K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope
Download
1 / 35

KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPE) - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA VẬT LÍ BỘ MÔN VẬT LÍ ỨNG DỤNG. Những người thực hiện: HOÀNG VĂN ANH VÕ THỊ NGỌC THUỶ LÊ NGUYỄN BẢO THƯ. KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPE). Trường đại học khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

KÍNH HIỂN VI LỰC NGUYÊN TỬ AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPE)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope

TRNG I HC KHOA HC T NHIN

KHOA VT L

B MN VT L NG DNG

Nhng ngi thc hin: HONG VN ANH

V TH NGC THU

L NGUYN BO TH

KNH HIN VI LC NGUYN T AFM

(ATOMIC FORCE MICROSCOPE)


Tr ng i h c khoa h c t nhi n th nh ph h ch minh b m n v t l ng d ng l p cao h c quang i n t kh a 18

Trng i hc khoa hc t nhin thnh ph H Ch Minh

B mn vt l ng dng

Lp cao hc quang in t kha 18


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope1

KNH HIN VI LC NGUYN T (AFM)( Atomic Force Microscope)


1 l ch s ph t tri n

1. Lch s pht trin

 • c sng ch bi Gerd Binnig v ChristophGerber vo nm 1986.

 • Loi knh ny c pht trin t mt loi knh hin vi tunen cng do hai ng ch to vo nm 1982.

 • Knh c phn gii cp nanmt

 • Thuc nhm knh hin vi qut u d hot ng trn nguyn tc qut u d trn b mt.


The inventors

The inventors


Nh ch p chi c afm u ti n l u gi t i b o t ng khoa h c lu n n

nh chp chic AFM u tin lu gi ti bo tng khoa hc Lun n


2 ch c n ng c a m y afm

2/ Chc nng ca my AFM

L mt thit b quan st cu trc vi m b mt ca vt rn da trn nguyn tc xc nh lc tng tc nguyn t gia mt u mi d nhn vi b mt ca mu, c th quan st phn gii nanmet.


3 c u t o c a afm

3. Cu to ca AFM

Gm c 6 b phn chnh

 • Mt mi nhn. Cn qut ( cantilever).

 • Ngun Laser.

 • Phn x gng (miroir ).

 • Hai na tm pin quang in (photodiod)

 • B qut p in


3 1 m i nh n

3.1.Mi nhn:

 • c lm bng silic nitrit(Si3N4), kch thc khong mt nguyn t.


3 2 cantilever c n qu t

3. 2.Cantilever(cn qut):

N cng c cu to t Si3N4


3 3 ngu n laser

3. 3.Ngun laser


3 4 miroir ph n x ph ng

3. 4.Miroir( phn x phng)


3 5 hai n a t m pin quang i n photodiode

3. 5.Hai na tm pin quang in (photodiode)


3 6 b qu t p i n

3. 6.B qut p in:


4 nguy n l c a afm

4. Nguyn l ca AFM

 • Khi mi nhn qut gn b mt mu s xut hin lc VandeWalt gia cc nguyn t lm rung thanh rung.

 • Dao ng ca thanh rung do lc tng tc c ghi li nh mt tia laserchiu qua b mt ca thanh rung.

 • Dao ng ca thanh rung lm thay i gc lch ca tia laser v c detector ghi li.

  => Vic ghi li lc tng tc trong qu trnh thanh rung qut trn b mt s cho hnh nh cu trc b mt ca mu vt


Chi u ch m tia laze v o m t ph n x c a c n qu t

Chiu chm tia laze vo mt phn x ca cn qut


Chi u ch m tia laser v o m t ph n x c a c n qu t ti p theo

Chiu chm tia laser vo mt phn x ca cn qut(tip theo)

Khi u d qut ln b mt mu,do s mp m ca b mt mu u d s rung ln theo phng thng ng, chm tia laze phn x trn cn qut s b x dch.


Ti p theo

( tip theo )

Khi u d a li gn b mt mu th xut hin nhng lc gia u d v b mt mu.


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope

S gii thch c ch lm vic ca knh hin vi

lc nguynt


M y afm c th thao t c trong nhi u ch kh c nhau

My AFM c th thao tc trong nhiu ch khc nhau

 • Ch tip xc ( Contact Mode)

 • Ch khng tip xc ( Non- Contact Mode)

 • Ch d tapping.


Che o tie p xu c contact mode

CHE O TIEP XUC CONTACT MODE

 • Tip ctiepxucvakeoletrenbematmauvachoanhahnh

 • Lctacdunglalcaykhoang 10-9N

 • Nhciemcuaphngphap: dephahuybematmauva tip, hnhanhdebmeo (nhieu) do lpvatchathapphutrenbematmaulamnhieulcay. Chcothekhacphucneu AFM hoatongtrongmoitrngchankhongcao


Che o kho ng tie p xu c non contact mode

CHE O KHONG TIEP XUCNON-CONTACT MODE

 • Trong che o nay au do luon c gi mot khoang cach rat nho ngay sat be mat mau (10-15 nm), s thay oi o lech cua lo xo la do thay oi lc hut se c ghi nhan va tao anh 3 chieu tren be mat mau.

 • Khuyet iem: lc hut qua yeu va au do phai at sat be mat mau de b keo xuong be mat mau do lc cang be mat cua nhng lp kh hap phu tren mat mau. Hnh anh co o phan giai kem va de b sai lech


Che o tapping tapping mode

CHE O TAPPINGTAPPING MODE

 • Che o nay tranh c keo le au do tren be mat mau lam hong mau cung nh tranh c lc bam dnh gia mau va au do, tranh c nhieu hnh anh do nhng lp chat long bam tren be mat mau

 • Trong che o nay au do go len be mat mau vi nang lng u ln c tien hanh bang cach cho tip tiep xuc be mat mau sau o tiep c nang len e tranh cao xc be mat mau


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope

S bin i ca lc tng tc gia mi

d v b mt mu theokhong cch.


5 ph n t ch ph c a afm

5. Phn tch ph ca AFM

 • V AFM hot ng da trn vic o lc tc dng nn n c mt ch phn tch ph, gi l ph lc AFM (force spectrocopy), l ph phn b lc theo khong cch.

 • Cc ph ny c th cung cp nhiu thng tin v cu trc nguyn t ca b mt cng nh cc lin kt ha hc.


5 u i m c a afm

5. u im ca AFM

 • 5.1/o c c vt dn in v vt khng dn in.

 • 5.2./ AFM khng i hi mi trng chn khng cao, c th hot ng ngay trong mi trng bnh thng.

 • 5.3./ AFM cng c th tin hnh cc thao tc di chuyn v xy dng cp tng nguyn t, mt tnh nng mnh cho cng ngh nano.

 • 5.4./ Mu chun b n gin, cho thng tin y hn so vi hnh nh ca hin vi in t truyn qua.

 • 5.5/AFM cung cp nhng php o cao trc tip v a hnh ca mu v nhng hnh nh kh r rng v nhng c trng b mt mu (khng cn lp bao ph mu)


5 6 afm cung c p th ng tin ba chi u c a b m t m u

5.6/ AFM cungcpthng tin bachiucabmtmu.


6 nh c i m c a afm

6. Nhc im ca AFM

 • AFM qut nh trn mt din tch hp (ti a n 150 micromet).

 • Tc ghi nh chm do hot ng ch qut.

 • Cht lng nh b nh hng bi qu trnh tr ca b qut p in.

 • u d rung trn b mt nn km an ton, ng thi i hi mu c b mt sch v s chng rung.


7 ng d ng c a afm

7. ng dng ca AFM

 • AFM c cc ng dng nh:

 • Chp nh ct lp nhanh.

 • M t, phn tch, xc nh c im b mt.

 • Kim sot cht lng, kim tra khuyt tt vt liu,.

 • o c hc n phn t.

 • AFM c ng dng trong nhiu lnh vc nh: cng ngh nano(nanotechnology), cng ngh bn dn, dc phm, sinh hc,cng ngh vt liu.v.v.


M t s h nh nh v ng d ng c a afm

Mt s hnh nh v ng dng ca AFM

Lp vng dy 400 nanometer bc hi trn mt lp b mt silicon. Sau khi ngm trong dung dch axit KI va I2, hnh nh ny c chp bi my AFM ch tapping mode vi phng i 20000

y l hnh nh ca hnh cu GaAs ng knh trong o c l 30 nm. Hnh nh ny c o trongch Close-Contact.


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope

Hnh nh 2-D ca a ghi DVD hin th cc lin kt ca bit. Bt k khuyt tt trn b mt c d dng xc nh trong hnh nh 2-D.

Hnh nh ca mt khi vt cht b khim khuyt chp bng my AFM


K nh hi n vi l c nguy n t afm atomic force microscope

Hnh nh chp bng AFM ca lp ph polymer mm trn cnh ca mt li dao gip lm sng t c ch ca s tch t polymer trn b mt thp

Hnh chp bng AFM ca mt chui DNA c hnh dung nh mt phc hp mng RecA protein. C 2 hnh l ca cng mt phn t, ngoi tr mu sc khc nhau

Scan courtesy J. Brockman, F. Harmon and S. Kowalczykowski, University of California, USA


T i li u tham kh o

Ti liu tham kho

 • http://pacificnanotech.com/nanoparticles.html

 • http://www.iis.ee.ethz.ch/research/physchar/microscopy.en.html

 • http://www.veeco.com/library/nanotheater

 • http://www.msmacrosystem.nl/3Dsurf/Shots/sem_cirquit.html.

 • http://www.sciencegl.com/multiple_layers/multilayer.htm

 • http://www.asmicro.com/


ad
 • Login