Katedra pedagogiky
Download
1 / 16

Katedra pedagogiky - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Katedra pedagogiky. Katedra pedagogiky. od roku 2006 sme popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského pripravujeme na učiteľské povolanie študentov odboru pedagogika a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov rozvíjame pedagogické vedy a realizujeme výskum.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Katedra pedagogiky' - quynn-norman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Katedra pedagogiky1
Katedra pedagogiky

 • od roku 2006 sme popredným vedeckým pracoviskom Univerzity Komenského

 • pripravujeme na učiteľské povolanie študentov odboru pedagogika a učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov

 • rozvíjame pedagogické vedy

  a realizujeme výskum


Zabezpe ujeme t dium v tudijn ch programoch
Zabezpečujeme štúdium v študijných programoch:

 • Učiteľstvo pedagogiky (bakalársky a magisterský stupeň)

 • Sociálnovedný a pedagogicko-psychologický komponent – všeobecný učiteľský základ (bakalársky a magisterský stupeň)

 • Realizujeme aj celoživotné vzdelávanie (rigorózne konanie, doplňujúce pedagogické štúdium a špecializačné inovačné štúdium)


U ite stvo pedagogiky b akal rsky stupe
Učiteľstvo pedagogikyBakalársky stupeň

 • Študuje sa v kombinácii s rôznymi špecializáciami

 • Forma štúdia: denná

 • Dĺžka štúdia: 3 roky

 • Akademický titul: Bakalár (Bc.)


U ite stvo pedagogiky magistersk stupe
Učiteľstvo pedagogikyMagisterský stupeň

 • Študuje sa v kombinácii s rôznymi špecializáciami

 • Forma štúdia: denná

 • Dĺžka štúdia: 2 roky

 • Akademický titul: Magister (Mgr.)


Profil absolventa t eoretick vedomosti
Profil absolventaTeoretické vedomosti:

 • o podstate, princípoch a procese výchovy a vzdelávania;

 • o modeloch výchovy a vzdelávania v súčasnosti a minulosti;

 • o koncepciách vyučovania;

 • o funkciách a manažmente školy

  a školských zariadení;

 • o optimálnom uplatňovaní komunikácie v škole a školskom zariadení a pri výchove mimo vyučovania.


Profil absolventa praktick zru nosti a kompetencie
Profil absolventaPraktické zručnosti a kompetencie:

 • realizácia edukačnej činnosti v škole;

 • realizácia výchovnej činnosti v mimovyučovacej oblasti v škole a v školských zariadeniach;

 • komunikácia so žiakmi, pedagógmi, rodičmi a verejnosťou;

 • projektovanie a realizácia výchovy v školských zariadeniach s tvorivým uplatňovaním pedagogickej teórie;

 • rozvoj počítačovej gramotnosti;

 • uplatňovanie sebareflexie a permanentného sebavzdelávania;

 • aplikácia manažérskych a organizačných zručnosti v praxi.


Uplatnenie absolventa b akal rsky stupe
Uplatnenie absolventa Bakalársky stupeň

 • asistent učiteľa;

 • pomocný učiteľ;

 • vychovávateľ v školských zariadeniach;

 • pedagogický pracovník pre mimoškolské záujmové činnosti detí a mládeže;

 • školský administratívny pracovník;

 • pedagogický pracovník pre oblasť sociálnych služieb a rodiny.


Uplatnenie absolventa m agistersk stupe
Uplatnenie absolventa Magisterský stupeň

 • kvalifikovaný učiteľ pre vyučovanie predmetu pedagogika a jej hraničných disciplín;

 • metodický pracovník v oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov;

 • odborný pracovník pre oblasť školstva a školských zariadení;

 • odborný pracovník pre prácu v štátnej správe a samospráve na úseku školstva;

 • pracovník pre mimovyučovacie a voľnočasové aktivity;

 • poradca v pedagogicko-psychologických poradniach;

 • publicista a redaktor v detských a mládežníckych oddeleniach rozhlasu a televízie;

 • redaktor pedagogických časopisov;

 • vysokoškolský pedagóg.


Preferujeme tieto sp soby v u by
Preferujeme tietospôsoby výučby:

 • Prípadové štúdie

 • Interaktívne prednášky

 • Argumentácie, diskusie, výučba zameraná na riešenie problémov (metóda riadeného objavovania)

 • Konštruktivistický prístup, hranie rolí, mikrovýstupy

 • Tvorba prezentácií a ich prezentovanie študentmi

 • E-learning, práca vo dvojiciach, v skupinách, práca s textom

 • Pojmové mapovanie, výklad s pomocou prezentácie

 • Internetové zdroje ako podklad pre eseje a kazuistiky

 • Zážitkové učenie


Na e akademick priority
Naše akademické priority:

 • E-learning na vysokej škole

 • Výskum komunikáciev triede

 • Výskum dejín učiteľských ústavovna Slovensku

 • Výskum školského manažmentu


Vyvinuli sme unik tne v skumn met dy
Vyvinuli sme unikátne výskumné metódy:

 • Metódu naratívneho interview v rámci metodológie kvalitatívneho výskumu

 • Slovenskú a českú formu holandského dotazníka QTI na meranie interaktívneho štýlu učiteľa

 • Testy na zisťovanie funkčnej gramotnosti detí


Na e najv znamnej ie vedecko v skumn projekty
Naše najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty:

 • Elektronická učebnica metodológie pedagogického výskumu (KEGA)

 • Študijný program Školský manažment (KEGA)

 • ECFUN (6. rámcový program EÚ)

 • Rozvoj porozumenia textu žiakmi. Príručka pre učiteľa (KEGA)

 • Významní slovenskí pedagógovia 20. storočia (J. Čečetka, J. Mátej, J. Brťka, A. Štepitová a V. Václavík) (VEGA)

 • VET-Prof 2: Profesionalizácia pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho odborného vzdelávania a prípravy

 • Projekt konverzie magisterského štúdia - školský manažment (KEGA)Tu n s n jdete
Tu nás nájdete:

Katedra pedagogiky

Moskovská 3

813 34 Bratislava

Tel. č.: 02/50222333

E-mail: kp@fedu.uniba.sk

Web: www.fedu.uniba.sk


Te me sa na v s

Tešíme sa na Vás!


ad