Realizacija programabilnog poja ava a
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Realizacija Programabilnog Pojačavača PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Elektronski fakultet Niš Katedra za elektroniku. Realizacija Programabilnog Pojačavača. Mentor: Prof .dr Mile Stojčev. Student: Ivan Mitić 10553. 1. Operacioni Pojačavač i. Operacioni pojačavač je kolo koje pojačava razliku napona na njegovim ulazima

Download Presentation

Realizacija Programabilnog Pojačavača

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Elektronski fakultet Niš

Katedra za elektroniku

Realizacija Programabilnog Pojačavača

Mentor:

Prof .dr Mile Stojčev

Student:

Ivan Mitić 10553


1. Operacioni Pojačavači

Operacioni pojačavač je kolo koje pojačava razliku napona na njegovim ulazima

S obzirom da na njegovom izlazu mora postojati konačan napon, a da mu je naponsko pojačanje beskonačno veliko, napon između ulaznih krajeva mora biti jednak nuli.


tipovi pojačavača

1. Invertorski pojačavač:

2. Neinvertorski pojačavač:

3. Jedinični pojačavač:


operacionipojačavač TL072CN

Operacioni pojačavač TL072 je dvostruki pojačavač sa JFET-ovima

1 - Izlaz 1

2 - Invertujući ulaz 1

3 - Neinvertujući ulaz 1

4 - VCC

5 - Neinvertujući ulaz 2

6 - Invertujući ulaz 2

7 - Izlaz 1

8 – VCC+

Raspored nožica


2. Elektronski Prekidači

Elektronski prekidač i su elektronska komponente u kojima se jedan ili više ulaznih signala kanalše prema jednom ili više izlaza uz pomoć kontrolnog električnog sgnala

Električni prekidači sadrže poluprovodničke uredjaje kao što su bipolarni (BJT) i tranzistori sa efektom polja (FET)


elektronski prekidač ADG201

ADG201A je monolitni CMOS uređaj koji sadrži četiri nezavisna selektivna prekidača


3. Mikrokontroleri

Mikrokontroler je u sustini pravi ''mali racunar'' na cipu, koji sadrzi sve gradivne blokove CPU-a (ALU, PC, SP, registre i dr.), ali takodje i RAM, ROM, paralelne i seriske U/I portove, generatore takta i dr.

Mikrokontroler koristi ogranicen skup jedno-ili dvo-bajtnih instrukcija koje se koriste za pribavljanje programa i podataka iz interne memorije


mikrokontroler PIC16F877A

 • Mikrokontroler PIC16F877A poseduje tipcnu RISC arhitekturu. Arhitektura poseduje odvojene magistrale za podatke i programski kôd. Obim podataka je 8-bitni, dok je programski kôd 14-bitni. Sve insrukcije su istog obima i izvsavaju se za cetiri taktna intervala. Dakle, ako koristimo oscilator npr. od 20 MHz dobijamo da ciklus instrukcuije traje 200 ns. Gradivni blokovi mikrokontrolera su:

 • Flash programska memorija – 8 kiloreci obima 14 bita

 • RAM (File Registers) – 368 bajtova

 • Aritmetičko-logička jedinica (ALU)

 • Akumulator (Working Register)

 • Hardverski magacin (Stack) organizivan u 8 nivoa

 • EEPROM memorija podataka obima 256 bajtova

 • Razne periferne jedinice (portovi, tajmeri, A/D konvertor, USART,...)

 • Strukturu memorije ovog mikrokontrolera cine tri odvojena bloka:

 • Programska memorija

 • Memorija podataka

 • EEPROM memorija podataka

U ovom projektu korišćen TAIT programator i softver za njega Icprog


raspored nožica

Korišćeni PIC16F887A pakuje se u

40-pinsko DIP pakovanje

 • Napajanje od +5V se dovodi na pinove VDD (11 i 32) a masa na pinove VSS (12 i 31).

 • Nozice OSC1 i OSC2 (pinovi 13 i 14) sluze za priklucivanje oscilatorskih komponeti (RC-kolo ili kvarc).

 • Pin 1 (MCLR/VPP) ima dvostruku ulogu. Standardno se koristi kao Reset, a u procesu programiranja kao pin za dovodjenje visokog napona (13V).

 • Ostalih 33 pina prestavljaju U/I linije. One su grupisane u pet portova (PORTA, B, C, D, E) i svaki od njih mozemo konfigurisati kao ulazni ili izlazni.


generator takta

 • Moguce su cetri varijante u konfiguraciji oscilatora:

 • LPLow Power Crystal

 • XTCrystal / Resonator

 • HSHigh Speed Crystal / Resonator

 • RCResistor/Capacitor

 • Kontroler moze da radi i na 32 kHz i tada ima jako malu potrosnju

U/I portovi

Za vezu mikrokontrolera sa spoljnim svetom zaduzeni su ulazno/izlazni portovi. Ima ih pet i oznaceni kao PORTA, PORTB, PORTC, PORTD i PORTE. Razlicitog su obima. PORTE cine tri pina, PORTA sest, a ostala tri porta su osmopinski. Odredjeni pinovi U/I portova u zavisnosti od rezima rada mogu da imaju fiksne ili promenljive funkcije. Konfiguracija smera prenosa na odgovarajucoj bit poziciji porta vrsi se upisom konfiguracione reci u pripadajuci TRIS registar pri cemu nula konfigurise pin kao izlazni, a jedinica kao ulazni.


4. Programabilni Pojačavač

Promena pojačanja se može dobiti bilo promenom otpornika u povratnoj sprezi bilo otpornika na ulazu kola

Uul

Uiz

Uiz

Uiz

Uul


proračun invertorskog pojačavača

Pojačanje invertujućeg pojačavača:

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 2kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 3kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 4.3kΩ

 • za slučaja kada je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 10kΩ

Vrednosti za pojačanja dobijena uključivanjem više od jednog prekidača računaju se po jednačini


proračun neinvertorskog pojačavača

Pojačanje invertujućeg pojačavača:

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 2kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 3kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 4.3kΩ

 • za slučaja da je zatvoren prekidač u grani sa otpornikom 10kΩ

Vrednosti za pojačanja dobijena uključivanjem više od jednog prekidača računaju se po jednačini


amplitudno-frekventne karakteristike

Invertorski pojačavač

Neinvertorski pojačavač


4. Realizacija Uredjaja

Blok šema uredjaja


šema programabilnog pojačavača


izgled štampane pločice

pogled odozdo

pogled odozgo


raspored komponenata na pločicic


izgled hardvera


kraća biografija

Ivan Mitić

Br. Indeksa 10553

Rodjen 21.12.1982. u Skopju. Od rodjenja živi u Vranju gde završava osnovnu školu i Gimnaziju ’Bora Stanković’. Godine 2001. upisuje Elektronski fakultet, smer Telekomunikacije, na Univerzitetu u Nišu. Godine 2004. odlazi na četvoromesečni privremeni rad u Americi što koristi za usavršavanje engleskog jezika kojim vlada veoma dobro. Zaključno sa ovim projektom 2008. će upešno završiti studije. Interesovanja: mobilne i satelitske komunikacije, wireless, televizija, projektovanje TV sistema, IT tehnologije...


 • Login