Zebranie rodzic w uczni w klas trzecich gimnazjum
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 29

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum. 12 kwietnia 2013 r. Egzamin gimnazjalny. Struktura egzaminu: Egzamin składa się z trzech części, które podzielone zostały na zakresy. Każdy uczeń musi przystąpić do trzech egzaminów podzielonych na 5 lub 6 zakresów.

Download Presentation

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Zebranie rodzic w uczni w klas trzecich gimnazjum

Zebranie rodziców uczniów klas trzecich Gimnazjum

12 kwietnia 2013 r.


Egzamin gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny

Struktura egzaminu:

Egzamin składa się z trzech części, które podzielone zostały na zakresy.

Każdy uczeń musi przystąpić do trzech egzaminów podzielonych na 5 lub 6 zakresów.

Liczba zakresów zależy od wyboru języka obcego. Przy 5 zakresach uczeń zdaje tylko egzamin na poziomie podstawowym, przy 6 zakresach egzamin odbywa się na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym


Egzaminy zewn trzne

Egzaminy zewnętrzne

HARMONOGRAM:

23.04.2013 - część humanistyczna:

godz. 9:00 – historia +wiedza o społeczeństwie (60 min.)

godz. 11:00 – język polski (90 min.)

24.04.2013 – część matematyczno-przyrodnicza:

godz. 9:00 – biologia+chemia+fizyka+geografia (60 min.)

godz. 11:00 – matematyka (90 min.)

25.04.2013 – języki obce (angielski/niemiecki):

godz. 9:00 – poziom podstawowy (60 min.)

godz. 11:00 – poziom rozszerzony (90 min.)


Egzaminy zewn trzne1

Egzaminy zewnętrzne

Organizacja egzaminu:

dowożenie zgodnie z tygodniowym rozkładem

obowiązkowa obecność uczniów w dniach egzaminu od godz. 8:00

wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy

zakaz wnoszenia na teren szkoły urządzeń elektronicznych

wyposażenie ucznia: długopis z czarnym wkładem, ołówek, linijka, ekierka, cyrkiel


Egzaminy zewn trzne2

Egzaminy zewnętrzne

Sytuacje szczególne:

spóźnienie ucznia – w uzasadnionych przypadkach możliwość wejścia do sali egzaminacyjnej za zgodą przewodniczącego Szkolnej Komisji Egzaminacyjnej, wyłącznie do momentu rozpoczęcia pracy uczniów

wniesienie urządzenia elektronicznego np. telefonu – przerwanie i unieważnienie części egzaminu.

W przypadku zakłócenia przebiegu egzaminu unieważnienie dotyczy wszystkich uczniów w danej sali egzaminacyjnej


Egzaminy zewn trzne3

Egzaminy zewnętrzne

Nieobecność ucznia, przerwanie i/lub unieważnienie egzaminu:

Uczeń przystępuje do części lub wszystkich egzaminów w terminie dodatkowym

tj. w dniach 3, 4, i 5 czerwca 2013 r.


Egzaminy zewn trzne4

Egzaminy zewnętrzne

Ogłoszenie wyników egzaminu:

Z każdego zakresu egzaminu (5 lub 6) uczeń otrzymuje wyniki w skalach:

Procentowej (% punktów możliwych do zdobycia)

Centylowej (% uczniów w kraju, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy)


Egzaminy zewn trzne5

Egzaminy zewnętrzne

Ogłoszenie wyników egzaminu - TERMINY

24 czerwca 2013 r. uczniowie otrzymają paski z wynikami procentowymi poszczególnych zakresów egzaminu z wyliczonym wynikiem punktowym dla potrzeb rekrutacji do szkół ponadgimazjalnych

Zaświadczenia OKE ze szczegółowymi wynikami (+ 3 kopie) uczniowie otrzymają wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum w dniu 28 czerwca 2013 r.


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

OBOWIĄZEK SZKOLNY:

Do ukończenia gimnazjum

OBOWIĄZEK NAUKI:

Do ukończenia 18 roku życia

Kontrola realizacji obowiązku szkolnego – szkoła

Kontrola realizacji obowiązku nauki - samorząd


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych1

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

SYSTEM SZKOLNICTWA PONADGIMNAZJALNEGO:

Szkoła zawodowa – egzamin zawodowy

Liceum Ogólnokształcące – egzamin maturalny

Technikum – egzamin zawodowy, możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych2

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

Zasady obliczania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

uczeń uzyskuje 0,2 punktu za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych3

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

Zasady obliczania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum przeliczane na punkty z następujących przedmiotów:

język polski

trzy przedmioty wybrane przez szkołę


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych4

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

Zasady obliczania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Sposób przeliczania ocen na świadectwie na punkty rekrutacyjne:

Celujący15 pkt

Bardzo dobry12 pkt

Dobry9 pkt

Dostateczny5 pkt

Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - 60


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych5

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

Zasady obliczania punktów w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych

Punkty za inne osiągnięcia ucznia:

40 punktów przyznaje Szkolna Komisja Rekrutacyjna (na podstawie regulaminu)

W każdej szkole uczeń otrzymuje dodatkowe punkty (z puli 40) za:

Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 5

Udział w finale przedmiotowego konkursu (etap wojewódzki)- 10


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych6

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

TERMINY

Składanie podań przez kandydatów do szkół

13.05 -05.06

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

20. – 26.06

Termin składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego

28.06 – 02.07 do godz. 15


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych7

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

TERMINY

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły

05.07 godz.14

Złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego

05.07 -09.07 do godz. 12

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły

09.07 do godz. 14


Rekrutacje do szk ponadgimanzjalnych8

Rekrutacje do szkół ponadgimanzjalnych

TERMINY

Składanie dokumentów w ramach rekrutacji uzupełniającej

09. – 10.07

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych w wyniku rekrutacji uzupełniającej do przyjęcia do szkoły

11.07 do godz. 10

Składanie oryginałów dokumentacji przez uczniów (w rekrutacji uzupełniającej)

11 – 15.07 do godz.10

Ogłoszenie wyników rekrutacji uzupełniającej

16.07 godz.14


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

Obliczanie punktów rekrutacyjnych

EGZAMINY:

Zakres egzaminumax liczba pkt.

Historia + wiedza o społeczeństwie20 pkt.

Język polski20 pkt.

Biologia + chemia + fizyka + geografia20 pkt.

Matematyka20 pkt.

Język obcy (poziom podstawowy)20 pkt.

Aby obliczyć liczbę punktów należy wynik egzaminu wyrażony w procentach podzielić przez liczbę 5


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce1

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

Obliczanie punktów rekrutacyjnych

WYNIKI NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM – oceny z przedmiotów:

Język polski

Matematyka

Język obcy (wskazany przez ucznia w podaniu)

Przedmiot wskazany przez ucznia wybrany spośród:

geografia

historia

biologia

chemia

fizyka


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce2

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

Obliczanie punktów rekrutacyjnych

WYNIKI NA ŚWIADECTWIE UKOŃCZENIA GIMNAZJUM – oceny z przedmiotów:

Sposób przeliczania ocen na świadectwie na punkty rekrutacyjne:

Celujący15 pkt

Bardzo dobry12 pkt

Dobry9 pkt

Dostateczny5 pkt

Maksymalna liczba punktów za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum - 60


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce3

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

Obliczanie punktów rekrutacyjnych

INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem5

Za udział w finale konkursu wojewódzkiego 10

Za ocenę zachowania na świadectwie ukończenia gimnazjum:

wzorowe10

bardzo dobre7

dobre5

poprawne 3


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce4

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

Obliczanie punktów rekrutacyjnych

INNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Indywidualny udział w konkursach na szczeblu wojewódzkim lub/i osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu powiatowym za zajęcie 1.,2. lub 3. miejsca

po 5 pkt

za każdy konkurs

(max. 15 pkt)


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce5

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

OFERTA EDUKACYJNA

OFERTA EDUKACYJNA

Rozszerzony program wybranych przez ucznia przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych

Możliwość nauki języka obcego na poziomie rozszerzonym

OFERTA DODATKOWA

Stypendia rekrutacyjne dla 5 kandydatów, którzy uzyskali najwyższy wynik punktowy w postępowaniu rekrutacyjnym

Stypendia naukowe dla najlepszych uczniów liceum (na podstawie średniej ocen na I półrocze)

Sponsorowany wyjazd integracyjny uczniów rozpoczynających naukę w liceum (wrzesień lub październik 2013)

Bezpłatny dojazd do szkoły na liniach obsługiwanych przez PKS Szczecinek

Ciepłe posiłki w szkole (finansowane przez MGOPS lub płatne)

Przygotowanie do egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów dodatkowych w ramach nadobowiązkowych zajęć szkolnych


Rekrutacja do zespo u szk w barwicach liceum og lnokszta c ce6

Rekrutacja do Zespołu Szkół w Barwicach - Liceum Ogólnokształcące

PROJEKT COMENIUS

Możliwość udziału w międzynarodowym projekcie edukacyjnym połączonym

z wyjazdami do:

Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Finlandii, Grecji, Niemiec

Projekt realizowany od września 2013 do czerwca 2015.

Pobyt uczniów z wszystkich krajów uczestniczących w projekcie w Barwicach – marzec 2015 r.


Organizacja szko y pondagimnazjalnej

Organizacja szkoły pondagimnazjalnej

W klasie pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej realizowane są obowiązkowe przedmioty na poziomie podstawowym (kontynuacja przedmiotów realizowanych w gimnazjum)


Organizacja szko y pondagimnazjalnej1

Organizacja szkoły pondagimnazjalnej

Obowiązkowe przedmioty we wszystkich typach szkół w klasie drugiej i trzeciej to:

Język polski

2 języki obce

Matematyka

Wychowanie fizyczne


Organizacja szko y pondagimnazjalnej2

Organizacja szkoły pondagimnazjalnej

Pozostałe przedmioty obowiązkowe wybierane z oferty edukacyjnej proponowanej przez szkołę (2 do 4 przedmiotów na poziomie rozszerzonym) + przedmioty uzupełniające

Przykładowe zestawy przedmiotów


Organizacja pracy zespo u szk do ko ca roku szkolnego 2012 2013

Organizacja pracy Zespołu Szkół do końca roku szkolnego 2012/2013

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

23,24,25 kwietnia – egzaminy gimnazjalne

29,30 kwietnia – wolne od zajęć, posiedzenia Rad Pedagogicznych

1 maja – współorganizacja pikniku rodzinnego (Dwór Pomorski w Luboradzy)

2 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć (szkoła nieczynna)

31 maja – dodatkowy dzień wolny od zajęć (szkoła nieczynna)


Organizacja pracy zespo u szk do ko ca roku szkolnego 2012 20131

Organizacja pracy Zespołu Szkół do końca roku szkolnego 2012/2013

Egzaminy maturalne 7 – 21 maja

Dodatkowe egzaminy gimnazjalne3-5 czerwca

Wystawienie zagrożeń ocenami ndst24 maja

Zakończenie zajęć w roku szkolny 2012/2013

28 czerwca

REKRUTACJE

Gimnazjum18 kwietnia – 9 lipca

Liceum13 maja – 16 lipca


  • Login