Vänsterskolan
Download
1 / 43

Vänsterskolan Politisk översikt - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vänsterskolan Politisk översikt. 1. Vänsterpartiets speciella roll Ett parti med långsiktiga visioner – som genomför förbättringar i det lilla varje dag. Politisk översiktskurs. Vänsterpartiet www.vansterpartiet.se. Tusentals som arbetar för rättvisa och jämlikhet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Vänsterskolan Politisk översikt

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V nsterskolan politisk versikt

Vänsterskolan

Politisköversikt

1


V nsterskolan politisk versikt

Vänsterpartiets speciella roll

Ett parti med långsiktiga visioner –

som genomför förbättringar i det lilla varje dag

Politisk översiktskurs

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se


V nsterskolan politisk versikt

Tusentals som arbetar för rättvisa och jämlikhet

 • Vi vill inte bara se en bättre värld – vi gör något för att komma dit också

 • Vi påverkar där besluten fattas – i kommuner, landsting och riksdagen

 • Vi är aktiva överallt i samhället – det är kombinationen av arbete i och utanför parlamenten som gör oss starka

 • Vi har en heltäckande politik – men vissa saker är strategiskt viktigare än andra


V nsterskolan politisk versikt

Vår roll i svensk politik

 • Arbetarrörelsens pådrivare, förnyare och gräsrötter

 • Vänsterpartiet – ett parti som ofta gått före i välfärdsbyggandet

 • Vi är en tydlig motrösten när utvecklingen går åt fel håll


V nsterskolan politisk versikt

Just nu i Vänsterpartiet

 • Vi genomför förbättringar lokalt när andra säger att det är omöjligt

 • Vi utvecklar nya lösningar för att lösa klimatproblemen

 • Vi stärker kvinnors ställning i partiet

 • Välfärd utan kommersiella intressen

 • Vi är människor – inte maskiner: trygga jobb åt alla


V nsterskolan politisk versikt

Del 2: Fyra konkreta politiska exempel

 • Jobben: Vad gör vi åt massarbetslösheten?

 • Välfärden: Varför och hur vill vi befria välfärden från kommersiella intressen?

 • Feministisk ekonomi: Detta gör vi åt ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män

 • Rättvist miljöutrymme: Klimatet och rättvisa lösningar på miljöproblemen

Politisk översiktskurs

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Hur är det i dag?

 • Exempel 1: Vad gör vi åt massarbetslösheten?

 • Regeringen vann valet 2006 på “arbetslinjen” och diskussionen om “utanförskapet”

 • Förutsättningen var att Moderaterna först omdefinierade både begreppen

 • Följden blev både högre arbetslöshet och större utanförskap

Politisk översiktskurs

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Hur är det i dag?

Arbetslöshet 15-74 år Sysselsättningsgrad 15-74 år


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Hur är det i dag?

 • Idag ökar antalet vakanser samtidigt som arbetslösheten

 • “Arbetslinjen” förvärrar långtidsarbetslösheten

  Långtidsarbetslösa, utan arbete mer än två år

[1]Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd (16-64 år).


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Hur är det idag?

 • Den nyliberala omläggningen av den ekonomiska politiken gjorde massarbetslösheten normal


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Hur är det i dag?

 • Full sysselsättningochstarkafackföreningarnyckelfrågaförarbetarrörelsen

 • Regeringenssamladepolitikupprätthållerarbetslöshetenochförsvagarfacket


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Vänsterpartiets lösningar

 • Full sysselsättning ska vara det överordnade målet för den ekonomiska politiken

 • Samhällsnyttiga investeringar för fler jobb, bättre välfärd och grön klimatomställning

 • Satsningar på arbetsmarknadspolitik och utbildning

 • Stärkt A-kassa och sjukförsäkring

Politisk översiktskurs

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Vänsterpartiets lösningar

 • Direkta jobb och utbildningsplatser


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Vänsterpartiets lösningar

 • Ett parti som alltid arbetat för jobb åt alla och goda arbetsvillkor

 • Vi sitter inte och väntar på nästa val, vi sätter jobben främst där vi kan redan idag

 • Nationellt: ett parti som har full sysselsättning som överordnat ekonomiskt mål och tar trygghet i arbetslivet på allvar

Politisk översiktskurs

Vänsterpartiet

www.vansterpartiet.se


V nsterskolan politisk versikt

Jobben: Diskussionsfråga

 • Är detta att vi betraktas som ”outsiders” en tillgång eller ett problem för Vänsterpartiet?

 • Hur kan vi stärka förtroendet för Vänsterpartiets förmåga att genomföra sin ekonomiska politik?


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Hur är det i dag?

 • Exempel 2: Varförochhurvill vi befriavälfärdenfrånkommersiellaintressen?

 • Vänsterpartietarbetarförattutveckla, demokratiseraochavkommersialiseravälfärden

 • Men välfärdenfåridagför lite resursersamtidigtsomvälfärdssystemetbliralltmerkommersialiserat – särskiltistörrestäder.

 • Bådasakernabegränsarmöjligheternaattutvecklavälfärden.


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Hur är det i dag?

 • Detsvenskavälfärdssystemet:

 • Starkafackföreningar och kollektivavtal: starka men försvagade

 • Generösa och generellasocialförsäkringar: selektivtförsvagade

 • Välutbyggda och skattefinansieradevälfärds-institutioner: kommersialiserassnabbt

 • Snabbavregleringavoffentligamonopol sedan 1990


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Hur är det i dag?

 • Privatastorföretagdomineraralltmer

 • 87 miljarder till privatavälfärdsföretag

 • Nästandubbeltsåhöglönsamhetiprivatvälfärd


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Vänsterpartiets lösningar

 • Argument för en välfärdfrifrånkommersiellaintressen:

 • Välfärdefterbehovellerlönsamhet?

 • Genomtänktabeslutföreetablering

 • Vårdavarjeskattekrona

 • Minska de administrativakostnaderna

 • Bättreinsyn och kontroll


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Vänsterpartiets lösningar

 • De som gör jobbet ska ha bra villkor

 • Välfärdsföretagens politiska inflytande

 • Skillnaden mellan att bygga och driva äldreboende

 • Låter det sig göras?


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Vänsterpartiets lösningar

 • Förslagetisammanfattning:

 • Inga skattemedel till vinstsyftandeverksamhet

 • Särskildvinstutdelningsbegränsning

 • Välfärddär den behövs


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Vänsterpartiets lösningar

 • Pådrivare inom välfärdspolitiken: Först med social bostadspolitik och offentlig förskola

 • Så säkrar vi kvalitén och jämlikheten i väntan på lagstiftning

 • Sammanfattning och framtid: Välfärden efter avkommersialiseringen


V nsterskolan politisk versikt

Välfärden: Diskussionsfråga

 • Är offentlig välfärd alltid bättre än privat? Varför/varför inte?


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi: Hur är det idag?

 • Exempel 3:

 • Detta gör vi åt ekonomiska orättvisor mellan kvinnor och män

 • Arbetsdelning och könssegregering

 • Arbetsmarknad

 • Ekonomi


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi: Hur är det idag?

Relativ fattigdom, kvinnor och män


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi: Hur är det idag?

Inkomstgap, kvinnor och mänV nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi: Hur är det idag?

 • Makten över arbetet

 • Feminismen: en teori som förklarar och ger redskap att förändra

 • Kapitalism och patriarkatet samverkar


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi:

Vänsterpartiets lösningar

 • Rätt till fasta jobb på heltid

 • Satsa på skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg

 • Höja underhållsstödet

 • Förbättra bostadsbidraget

 • Satsa på trygghetsförsäkringarna

 • Förbättra föräldraförsäkringen

 • Jämställdhetsutvärdera den ekonomiska politiken

 • Individualiserad föräldraförsäkring

 • Arbetstidsförkortning


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi:

Vänsterpartiets lösningar

 • Höjningar av de lägsta lönerna i Umeå kommun

 • Heltidsarbete är norm i Umeå kommun

 • Förskola 30 timmar/vecka även för barn till arbetslösa i Malmö kommun

 • Barnomsorg på ob-tid “nattis” i Umeå kommun

 • Rätt till skydd på kvinnojour även för papperslösa kvinnor i Göteborgs kommun


V nsterskolan politisk versikt

Feministisk ekonomi: Diskussionsfrågor

 • Varför är kraven på rätt till heltid och individualiserad föräldraförsäkring viktiga för att få igenom såväl en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet som ett bredare stöd för arbetstidsförkortning?

 • Diskutera det konkreta kravet på arbetstidsförkortning.

 • På vilket sätt skulle kortare arbetstid kunna öka jämställdheten? Är det givet att män skulle ta större ansvar för det obetalda hemarbetet?


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Hur är det i dag?

 • Exempel 4: Klimatetochrättvisalösningarpåmiljöproblemen

 • Sverigenårbaratvåav sexton egnamiljömål

 • Regeringensänkerambitionerna

 • Sverigesklimatskadligautsläppäralldelesförstora

 • Genomsnittsligsvenskkonsumerarsomom vi hade 3-4 jordklot, fattigaländerbetydligtmindre

 • StoraskillnadermellaninkomstgrupperochkönV nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Hur är det i dag?

 • Mänsklighetenkonsumeraridagsammanlagtresursermotsvarande 1,5 jordklot

 • Fleraekologiska system äröverbelastade

 • Resursförbrukningenökarhelatiden, särskiltutsläppavkoldioxid


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Hur är det idag?

 • Jordensmedeltemperaturstiger mot farlignivå

 • Mycketallvarligaföljderoch risk för “skenandeväxthuseffekt” efter 1,5 till 2 graders temperaturhöjning

 • De internationellaklimatförhandlingarnaharkört fast


R ttvist milj utrymme v nsterpartiet l sningar vergripande

Marknaden eller individen kan inte lösa miljöproblemen

Gemensamma (offentliga) lösningar är nödvändiga

Rättvist miljöutrymme: nationellt och globalt

Ekologisk ekonomisk arbetsgrupp utreder hur ”social välfärd och global rättvisa kan uppnås inom ramen för ekologiskt hållbara gränser”

Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – övergripande


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – internationellt

 • Höj klimatambitionerna – i Sverige, EU och i världen

 • Sverige och övriga rika världen måste ta det största ansvaret


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiet lösningar – i Sverige

 • Öka jämlikheten och sasta på den gemensamma välfärden

 • Skapa nya jobb genom gröna investeringar

 • Satsa på järnväg och kollektivtrafik

 • Klimatsmart samhällsplanering och klimatsmarta bostader

 • Använd gröna skatter och låt staten gå före


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Vänsterpartiets lösningar – igår, idag och imorgon

 • Vänsterpartiet var bland de första att lyfta miljöfrågorna

 • Vänstern styr i de bästa miljökommunerna och de lokala miljöarbetet blir allt viktigare

 • De närmaste åren är avgörande för att vända utvecklingen. Vänsterpartiet tar tillsammans med miljörörelsen den utmaningen på stort allvar.


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Diskussionsfråga, alternativ 1 igår, idag och imorgon

 • Varför betonar Vänsterpartiet att klimatfrågan måste lösas politiskt? Varför räcker det inte med att konsumenten handlar miljömärkt? Vilket ansvar har individen?

 • Diskutera vad som kan göras lokalt, där du bor/i din partiförening/miljögrupp, i fullmäktige.


V nsterskolan politisk versikt

Rättvist miljöutrymme: Diskussionsfråga, alternativ 2 igår, idag och imorgon

 • Vänsterpartiet vill utreda införande av individuella utsläppskvoter, eller koldioxid-ransonering som det också benämns. Det innebär att ett tak sätts upp för utsläpp av koldioxid och att utsläppen fördelas lika inom befolkningen genom kvoter. Förutom att ett tak sätts för utsläppen kan många andra fördelar finnas.

 • Är det troligt att det vore möjligt och vad skulle vara för- och nackdelar med en sådan modell jämfört med exempelvis miljöskatter på konsumtion?


ad
 • Login