Advertisement
/ 17 []

More about CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY


Glwnymi cechami zawodu sprzedawcy sa: . Duza rznorodnosc prac w sklepieCiagla ruchliwosc wynikajaca z zakresu wykonywanych pracKoniecznosc wykonywania kilku czynnosci rwnoczesnieStaly kontakt z rznymi ludzmi, na oczach ktrych i pod kontrola ktrych wykonuje powierzone mu czynnosci. Wsrd og

Download Presentation

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime.While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Cechy dobrego sprzedawcy l.jpg

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY


G wnymi cechami zawodu sprzedawcy s l.jpg

Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:

 • Duża różnorodność prac w sklepie

 • Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac

 • Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie

 • Stały kontakt z różnymi ludźmi, na oczach których i pod kontrolą których wykonuje powierzone mu czynności


W r d og u umiej tno ci i sprawno ci kt rymi musi wykaza si sprzedawca wa ne miejsce zajmuj l.jpg

Wśród ogółu umiejętności i sprawności, którymi musi wykazać się sprzedawca ważne miejsce zajmują:

 • Czynności manualne: rozpakowanie, układanie, pakowanie, konserwacja towarów

 • Czynności obliczeniowo-rachunkowe: obliczanie należności, obsługa kalkulatora, kasy, szybkie liczenie pamięciowe, wydawanie reszty, wypełnianie dokumentów powiązanych z przeprowadzonymi operacjami,

 • Czynności dekoracyjne, wymagające uzdolnień

  i umiejętności wystawienniczych towarów,

  np. ekspozycje towarów w sali sprzedażowej, w oknie wystawowym, itp.

 • Czynności informacyjne, wymagające umiejętności dydaktycznych, np. informacja o sposobie użycia towaru


Do cech psychicznych kt re pomagaj w sklepie nale y zaliczy l.jpg

Do cech psychicznych, które pomagają w sklepie, należy zaliczyć:

 • Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji

 • Podzielność uwagi

 • Łatwość zapamiętania i odtwarzania w pamięci znanych wiadomości

 • Umiejętność kojarzenia

 • Szybkość myślenia i podejmowania decyzji oraz łatwość wysuwania argumentów

 • Panowanie nad własnymi stanami uczuciowymi

 • Silna wola


Slide5 l.jpg

SZTUKA SPRZADAWANIA JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA O WŁAŚCIWOŚCIACH I UŻYTECZNOŚCI OFEROWANYCH TOWARÓW ORAZ STWORZENIA TAKICH WARUNKÓW ZAKUPU, KTÓRE DAJĄ NABYWCOM NAJWIĘCEJ ZADOWOLENIA.


Slide6 l.jpg

W czasie rozmowy sprzedażowej sprzedawca, zachęcając do kupna, powinien oddziaływać na wzrok (odpowiednio prezentując towar) i słuch nabywcy (przekazując interesujące nabywcę informacje). .


Slide7 l.jpg

Powinien wykazać się także podzielnością uwagi, aby w trakcie realizacji zamówienia równocześnie reagować na wszystkie uwagi, odruchy i zachowania nabywcy.


Slide8 l.jpg

W czasie prezentowania towaru sprzedawca winien przedstawić wszystkie jego zalety

i zachęcić do kupna, posługując się rzetelną argumentacją.


Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy og lnego przygotowania do wykonywania zawodu z zakresu l.jpg

Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy ogólnego przygotowania do wykonywania zawodu, z zakresu:

 • towaroznawstwa,

 • reklamy i techniki sprzedaży,

 • wysokiego poziomu kultury osobistej,

 • umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem.


Slide10 l.jpg

Każda informacja musi być rzetelna i rzeczowa, poparta doświadczeniem o jej słuszności.


Bardzo wa ne s l.jpg

Bardzo ważne są:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta

 • Wiedza sprzedawcy na temat towaru

 • Nadanie informacji charakteru reklamowego

 • Rzetelność informacji


Sprzedawca musi zna cechy towar w l.jpg

Sprzedawca musi znać cechy towarów:

 • Ich smak, wartość odżywczą, trwałość, opinie nabywców o nich, miejsce ich produkcji

 • Musi umieć wykazać praktyczność towaru, uzasadnić jego cenę, łatwość eksploatacji, a równocześnie operować argumentami emocjonalnymi

  (np. podkreślenie urody, wyszczuplenie sylwetki klienta)


Poziom kultury obs ugi nabywc w powinien stale si podnosi decyduj o tym takie elementy jak l.jpg

Poziom kultury obsługi nabywców powinien stale się podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:

 • Warunki, w jakich odbywa się handel i w jakich pracują sprzedawcy

 • Kultura pracowników

 • Wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami

 • Stosunek sprzedawców do nabywców


Na kultur osobist sprzedawcy sk adaj si l.jpg

Na kulturę osobistą sprzedawcy składają się:

 • Postawa

 • Ruchy

 • Sposób wyrażania się

 • Stosunek do klienta

 • Sposób obchodzenia się z towarem

 • Prezentowanie i demonstrowanie towaru


Slide15 l.jpg

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny. Takie podejście do potrzeb klienta świadczy o trosce o niego, o kulturze obsługi i często przesądza o wyborze sklepu przez klienta.


Sprzedawca powinien poprzez sta obserwacj nabywc w rozpoznawa l.jpg

Sprzedawca powinien poprzez stałą obserwację nabywców rozpoznawać:

 • Ich potrzeby i stopień pilności tych potrzeb

 • Czynniki, które wywierają wpływ na dokonane wyboru i zakupu towaru, np. wysokość dochodów, przyzwyczajenia

 • Rodzaje klientów


Slide17 l.jpg

Jednym z obowiązków sprzedawcy jest pomoc konsumentowi w zdecydowaniu, która z jego potrzeb jest najbardziej pilna i powinna być zaspokojona w pierwszej kolejności oraz jaki towar może tę potrzebę zaspokoić.