Download

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY


Advertisement
/ 17 []
Download Presentation
Comments
quilla
From:
|  
(1123) |   (0) |   (0)
Views: 249 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY. Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:. Duża różnorodność prac w sklepie Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie
CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cechy dobrego sprzedawcy l.jpgSlide 1

CECHY DOBREGO SPRZEDAWCY

G wnymi cechami zawodu sprzedawcy s l.jpgSlide 2

Głównymi cechami zawodu sprzedawcy są:

 • Duża różnorodność prac w sklepie

 • Ciągła ruchliwość wynikająca z zakresu wykonywanych prac

 • Konieczność wykonywania kilku czynności równocześnie

 • Stały kontakt z różnymi ludźmi, na oczach których i pod kontrolą których wykonuje powierzone mu czynności

W r d og u umiej tno ci i sprawno ci kt rymi musi wykaza si sprzedawca wa ne miejsce zajmuj l.jpgSlide 3

Wśród ogółu umiejętności i sprawności, którymi musi wykazać się sprzedawca ważne miejsce zajmują:

 • Czynności manualne: rozpakowanie, układanie, pakowanie, konserwacja towarów

 • Czynności obliczeniowo-rachunkowe: obliczanie należności, obsługa kalkulatora, kasy, szybkie liczenie pamięciowe, wydawanie reszty, wypełnianie dokumentów powiązanych z przeprowadzonymi operacjami,

 • Czynności dekoracyjne, wymagające uzdolnień

  i umiejętności wystawienniczych towarów,

  np. ekspozycje towarów w sali sprzedażowej, w oknie wystawowym, itp.

 • Czynności informacyjne, wymagające umiejętności dydaktycznych, np. informacja o sposobie użycia towaru

Do cech psychicznych kt re pomagaj w sklepie nale y zaliczy l.jpgSlide 4

Do cech psychicznych, które pomagają w sklepie, należy zaliczyć:

 • Spostrzegawczość i umiejętność obserwacji

 • Podzielność uwagi

 • Łatwość zapamiętania i odtwarzania w pamięci znanych wiadomości

 • Umiejętność kojarzenia

 • Szybkość myślenia i podejmowania decyzji oraz łatwość wysuwania argumentów

 • Panowanie nad własnymi stanami uczuciowymi

 • Silna wola

Slide5 l.jpgSlide 5

SZTUKA SPRZADAWANIA JEST TO UMIEJĘTNOŚĆ PRZEKONYWANIA O WŁAŚCIWOŚCIACH I UŻYTECZNOŚCI OFEROWANYCH TOWARÓW ORAZ STWORZENIA TAKICH WARUNKÓW ZAKUPU, KTÓRE DAJĄ NABYWCOM NAJWIĘCEJ ZADOWOLENIA.

Slide6 l.jpgSlide 6

W czasie rozmowy sprzedażowej sprzedawca, zachęcając do kupna, powinien oddziaływać na wzrok (odpowiednio prezentując towar) i słuch nabywcy (przekazując interesujące nabywcę informacje). .

Slide7 l.jpgSlide 7

Powinien wykazać się także podzielnością uwagi, aby w trakcie realizacji zamówienia równocześnie reagować na wszystkie uwagi, odruchy i zachowania nabywcy.

Slide8 l.jpgSlide 8

W czasie prezentowania towaru sprzedawca winien przedstawić wszystkie jego zalety

i zachęcić do kupna, posługując się rzetelną argumentacją.

Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy og lnego przygotowania do wykonywania zawodu z zakresu l.jpgSlide 9

Prowadzenie rozmowy wymaga od sprzedawcy ogólnego przygotowania do wykonywania zawodu, z zakresu:

 • towaroznawstwa,

 • reklamy i techniki sprzedaży,

 • wysokiego poziomu kultury osobistej,

 • umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem.

Slide10 l.jpgSlide 10

Każda informacja musi być rzetelna i rzeczowa, poparta doświadczeniem o jej słuszności.

Bardzo wa ne s l.jpgSlide 11

Bardzo ważne są:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta

 • Wiedza sprzedawcy na temat towaru

 • Nadanie informacji charakteru reklamowego

 • Rzetelność informacji

Sprzedawca musi zna cechy towar w l.jpgSlide 12

Sprzedawca musi znać cechy towarów:

 • Ich smak, wartość odżywczą, trwałość, opinie nabywców o nich, miejsce ich produkcji

 • Musi umieć wykazać praktyczność towaru, uzasadnić jego cenę, łatwość eksploatacji, a równocześnie operować argumentami emocjonalnymi

  (np. podkreślenie urody, wyszczuplenie sylwetki klienta)

Poziom kultury obs ugi nabywc w powinien stale si podnosi decyduj o tym takie elementy jak l.jpgSlide 13

Poziom kultury obsługi nabywców powinien stale się podnosić. Decydują o tym takie elementy, jak:

 • Warunki, w jakich odbywa się handel i w jakich pracują sprzedawcy

 • Kultura pracowników

 • Wzajemne stosunki pomiędzy pracownikami

 • Stosunek sprzedawców do nabywców

Na kultur osobist sprzedawcy sk adaj si l.jpgSlide 14

Na kulturę osobistą sprzedawcy składają się:

 • Postawa

 • Ruchy

 • Sposób wyrażania się

 • Stosunek do klienta

 • Sposób obchodzenia się z towarem

 • Prezentowanie i demonstrowanie towaru

Slide15 l.jpgSlide 15

Każdego klienta traktujemy w sposób indywidualny. Takie podejście do potrzeb klienta świadczy o trosce o niego, o kulturze obsługi i często przesądza o wyborze sklepu przez klienta.

Sprzedawca powinien poprzez sta obserwacj nabywc w rozpoznawa l.jpgSlide 16

Sprzedawca powinien poprzez stałą obserwację nabywców rozpoznawać:

 • Ich potrzeby i stopień pilności tych potrzeb

 • Czynniki, które wywierają wpływ na dokonane wyboru i zakupu towaru, np. wysokość dochodów, przyzwyczajenia

 • Rodzaje klientów

Slide17 l.jpgSlide 17

Jednym z obowiązków sprzedawcy jest pomoc konsumentowi w zdecydowaniu, która z jego potrzeb jest najbardziej pilna i powinna być zaspokojona w pierwszej kolejności oraz jaki towar może tę potrzebę zaspokoić.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro