Nazwy szk zesp szk w lipinkach u yckich gimnazjum im noblist w polskich w kleczewie
Download
1 / 28

Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie ID grup: 98/25 MF G1; 98/32 MF G1 Kompetencja: matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów. Semestr/rok szkolny: Pierwszy/ 2011/2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Nazwy szkół: Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nazwy szk zesp szk w lipinkach u yckich gimnazjum im noblist w polskich w kleczewie

 • Nazwy szkół:

  Zespół Szkół w Lipinkach Łużyckich

  Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Kleczewie

 • ID grup: 98/25 MF G1; 98/32 MF G1

 • Kompetencja: matematyczno-fizyczna

 • Temat projektowy:

  Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów.

 • Semestr/rok szkolny: Pierwszy/ 2011/2012


Spis tre ci

Spis treści:

 • Rozszerzalność cieplna - definicja.

 • Rozszerzalność liniowa.

 • Przykłady rozszerzalności liniowej.

 • Rozszerzalność objętościowa.

 • Rozszerzalność ciał stałych + doświadczenia.

 • Przykłady zastosowania.

 • Rozszerzalność cieczy + doświadczenia.

 • Przykłady zastosowania.

 • Rozszerzalność gazów + doświadczenia.

 • Przykłady zastosowania.

 • Dokładność.

 • Zjawisko w życiu codziennym.

 • Bibliografia.


Definicja

Definicja.

Rozszerzalność cieplna (rozszerzalność termiczna) to właściwość fizyczna ciał polegająca na zwiększaniu się ich długości (rozszerzalność liniowa) lub objętości (rozszerzalność

objętościowa) w miarę wzrostu temperatury.


Rozszerzalno liniowa

Rozszerzalność liniowa.

Rozszerzalność ta polega na zwiększaniu się długości ciał stałych w przy wzroście temperatury. Zmiana długości ciała stałego jest proporcjonalna do zmiany temperatury. Współczynnik rozszerzalności to fizyczna właściwość ciała stałego wyrażona liczbowo, której wartość jest względną zmianą rozmiarów ciała przy zmianie temperatury o 1 K.


Przyk ady rozszerzalno ci liniowej

Przykłady rozszerzalności liniowej.

 • Kable telefoniczne i elektryczne w instalacjach napowietrznych zmieniają swą długość, co powoduje ich zwisanie.

 • Połączenia szyn kolejowych i stalowe konstrukcje mostów wymagają stosowania szczelin lub elementów dylatacyjnych.

 • Może być przyczyną pękania powierzchni klejonych, gdy współczynniki rozszerzalności klejonych obiektów i spoiny klejowej różnią się zbytnio, a klej nie jest elastyczny.


Nasze do wiadczenia

Nasze doświadczenia.


Rozszerzalno obj to ciowa

Rozszerzalność objętościowa.

Współczynnik rozszerzalności wody jest różny

w różnych przedziałach temperatur iwyznaczanie jego wartości powinno być przeprowadzane przy zastosowaniu możliwie małej różnicy temperatur: kocowej i początkowej.Gazy, podobnie jak ciała stałe i ciecze, zwiększają swoją objętość, gdy są ogrzewane pod stałym ciśnieniem. Empiryczna zależność objętości V od temperatury t przy stałym ciśnieniu nosi nazwę prawa Gay-Lussaca.


Rozszerzalno cia sta ych

Rozszerzalność ciał stałych.

Rozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury. 


Nasze do wiadczenia1

Nasze doświadczenia.


Nasze do wiadczenia2

Nasze doświadczenia.


Przyk ady zastosowania

Przykłady zastosowania:

przerwy dylatacyjne

przerwy między szynami


Przyk ady zastosowania1

Przykłady zastosowania:

energetyczne linie przesyłowe

przewody trakcji tramwajowej


Przyk ady zastosowania2

Przykłady zastosowania:

drogi betonowe

bimetal


Przyk ady zastosowania3

Przykłady zastosowania:

Wieczko metalowe na słoiku z dżemem łatwiej jest otworzyć

po podgrzaniu

w gorącej wodzie.


Rozszerzalno cieczy

Rozszerzalność cieczy.

Przy zmianie temperatury również zmienia się rozszerzalność cieczy. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki cieczy poruszają się coraz szybciej i w następstwie tego oddalają się od siebie i dzięki temu wzrasta objętość cieczy. Przyrost objętości cieczy zależy od rodzaju cieczy i jej objętości początkowej. Zjawisko rozszerzalności cieczy wykorzystuje się m.in. w termometrach cieczowych.


Nasze do wiadczenia3

Nasze doświadczenia.


Nasze do wiadczenia4

Nasze doświadczenia.


Przyk ady zastosowania4

Przykłady zastosowania:

Rury ciepłownicze

pękanie grubych szklanek pod wpływem wrzącej wody


Rozszerzalno gaz w

Rozszerzalność gazów.

Wpływ temperatury na właściwości gazu, jest duży gdyż jego rozszerzalność cieplna, w porównaniu z wodą i innymi cieczami, jest wysoka. Nawet przy niewielkim wzroście temperatury otoczenia następuje zwiększenie ciśnienia i objętości gazu zmagazynowanego w zbiornikach. Dlatego w każdej butli zostawia się wolną przestrzeń - ok. 20 % pojemności - która zabezpiecza jego swobodną rozszerzalność.


Przyk ady zastosowania5

Przykłady zastosowania:

szybowce

balony


Dok adno

Dokładność.

Niepewność pomiaru – parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wyników, które można

w uzasadniony sposób przypisać wartości mierzonej. Charakteryzuje ona rozrzut wartości (szerokość przedziału), wewnątrz którego można

z zadowalającymprawdopodobieństwem usytuować wartość wielkości mierzonej. Z definicji niepewności pomiarowej wynika, że nie może być ona wyznaczona doskonale dokładnie. Można natomiast dokonać jej oszacowania (np. statystycznej estymacji). Żaden pomiar nie jest idealnie dokładny, czyli wszystkie pomiary są zawsze obarczone jakąś niepewnością. Fakt ten nie wynika z niedoskonałości aparatury i zmysłów obserwatora, ale jest nieodłączną cechą każdego pomiaru. Na niepewność pomiaru składa się zazwyczaj wiele czynników. Każdy z nich może mieć inny wpływ

na wartość niepewności pomiaru.


Zjawisko w yciu codziennym

Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej wykorzystuje się do produkcji różnego typu termometrów metalowych (prętowych). W metalowej rurce umieszcza się pręt wykonany

z innego metalu. Miarą temperatury jest różnica długości pręta i rurki. Zaletą termometrów metalowych jest duży zakres mierzonych temperatur, zaś wadą mała dokładność.


Zjawisko w yciu codziennym1

Zjawisko w życiu codziennym.

Gitarzyści w czasie występówbardzo często muszą stroić gitary, ponieważ ich metalowe struny ogrzane np. silnym światłem reflektorów rozszerzają się,co powoduje rozstrojenie instrumentu.


Zjawisko w yciu codziennym2

Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko objętościowej rozszerzalności temperaturowej cieczy znalazło praktyczne zastosowanie

w termometrach cieczowych.


Zjawisko w yciu codziennym3

Zjawisko w życiu codziennym.

Zjawisko rozszerzalności temperaturowej gazów wykorzystuje się

w np. termometrach gazowych lub silnikach Stirlinga.


Bibliografia

Bibliografia:

 • „Świat fizyki 1” pod red. B. Sagowskiej; str. 83-88; wyd. ZamKor

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzalno%C5%9B%C4%87_cieplna

 • http://www.fizyka.net.pl/

 • http://www.edupedia.pl/words/index/show/533212_slownik_fizyczny-rozszerzalno_cieplna.html


ad
 • Login