Οξέα-βάσεις
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 10

Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry. Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius. Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H + π.χ HF, HCl, HBr, HI, HNO 3 , H 2 SO 4 , κ.α Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν OH -

Download Presentation

Οξέα-βάσεις κατά Bronsted-Lowry

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Οξέα-βάσεις

κατά

Bronsted-Lowry


Οξέα- βάσεις κατά Arrhenius

Οξέα είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν H+

π.χ HF,HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, κ.α

Βάσεις είναι οι ενώσεις που όταν διαλυθούν στο νερό δίνουν OH-

π.χ NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2, NH3κ.α


Μειονεκτήματα της θεωρίας του Arrhenius

  • Περιορίζει την ύπαρξη οξέων/βάσεων μόνο σε υδατικά διαλύματα

  • Έχει διαπιστωθεί ότι στα υδατικά διαλύματα οξέων δεν υπάρχουν H+, αλλά Η3Ο+(οξώνια)

  • Δεν μπορεί να ερμηνεύσει την όξινη ή βασική συμπεριφορά υδατικών διαλυμάτων αλάτων


Οξέα-βάσεις κατά Β/L

Οξέα είναι οι ουσίες που μπορούν να δώσουν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H+)

Βάσεις είναι οι ουσίες που μπορούν να δεχθούν ένα ή περισσότερα πρωτόνια (H+)


Παραδείγματα

HCl + H2O H3O+ + Cl-

CH3COOH + H2O H3O+ + CH3COO-

NH3 + H2O NH4+ + OH-

NH3 + HCl NH4+Cl-

HNO3 + OH- NO3- + H2O

NH4+ + OH- NH3 + H2O

NH3 + H3O+ NH4+ + H2O

F- + H3O+ HF + H2O


Μερικά συμπεράσματα από την θεωρία B/L

  • για να δράσει μια ουσία ως οξύ (πρωτονιοδότης) απαιτείται η παρουσία μιας άλλης ουσίας που θα δράσει ως βάση (πρωτονιοδέκτης) και το αντίστροφο…..

  • τα οξέα και οι βάσεις μπορεί να είναι ουδέτερα μόρια, αλλά μπορεί να είναι και ιόντα

  • η θεωρία B/L εφαρμόζεται τόσο σε υδατικά όσο και σε μη υδατικά διαλύματα


Το H2SO4 «συμπεριφέρεται» σαν οξύ όχι μόνο στο νερό, αλλά και στο οινόπνευμα και στο ξύδι!!

Πως «λειτουργούν» οι ουσίες H2O, CH3CH2OH CH3COOH απέναντι στο θειικό οξύ;

Βέβαια εμάς θα μας απασχολήσουν μόνο τα υδατικά διαλύματα….


ΗΑ ⇋ Α- + Η+

Συζυγής βάση

Οξύ

Β + Η+⇋ ΒΗ+

βάση

Συζυγές οξύ

Συζυγή ζεύγη

Όσο μεγαλύτερη τάση έχει ένα οξύ να δώσει πρωτόνια, τόσο μικρότερη τάση έχει η συζυγής βάση που θα προκύψει να το «πάρει πίσω». Άρα…….

Σε τι διαφέρει το οξύ ΗΑ από την συζυγή του βάση Α-;

Σε τι διαφέρει η βάση Β από το συζυγές της οξύ ΒΗ+;


Ισχυρά οξέα

Ασθενείς βάσεις

Ασθενή οξέα

Ισχυρές βάσεις


Αμφιπρωτικές ουσίες η αμφολύτες

Είναι οι ουσίες, που άλλοτε δρουν σαν οξέα και άλλοτε σαν βάσεις, ανάλογα με την ουσία με την οποία αντιδρούν.

HCl + H2O→ H3O+ + Cl-

NH3 + H2O ⇋NH4+ + OH-

Δίνονται οι παρακάτω ουσίες οι οποίες δρουν σαν αμφολύτες: H2PO4-, HS-, HCO3-

Για κάθε μια από αυτές να γράψετε τις αντιδράσεις ιοντισμού όπου να φαίνεται η δράση τους σαν αμφολύτες.


  • Login