SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR - PowerPoint PPT Presentation

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR
Download
1 / 19

 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR. DAERAH : SEGAMAT LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP STATUS SEHINGGA: JUN 2012. PETA TABURAN ADUAN AWAM. Sub- Lembangan Sg Segamat. Kawasan Tumpuan Aduan. Lembangan Sg . Muar. BANJIR. SALIRAN BANDAR. PENGURUSAN SUNGAI & RIZAB.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

 • DAERAH : SEGAMAT

 • LAPORAN KEMAJUAN DAN STATUS PELAKSANAAN DEEP

 • STATUS SEHINGGA: JUN 2012


Sub 1 sg segamat sg muar

PETA TABURAN ADUAN AWAM

Sub-LembanganSgSegamat

KawasanTumpuanAduan

Lembangan

Sg. Muar

BANJIR

SALIRAN BANDAR

PENGURUSAN SUNGAI & RIZAB

SUMBER AIR & ALAM SEKITAR

SEMPADAN DAERAH

BASIN SG MUAR


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB LEMBANGAN SUNGAI SEGAMAT

Sungai Muar

KawasanTadahanSgSegamat

Sungai Segamat

Daerah Segamat = 2851.36 KM²

Basin Sg Muar = 6,137.801 KM²

Sub Basin SgJementah = 701.7 KM²


Sub 1 sg segamat sg muar

ISU DAN KEKANGAN DIHADAPI


Sub 1 sg segamat sg muar

KAEDAH PEMILIHAN SUB LEMBANGAN


Sub 1 sg segamat sg muar

MASALAH DI SUB LEMBANGAN DIPILIH


Sub 1 sg segamat sg muar

RUMUSAN ADUAN

ANALISIS ADUAN DALAM SUB LEMBANGAN

DATA ADUAN

Majoritiaduanadalahberkenaanbanjiriaitu50% daripadakumulatifaduan yang diterimadariJanuari2009 sehinggaDisember 2011. Yang keduaaduantertinggiadalahberkaitanSungai danKoridoryang rata-ratanyadilihatsebagaikurangsempurnadikawasansekitar sub lembanganSgSegamat.


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

DESCRIBE


Sub 1 sg segamat sg muar

PENERANGAN ISU DALAM SUB LEMBANGAN

 • Masalahbanjirberlakudisekitarkawasan Kg. Jawa, Taman Sri Medoi, Kg. Gubah, Kg. BatuBadak, Kg. PayaDalamdankawasansekitarnya.

 • Masalahbanjirberlakuapabilahujanlebatberpanjangan.

 • Aduandaripada stakeholder danpenduduktempatan

 • Mengakibatkankesesakanlalulintassemasajalandinaiki air.

 • Mengakibatkankerugianhartabendadanperniagaan.


Sub 1 sg segamat sg muar

LOKASI YANG SERING BERLAKU BANJIR

JALAN BULOH KASAP

LANDASAN KERETA API

SUNGAI SEGAMAT

JALAN SEGAMAT - LABIS


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

EXPLAIN


Sub 1 sg segamat sg muar

MASALAH UTAMA - BANJIR

 • Masalahbanjirberlakudisekitarkawasan Kg. Jawa, Taman Sri Medoi, Kg. Gubah, Kg. BatuBadak, Kg. PayaDalamdankawasansekitarnya.

 • Pembangunan pesatdikawasan Bandar Segamatdankawasanperindustriantelahmeningkatkanluahandarikawasaniniterutamanyaketikahujanlebat.

 • Sungai Segamattidakdapatmenampungjumlahcurahanhujan yang lebat.


Sub 1 sg segamat sg muar

PIHAK BERKEPENTINGAN


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

EVALUATE


Sub 1 sg segamat sg muar

INVENTORI MAKLUMAT

Kajian

MaklumatTambahan

RancanganTebatanBanjirBagiLembangan Sungai Muar (FASA 1), Johor

oleh

HSS Integrated padatahun2009

KajianIndukSaliran Bandar SegamatSegamat

Oleh

SepakatSetiaPerundingtahun 1999

Pembentungdibinaolehpemaju (MDS)

Sebahagianparitutamadibinaoleh JPS mengikutsebagaimanadisyorkandalamKajianIndukSaliran Bandar Segamat.

Maklumat GIS

Rumusan

Petatopo 1:50,000 (digital)

PetaDaerah Segamat

Petalembangan –lembangansungaiutamadalamDaerah Segamat

Peta Sub-Lembangansungai

Petakawasanbanjir

Hujan > 100 ARI bolehmenyebabkanbanjirsetinggi 2.0 m disekitarLembangan Sungai Segamattermasuk Bandar Segamatdanjugadilandasan KTMB.


Sub 1 sg segamat sg muar

SUB 1 : SG SEGAMAT @ SG MUAR

PRESCRIBE


Sub 1 sg segamat sg muar

JANGKA PANJANG – Kerja yang memerlukanperancangan, pengumpulan data dananalisis yang kompleks ( >2 tahun)


Sub 1 sg segamat sg muar

KESIMPULAN

 • Jps@komunitimerupakansatupendekatanterbaikdalammelaksanakantanggungJawabdiperingkat Daerah.

 • Iamerupakansatusistemkerja yang didokumenkansecarateraturmenggunakanaplikasi GIS.


Sub 1 sg segamat sg muar

SEKIAN,

TERIMA KASIH


 • Login