Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 19

Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu Ján Oravec Združenie podnikateľov Slovenska Republiková únia zamestnávateľov. Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava. Kľúčové zložky podnikateľského prostredia. AUDIT PP 2006: Makroekonomický rámec

Download Presentation

Dobrá vláda – malá vláda 2. november 2010 Bratislava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Čo potrebujú podniky pre svoju prosperitu

Ján Oravec

Združenie podnikateľov Slovenska

Republiková únia zamestnávateľov

Dobrá vláda – malá vláda

2. november 2010

Bratislava


Kľúčové zložky podnikateľského prostredia

AUDIT PP 2006:

 • Makroekonomický rámec

 • Legislatívny rámec a vymáhateľnosť práva

 • Administratívne zaťaženie podnikania

 • Finančné zaťaženie podnikania (dane, odvody, poplatky)

 • Zásahy do slobody podnikania

 • Infraštruktúra pre podnikanie

  +Prieskum podnikateľského prostredia


Zistenia z Auditu PP 2006:

 • Veľa zákonov (2005: 666 právnych noriem), ich nízka kvalita a časté zmeny

 • Chýbajúci systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy na podniky (2005: 154 zákonov, 154 bez výpočtu dopadov na PP)

 • Veľké množstvo problémov vzniká aj v Bruseli, resp. implementáciou legislatívy EÚ


Početprávnychpredpisovpublikovanýchzajednotlivéroky


Aktualizácia Auditu PP, jún 2006:

Počet predpisov, rozhodnutí a iných právnych aktov publikovaných v Zbierke zákonov od 01.01.2006 do 31.03.2010 - 2735

Celkový počet strán zbierky za obdobie od 01.01.2006 do 31.03.2010 – 22 148

Počet pracovných dní, potrebných na prečítanie celej Zbierky zákonov v tomto období ak prečítanie 1 strany textu trvá 5 minút – 231 pracovných dní

Počet zákonov, schválených v skrátenom legislatívnom konaní: 49 (desatina všetkých schválených zákonov)


Počet strán Zbierky zákonov za jednotlivé roky


Podiel času potrebného na štúdium predpisov z celkového pracovného času


Celkový počet noviel 10 najvýznamnejších predpisov s najväčším vplyvom na podnikateľské prostredie

spolu 81

Predpisys najväčšímdopadomnapodnikateľsképrostredie SR


Celkovéhodnotenielegislatívnychzmien

Pozitívne: 

Živnostenskýzákon

Negatívne: 

Zákonník práce,

Zákon omin. mzde,

Zákon o BOZP,

Zákon o sociálnom poistení,

Zákon o zdravotnom poistení

Zákon o kolektívnom vyjednávaní,

Zákon o ochranespotrebiteľa,

Zákon o DPH,

Zákon odani z príjmov


Trestný zákon

Hlavné problémy :

 • kriminalizácia podnikateľov – za zvyšovanie cien hrozí trest odňatia slobody do 3 rokov;

 • odôvodnenie prijatia normy – ochrana spotrebiteľa v súvislosti s konverziou meny; skutočnosť - platnosť normy je bez časového obmedzenia.


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky


BOZP

Úprava BOZP je obsiahnutá nielen v zákone, ale aj v iných predpisoch (spolu 35 predpisov), čo je veľmi náročné na štúdium a prispôsobovanie sa zmenám


BOZP


Vyhláška BOZP

Hlavné problémy :

 • absurdné a nemerateľné predpisy

 • zamestnanci na slovenských pracoviskách by mali pri práci sedieť alebo stáť vzpriamene. Trup smú predkloniť o 40 až 60 stupňov. Úklon je povolený maximálne do dvadsiatich stupňov. Hlavu možno predkláňať o 25 až 40 stupňov opakovane len vtedy, ak je to najviac dvakrát za minútu.


Zistenia z prieskumu:


Záver

 • Znižovanie regulačného bremena – najlepší spôsob podpory podnikania, najmä v čase finančných problémov verejného sektora

 • Znižovanie administratívneho zaťaženia – jedna z top priorít krajín EÚ, OECD, tretieho sveta

 • SR – výrazné zaostávanie – najvyšší čas na

  BUDÍČEK!!!


Záver

 • Stratégia a konkrétny program znižovania administratívneho zaťaženia (ciele, kapacity, inštitúcie, nástroje)

 • Menej právnych predpisov

 • Kvalitnejší proces prípravy novej legislatívy (ex ante hodnotenia RIA, konzultácie)

 • Periodické ex post hodnotenie existujúcej legislatívy

 • Systematická eliminácia nadpráce pri preberaní EÚ legislatívy


Ďakujem za pozornosť!

www.zps.sk


 • Login