งบประมาณ
Download
1 / 34

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ. - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

งบประมาณ ปี 2553 ปี 2554. โรงเรียน มัธยมศึกษา. กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ. งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553. งบดำเนินงาน 190.2 ล้าน. บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม. พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 0.216 – 0.6 ล้าน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.' - rajah-salinas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

งบประมาณ

ปี 2553

ปี 2554

โรงเรียน

มัธยมศึกษา

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ สมป. สพฐ.


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบดำเนินงาน 190.2 ล้าน

 • บริหารจัดการ 0.3 ล้าน ต่อ ศกม. 0.2 ล้าน ต่อ ศนม.

 • พัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ 0.216 – 0.6 ล้าน

 • ค่าหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 37 ล้าน

 • แนวทางพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 • ขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียน มฐ.สากล

  • คู่มือ ร.ร.มฐ.สากล 0.755 ล้าน

  • สร้างความเข้าใจ 1.2043 ล้าน

  • MOU ร.ร.มฐ.สากล. 5 ภูมิภาค 4.4088 ล้าน

 • แผนกลยุทธ์และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด และสถานศึกษา 0.5 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบดำเนินงาน (ต่อ)

 • ติดตามและรายงานผล 1.5 ล้าน

 • ติดตามประเมินความก้าวหน้าตามตัวชี้วัด 4.0 ล้าน (Roving Team)

 • เว็บไซต์ และการสื่อสาร 0.4974 ล้าน

 • สัมมนาข้อราชการ ศกม. ศนม. สมป.จังหวัด 7.0942 ล้าน

 • พัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ แบบเข้ม 22.2984 ล้าน

 • สนับสนุนศูนย์ ERIC, EP, MEP


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบดำเนินงาน (ต่อ)

 • พัฒนาภาษาต่างประเทศที่ 2 จำนวน 25.9 ล้าน

 • วิจัยและพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ ร.ร.มฐ.สากล 3.0 ล้าน

 • สื่อ เอกสารสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบความเป็นเลิศ 3.6 ล้านบาท

 • พัฒนาบุคลากรไปขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สู่คุณลักษณะคาดหวัง 5 ด้าน 15 ล้าน

 • สนับสนุนการพัฒนาโครงงาน การเขียนเรียงความระดับสูง และการประกวดผลงานระดับกลุ่มจังหวัด และประเทศ 20 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบประมาณ Education Hub

 • งบดำเนินงาน Education Hub75.92885ล้าน

  • พัฒนาหลักสูตร 1.9901 ล้าน

  • ค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 20.8174 ล้าน

  • พัฒนาผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ 27.5 ล้าน

  • วิจัยแลพัฒนา ติดตามประเมินโครงการ 4.43695 ล้าน

  • ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 15.80396 ล้าน

  • จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่โครงการ 5.38044 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

 • ต้นทุนต่อ ศกม. ศนม.ต่อเดือน เท่าไร ใน 12 เดือน พอหรือไม่ ขาดอีกเท่าไร (ทำแบบรายงานค่าใช้จ่ายส่ง 9 เม.ย. 53)

 • การจัดซื้อหนังสือ สื่อ มีผู้แทนจำหน่ายหลายรายจะทำอย่างไร

 • งบดำเนินงาน SP2 จ้างเหมา และตกลงราคาต้องรายงานการใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ของ สคส. หรือไม่ ทำอย่างไร

ประเด็นงบดำเนินงาน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

 • ต้องรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และมาตรฐานสากล หรือไม่ อย่างไร

 • แบบรายงานผลการดำเนินงานจบภาคเรียน และจบปีการศึกษา 2552 ยังคงต้องทำต่อหรือไม่

ประเด็นงบดำเนินงาน (ต่อ)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สมป.จัดสรร 513.429 ล้าน

 • ค่าครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียน 370 โรง 67.9595 ล้าน

 • ค่าครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ 110 โรง 182 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 100 โรง 120 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอนอนและอาคารเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 26 โรง 93.4695 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงพัฒนาอาคารและบริเวณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติอื่น 100 โรง 50 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบประมาณ Education Hub

 • งบลงทุนEducation Hub47.5118 ล้าน

  • ค่าครุภัณฑ์ห้อง Resource Center14 โรง 27.5887 ล้าน

  • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมห้อง Resource Center 14 โรง 19.9231 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 207 โรง 1.143 ล้านต่อโรง

 • สื่อหนังสือ สื่อดิจิตอลวิทยาสตร์ 36 โรง 0.3 ล้านต่อโรง

 • จ้างผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.3201 ล้านต่อโรง

 • พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง

 • พัฒนานักเรียนที่มีทักษะวิทย์-คณิต 207 โรง 0.05 ล้านต่อโรง


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบประมาณส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน 40, 30 เครื่อง สำหรับ Resource Center

 • คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ ตามขนาดโรงเรียน สำหรับห้องปฏิบัติการระดับอำเภอ ตำบล

 • คอมพิวเตอร์พร้อมระบบ สำหรับการปรับปรุงห้องสมุด 2, 3, 4 เครื่อง

 • วัสดุสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุด 3 ดี

 • อบรมครูบรรณารักษ์ โครงการห้องสมุด 3 ดี


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 1

  • ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น 1 จำนวน 548 โรง (354,900 บาท/โรง) วิทยาศาสตร์ 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 1 ห้อง ภาษา ห้อง 1

  • ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 1 จำนวน 372 โรง (139,900 บาท/โรง) ห้องวิทย์ คณิต ภาษา เลือกอย่างน้อย 1 ห้อง

  • จัดแหล่งเรียนรู้ รุ่น 1 จำนวน 65 โรง(190,000 บาท) ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอิงถิ่นฐาน

  • รถยนต์ รุ่น 1 จำนวน 112 โรง (646,000 บาท)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 2

  • ห้องปฏิบัติการศูนย์แม่ข่ายจังหวัด รุ่น 2 จำนวน 91 โรง (354,900 บาท/โรง)

  • ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการศูนย์เครือข่ายอำเภอ รุ่น 2 จำนวน 818 โรง (124,500 บาท/โรง)

  • รถยนต์ รุ่น 2 จำนวน 11 โรง (646,000 บาท)

  • จัดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รุ่น 2 จำนวน 865 โรง (188,000 บาท)

  • ส้วม รุ่น 2 จำนวน 865 โรง (60,000 บาท)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับอำเภอ รุ่น 3

  • ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 828 โรง (382,900 บาท) วิทย์ 2 ห้อง คณิต 1 ห้อง ภาษา 1 ห้อง

  • ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการภาษา รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (82,000 บาท)

  • ระบบคอมพิวเตอร์ รุ่น 3 จำนวน 10-40 เครื่อง (300,000-900,000 บาท)

  • พัฒนาบุคลากรด้าน ICT (10,000 บาท)

  • ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ห้องสมุด รุ่น 2,3 (112,360 บาท)

  • วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (20,000-60,000 บาท)

  • สื่ออิเล็กทรอนิคส์ (37,000 บาท)

  • ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ รุ่น 3 จำนวน 715 โรง (100,000 บาท)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับอำเภอ 1,750 โรง (ยกระดับผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตร์)

  • พัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 124 โรง (300,000 บาท)

  • สื่อหนังสือวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1,750 โรง (300,000 บาท)

  • จ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,750 โรง (180,400 บาท)

  • พัฒนาครู 1,75 โรง (20,794 บาท)

  • พัฒนานักเรียน 1,750 โรง (8,930 บาท)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง

  • ปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดพร้อมครุภัณฑ์ระดับตำบล (100,000 บาท/โรง)

  • อาคารศูนย์วิทยบูรการ ICT ระดับโรงเรียน 370 โรง (อาคาร105/29)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุนส่วนที่ สำนักอื่น.จัดสรร

 • โรงเรียนดีระดับตำบล 7,000 โรง (ต่อ)

  • พัฒนาบุคลากรด้าน ICT(6,000 บาท/โรง)

  • ระบบคอมพิวเตอร์ 10-40 เครื่อง (300,000-900,000 บาท)

  • ระบบคอมพิวเตอร์ละอุปกรณ์ห้องสมุด (112,360 บาท)

  • วัสดุคอมพิวเตอร์ ซ่อมบำรุง ค่าตอบแทน 1,000 โรง (200,000 บาท)

  • วัสดุสิ่งพิมพ์ห้องสมุด (40,000-65,000 บาท)


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

 • หาผู้รับจ้างไม่ได้ทำอย่างไร

 • การจัดซื้อครุภัณฑ์แบบเลือกรายการภายในกรอบวงเงินทำให้หาผู้รับจ้างยาก และยังไม่ตรงความต้องการของการพัฒนาการเรียนรู้จะทำอย่างไร

 • กรณีจัดซื้อ จัดจ้างภายใน 31 มี.ค.53 จะรายงานผลตามระบบ PFMIS อย่างไร ไม่รายงานมีผลหรือไม่

 • กรณียังไม่ได้ลงนามในสัญญาภายใน 31 มี.ค.53 จะมีผลอย่างไร ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร

ประเด็นงบลงทุน


งบประมาณที่รอรับเงินงวด ปี 2553

งบลงทุน ที่ สมป. จัดสรร

 • ครุภัณฑ์รถยนต์ ขนาด 11 ที่นั่ง (เบนซิน) ศกม. ศนม. 60 คัน 77.4 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 1,461 โรง 555 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 443 โรง 88.375 ล้าน

 • ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนชั้นนำประจำอำเภอ 417 โรง 91.3 ล้าน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

 • ประกาศหาผู้รับจ้างและรอลงนามในสัญญาเมื่อได้รับเลขที่เงินงวด

 • งวดเงินบางโรงเรียนถูกปรับลดลงไม่รับเต็มจะทำอย่างไร โดยที่ราชการไม่เสียประโยชน์

 • จะต้องรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามระบบ PFMIS ภายใน 15 วัน หลัง สพฐ.แจ้งเงินงวด

 • กรณีหาผู้รับจ้างไม่ได้ หรือมีปัญหารการลงนามในสัญญา ศกม.จะมีบทบาทประสานช่วยเหลืออย่างไร

ประเด็นการเตรียมการ


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

วงเงิน 1,283,374,940 บาท

 • โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

  • กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน(506,737,400)

 • SP2 : โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

  • กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล(583,314,740)

 • ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(193,325,800)


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ. 24,882,550/ SP2 : 22,927,840)

  • จัดการเรียนรู้แบบสรุปผลความรู้รวบยอดภาคทฤษฎีในกลุ่มสาระหลักโดยใช้ชุดติดต่อทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference) (พรบ.)

  • ทบทวนแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนและทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา สู่มาตรฐานความเป็นเลิศ (SP2)

  • พัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและพัฒนาคลังสื่อ นวัตกรรมการสอน (พรบ.)


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือรูปแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศกับสถานศึกษาในต่างประเทศ (พรบ. 2,832,200)

  • ทำข้อตกลงความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างโครงงานและผลงานบุคลากรและนักเรียนระหว่างโรงเรียน ความเป็นเลิศสู่สากลกับโรงเรียนเครือข่ายในต่างประเทศ

  • สร้างพัฒนาต่อยอดรูปแบบและนวัตกรรมกับโรงเรียนในเครือข่ายในต่างประเทศ


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (พรบ.216,000,000 / SP2:300,000,000)

  • พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ (Resource Center)

  • ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

 • ค่าปรับปรุงประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ (SP2 : 197,300,000)

 • ค่าหนังสือ สื่อ และสื่อดิจิตอล ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (SP2 : 37,000,000)


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (พรบ.20,400,000 / SP2:26,086,900)

  • ประเมินผลแนวทางการประเมินโครงงานและผลงานนักเรียนนวัตกรรมของครู และโรงเรียน เพื่อกำหนดปี 2554

  • ประชาสัมพันธ์

  • สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและผลงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษาตามมาตรฐานความเป็นเลิศสู่สากล


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาโครงงาน ผลงานนักเรียน นวัตกรรม สื่อการเรียนครูรู้สู่ความเป็นเลิศระดับอาเซียน (ต่อ)

  • ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับกลุ่มจังหวัด

  • ประกวดผลงานและนวัตกรรมของนักเรียน ครู และสถานศึกษาระดับภูมิภาค

  • เข้าค่ายนำเสนอผลงานการเรียนรู้ระดับประเทศ และโรงเรียนในเครือข่ายต่างประเทศ


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • สนับสนุนการจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบเครือข่ายโรงเรียนที่ทำเครือข่ายกับโรงเรียนมาตรฐานสากล (พรบ. 194,800,000)

  • ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์แสดงผลและนำเสนอแบบอินเทอร์แอคทีฟ (Interractive Board)

  • ครุภัณฑ์ชุดติดต่อทางไกลด้วยภาพและเสียง (VDO Conference)


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนารูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัดตารางการเรียนรู้โดยลดเวลาในตารางสอน (พรบ.2,678,400)

  • จัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนารูปแบบการเพิ่มเวลาในการจัดตารางการเรียนรู้

  • สนับสนุนการดำเนินการพัฒนารูปแบบสำหรับโรงเรียน


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนาพื้นฐานทักษะและการเรียนรู้วิชาอาชีพเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้างงานสร้างคนใน (พรบ.24,606,950)

  • พัฒนาและปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นทักษะการเรียนรู้อาชีพในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาคสำหรับโรงเรียนที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

  • สนับสนุนครุภัณฑ์การศึกษาชุดห้องฝึกงานและพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ

  • สนับสนุนสื่อและอุปกรณ์การศึกษาชุดห้องฝึกงานและพัฒนาทักษะการงานและอาชีพ


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา และประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดความสำเร็จ (พรบ. 17,745,500)

  • สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา และจัดทำกรอบการติดตามและรายงานการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

  • นิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และประเมินผลความก้าวหน้ากลุ่มของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน และสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

  • ติดตาม สรุปผลการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

กิจกรรมยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน

 • พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (พรบ.5,624,000)

  • สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม

  • วัสดุสื่อ หนังสือ สื่อดิจิตอล

  • วิทยากร และพัฒนารูปแบบ

11


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • สนับสนุนการบริหารและการจัดการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา(39,417,400) 41 ศูนย์

  • ครุภัณฑ์สำนักงาน 41 ศูนย์ (12,341,000)

  • ค่าบริหารและการจัดการศูนย์ประสานงาน (27,076,400)

 • สนับสนุนการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา(14,573,000) 19 เครือข่าย


คำขอตั้งงบประมาณ ปี 2554 ปี 2553

ผลผลิตผู้จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย

 • ก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารเรียนที่โครงสร้างชำรุดขั้นวิศวกรให้งดใช้ หรือไม่ปลอดภัย(138,500,000) 20 โรงเรียน

 • ค่าบริหารจัดการและครุภัณฑ์สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย(835,400) 1 หน่วยงาน


งบประมาณที่ได้รับเงินงวด ปี 2553

 • ครุภัณฑ์ตามกลุ่มและประเภทโรงเรียน ขาดตามเกณฑ์คุณภาพรวบรวม เสนอได้อย่างไร

 • ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร และบริเวณจะเสนอความต้องการเป็นระบบอย่างไร

 • แผนชั้นเรียน ความขาดอาคารเรียนภาพรายโรง และจังหวัด ศกม.มีระบบสารสนเทศ และเสนอ สมป.ได้อย่างไร

 • สารสนเทศเชิงคุณภาพ ศนม.ติดตาม รายงานได้ถูกต้อง ทันเวลาได้อย่างไร

ประเด็นความต้องการ