Jak pracowa z dzieckiem niedowidz cym prezentacja dla nauczycieli
Download
1 / 11

Jak pracowac z dzieckiem niedowidzacym Prezentacja dla nauczycieli - PowerPoint PPT Presentation


 • 201 Views
 • Uploaded on

Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym? Prezentacja dla nauczycieli. Iwona Pepaś Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna tyflopedagogika. Spis treści :. Potrzeba integracji. Trudności na jakie napotykają dzieci niedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Jak pracowac z dzieckiem niedowidzacym Prezentacja dla nauczycieli' - rae


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jak pracowa z dzieckiem niedowidz cym prezentacja dla nauczycieli

Jak pracować z dzieckiem niedowidzącym?Prezentacja dla nauczycieli

Iwona Pepaś

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

tyflopedagogika


Spis tre ci
Spis treści:

 • Potrzeba integracji.

 • Trudności na jakie napotykają dzieciniedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie.

 • Potrzeba pełnej diagnozy.

 • Podstawowe zasady i metody pedagogikispecjalnej.

 • Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym.

 • Bibliografia.

 • Wyjście z prezentacji.


Potrzeba integracji
Potrzeba integracji

 • Celem integracji jest umożliwienie niepełnosprawnym prowadzenia normalnego życia, udostępnienie im wszystkich instytucji kształcenia, pracy, kultury i rekreacji, z których korzystają pełnosprawni oraz udzielanie im różnych rodzajów pomocy socjalnej.

 • Powodzenie społecznej integracji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych zależy od warunków stworzonych tym osobom w ich naturalnym środowisku. Sama istota społecznej integracji polega na pełnym „łączeniu" osoby niepełnosprawnej w społeczność osób pełnosprawnych.

 • Wszystkie dzieci powinny przejść „edukację włączającą”, w procesie której kształtowane jest u nich przekonanie, że każde z nich, niezależnie od stanu swojego zdrowia i sprawności, ma prawo do wspólnej nauki i uczestnictwa we wszystkich sytuacjach społeczności uczniowskiej.

 • Niedowidzenie ma oczywiście pewien negatywny wpływ na funkcjonowanie dziecka w szkole, jednak jest on spowodowany zewnętrznymi aspektami funkcjonowania (bariery architektoniczne, zbyt liczne klasy, brak pomocy itp.), natomiast nie wynika on z osobowości i możliwości poznawczych i intelektualnych uczniów z defektem wzroku.

 • Większość dzieci niedowidzących, to jednostki zdolne i ambitne, co spowodowane jest ogromną motywacją, aby dorównać rówieśnikom. Defekt wzroku kompensowany jest u nich rozwojem innych procesów poznawczych takich jak: pamięć, uwaga, wyobraźnia.

Spis treści


Trudno ci na jakie napotykaj dzieci niedowidz ce w szkole w tym trudno ci ortograficzne w pi mie

Trudności o charakterze ogólnym

Czytanie obszernych tekstów z podręczników oraz lektur szkolnych.

Odczytywanie zapisów z tablicy.

Odczytywanie i pisanie długich ciągów działań matematycznych i wzorów chemicznych.

Czytanie map zagęszczonych różnymi elementami graficznymi.

Nadążanie z robieniem notatek w czasie lekcji.

Przygotowanie obszernych prac pisemnych.

Konieczność zbyt długiegokorzystania ze wzroku przyodrabianiu dużej ilości zadań domowych.

Przyczyny trudności ortograficznych

w piśmie

Uczenie się w utrudnionych warunkach gorszego widzenia powoduje niedokładny obraz litery.

Niewyraźne pisanie negatywnie wpływa na utrwalania sobie właściwego obrazu wyrazu.

Posługiwanie się lupą lub innym przyrządem optycznym utrudnia pisanie, w tym przepisywanie z tablicy.

Podchodzenie do tablicy wymaga czasu.

Słała kontrola nauczyciela, wykrywająca błędy, utrwala u ucznia przekonanie, że osiągnięcia powodzenia jest prawie niemożliwe.

Wyręczanie przez rodziców.

Mniejsza ilość przeczytanych samodzielnie tekstów.

Trudności na jakie napotykają dzieci niedowidzące w szkole, w tym trudności ortograficzne w piśmie

Spis treściPotrzeba pe nej diagnozy 2
Potrzeba pełnej diagnozy (2)

 • Diagnoza psychologiczna dziecka niedowidzącego opisuje:

  ogólną sprawność umysłową

  stopień wykorzystywania wzroku

  stopień kompensacji percepcyjnej

  współwystępowanie schorzeń

  funkcje percepcyjno – motoryczne (analiza słuchowa, słuch fonematyczny, rozwój ruchowy, lateralizacja i orientacja w przestrzeni), uzdolnienia kierunkowe i zainteresowania

  przystosowanie emocjonalne i funkcjonowanie społeczne.

 • Diagnoza pedagogiczna sprawdza poziom wiadomości i umiejętności szkolnych.

 • Diagnoza lekarska informuje o jednostce chorobowej ucznia, wynikających z niej konsekwencji, a także zawiera wskazówki dotyczące najkorzystniejszego oświetlenia miejsca pracy, używanego przez ucznia sprzętu optycznego jego działanie, nakazów i zakazów podczas pracy.

Spis treści


Podstawowe zasady i metody pedagogiki specjalnej
Podstawowe zasady i metody pedagogikispecjalnej

 • Zasada indywidualizacji.

 • Zasada konkretności i poglądowości nauczania.

 • Zasada priorytetu rewalidacji w organizacji procesu dydaktycznego.

 • Zasada przystosowania wymagań do indywidualnych możliwości wychowanków.

 • Zasada zapewnienia bezpieczeństwa, życzliwości, akceptacji, tolerancji, zaufania dziecka do prowadzącego zajęcia.

 • Zasada stopniowania trudności, zasada korekcji i kompensacji (zastępowanie wzroku innymi zmysłami).

 • Zasada celowości i systematyczności.

 • Zasada kształtowania u dziecka pozytywnej motywacji do nauki, kształtowanie wiary we własne siły, przezwyciężanie trudności (krok po kroku).

 • Zasada optymizmu pedagogicznego (tzn. wiara w możliwości dziecka, dostrzeganie najdrobniejszych sukcesów itp.)

Spis treści


Zasady pracy z dzieckiem niedowidz cym 1
Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym (1)

 • Dopilnować, by uczeń nie wstydził się używać szkieł optycznych i lup oraz zapewnić właściwe oświetlenie klasy.

 • Posadzić dziecko blisko nauczyciela i tablicy.

 • Stosować pomoce służące do powiększania, używać czarnego flamastra i powiększonych liter.

 • Pogrubić linijki w zeszycie dziecka, a przy ocenianiu nie wyolbrzymiać roli kaligrafii.

 • Uwzględnić wolniejsze tempo pracy.

 • Rozwijać zainteresowania i zdolności, zachęcać do wypowiedzi słownych.

 • Wykorzystywać umiejętność kompensowania ubytków wzroku przy pomocy słuchu i innych zmysłów.

 • Zmienić kryteria oceny dzieci niedowidzących.

 • Dzieci niedowidzące powinny mieć możliwość Indywidualnego potraktowania (podobnie jak dzieci dyslektyczne).

 • Pamiętać, że uczenie polisensoryczne jest jedną z najskuteczniejszych form nauki.

 • Stosować wolniejsze spostrzeganie, poznawanie zjawisk i wolniejsze tempo pracy.

 • Dominującą metodą powinno być ustne opracowanie materiału lekcyjnego.

 • Ćwiczenia wymagające użycia wzroku nie powinny trwać dłużej niż 10-15 minut.

Spis treści


Zasady pracy z dzieckiem niedowidz cym 2
Zasady pracy z dzieckiem niedowidzącym (2)

Należy modyfikować sposobów nauczania ortografii dla dzieci niedowidzących poprzez:

 • wprowadzenia poprawnego zapisu ortograficznego nowego wyrazu,

 • pokazywanie pokrewieństwa wyrazów,

 • tworzenie właściwego obrazu poprzez zapis (dziecko powinno dostać zapisany wyraz),

 • wszystkie trudne wyrazy, które pojawią się na lekcji uczeń powinien mieć do dyspozycji na ławce,

 • łączenie obrazu z ruchem, logiczne powiązanie ze sobą pisowni wielu wyrazów,

 • podanie jasnej reguły ortograficznej,

 • otoczenie małego dziecka (przedszkole i nauczanie zintegrowane) powinno być oznaczone wyrazami powiązanymi z przedmiotami codziennego użytku i określającymi codzienne czynności,

 • organizację ćwiczeń ortograficznych nastawionych na sukces – ćwiczenia z lukami, bank wyrazów potrzebnych do użycia w samodzielnej pracy itp.

 • rozwijanie zainteresowania poprawnym pisaniem, korzystanie ze słowników, porównywanie swoich wcześniejszych i obecnych prac, nagradzanie poprawnie napisanych prac.

Spis treści


Bibliografia
Bibliografia

 • Bateman B.: Dzieci niewidome i niedowidzące, w. Harring N. G. I Schiefelbusch R. L.: Metody Pedagogiki Specjalnej. W-wa 1973, PWN.

 • Bendych E., Janik M.: Nauczanie początkowe dzieci niewidomych. W-wa 1981, WSPS.

 • Grzegorzewska M.: Psychologia niewidomych.

  W-wa – Lwów 1926.

 • Konarska J.: Dziecko niedowidzące. Wskazówki wychowawcze dla Rodziców. W-wa 1984, PZN.

 • Sękowska Z.: Rewalidacja niewidomych, w: Hulek A.[red]: Pedagogika rewalidacyjna, W-wa 1977, PWN.

 • Strona Polskiego Związku Niewidomych www.pzn.org.pl

Spis treściad