Meluruskan
Download
1 / 68

KHULAFA’ AR RASYIDIN - PowerPoint PPT Presentation


 • 458 Views
 • Uploaded on

Meluruskan Pemahaman Tentang Fitnah & Perselisihan di Masa Khilafah Utsman Bin Affan Th 35 –60 Hijriyah. KHULAFA’ AR RASYIDIN. Abu Bakar As Shiddiq (11-13 H/632-634 M) Umar bin Khaththab (13-23 H/634-644 M) Utsman bin ' Affan (23-35 H/644-656 M)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KHULAFA’ AR RASYIDIN' - rafael


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

MeluruskanPemahamanTentangFitnah & PerselisihandiMasaKhilafahUtsman Bin AffanTh 35 –60 Hijriyah


Khulafa ar rasyidin
KHULAFA’ AR RASYIDIN

 • Abu Bakar As Shiddiq(11-13 H/632-634 M)

 • Umar bin Khaththab(13-23 H/634-644 M)

 • Utsman bin 'Affan(23-35 H/644-656 M)

 • Ali bin AbiThalib(35-40 H/656-661 M)

  MasaKhulafa’ ArRasyidin : 29 Tahun


Wilayah Islam

 • PadaMasaKhalifahUmar Bin Khattab


Wilayah Islam

 • PadaMasaKhalifahUtsman Bin Affan


Khalifah utsman bin affan
KHALIFAH UTSMAN BIN AFFAN

 • KodifikasiMushaf Al Qur’an

 • RenovasiMasjidNabawi

 • PembentukanAngkatanLaut

 • DiusulkanolehMu’awiyah Bin AbySufyan

 • PadamasaKhalifahUtsmanwilayahkekuasaannegara Islam sudahmencapai : Afrika, Cyprus danKonstantinopel

 • Perluasan Wilayah

  • Wilayah Islam sudahsampai Azerbaijan dan Armenia


Awal munculnya fitnah
AwalMunculnyaFitnah


Byzantium

Khurasan

Syam

Iraq

Persia

Mesir

35 H

TahunterakhirKhilafahUstman Bin Affan


Byzantium

Khurasan

Syam

Iraq

Persia

Mesir

Pemberontakmenyerangdari 3 wilayah


Penyusupandanpecahbelahdilakukanoleh Abdullah Bin Saba’ Al Yahudy

Terjadihuru-haradiMadinadankotadikuasaipemberontakpadabulanDzulhijjah 35 H


Utsman Bin AffanSyahidhariJum’at 18 Dzulhijjah 35 H

Para Shahabatmeminta Ali Bin ThalibmenyelidikipembunuhUtsman


Ali Bin AbiThalibdibai’aholehparashahabatdiMadinahsebagaiKhalifah

Ali inginmenstabilkankeadaanterlebihdahuludanmenjagakeutuhanKhilafah Islam

Mu’awiyah bin Abu Sufyan

mempertanyakanpengangkatan Ali padahalpembunuhUtsmanbelumdiketemukan

Abu Musa

Utsmanbin Hunaif

Sahl bin Hunayf

Qays

bin Saad

bin Ubadah

Al-Khazraji

ThalhahdanZubairkembalikeMakkah

Ubaidullahbin AbbaspergikeYaman


Umayyah

أمية

Harb

حرب

Abu Al-’Aas

أبو العاص

Abu-Sufyan

أبو سفيان

Al-Hakam

الحكم

Affan

عفان

Utsman

عثمان

Mu’awiyah

معاوية

Marwan

مروان

HubungankekerabatanUtsmandanMu’awiyahRodhiyallohu ‘anhuma


Perselisihan antara ali mu awiyah
Perselisihanantara Ali & Mu’awiyah

 • MuawiyahmenuntutdiadilinyapembunuhUtsman bin Affan

 • Mu’awiyahkeberatanatasdiangkatnya Ali bin AbiThalibsebagaiKhalifahsebelumsemuapemberontakUtsmandiadili. Diperkirakanjumlahmerekasekitar 2500 orang yang dipimpinolehAbdullah bin Saba’, seorangYahudi yang pura-puramasuk Islam.

 • Ali menolakuntukmengeksekusiataumenyerahkantawananperangdaripemberontakkarenamenurutbeliau :

  • Tidaksemua yang tertangkapterlibatlangsungdalampembunuhanUtsman

  • Harusdilakukanperadilan yang adil

  • Khalifahbaruharusdibai’ahterlebihdahulusebelumdilakukanperadilahSyari’ahatasparapemberontak

Semoga Allah meridhoimerekadanseluruhshahabatRadhiyallohuanhumajma’ien


Perselisihan antara Ali & Mu’awiyah

 • Amr bin Ash bergabungdenganMuawiyah

 • Shurahbil bin As Samt(Hims-Syiria) memintakesediaanMu’awiyahuntukmenjadiKhalifah, sejakitumunculdualismekepemimpinandalam Islam

 • Ali bin AbiThalibberkeyakinanbahwaterpecahnyaUmmat Islam adalahmusibah yang jauhlebihbesardibandingkanterbunuhnyaUtsman Bin Affan.

 • BeliaukemudianmemutuskanuntukpergikeSyambersamapasukannyamenemuiMua’wiyahuntukmembicarakanmasalahinidemimenjagakeutuhanummat

Semoga Allah meridhoimerekadanseluruhshahabatRadhiyallohuanhumajma’ien


Peringatan rasulullah berkaitan dengan peristiwa ini
PeringatanRasulullahberkaitandenganperistiwaini


Dari AbiNadhrahdariQais, beliaubetanyakepadaAmmar bin YasirRodhiyallohu 'anhu “Apakah yang kalian lakukaninitentangpembelaanuntuk Ali adalahsematapendapat kalian ataupesan yang Rasulullah saw. pesankanuntuk kalian. MakaAmmârmenjawab, ‘RasulullahShollallohu 'alaihiwasallamtidakpernahberpesansecarakhususuntukkami yang tidakbeliaupesankanuntukseluruhmanusia. AkantetapiHudziafahmengabarkankepadakudariRasulullahShollallohu 'alaihiwasallambahwabeliaubersabda,  :


 ”Sesungguhnyadiantarasahabatkuada 12 orangmunafik, merekatidakakanmasuksurgasehinggauntamasukkedalamlubangjarum. 8 darimerekaituakandimusnahkanolehDubailahyaituapidarineraka yang tampakpadapunggungmerekasehinggamenembus dada mereka. Adaapuntentang yang empatoranglainnyaakutidakingatapa yang disampaikanolehSyu’bah..’

(HR Muslim 8/122 No 7212)


Abu Musa

Mu’awiyah

Uthman bin Hunayf

Ali merubaharahpasukannyakeBasrah

Qays

bin Saad

Ali Bin AbiThalibbergerakmenujuSyam

PasukanMekah yang dipimpinolehAisyah, ThalhahdanZubairmenujuBasrah


Abu Musa

Uthman bin Hunayf

Pasukan Ali (Madinah)

PasukanMekah


Peristiwa Basra RabiutsTsani36 H

Abu Musa

Ali bergerakmenujuKufah

Uthman bin Hunayf

Pasukan Ali (Madinah)

PasukanMekah


Perang Jamal (unta) 10 Jumada Al Tsani36 H

Pasukan Ali

Ali bergerakmenujuBasrah

PasukanMekah


Peringatan rasulullah berkaitan dengan peristiwa ini1
PeringatanRasulullahberkaitandenganperistiwaini


مجمع الزوائد - (ج 7 / ص 474)

عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لنسائه : ليت شعري أيَّتـُكًنَّ صاحبة الجمل الأديب تخرج فينبحها كلاب حوأب يُقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير ثم تنجو بعد ما كادت (رواه البزار ورجاله ثقات)


Dari IbnuAbbasRodhiyallohu ‘anhuRasulullahShollallohu ‘alaihiwasallambersabdakepadaistri-istribeliau : “Alangkahsedihnya, salahseorangdiantara kalian natiakanmenunggangunta yang jinak, keluardariMekahlaluakandigonggongiolehanjing-anjingkotaHau’ab. Setelahituakanterjadipembunuhandikiridankanannyadenganjumlahkorban yang banyak. Laluiaakanselamatsetelahperistiwaituwalaupunhampirsajaiamenjadikorban”

(HR. Bazzardenganperiwayattsqah (terpercaya)


وقال لعائشة رضي الله عنها :

« كيف بك إذا نبحت عليك كلاب حوأب »

WahaiAisyah, bagaimanakeadaanmunanti, (akankauketahui) jikaengkautelahdigonggongianjing-anjingkotaHau’ab

بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي - (ج 1 / ص 192)


وقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير :

« لتقاتلنه وأنت له ظالم»

NabibersabdakepadaZubair bin Awwam : “Sungguhengkauakanmemeranginya (Ali) sedangkanengkaudipihak yang dzalim”

بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي - (ج 1 / ص 192)


أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ للزبير :  قَالَ لِعَمَّارٍ

« تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ »

“Wahai ‘Ammar, kelakengkauakandibunuholehkelompok yang memberontak”

(HR. Muslim)


Ali للزبير : berhasilmenguasaisebagianbesarkhilafah Islam kecualiSyam

Mu’awiyah

Qays

bin Saad


Shiffin للزبير :

Pertempurandihentikankarenadatangnyabulan Muharram 37 H. Perdamaianterusdiupayakan

Ali bergerakmenujuSyamdansampaidiShiffinpadabulanDzulhijjahbersama 120.000 pasukannya

MuawiyahsampaidiShiffinbersama 90.000 pasukannya

Ali mengirimutusanuntukmengupayakanperdamaiannamuntidakberhasil. Mulaiterjadipertempuransporadisantaramereka

Qays

bin Saad


Perang للزبير : ShiffinMeletuspadahariRabu 1 Safar 37 H.

Shiffin

Qays

bin Saad


Shiffin للزبير :

PerangterusberlanjutsampaiKamis 7 Safar 37 H. Ammar bin Yasirgugursyahid

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ لِعَمَّارٍ « تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ ». رواه مسلم


Shiffin للزبير :

70,000 orangterbunuh

25,000 daripihak Ali

45,000 daripihakMu’awiyah

PerangberhentipadahariJum’at 8 Safar 37 H


Shiffin للزبير :

KesepakatanDamaidanTahkimdilakukanpada 13 atau 15 Safar 37 H diDaumatulJandal

DaumatulJandal


Tahkim
Tahkim للزبير :

 • Ali menyadaribahwaTahkiminilebihmenguntungkanMuawiyah, karenasebenarnyaiahampirmemenangkanpertempuran. Tetapi Ali tidakinginterjadiperpecahan yang lebihparahdalambarisankaummuslimin

 • Abu Musa Al Asy’ariditunjukmewakili Ali sedangkanAmr Bin Ash mewakiliMuawiyah

 • KesepakatanTahkimditandatanganipadabulan Safar 37 H. Sedangkanpertemuan yang sesungguhnyaakandilakukanpadabulanRamadhan 37 H diDaumat Al Jandal


 • 12,000 للزبير : orangpasukan Ali marahdankecewadenganhasilkesepakatanmerekalalukeluardaripasukan Ali danpergimenujuHarura’

 • InilahawalmulamunculnyakelompokKhawarij(orang-orang yang keluar) atauHaruri

 • Abdullah bin Abbasberhasilmengajaksebagiandarimerekakembalikepada Ali (sekitar 4000 orang)


 • Amr للزبير : bin Ash danAbu Musa Al Asy’aribertemudiDaumat Al JandalpadabulanRamadhan 37 H. BeberapaorangShahabahjugaikuthadir.

 • IsikesepakatanTahkim.

  • Membatalkanbai’ahatas Ali bin AbiThalib

  • Mengembalikannyakepadakaummuslimin

 • Amr bin Ash mengangkatMuawiyahsebagaikhalifah


 • Ali للزبير : belumbisamenerimakeputusansepihakdariAmr bin Ash

 • BelumtercapaikesepakatantentangKhalifah (AmirulMukminin).

 • Ali bin AbiThalibmembatalkanbai’ah yang sahterhadapbeliau

 • Ali berpidatodiKufahmenghentikanpeperangannyadenganMuawiyah

 • GolonganKhawarijmeninggalkankamp Ali danmenyuruh Ali agar bertaubatkepada Allah ataskeputusannya


Perang melawan khawarij
Perang للزبير : MelawanKhawarij

 • Ali menyiapkanpasukanmenujuSyam

 • Pasukankota Basra kurangbersemangatmenyambutajakan Ali, hanya 3200 orang yang ikutsertadari 60.000 pasukan

 • PasukanKufahmenyambutajakan Ali, tetapimerekamenginginkanadanyapertemuandengangolonganKhawarijterlebihdahulu

 • Ali didukungoleh 68,000 prajurit.

 • Khawarijmenolakdamai, akhirnyamerekakalahdikotaNahrawanpadatahun 39 H


 • Pasukan للزبير : Ali semakinmelemah:

  • 25.000 terbunuhdiperangShiffin

  • TidakmendapatdukungandaripasukanBasrah

  • BanyakdisusupiolehKhawarij

  • Kelelahanakibatperang yang panjang

  • Sebagianlagikebingungankarenaadanyaperpecahandanfitnahdiantarakaummuslimin

 • PeperangandiMesirjugamenambahlemahnyapasukan Ali


Muhammad bin Abu للزبير : BakarmenjadiGubernurMesir

Mu’awiyah

Mua’wiyahmengirimpasukanuntukmenujuMesirdipimpinolehAmr Bin Ash

Muhammad

bin Abu Bakr


Muhammad Bin Abu للزبير : Bakargugur, Amr Bin Ash menjadigubernurMesir

Mu’awiyah

Muhammad

bin Abu Bakr


Kekuatan للزبير : Muawiyahsemakinbertambahbesarkemudianbeliaumengirimkanpasukannyakeberbagaiwilayah Islam

Sufyanbin Auf

Mu’awiyah

Dhahak bin Qays

Busr bin Ata’

MuawiyahRadhiyallohuAnhuberhasilmenguasaisebagianbesarwilayahkhilafah Islam


Makar khawarij
Makar للزبير : Khawarij

 • GolonganKhawarijmengadakanpertemuanuntukmerencanakanpembunuhanterhadapAli, MuawiyahdanAmr bin Ash

 • Abdurrahman IbnMuljammelakukanpercobaanpembunuhanterhadap Ali Bin AbiThalibpadahariJum’at 15 Ramadhantahun 40 H

 • Ali bin AbiThalibsyahidpadatanggal 17 Ramadhan 40 Hijrah


Ali bin للزبير : AbiThalibsyahidpadatanggal 17 Ramadhan 40 Hijrah

Hasan bin Ali menjadiKhalifah yang ke 5 setelahayahnyasyahid. 6 bulankemudianbeliaumembaiahMuawiyah bin AbiSufyansebagaiKhalifahuntukmenghentikanfitnahdanperpecahandiantarakaummuslimin


Mu’awiyah للزبير : bin AbiSufyanmenjadiKhalifahtahun

41-60H

Mu’awiyah


40 للزبير :

45

50

55

60

65

70

MasaAwalKhilafahBaniUmayyah

Utsmansyahid35H

Perang Jamal 36H

PerangShiffin37H

Tahkim37H

Khawarij

Al-Nahrawan 38H

Ali Syahid40H

Ali

Mu’awiyah

40H

60H


Wallohu a lam bish showab
Wallohu للزبير : A’lamBishShowab


Yazid للزبير : bin MuawiyahmelanjutkansebagaiKhalifahmenggantikanayahnya yang wafatpadatahun 60 H

Yazid Bin Muawiyah

Abdullah bin Zubair& Husain bin Ali menentangpengangkatanini. MerekakemudianmenujuMekkah


Pendukung للزبير : Ali bin AbiThalibdiKufahmengirimutusankeMekkahuntukmeminta Husain bin Ali pergikeKufah, merekaberjanjiakanmembaiatbeliau

Al-Nu’man bin Basheer

61 H


Husain bin Ali للزبير : mengutussepupunya, Muslim bin Aqil bin AbiThalibuntukmengumpulkanpasukan yang masihsetiakepadanyadiKufah

Al-Nu’man bin Basheer

61 H


Muslim bin ‘ للزبير : Aqilbin AbiThalibberhasilmengumpulkan 10,000-12,000 prajuritdiKufah

Muslim Bin Aqilgugur, pengikutnyakocar-kacir

Ubaydullah bin

Ziyad

Yazidmengirimpasukan yang dipimpinolehUbaidillah bin Ziyad bin AbiSufyankeKufah

Al Husain bin Ali tetapmeneruskanperjalannyamenujuKufah

Al-HussainmeninggalkanMekkahmenujuKufah . Hal inibertentangandengannasehatparashahabat yang tinggaldiMekkah (IbnAbbas, IbnUmar, IbnZubair, danAbu Said Al-Khudri)

61 H


Ubaydullah bin للزبير :

Ziyad

Al Husain bin Ali tetapmeneruskanperjalannyamenujuKufah

61 H


Al- للزبير : Hussainsyahiddi Karbala’ pada 10 Muharram 61 H

Ubaydullah bin

Ziyad

Karbala

61 H


Abdullah للزبير : IbnAz-Zubayr

TetaptinggaldiMekkah

61 H


Terjadi للزبير : PemberontakandiMadina

63 H


Yazid للزبير : mengirimpasukan yang dipimpinMuslim bin Uqbah

63 H


Muslim bin للزبير : Uqba

Perangdi Al-Harrah

63 H


Muslim bin للزبير : UqbahmenyerangMekkah

63 H


Muslim bin للزبير : Uqbah

Meninggaldiperjalalan

63 H


Husayn للزبير : bin NumayrmenggantikanMuslim bin Uqbah

63 H


Mekkah للزبير : dikepung

SebagiandindingKa’bahhancur

64 H


Yazid للزبير : meninggal

Pengepungandihentikan

64 H


Mu’awiyah للزبير : bin Yazid

menolakmenjadiKhalifah

Pengepungandihentikan

64 H


Husain bin للزبير : NumayrbernegosiasidenganAbdullah bin ZubairuntukpergikeSyam, tetapibeliaumenolak

64 H


Husain bin للزبير : NumayrkembalikeSyam

64 H


Abdullah bin للزبير : Zubairdibai’ahmenjadiKhalifah

64 H


Penduduk للزبير : Iraq memberontakterhadapUbaidillah bin Ziyad

Ubaydullah bin

ZiyadmelarikandirikeDamaskus

64 H


Al- للزبير : Mukhtar bin AbiUbayd

Mus’ab bin Az-Zubayr

Abdullah bin Zubairmengangkatparagubernurnya

64 H


ad