Interaktion mellan teori forskning och klinisk praktik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 58

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik. Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent Sektionen för omvårdnad, Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet Lunds Universitet.

Download Presentation

Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Interaktion mellan teori, forskning och klinisk praktik

Inger Hallström, leg. barnsjuksköterska, docent

Sektionen för omvårdnad,

Inst för Hälsa, Vård och Samhälle/Vårdalinstitutet

Lunds Universitet


 • “If nursing is truly a profession, and not just a job or an occupation, nurses have to be able to continually evaluate the care they give and to be accountable for providing the best possible care”.(Gennaro, Hodnett & Kearney 2001 p 314)


Gap mellan teori, forskning och klinisk praktik

 • Individuella karakteristika

 • Organisatoriska karakteristika

 • Forsknings karakteristika (Rogers, 1995, Eastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)


Individuella karakteristika

 • Inställning och attityd

 • Engagemang i forskningsaktivitet

 • Informationssökning

 • Professionella karakteristika

 • Utbildning

 • Socio-ekonomiska faktorerEastabrooks, Floyd, Scott-Findlay, O’Leary, Gushta, 2002)


Organisatoriska karakteristiska

 • Beslutsfattande processer

 • Forskningsklimat(Eastabrooks 1999, Kitson 1999)


Forsknings karakteristika

 • Forskningsresultat

 • Hur forskningsresultat kommuniceras(Funk et al 1991, Parahoo 2000, McCleary & Brown 2003)


 • “It took me many years to realise that I completely misunderstood what journals did. I imagined that doctors opened their BMJs on Friday mornings. Read some of the innovation, and used it on the next relevant patient…In fact words on paper rarely lead to directly change - and thank goodness for that considering the rubbish that journals often publish”Smith, R. BMJ; 329:242-4


Kunskap

 • “Veta att”

 • “Veta hur”(Polyani 1958, Kuhn 1970)


Vad är kunskap?

 • Fakta – ”rå” kunskap (benämna, namnge, beskriva, rapportera)

 • Kunskap som kräver anpassning (exemplifiera, definiera, analysera, syntetisera)

 • Kunskap som kräver stor egen anpassning (jämföra, diskutera, HANDLA)


Gissa

Veta

Förberedd på att handla

Vad är kunskap...


Omvårdnadsforskning

Teori

Utbildning

Forskning

Omvårdnadspraktik


Barns och föräldrars behov och deltagande i beslut

 • Teori

 • Forskning

 • Praktiska implikationer


Teoretisk referensram

 • Behov

 • Autonomi

 • Integritet

 • Kompetens

 • Samtycke


Behov

 • En varelse behöver sådant, som det är illa för den att undvara” (von Wright 1982)

 • ”A person has a need for health care if, and only if, a) there is a difference between the person’s actual state and a goal, and b) health care is necessary in order to reach the goal” (Liss 1990 p 81)

 • Rangordning av behov - vissa behov måste tillfredsställas innan andra blir aktuella(Maslow 1954)


Behov forts.

 • Behov i hälso- och sjukvård Physical, social and existential (Pringle 1980, Price 1994)Basic biological needs, cultural and social needs (Loewy, 1990)

 • Behov i omvårdnad (Peplau 1952, Henderson 1955, Abdellah 1960) Orem 1980

 • Needs - wants (French 1983, Holmes & Warelow 1997)


Autonomi

 • ”Personal freedom and liberty to follow one’s will”(Oxford Dictionary 1971)

 • Personal autonomy is a morally based right to self determination and a right to be involved and make decisions that concern one’s own welfare (Tranöy 1993, Hermerén 1996)

 • Free from influence and control - the capacity required for intentional actions (fri från påverkan och kontroll - kompetens) (Beauchamp & Childress 2001)


Autonomy in action

 • ”To respect an autonomous agent, is at minimum, to acknowledge that person’s right to hold views, to make choices, and to take actions based on values and beliefs. Such respect involves respectful actions, not merely a respectful attitude” (Beauchamp & Childress 2001 p 63)


Integritet

 • Målet med autonomi är att skydda integriteten.

 • Det är lättare att kränka en persons integritet när personens individuella autonomi är förminskad eller icke existerande

 • Hel, opåverkad, odelbar och - individuell och tillhör alla människor, från början av livet till livets slut, kan inte graderas

 • Ett karakteristika


Kompetens

 • Mognad, kapacitet, kompetens

 • ”The ability to perform a task” (B & C 2001 p 70)

 • Kriterier för kompetens varierar, eftersom kraven är olika för olika uppgifter (Friedman Ross 1997)

 • “Continuum from full competence in a certain issue, on a certain occasion, to total inability on another occasion” (B & C 2001 p 72)

 • Vid bedömning av individuell kompetens är det nödvändigt att hänvisa till specifik kompetens, inte generell kompetens


Assent - medgivande

 • Assent (medgivande)- ”the child’s agreement to participate” (Broome & Steiglitz 1992)Barn antas att ge medgivande när de har tillräcklig kompetens för att ha en uppfattning om proceduren men inte tillräcklig kompetens för att ge fullt samtycke

  (Foreman 1999)


Consent - samtycke

 • Consent (samtycke ) - ett övervägt och frivilligt medgivande som innefattar att relevant information som behövs för att fatta ett övervägt beslut har erbjudits och förståtts (Koocher & De Maso 1990)


Refusal - vägran

 • Kompetent att samtycka men inte att vägra?


FN:s konvention om barns rättigheter

 • Barn skall respekteras

 • Barnets bästa


Barn och föräldrar på sjukhus -behov och deltagande i beslut


Forskning

 • Observationer

 • 9 veckor

 • 24 barn och deras föräldrar

 • Totalt 134 h


Observationer

 • Barn i åldrarna 5 månader - 18 år

 • 8 akuta / 16 planerade

 • 15 dagvård / 9 längre sjukhusvistelser


Analys

 • Fältanteckningar

 • Innehållsanalys- manifest nivå

 • latent nivå

 • Meningsbärande enheter

 • Kategorier

 • Tema


Barns behov under sjukhusvistelse(Runeson, Hallström, Elander & Hermerén 2002)


Barns behov

 • Icke hotfulla situationer

 • Hotfulla situationer


Icke hotfulla situationerBehov av

 • aktivitet och sysselsättning

 • att utforska sin omgivning

 • information

 • att vara delaktig i procedurer och beslut

 • bekräftelse och beröm

 • fysisk tillfredsställelse


Hotfulla situationerBehov av

 • att vara nära sina föräldrar

 • att ha kontroll

 • det välkända

 • att bli visad respekt


Föräldrars behov under sjukhusvistelse(Hallström, Runeson & Elander, 2002)


Behov av

 • Trygghet

 • Att förmedla trygghet till sitt barn

 • Kommunikation

 • Kontroll

 • Föräldrakompetens

 • Att passa in

 • Familjen

 • ”Lindring”

 • Tillfredsställa praktiska behov


Intervjuer med föräldrar

 • 26 föräldrar

 • 20 mödrar/6 fäder

 • Hur gör Du för att få Dina behov tillfredsställda?


Behovstillfredsställelse

 • Rädd att vara till besvär

 • Trevlig och positiv

 • Frågar

 • Väl förberedd

 • Informerar personalen


Deltar föräldrar i beslut som rör deras barns vård?

 • Deltar barnen?


Analys

 • 119 situationer inkluderade ett beslut där föräldrar var involverade

 • 137 situationer inkluderade ett beslut där barn var involverade

 • situationerna graderades efter en fem gradig skala (Hermerén 1996)


Grad 1

 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B


Grad 2

 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte


Grad 3

 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande


Grad 4

 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar


Grad 5

 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar


Grad 1

 • A (där A representerar personal och B representerar föräldern) lyssnar inte på B:s åsikter, önskningar och värderingar - A vägrar höra på B

 • Föräldrar - 32 situationerBarn - 10 situationer


Grad 2

 • A lyssnar men vägrar diskutera åsikterna med B; något samråd och informationsutbyte förekommer inte

 • Föräldrar - 5 situationerBarn - 11 situationer


Grad 3

 • A diskuterar med B men bryr sig inte om vad B säger; B:s åsikter önskningar och värderingar påverkar inte A:s handlande

 • Föräldrar - 21 situationerBarn - 51 situationer


Grad 4

 • A bryr sig om vad B säger men handlar bara delvis i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

 • Föräldrar - 14 situationerBarn - 17 situationer


Grad 5

 • A handlar helt i enlighet med B:s åsikter, önskningar och värderingar

 • Föräldrar - 47 situationerBarn - 48 situationer


Antal optimala och icke optimala situationer för varje nivå

Nivå OptimalIcke optimal Total (n= 137)1 010 102 011 1133219 51411 6 17548 0 48


Faktorer som påverkar

 • Föräldrarnas tydlighet

 • Personalens känslighet


Omvärdering av beslut

 • I 83 situationer protesterade en eller flera personer

 • Beslutet omvärderades i 12 situationer


Klinisk praktik

 • Genom att ge föräldrar information och utbildning om postoperativ vård,

 • och att bjuda in dem till att deltaga i vård och i beslut om vård

 • var målet att underlätta barnets tillfrisknande och minimera familjens kostnader


Rutin vård

 • Träffar barnkirurg vid mottagningsbesök

 • broschyr med post

 • vid inskrivning blir barnen vägda, mätta och undersökta av barnkirurg

 • EMLA - kräm

 • förberedelsepärm med fotografier

 • premedicinering

 • föräldrar stannar tills barnet är sövt


Interventions studie

 • Individuell muntlig information om barnets postoperativa beteende, deltagande i vård och föräldraroll

 • Skriftlig information om postoperative vård och behandling

 • Varje förälder ringdes upp på kvällen operationsdagen för att kontrollera barnets tillstånd och stödja föräldrar


Utskrivning

 • När barn och föräldrar ansåg att det var lämpligt så snart som

 • barnets var vaket efter narkos

 • hade druckit eller ätit något

 • kunde gå med hjälp (när detta var tillämpligt)


Resultat

 • Började att dricka tidigare

 • Mobiliserades tidigare

 • Mindre smärta

 • Färre kräkte

 • Kortare tid på sjukhuset


“We do not perform research to know what goodness is but to become good”(Aristotle, 384 – 322 BCThe Nicomachean Ethics)


 • Login