอะไร?

ปี 2552

ต้อง

1.จัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่ ปี 2552

(หนังสือที่ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52)

2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่แบบบูรณาการ


ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง

บันทึก กษ.0212/ว9582

ลว.19ธค.51

มอบหมายทุกกรม

2.นำแผนบูรณาการสู่การปฏิบัติในพื้นที่แบบบูรณาการ


3.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดทั้ง ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ให้ความ ร่วมมือการจัดทำแผนบูรณาการเชิง พื้นที่และกำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน โดย “ยึดเกษตรกรและพื้นที่” เป็น ศูนย์กลางร่วมกับหน่วยงาน สังกัด กษ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย มี กษ.จ. เป็นผู้ประสานงานหลัก

ระดับกระทรวง

บันทึก กษ.0212/ว9582

ลว.19ธค.51

มอบหมายทุกกรม

2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี 2552 ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่

1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ(ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551)


4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งหน่วยงานในสังกัด ให้ความ สำคัญในการทำงานเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้ปฏิบัติงาน/โครงการตามแผนบูรณาการเชิงพื้นที่และปฏิทินการปฏิบัติงาน โดยเคร่งครัด เนื่องจากเป็น”วาระสำคัญ”ของกระทรวงฯ

ระดับกระทรวง

บันทึก กษ.0212/ว9582

ลว.19ธค.51

มอบหมายทุกกรม

2. แจ้งความชัดเจน โครงการ/งบประมาณ ปี 2552 ให้หน่วยงานระดับจังหวัดทราบเพื่อ เป็นข้อมูลการจัดทำแผนบูรณาการเชิงพื้นที่

1. คณะกรรมการบูรณาการ ของกระทรวงฯ(ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551)


4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กษ. จ. แต่งตั้งคณะทำงาน

“ติดตามผล”การทำงานเชิง บูรณาการตามปฏิทินที่กำหนด เป็นหลัก เพื่อการรายงาน ผตร.

ระดับจังหวัด

3.หัวหน้าหน่วยงาน “สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร”ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ลายลักษณ์ อักษร”เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

1.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “พื้นที่และเกษตรกร”เป็นศูนย์กลางบูรณาการ


5.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผตร.ได้มีการกำหนดเป็นวาระ การติดตามงานและแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดมากขึ้น

ระดับจังหวัด

3.หัวหน้าหน่วยงาน “สั่งการเป็นลายลักษณ์ อักษร”ให้ถือปฏิบัติตามแผนบูรณาการและ ตามปฏิทินที่ร่วมกันกำหนดอย่างเคร่งครัด

2.นำแผนบูรณาการและกำหนดการทำงาน ตามปฏิทินแจ้งหน่วยงานเป็น “ลายลักษณ์ อักษร”เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ

1.ร่วมกันกำหนดปฏิทินการทำงาน โดยยึด “พื้นที่และเกษตรกร”เป็นศูนย์กลางบูรณาการ


ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง

บันทึก กษ 0212/ว 9582 ลว.19ธค.51

ทุกกรม

มีโครงการ/งบประมาณ ปี52ที่ชัดเจน

การติดตามงาน

และการรายงานผลการบูรณาการ

แจ้งกรมเพื่อร่วมขับเคลื่อน

บูรณาการ

การประสานงานสำหรับขับเคลื่อนการบูรณาการ

คณะกรรมการบูรณาการฯ

กำหนดแนวทางบูรณาการโดยยึดเกษตรกรและพื้นที่

ระดับจังหวัด

หนังสือ กษ 0212/ว 63 ลว. 7 มค.52


1.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.

ทำอะไร?

ปี 2552

ต้อง

บูรณาการ

ต้อง

ปี 2553

ทำอะไร?


2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

ต้อง

ปี 2553

ทำอะไร?


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


New Public Management : การจัดทำแผนความต้องการการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์”

GSMS :KPIs : PMQA

ข้อจำกัดของงบประมาณ

สังคมเผชิญโจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น

งาน

คน

เงิน

HR:CBM:PBM:

PART:VFM:SPBB:


New Public Management : การจัดทำแผนความต้องการการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

กลไกการเชื่อมโยง”งบประมาณกับยุทธศาสตร์”

GSMS :KPIs : PMQA

การบูรณาการ

HR:CBM:PBM:

PART:VFM:SPBB:


1.การจัดทำแผนความต้องการ

2.

นโยบาย รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

”มอบงบประมาณสำหรับบูรณาการ”

ให้..สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รับผิดชอบ

กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์

การบูรณาการ

ปีงบประมาณพ.ศ.2553


การหน้าที่ของเรา ?การจัดทำแผนความต้องการ

General Framework

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

Broad guidelines

Government Strategic Plan

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76

กลุ่มเศรษฐกิจ

กลุ่มสังคม

กลุ่มความมั่นคง

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

กระทรวง

กระทรวง

กระทรวง

กระทรวง

กระทรวง

กระทรวง

จังหวัด

Function

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

จังหวัด

บูรณาการ

จังหวัด

กลุ่มจังหวัด

จังหวัด

Area

จังหวัด

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550

2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ2551


General Frameworkการจัดทำแผนความต้องการ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550

คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา

Broad guidelines

Government Strategic Plan

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 76

เศรษฐกิจ

มั่นคง

แผนพัฒนาจังหวัด

ผลผลิต

บริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

1.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 (แก้ไขฉบับ 7) พ.ศ. 2550

2.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณจังหวัดฯ พ.ศ2551


1.การจัดทำแผนความต้องการ

2.

จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553(งบ Function)

มาตรา18…โดยคำนึงถึงความต้องการและศักยภาพในจังหวัดรวมถึงภาครัฐและธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ

แผนพัฒนาจังหวัด

จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปีงบประมาณ 2553(งบ Area)


1.การจัดทำแผนความต้องการ

2.

จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553(งบ Function)

Think

แผนพัฒนาจังหวัด

บูรณาการ

Act

Get

จัดทำแผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดปีงบประมาณ 2553(งบ Area)


คณะกรรมการบูรณาการฯการจัดทำแผนความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551

งาน

เครื่องมือตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณ

ลักษณะบูรณาการ

บูรณาการ

เงิน

คน

แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบFunction งบArea)


คณะกรรมการบูรณาการฯการจัดทำแผนความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551

งาน

พิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ลักษณะบูรณาการ

ปี 2553

บูรณาการ

เงิน

คน

ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์..ของจังหวัด


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


ประเด็นการจัดทำแผนความต้องการยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

Vision

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

SWOT Analysis

TOWS Matrix

พันธกิจ

พันธกิจ

Position

Strategy

Map

Value Chain Process

พันธกิจ

พันธกิจ

BSC.

Deming Cycle Model

Strategic Alignment

พื้นที่/ชุมชน


ประเด็นการจัดทำแผนความต้องการยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

Vision

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงฯ/กรม

เชื่อมโยง

กับ

แผนพัฒนาจังหวัด

จังหวัดคือจุดร่วมปฏิบัติการบูรณาการ

พันธกิจ

พันธกิจ

Position

พันธกิจ

พันธกิจ

ความต้องการของชุมชน

1.พื้นที่เป้าหมาย

2.เกษตรกรเป้าหมาย

Strategic Alignment

พื้นที่/ชุมชน


ประเด็นการจัดทำแผนความต้องการยุทธศาสตร์ที่ 3

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

Vision

วิสัยทัศน์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

1.ทบทวนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ

พันธกิจ

Position

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ

โครงการ/กิจกรรม

พันธกิจ

โครงการ/กิจกรรม

1.พื้นที่เป้าหมาย

2.เกษตรกรเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม

Strategic Alignment

พื้นที่/ชุมชน


2.การจัดทำแผนความต้องการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม

ความเร่งด่วน

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ผลกระทบ

โครงการ/กิจกรรม

Position

ความเป็นไปได้

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

ความพร้อมเกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม

ความเชื่อมโยง

โครงการ/กิจกรรม

พื้นที่/ชุมชน


2การจัดทำแผนความต้องการ. กิจกรรม โครงการ สนับสนุน กันและกัน

1.พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย

3.หน้าที รับผิดชอบ ของหน่วยงาน

4. หน่วยงานสามารถ ดำเนินการส่งเสริมกัน

3.กำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเพื่อการบูรณาการ

โครงการ/กิจกรรม

ชนิดสินค้าเกษตร

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมายเบื้องต้น เพื่อบูรณาการ


4.การจัดทำแผนความต้องการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการที่สำคัญ

7กลุ่มโครงการที่สำคัญของหน่วยงานกษ.

7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม /เป้าหมาย/งบประมาณ

6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ

1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ/กิจกรรม/เป้าหมาย/งบประมาณ


1.การจัดทำแผนความต้องการ

2.

3.

จำแนกตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการ/กิจกรรม

จำแนกตามยุทธศาสตร์การเกษตรฯของจังหวัด

จำแนกตามกลุ่มโครงการที่สำคัญของกระทรวงฯ

บูรณาการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบFunction งบArea)


1.การจัดทำแผนความต้องการ

2.

3.

เพิ่ม / ขยายเป้าหมาย โครงการเดิม

งบ Area

โครงการ/กิจกรรม

โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)

งบFunction

โครงการริเริ่มใหม่งบ Area

บูรณาการ

เป้าหมาย

งบประมาณ

แผนความต้องการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด ปีงบประมาณ 2553 (งบFunction งบArea)


1.การจัดทำแผนความต้องการ

สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ

7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ

โครงการเดิม (ต่อเนื่อง)

งบFunction

6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน

3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์

1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


2.การจัดทำแผนความต้องการ

สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ

7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ

เพิ่ม / ขยายเป้าหมาย โครงการเดิม

งบ Area

6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน

3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์

1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


3.การจัดทำแผนความต้องการ

สิ่งพึงระวังการจำแนกโครงการตามกลุ่มโครงการฯ

7. กลุ่มโครงการริเริ่มใหม่โดยจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และกลุ่มโครงการอื่นๆ

โครงการริเริ่มใหม่งบ Area

6. กลุ่มโครงการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

5. กลุ่มโครงการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร

4. กลุ่มโครงการผลิตพืชพลังงานทดแทน

3. กลุ่มโครงการอันเนื่องจากแนวพระราชดำริฯ

2. กลุ่มโครงการส่งเสริมฯ ตามระบบความปลอดภัยอาหารและเกษตรอินทรีย์

1. กลุ่มโครงการพัฒนาการเกษตร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

Why to do ?

Howto do ?

Whatyou get?


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

2.กระบวนงานProcess

1.ปัจจัยนำเข้าInput

3.Out put

4.Out come

งาน

เงิน

คน


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

2.กระบวนงานProcess

1.ปัจจัยนำเข้าInput

3.Out put

4.Out come

Think

Act

Get


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

ค่านิยมร่วม

1.คนPeople

2.กระบวนงานProcess

3.Out put

4.Out come

วัฒนธรรม

Think

Act

Get


การจัดทำแผนความต้องการการจัดทำแผนความต้องการเพื่อเสนอคำของบประมาณ เชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

ข้าราชการ มืออาชีพ

1.คนPeople

3.Out put

4.Out come

พฤติกรรม Behavior

Competency Base

Think

Act

Get


คณะกรรมการบูรณาการฯการจัดทำแผนความต้องการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ตามคำสั่งที่ 749/2551 ลว. 14 พย. 2551)

2.กระบวนงานProcess

1.ปัจจัยนำเข้าInput

3.Out put

4.Out come

เครื่องมือตัดสินใจการจัดสรรงบประมาณ

ลักษณะบูรณาการ

งาน

เงิน

คน


การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

คณะกรรมการบูรณาการฯกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรม

กรม

กรม

กรม

กรม

กรม

จังหวัด

การบูรณาการมีกลไกขับเคลื่อนที่เป็นระบบ

Package Project

Package Project

Package Project

พื้นที่ ท้องถิ่น ชุมชน


ผลิตส้มโองส่งออกการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ผลิตไม้ผลส่งออก

ผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัย

GAP Grain

ปศุสัตว์/ไม้ยืนต้น

การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว“GAP Seed ”

1

3

2

มาก

ข้าว

3

ไม้ผล

ความสำคัญต่อเศรษฐกิจ

ประมง

2

ปศุสัตว์

พืชไร่

1

ความสำคัญต่อสังคม/ชุมชน

น้อย

มาก


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วิสัยทัศน์“ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก”

Function

วิสัยทัศน์จังหวัด

Area


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(ข้าว)

วิสัยทัศน์“ดูแลเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและผาสุก”

Function

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(ส้มโอ)

บูรณาการ

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(พืชผัก)

วิสัยทัศน์จังหวัด

Area


Internal Benchmarkingกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(ข้าว)

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(ส้มโอ)

Benchmark

ชนิดสินค้าเกษตร

ชนิดสินค้าเกษตร

(พืชผัก)

Best PracticesModel


การจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการการจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการ

ประจำปีงบประมาณ 2553

5.การประชาสัมพันธ์ผลงาน

จุดเริ่มต้นการทำงาน

เชิง

บูรณา

การ

4.การติดตามและประเมินผล

3.การผลักดันแผนสู่การปฏิบัติ

เป้าประสงค์

2.การบริหารเครือข่ายความร่วมมือ

1. การสร้างความเข้าใจบุคลากร

และการสั่งสมประสบการณ์

Think

Act

Get


Key wordการจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการ : ยุทธศาสตร์ / บูรณาการ / การจัดการความรู้

สังคมเผชิญโจทย์ที่ยากยิ่งขึ้น

อดีต

ปัจจุบัน

Simple and linear

Complex System

ทรัพยากรบุคคล

องค์กรยุคการเปลี่ยนแปลง

สมรรถนะหลักของข้าราชการ

ที่ ก.พ. มุ่งเน้น

1) ความยืดหยุ่นสูง

1) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์

เก่งคนเดียว

2) ความสามารถใน

การผสมผสานสูง

ทีมงาน

2) Multi Skill


คน การจัดทำแผนความต้องการเชิงบูรณาการ…คือพลังขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จ

C

E

M

A

O

T

A

M

Working System

Team Spirit

Can do

Want to do

“งานได้ผล”“คนเป็นสุข”


ad