D dick pr vo i vod
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 15

Dědické právo I. Úvod PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dědické právo I. Úvod. (c) Mgr. Pavel Petr 2009. Systematika OZ!!!. Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487) Ta se dále člení do šesti hlav Hlava I. Nabývání dědictví Hlava II. Dědění ze zákona Hlava III. Dědění ze závěti Hlava IV. Správce dědictví

Download Presentation

Dědické právo I. Úvod

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dědické právo I.Úvod

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Systematika OZ!!!

 • Dědění je upraveno v sedmé části OZ (§460-§487)

 • Ta se dále člení do šesti hlav

 • Hlava I. Nabývání dědictví

 • Hlava II. Dědění ze zákona

 • Hlava III. Dědění ze závěti

 • Hlava IV. Správce dědictví

 • Hlava V. Potvrzení a vypořádání dědiců

 • Hlava VI. Ochrana oprávněného dědice

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Principy právní úpravy

 • Kolektivistické x individualistické pojetí

 • Zásada familiarizace x zásada testovací volnosti, osobní autonomie

 • Univerzální sukcese (posloupnost) x singulární sukcese

 • SEMEL HERES SEMPER HERES

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Dědění

 • Právní skutečnost – smrt

 • Prokazuje se úmrtním listem – ohledání mrtvoly, event. Prohlášení za mrtvého – včleněno do právního řádu po 1.světové válce

 • Dva delační důvody – závěť a zákon

 • Zvláštní způsob nabytí - odúmrť

 • Semel heres semper heres


Dědění

 • Odmítnout lze ve lhůtě jednoho měsíce ode dny, kdy byl soudem obeznámen

 • Nedědí – ten, kdo se dopustil TČ proti zůstaviteli (a jiným osobám); nebo zavrženíhodným způsobem jednal proti projevu poslední vůle – pokud mu to zůstavitel neodpustil

 • Lze vydědit –potomka §469a


Dědění ze zákona

 • Dědické skupiny

 • 1. děti a manžel (muž i žena)

 • 2. manžel, rodiče a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok

 • 3. sourozenci a osoby, které žili ve spol.domácnosti nejméně 1 rok

 • 4. prarodiče, pokud ne prarodiče tety, strýcové

 • Pokud nikdo pak stát – jako tzv.odúmrť


Dědění ze závěti

 • Závěť – jednostranný úkon mortis causa

 • Pořízení s celým, event. s části dědictví

 • Přednost před zákonem

 • formou notářského zápisu

 • vlastnoručně sepsaná závěť tzv. holografní

 • sepsaná jiným způsobem než uvedeným v bodě 2. tzv. allografní + 2 svědci

  Vždy musí být datum – jinak neplatná!


Sukcese práv

 • Práva a povinnosti, která smrtí člověka zanikají

 • Práva a povinnosti, která se dědí (dědická sukcese), dle ustanovení OZ

 • Práva a povinnosti, která nepřechází děděním, ale tzv. zvláštní sukcesí

 • Dědická sukcese x zvláštní sukcese

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Práva, která zanikají

 • Práva a povinnosti, z rodiněprávních vztahů

 • Práva a povinnosti, jejichž obsahem je plnění, které mělo být provedeno osobně dlužníkem

 • Právo věřitele zanikne, bylo-li plnění omezeno na jeho osobu (zejm. právo na bolestné, ztížení spol. uplatnění)

 • Zaniká věcné břemeno patřilo-li zůstaviteli

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Práva, která přechází zvláštní sukcesí – tedy nikoliv děděním

 • Postmortální ochrana osobnosti zemřelého – VYJMENUJTE

 • Co když nechtějí právo uplatnit?

 • Nájemní právo k bytu

 • Právo na peněžité nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli (dlužná mzda, nevyčerpaná dovolená aj.)

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Předpoklady dědění

 • Smrt fyzické osoby

 • Existence pozůstalosti (dědictví)

 • Existence dědice + jeho způsobilost

 • Právní důvod dědění

 • Výslovný projev nebo právně relevantní jednání týkající se přijetí nebo odmítnutí dědictví

 • Dědic nebyl platně vyděděn

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Smrt fyzické osoby

 • Dochází k zániku právní subjektivity (způsobilosti k právům a povinnostem), resp. de lege ferenda právní osobnosti

 • Tři varianty:

 • Úřední zjištění (ohledání mrtvého)+ vydání úmrtního listu

 • Nejde-li zjistit smrt viz 1.) pak určí soud (důkaz smrti)

 • Za mrtvého prohlásí soud i osobu nezvěstnou

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Úmrtní list

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Prohlášení za mrtvého

 • Návrh může podat ten kdo má na věci právní zájem, nejčastěji dědicové, rodina, bytové družstvo apod.

 • Věcná příslušnost okresního soudu

 • Jde o nesporné řízení, lze zahájit i bez návrhu

 • Soud vydá vyhlášku a ustanoví opatrovníka. Ve vyhlášce vyzývá, aby se dostavil, resp. aby každý kdo o něm ví podal zprávu

 • Lhůta je určena jedním rokem

 • Soud vydá rozsudek, ve kterém prohlásí osobu za mrtvou – datum den, který platí za den smrti, resp. den, který nezvěstný nepřežil

 • Pokud je jisto, že osoba zemřela, ale není možné to prokázat stanoveným způsobem, soud rozhodne o prohlášení za mrtvou – bez vyhlášky

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


Vyhláška

(c) Mgr. Pavel Petr 2009


 • Login