SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON
Download
1 / 31

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON. Michal Lehnert. Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport všechno, co víme o lidském potenciálu (Marie Dalloway). SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON. OSNOVA PŘEDNÁŠKY: Sport jako společenský fenomén, teoretické základy sportu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON

Michal Lehnert

Vytváření nového sportovce znamená aplikovat na sport všechno, co víme o lidském potenciálu

(Marie Dalloway)


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ TRÉNINK A VÝKON

 • OSNOVA PŘEDNÁŠKY:

 • Sport jako společenský fenomén, teoretické základy sportu.

 • Sportovní trénink (ST): charakteristika , znaky, cíle a úkoly, obsah, systémové pojetí ST.

 • Sportovní výkon: charakteristika, struktura – faktory SV, dlouhodobé formování SV, předpoklady SV, trénovanost a sportovní výkonnost.


Sportovn tr nink a v kon

SPORT

Evropská charta o sportu (1992):všechny formy tělesné činnosti, které si kladou za cíl projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.


Sportovn tr nink a v kon

SPORT

ŠKOLNÍ

REKREAČNÍ

ZÁVODNÍ


Sportovn tr nink a v kon

SPORT - tradiční chápání v ČR

 • Odpovídá sportu závodnímu.

 • Pojem vychází z původního poslání, které tato činnost v novověku získala – šlo o zábavu soutěžním pohybem


Teoretick z klady sportu
TEORETICKÉ ZÁKLADYSPORTU

 • Podmínka sportu – systematický ST

 • Zobecňování praktických zkušeností.

 • Využití výsledků jiných vědeckých oborů.

 • Vlastní výsledky zkoumání vedly ke vzniku komplexnějších teorií ST a věd o sportu.


Teoretick z klady sportu1
TEORETICKÉ ZÁKLADYSPORTU

 • TEORIE A DIDAKTIKA SPORTOVNÍHO TRÉNINKU

 • Popis, analýza a podmínky podání sportovních

 • výkonů.

 • Zdůvodnění tréninkové činnosti.

 • Jak řídit a organizovat tréninkovou činnost

 • (didaktika ST).

 • Interdisciplinární charakter.


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ TRÉNINK (ST)

Plánovitý, řízený pedagogický proces zvyšování sportovní výkonnosti zaměřený na dosahování maximálních výkonů a na vítězství nad soupeřem.

 • Řízené ovlivňování rozvoje výkonnosti.

 • Pravděpodobnostnícharakter ST.

 • Znaky ST: soutěživost, orientace na maximální výkon, úzká specializace, dlouhodobost a etapizace, systémové řízení, aktivní, dobrovolný přístup …


Sportovn tr nink a v kon

Cíl ST

Dosažení co možná nejvyšší sportovní výkonnosti na základě celkového rozvoje sportovce.

Úkoly ST

U sportovců: ovlivňovat tělesné,psychické a sociální předpoklady podporující přímo nebo nepřímo zvyšování sportovní výkonnosti a připravit je na jejich využívání v soutěžích.

Jde především o osvojování sportovníchdovedností, rozvoj kondice a formování osobnosti sportovce).


Sportovn tr nink a v kon

SYSTÉMOVÉ POJETÍ ST

(jevy chápat komplexně, ve vnějších i vnitřních souvislostech)

Systém ST:účelné a zdůvodněné uspořádání obsahu, prostředků a metod ST s cílem zvyšovat sportovní výkonnost (Dovalil et al., 2004).

 • Systémový přístup uplatňovat z hlediska:

 • teoretických poznatků o ST

 • praktické realizace (obsah a organizace ST) →strukturasportovního tréninku.


Syst mov pojet st
SYSTÉMOVÉ POJETÍ ST

Struktura ST:účelné uspořádání obsahu tréninku v příslušných obdobích

 • Struktura zdůrazňuje funkční stránku systému (konkrétní realizaci ST).

 • Vychází z analýzy sportovního výkonu.


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ TRÉNINK

 • Proces adaptace

Hledisko teoretické

 • Proces motorického učení

 • Proces psychosociální interakce

Cíl Struktura sportovního výkonu Úkoly tréninku Obsah Prostředky Metody Trénovanost Sportovní forma Výkon

Hledisko praktické realizace


Sportovn tr nink a v kon

OBSAHOVÉ SLOŽKY ST

 • Úkoly, obsah, metody, prostředky ST lze členit do několika složek ST:

 • Technická příprava

 • Taktická příprava

 • Kondiční příprava

 • Psychologická příprava

 • ST probíhá jako celek se zdůrazněním některé z nich!


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ VÝKON (SV)

Výsledek specifické pohybové činnosti sportovce realizované v soutěžních podmínkách, zaměřené na řešení soutěžních úkolů v souladu s pravidly sportovní disciplíny.

 • Cílová hodnota sportu.

 • Cíl i výsledek dlouhodobé systematické přípravy.

 • Prostředek tělesného zdokonalování a formování osobnosti.


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ VÝKON (SV)

 • Projev celé osobnosti sportovce.

 • Obsahem je uvědomělá sportovní činnost.

 • Pohybová (sportovní) činnost je v průběhu

 • ST osvojována a zdokonalována jako

 • sportovní dovednost.

 • Rozlišovat a hodnotit výsledek i průběh

 • činnosti a poznatky uplatňovat v ST .

Sportovní dovednost- tréninkem získaný komplex výkonových předpokladů k správnému a účinnému řešení úkolů sportovní specializace (navenek se projevuje účelovou koordinací činnosti, vnitřně ji zajišťují neurofyziologické mechanismy a energetický metabolismus).


Sportovn tr nink a v kon

STRUKTURA SV

ST musí vycházet ze znalosti požadavků (obsahu) SV!

Struktura SV:sportovní výkon chápat jako specifický systém faktorů s určitou strukturou a se vzájemnými vazbami ovlivnitelných tréninkem, event. systémemvýběru sportovců.

 • Faktory SV=relativně samostatné součásti SV, které jsou trénovatelné nebo se zohledňují při výběru talentů.

 • Každý SV má specifickou strukturu, charakterizuje počet a uspořádánífaktorů!Sportovn tr nink a v kon

Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku

Somatické faktory

Kondičnífaktory

Faktory techniky

Faktory taktiky

Psychické faktory

výška

hmotnost

složení těla

tělesný typ

schopnosti:

silové

vytrvalostní

rychlostní

biomechan. základy pohybu

koordinace

řešení pohyb. úkolů

účelné využívání techniky

procesy: poznávací emoční volní motivace anticipace

osobnost


Sportovn tr nink a v kon

Rozhodující faktory SV ve volejbale racionálního tréninku

1. Výbušná síla dolních končetin

2. Výškové parametry

3. Útočné schopnosti

4. Hráčské zkušenosti

5. Lokomoční schopnost
Sportovn tr nink a v kon

STRUKTURA SV specializací (volejbal)

 • Proč se zajímat ostrukturu SV?

 • Znalost požadavků, které jednotlivé typy SV kladou na sportovce, je nezbytná pro stanovení obsahu ST a systému ST v jednotlivých sportech.

 • Pro podávání vrcholových výkonů je nezbytné dosáhnout optimální skladby faktorů SV.

 • Trenér:Pro řízení ST musí znát strukturu SV, důležitost jednotlivých faktorů (může se v průběhu kariéry měnit), jejich podstatu a vzájemné vztahy, míru jejich ovlivnitelnosti, zastupitelnosti, možnosti jejich diagnostiky…, tedy co, proč a jak trénovat!!!


Sportovn tr nink a v kon

Determinanty aktuální úrovně SV specializací (volejbal)

PŘIPRAVENOST K VÝKONU- soubor především psychických schopnostísportovce podat sportovní výkon odpovídající úrovni výkonnostní kapacity.

VÝKONNOSTNÍ KAPACITA (VK)- souhrn tělesných a duševních předpokladů (a jejich vazeb) determinujících sportovní výkon, podložených fyziologickými funkcemi.

Projevem VK je trénovanost (ev. sportovní forma), stupeň trénovanosti umožňuje hodnotit VK.


Sportovn tr nink a v kon

Determinanty aktuální úrovně SV specializací (volejbal)

TRÉNOVANOST -aktuální úroveň specifického přizpůsobení sportovce na tréninkové a soutěžní zatěžování.

VÝKONOVÁ MOTIVACE- základ volního jednání (dynamiky), který ovlivňuje průběh pohybové činnosti a dosažení stanoveného cíle.


Sportovn tr nink a v kon

KLASIFIKACE SV specializací (volejbal)

 • Senzomotorické(lukostřelba, golf, kuželky …).

 • Rychlostně-silové(sprint 100-400 m, atletické skoky, vrhy, hody, vzpírání...).

 • Vytrvalostní(běh 800m - maratón, plavání: 100m -

 • 1500m, dálkové plavání, veslování, klasické

 • lyžování…).

 • Technicko-estetické(sportovní gymnastika, moderní

 • gymnastika, krasobruslení, skoky do vody…).

 • Spojené s ovládáním náčiní, zvířete(jízda na

 • koni, plachtění, letectví, alpské lyžování, skoky na

 • lyžích, motorismus…).

 • Individuální úpolové(box, zápas, judo, tenis).

 • Kolektivní(lední hokej, volejbal, házená…).


Sportovn tr nink a v kon

Rozlišení SV specializací (volejbal)

1. Relativně maximální– vzhledem k možnostem sportovce.

2. Absolutně maximální– rekordy v celostátním, mezinárodním nebo celosvětovém měřítku.


Sportovn tr nink a v kon

VÝKONNOST SPORTOVCŮ specializací (volejbal)

SPORTOVNÍ VÝKONNOST-schopnost opakovaněpodávat sportovní výkon poměrněstabilní úrovně vzhledem k dosažené trénovanosti.

SPECIÁLNÍ VÝKONOST-v pohybových činnostech, které jsou důležité pro zlepšování sportovní výkonnosti.


Sportovn tr nink a v kon

SPORTOVNÍ VÝKON A TRÉNINK specializací (volejbal)

 • Výběr mladých sportovců:vyjít ze znalosti, které FA jsou geneticky podmíněny a které mohou být ovlivněny tréninkem!

 • Etapy ST:Struktura SV má vlivem ST dynamický charakter – význam jednotlivých FA se v průběhu vývoje mění!

 • Hodnotit:vliv tréninkového procesu na změny trénovanosti.


Sportovn tr nink a v kon

Dynamika vývinu sportovní výkonnosti specializací (volejbal)

1. Vzestup

2. Dosažení maxima

3. Stabilizace

4. Pokles

Znát specifika v jednotlivých sportovních odvětvích a disciplínách!


Sportovn tr nink a v kon

„Čím více se odlišuje trenérova percepce a pojetí individuálního a týmového výkonu od objektivní skutečnosti, tím chybnější a neúplnější jsou jeho rozhodnutí a činnost, neboť tím vzdálenější realitě je obsah jeho vědomí.“

(L. Dobrý, B. Semiginovský)


Sportovn tr nink a v kon

 • KONTROLNÍ OTÁZKY: individuálního a týmového výkonu od objektivní skutečnosti, tím chybnější a neúplnější jsou jeho rozhodnutí a činnost, neboť tím vzdálenější realitě je obsah jeho vědomí.“

 • Charakterizujte sportovní trénink (ST). Jaké jsou jeho znaky, cíle a úkoly, obsah?

 • Objasněte systém a strukturu ST.

 • Charakterizujte pojem sportovní výkon (SV). Jaká jej jeho struktura, resp. základní faktory?

 • Čím je ovlivněno formování sportovní výkonnosti z dlouhodobého horizontu a čím aktuální úroveň SV?

 • Vysvětlete pojmy trénovanost a sportovní výkonnost.


ad
 • Login