הרפורמה בבריאות הנפש
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 13

הרפורמה בבריאות הנפש נובמבר 2010 PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

הרפורמה בבריאות הנפש נובמבר 2010. מסיבת עתונאים. הכנסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי. התגברה ההכרה לשיפור איכות חיי חולה הנפש. דמוקרטיה והתפתחות זכויות החולה. תרופות חדשות, התפתחות טכנולוגית, מלחמה בסטיגמה. 1 מתוך 4 סובל במהלך חייו מהפרעה נפשית WHO אחידות בין הטיפול הגופני לטיפול הנפשי.

Download Presentation

הרפורמה בבריאות הנפש נובמבר 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


הרפורמה בבריאות הנפש

נובמבר 2010

מסיבת עתונאים


הכנסת חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

התגברה ההכרה לשיפור איכות חיי חולה הנפש.

דמוקרטיה והתפתחות זכויות החולה.

תרופות חדשות, התפתחות טכנולוגית, מלחמה בסטיגמה.

1 מתוך 4 סובל במהלך חייו מהפרעה נפשית WHO

אחידות בין הטיפול הגופני לטיפול הנפשי.

שיתוף פעולה בין משרדי הבריאות, האוצר, הרווחה, קופות החולים ומשפחות החולים.

הרקע לשינוי הרדיקלי בבריאות הנפש


מהות הרפורמה

העברת הפסיכיאטריה לקופות החולים

הרפורמה השיקומית

רפורמה בשרות האמבולטורי

צמצום מיטות האשפוז: רפורמה באשפוז


מהות הרפורמה

הרפורמה באשפוז

 • בבתי החולים הפסיכיאטריים אושפזו חולים ללא הצדקה רפואית.

 • חולים אלו יכולים להיות מטופלים בקהילה בחלופות אשפוז.

 • צומצמו מיטות אשפוז מ- 5,100 ל- 3150.

 • יצירת חלופות אשפוז בקהילה: הוסטלים, דיור מוגן וכו'.

 • התגבשו סטנדרטים מקצועיים ונקבעו מדדים לשהייה ממוצעת, שיעור קבלות לאשפוז ואשפוז חוזר.

 • הותאמו מסגרות כח האדם לתמהיל החולים ע"י גידול שיעור כ"א למיטה.

 • בבתי החולים מאושפזים רק חולים פעילים הזקוקים לאשפוז.


מהות הרפורמה

הרפורמה האמבולטורית

המטרה - הכפלת אספקת שרותי בריאות הנפש הקהילתיים לאוכלוסיה

על פי הצרכים: מ-1.5% במבוגרים ל-4%, ומ-0.8% בקטינים ל- 2%.

 • הגדלת מספר המטפלים בשרות המרפאתי .

 • קריטריונים לגבי זמינות ונגישות השרות.

 • שינוי הבעלות על המרפאות האמבולטוריות

  הממשלתיות מחוץ לבתי חולים תבוצע בהדרגה תוך 4 שנים.


שירותים אמבולטוריים

כיום - ניתנים במרפאות ממשלתיות, מרפאות קופת החולים הכללית ובקניית שירותים ע"י יתר הקופות.

 • לא תסגרנה מרפאות לפני שיהיה פתרון איכותי זמין והולם .

צוות שהוקם ע"י המועצה הלאומית הכין קריטריונים לגבי פיזור המרפאות הציבוריות בהיבטי הנגישותוהזמינות.

המלצות יאושרו ע"י שרי הבריאות והאוצר.


מרפאות יחודיות לבריאות הנפש של הקופות .

מרפאות יחודיות לבריאות הנפש של יזמים / מלכ"רים.

שילוב ברפואה ראשונית.

מרפאות יחודיות בתוך הקמפוסים של בתי החולים.

"מטפלים עצמאיים".

הפתרונות בשרות קהילתי


תקצוב הולם ותפעול של חוק שיקום נכי נפש.

שילוב נכי הנפש בקהילה.

נבנה "סל שיקום" - בשנת 2000 כ-5,000 מטופלים , כיום כ-15,500 מטופלים.

התקציב עלה מ-120 מליון ש"ח ל-470 מליון ש"ח , קיימת תוכנית תקציבית של שנתיים להמשך הרחבת השיקום.

שיקום נכי הנפש


הפרדת הטיפול גוף ונפש.

תורים ארוכים, בקטינים גם למעלה משנה.

התקציב לא מקודם כמו בחוק ביטוח בריאות ממלכתי אין קידום טכנולוגיה ואין קידום דמוגרפי.

חוסר תקנים – אין אפשרות לפיתוח בקהילה.

תשתיות במצב גרוע !

מצב נוכחי


העברה לתוספת השנייה.

תקציב מקודם כולל טכנולוגיה ודמוגרפיה.

אחריות כוללת של הקופות על המבוטח גוף ונפש.

יכולת הכפלה והרחבה משמעותית של השירות הקהילתי.

בקרה משמעותית: מינהלת רפורמה ותוספת 15 בקרים.

תוספת 150 מש"ח לשיפוץ תשתיות.

התמכרויות, שיקום ואסירים נשארים באחריות המשרד.

עקרונות השינוי


ההתנגדויות והשינויים שבוצעו

 • חששות העובדים – צמצומים פיטורין – התחייבנו בממשלה לא יהיו פיטורין , יתקיימו מו"מ עם האיגודים.

 • חוסר בתקציב- לסיכום עם האוצר והקופות.

 • הגבלת סל הטיפולים- בוטלו המכסות פרט לפסיכוטרפיות עד 30 בשנה , וועדת חריגים ל1%, המכסה דו שנתית.

 • קוד Z משברי חיים- שונה הנוסח הקובע למעט קוד Z, והוספנו כולל מתן טיפולים עד לאבחנה.

 • העברת בעלות / סגירת מרפאות – סוכם על אי סגירה.

 • הגבלת חוק השיקום בתקציב-התנגדות לשינוי

 • עמדות ארגוני החולים – ארגוני העובדים.


שינויים נוספים לאישור הוועדה

יובאו לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות שינויי נוסח אשר יביאו שיפורים נוספים בהצעת החוק.

השינויים יבהירו את נושא הזכאות לטיפול במשברי חיים ויכללו תוספות נוספות לטובת המטופלים.

12


תודה רבה על

תשומת הלב!


 • Login