przekszta cenia szpitali w wojew dztwie dolno l skim
Download
Skip this Video
Download Presentation
Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim. Jarosław Maroszek Departament Polityki Zdrowotnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Zielona Góra, dnia 24 października 2014 r. Geneza.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim' - quinn-palmer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
przekszta cenia szpitali w wojew dztwie dolno l skim

Przekształcenia szpitali w Województwie Dolnośląskim

Jarosław Maroszek

Departament Polityki Zdrowotnej

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Zielona Góra, dnia 24 października 2014 r.

geneza
Geneza

Wraz z wejściem w życie ustawy reformującej administrację publiczną, tj. z dniem 1 stycznia 1999 r., Samorząd Województwa Dolnośląskiego stał się organem tworzącym dla różnorodnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów funkcjonujących w otoczeniu ochrony zdrowia, przy czym wyposażeniu w kompetencje nie towarzyszyło doposażenie w kapitał.

efekty organizacyjne proces w restrukturyzacyjnych podmiot w leczniczych na dolnym l sku
Efekty organizacyjne procesów restrukturyzacyjnych podmiotów leczniczych* na Dolnym Śląsku

* Zakłady opieki zdrowotnej oraz inne podmioty, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję organu założycielskiego.

slide4

Działania restrukturyzacyjne

Konsolidacja produktowa:

 • łączenie oddziałów o podobnym zakresie świadczeń w danym obszarze,
 • zmiany profilów oddziałów,
 • likwidacja oddziałów nie odpowiadających wymogom i standardom

i przejecie ich zakresu usług przez innych świadczeniodawców z danego obszaru.

Konsolidacja zarządzania:

 • łączenie spzoz w drodze porozumienia na poziomie różnych organów założycielskich powiat- województwo,
 • tworzenie spółek samorządowych, łączenie spółek samorządowych.

.

slide5

Działania restrukturyzacyjne

 • Działania restrukturyzacyjne wpływające na stabilizację sytuacji zakładów opieki zdrowotnej to w szczególności:
 • restrukturyzacja finansowa prowadzona w oparciu przepisy ustawy z 15 kwietnia 2005 r. o restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U z 2005 r. nr 78, poz. 684) do której przystąpiło 30 podmiotów,
 • restrukturyzacja finansowa prowadzona w ramach rządowego programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” (tzw. Planu B), 4 projekty (7 podmiotów );
 • indywidualne programy restrukturyzacji (reorganizacyjne, konsolidacyjne, naprawcze) realizowane przy konsekwentnym i efektywnym wsparciu finansowym od Samorządu Województwa Dolnośląskiego – 10 programów.

.

slide6

Ustawa restrukturyzacyjna

 • Pomoc z budżetu Województwa Dolnośląskiego:
 • bezpośrednia 211 809 052 zł;
 • poręczenia 100 173 080 zł;
 • pożyczki 23 810 329 zł;
 • zabezpieczenia hipoteczne 23 110 378 zł.
 • Efekty finansowe:
 • dotacje z budżetu państwa w kwocie 5 681 tys. zł;
 • pożyczki z budżetu państwa wysokości 91 659 tys. zł, umorzone o kwotę 66 756 tys. zł; z możliwością dalszego umorzenia o kwotę 7 512 tys. zł;
 • umorzenie zobowiązań publiczno – prawnych na kwotę 53 579 tys. zł oraz cywilno –
 • prawnych, wynikających z ugód restrukturyzacyjnych, na kwotę 29 539 tys. zł.
 • Ponadto zakłady, które nie uczestniczyły w procesie restrukturyzacji z uwagi na brak zobowiązań wymagalnych uzyskały z budżetu Państwa dotacje w łącznej kwocie 5 681 144 zł, które zgodnie z założeniami posłużyć miały polepszeniu infrastruktury zakładów, w ramach wydatków majątkowych, lub regulowaniu potrzeb bieżących.
slide14

Efekty zmian

Dane dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego

slide15

Wykorzystanie zasobów

15

Przyjmując jako pożądany standard docelową wartość wskaźnika wykorzystania łóżek (w dniach) na poziomie 300 (82%), przy przec. okresie pobytu chorego wynoszącym 5,2 dnia, różnica (nadmiar) pomiędzy rzeczywistą liczbą łóżek we wszystkich szpitalach na Dolnym Śląsku (14 722), a liczbą optymalną (10 749) wynosi 3 973, co oznacza, że ok. 26% zasobu ogółem łóżek w dolnośląskich szpitalach ogólnych w ciągu roku nie jest wykorzystywane.

Jednocześnie wskazać należy na występowanie zjawiska „hipreobłożenia” łóżek w sferze opieki psychiatrycznej i długoterminowej. Tylko w podmiotach leczniczych dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego pełni funkcję podmiotu tworzącego, wskaźniki wykorzystania łóżek oscylują na granicy wydolności systemu.

dolno l ski szpital specjalistyczny im t marciniaka centrum medycyny ratunkowej we wroc awiu
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

Było

Już wkrótce będzie

slide27

Skala inwestycji

(mierzona poziomem amortyzacji)

slide28

Problemy lokalne

Problemy dolnośląskiej ochrony zdrowia:

 • niedostosowanie systemu ochrony zdrowia do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych;
 • deglomeracja zasobów, powodująca rozproszenie strumienia środków publicznych na finansowanie świadczeń medycznych i w konsekwencji pogarszanie się sytuacji finansowo – ekonomicznej podmiotów leczniczych;
 • niewłaściwa struktura łóżek – niedostatek łóżek opieki długoterminowej wobec nadmiernej liczby w opiece krótkoterminowej, prowadzącą do występowania regionalnej asymetrii w dostępie do świadczeń w niektórych specjalnościach oraz nieefektywnego wykorzystania dostępnych zasobów medycznych – koszt mocy niewykorzystanych;
 • dysproporcje w poziomie jakości i dostępności do świadczeń, związane głównie ze zdekapitalizowaną infrastrukturą.
slide29

Uwarunkowania epidemiologiczne

Główne przyczyny umieralności Dolnoślązaków to choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Niezdolność do pracy oraz wyłączenie społeczne są najczęściej konsekwencją schorzeń w obszarach: psychiatrii, urazów wielonarządowych u dzieci, perinatologii, neurologii, rehabilitacji, geriatrii, psychogeriatrii oraz pulmonologii.

srwd 2020
SRWD 2020

Misją Samorządu, zdefiniowaną w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 r., jest:

dostosowanie opieki zdrowotnej do długookresowych trendów demograficznych i epidemiologicznych, przy jednoczesnym tworzeniu struktury sieciowej szpitali, opartej o stabilne ekonomicznie i organizacyjnie podmioty lecznicze, co umożliwi poprawę dostępności oraz podniesienie jakości udzielania świadczeń.

srwd 20201
SRWD 2020

Zasadnicze kierunki interwencji:

 • poprawa dzietności;
 • eliminacja negatywnych skutków procesu starzenia;
 • modernizacja wybranych dziedzin medycyny;
 • projekty innowacyjne.
rpo wd 2014 2020
RPO WD 2014 – 2020

Podstawowym narzędziem realizacji celów i zadań określonych w Strategii jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

RPO obejmuje priorytety inwestycyjne dedykowane zadaniom z zakresu ochrony zdrowia:

 • Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 • Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
 • Dostęp do wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług społecznych
 • Aktywne i zdrowe starzenie się
 • Aktywna integracja
 • E-usługi publiczne
 • Innowacyjneprzedsiębiorstwa
 • Kadry dla gospodarki
slide33

Postulowane kierunki interwencji

 • sprostanie lokalnym potrzebom w zakresie chorób nowotworowych;
 • poprawa opieki perinatologicznej;
 • tworzenie struktur leczenia urazów wielonarządowych u dzieci;
 • wzmocnienie opieki nad osobami starszymi, zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych;
 • poprawa bezpieczeństwa chorych dotkniętych zaburzeniami psychicznymi oraz chorobami otępiennymi;
 • podniesienie jakości i kompleksowości świadczeń rehabilitacyjnych;
 • poprawa skuteczności leczenia chorób naczyń mózgowych, w szczególności udarów;
 • rozwój medycyny opartej na innowacyjności.
ad