Namnrum r ckvidd och rekursion
Download
1 / 28

Namnrum, räckvidd och rekursion - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Namnrum, räckvidd och rekursion. Linda Mannila 29.11.2007. Liten repetition om funktioner. Vad händer om man i en funktion har en variabel med samma namn som en variabel på yttersta nivån (rotnivån)? Hur kan Python i sådana fall skilja på variablerna?. Namnrum ( namespaces ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Namnrum, räckvidd och rekursion' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Namnrum r ckvidd och rekursion

Namnrum, räckvidd och rekursion

Linda Mannila 29.11.2007


Liten repetition om funktioner
Liten repetition om funktioner

 • Vad händer om man i en funktion har en variabel med samma namn som en variabel på yttersta nivån (rotnivån)?

 • Hur kan Python i sådana fall skilja på variablerna?


Namnrum namespaces
Namnrum (namespaces)

 • Alla namn ordnas i namnrum

  • Inte bara variabelnamn, utan även namn på funktioner etc.

 • Varje namn får endast förekomma en gång i ett namnrum

  • Men samma namn får finnas i godtyckligt många namnrum utan att störa varandra

 • På rotnivån finns ett globalt namnrum som alltid finns tillgängligt

 • Inne i en funktion finns ett lokalt namnrum som endast finns tillgängligt inne i den funktionen

 • Funktionen dir() visar alla namn som finns definierade i det aktuella namnrummet


>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__']

>>> min_variabel = 3

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_variabel']

>>> def min_funktion():

print "Jag är min egen funktion!"

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_funktion', 'min_variabel']

>>> def min_funktion():

print "Jag är en annan funktion med samma namn. Då försvinner"

print "den första versionen för ett namnrum kan inte innehålla"

print "fler än en version av ett namn."

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_funktion', 'min_variabel']

>>> min_funktion()

Jag är en annan funktion med samma namn. Då försvinner

Den första versionen för ett namnrum kan inte innehålla

fler än en version av ett namn.


R ckvidd scope
Räckvidd (scope)

 • En variabels räckvidd definieras som den programkod som har tillgång till det namnrum där variabeln finns definierad

 • En variabels räckvidd

  • anger var variabeln “syns”

  • utgörs av det block som den definierats i, med start från den plats där den definierats

 • Därför syns t.ex. en lokal variabel i en funktion inte utanför funktionen


Hur hittar python r tt namn
Hur hittar Python rätt namn?

 • Då en funktion körs

  • Söker Python först efter namnet i det lokala namnrummet (dvs. inne i funktionen)

  • Om variabeln inte hittas där, fortsätter Python söka i det globala namnrummet

  • Om variabeln inte hittas där, fortsätter Python söka i det inbyggda namnrummet

  • Om variabeln inte heller hittas där, uppstår ett fel


Vilka namn hittas var
Vilka namn hittas var?

def get_info():

text = raw_input("Input info. Any info: ")

return text

def get_second_info():

text = raw_input("Input some other info. Any other info: ")

return text

info = get_info()

info2 = get_second_info()

all_info = info + info2

all_info = all_info.upper()

print all_info


Skillnad
Skillnad?

def get_info():

text = raw_input("Input info. Any info: ")

return text

def get_second_info():

text = raw_input("Input some other info. Any other info: ")

return text

def main():

info = get_info()

info2 = get_second_info()

all_info = info + info2

all_info = all_info.upper()

print all_info


Lokala vs globala variabler
Lokala vs. globala variabler

 • Variabler som deklareras inne i en funktion är inte relaterade till andra variabler med samma namn utanför funktionen

  • Variablerna är lokala för funktionen

  • Variablernas räckvidd är just den funktionen, inget annat

 • Kan lista de lokala och globala variablerna i ett program var som helst med funktionerna locals() och globals()


Exempel
Exempel

def function():

x = 2

print 'Changed local x to', x

x = 50

print 'x is', x

function()

print 'x is still', x

Output:

x is 50

Changed local x to 2

x is still 50


Exempel1
Exempel

def function():

x = 2

print 'Changed local x to', x

print 'Local variables inside the function: ', locals()

x = 50

print 'x is', x

function()

print 'x is still', x

print 'Local variables outside of the function: ', locals()

Output

x is 50

Changed local x to 2

Local variables inside the function: {'x': 2}

x is still 50

Local variables outside of the function: {'function': <function

function at 0x02AC4E70>, '__builtins__': <module '__builtin__'

(built-in)>, '__file__': 'C:\\Python25\\Lib\\idlelib\\idle.pyw',

'idlelib': <module 'idlelib' from 'C:\Python25\lib\idlelib\

__init__.pyc'>, 'x': 50, '__name__': '__main__'}


Parametrar blir ocks lokala variabler
Parametrar blir också lokala variabler

def upphoj(tal, potens):

print locals()

return tal**potens

print upphoj(5,2)

print tal

print potens

Output:

{'tal': 5, 'potens': 2}

25

Traceback (most recent call last):

File "local_global4.py", line 6, in <module>

print tal

NameError: name 'tal' is not defined


Namnrum och moduler
Namnrum och moduler

 • Om en modul importeras med import modulnamn

  måste modulens namn användas som ”prefix” för att komma åt modulens funktioner

 • Detta kan undvikas genom att använda

  from modulnamn import *

  eller

  from modulnamn import namn

 • Men! Om två moduler definierar samma namn som båda importeras till programmet sker en krock

  • Den andra importen skriver över gamla definitioner

  • T.ex. om vi skulle göra importen from webbrowser import open

   skulle vi inte längre kunna komma åt den inbyggda funktionen open för att öppna filer

 • Använd därför from-formen sparsamtRekursion
Rekursion

 • Fråga: Vad är rekursion?

 • Svar: Något som definieras rekursivt

 • Fråga: Vad betyder rekursiv?

 • Svar: En metod som är rekursiv är definierad genom rekursion.

 • Fråga: Vad är rekursion?

 • Svar: Något som definieras rekursivt

 • osv.


Rekursion1
Rekursion

 • En rekursiv definition är definierad utgående från sig själv:

  • "Rekursion: ... För mer information, se Rekursion. “

 • En funktion är rekursiv om dess definition innehåller ett anrop till sig själv

  • def minfunktion():

   kod...

   kod...

   return minfunktion() + 1


Varf r rekursion
Varför rekursion?

 • Ibland är ett problem för stort eller för komplext för att kunna lösas utan att bli alltför stort

 • Lösning:

  • bryt ner problemet i mindre delar av sig självt

  • lös dessa delar skilt för sig

  • kombinera alla dellösningar för att få en lösning till det ursprúngliga problemet

 • ”Divide and conquer”

 • Rekursion är en bra teknik som kan användas på många intressanta problem.


N r anv nds rekursion
När används rekursion?

 • Många kända rekursiva exempel

  • Summaberäkning

  • Fakultet

  • Fibonacci

  • Towers of Hanoi

  • Binary search

  • Quick sort

  • Mergesort

  • ...

 • Se http://www.sparknotes.com/cs/recursion/examples/

 • Alla algoritmer som bygger på iteration (loopar) kan även skrivas rekursivt och vice versa


Standardexempel fakultet n
Standardexempel: Fakultet (n!)

 • 0! = 1

 • 1! = 1

 • n! = n * (n-1)!

 • Rekursiv definition

osv.


Att koda rekursivt
Att koda rekursivt

 • En rekursiv funktion är uppbyggd av två element som alltid måste finnas med

  • Ett basfall

  • Ett rekursivt anrop

 • Basfallet

  • det undantag som får den rekursiva funktionen att avslutas

  • får aldrig vara rekursivt, skall oftast returnera ett enkelt värde

 • Det rekursiva anropet

  • det som skall ske om inte basfallet gäller

  • anropar den egna funktionen

  • OBS! Som i en while-loop måste man se till att något ändras för att “minska problemet” för varje rekursivt anrop


Rekursiv fakultet i python
Rekursiv fakultet i Python

def factorial(n):

# Basfallet

if n == 0 or n == 1:

return 1

# Rekursiva anropet

else:

return n * factorial (n-1)


Rekursiv fakultet exekveringen
Rekursiv fakultet - exekveringen

factorial(5)

5 * factorial(4)

4 * factorial(3)

3 * factorial(2)

2* factorial(1)

1 * 1

Basfallet har nåtts!

Kan börja ”nysta upp”

exekveringen


Rekursiv fakultet exekveringen1
Rekursiv fakultet - exekveringen

factorial(5)

5 * factorial(4)

4 * factorial(3)

3 * factorial(2)

2* factorial(1)

1 * 1

5*24=120

4*6=24

3*2=6

2*1=2

1*1=1


Rekursiv summa
Rekursiv summa

def summa(n):

# Basfall

if n == 1:

return 1

# Rekursivt anrop

else:

return n + summa(n-1)


Iterativ summa
Iterativ summa

def summa(n):

i = 1

summa = 0

while i <= n:

summa += i

i += 1

return summa


Rekursion vs iteration
Rekursion vs. iteration

 • Vad är bättre?

 • Rekursion ger ett stort antal funktionsanrop

  • kostsamt då det slukar mycket minne

  • långsammare än iteration

 • Rekursiva funktioner är kortare

  • lättare att skriva och debugga


Rekursion checklista
Rekursion - checklista

 • En rekursiv funktion måste ha (minst) ett basfall

 • En rekursiv funktion måste ha (minst) ett rekursivt anrop

 • Varje rekursivt anrop måste “minska på problemet”


Fibonacci
Fibonacci

 • Sanskrit, ideala bisamhällen, gyllene snittet, Åbo Energis skorsten.. 

 • Definieras enligt:

  • fib(0) = 0

  • fib(1) = 1

  • fib(n-1) + fib(n-2) för alla n > 1

 • fibonacci.py


ad