Eforvaltningsforskriften og sikker digital postboks til innbygger
Download
1 / 14

eForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger - PowerPoint PPT Presentation


 • 185 Views
 • Uploaded on

eForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger. Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften for kommunene? Kommunearkivkonferansen 26 okt. 2013. Digital kommunikasjon - hovedregelen. Fra samtykke til reservasjon – innbygger må aktivt reservere seg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' eForvaltningsforskriften og Sikker digital postboks til innbygger' - quang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eforvaltningsforskriften og sikker digital postboks til innbygger

eForvaltningsforskriftenogSikker digital postboks til innbygger

Hva betyr endringene av eForvaltningsforskriften

for kommunene?

Kommunearkivkonferansen 26 okt. 2013


Digital kommunikasjon hovedregelen
Digital kommunikasjon - hovedregelen

 • Fra samtykke til reservasjon – innbygger må aktivt reservere seg

  • Kontaktregister for digital kontaktinformasjon opprettes for innbyggere (digital postboks, e-post og mobiltelefon..)

  • Reservasjonsregister for innbyggere opprettes

  • Klar oppfordring til å innrette seg slik at henvendelser ikke overses dersom innbygger ikke har reservert seg

  • Reservasjon vil kun gjelde der hvor dagens regelverk krever samtykke – dvs. ikke all kommunikasjon, jf. § 8 nr (1) og (6)

  • Overgangsperiode hvor kommunikasjon baseres på tidligere samtykke

 • Frivillige organisasjoner registrert i enhetsregisteret vil ikke kunne reservere seg

 • Næringslivet vil ikke kunne reservere seg mot digital post fra det offentligeAnsvarsforhold sikker digital postboks
Ansvarsforhold sikker digital postboks

 • Avsendervirksomhetene vil være behandlingsansvarlige for all behandling av personopplysninger som skjer i avsendervirksomheten

 • Sentralforvalter og postkasseleverandør vil være databehandlere på vegne av avsendervirksomheten

 • Følgende ansvarsområder vil bli ytterligere regulert:

  • Sikkerhetstiltak

  • Taushetsplikt

  • Presisering av tilgangsregime

  • Råderett

  • Internkontroll


Begrensninger
Begrensninger

 • Ikke godkjent for sikkerhetsgradert informasjon etter Sikkerhetsloven

 • Dokument kan ikke inneholde bostedsadresse som er gradert FORTROLIG eller STRENGT FORTROLIG, jf. folkeregisterforskriften § 9-5

 • Alder: Før fylte 15 år vil foresatt i mange tilfelle være rett adressat. NB! Ikke stilt krav om nedre aldersgrense i utlysningen for anskaffelsen

 • Flere postkasseleverandører stiller per dato krav om bruk av elektronisk ID på nivå 4 for å opprette elektronisk postkasse. Det er videre stilt krav om at mottager autentiserer seg på nivå 4 for å lese «rekommandert post»

  • BankID kan ikke utstedes til personer under 15 år

  • Buypass (eks. «tippekortet» med PKI) utstedes ikke til personer under 15 år

 • I denne fasen dekkes ikke B2B og C2B, kun B2C

 • Bruk av digital signatur eller e-segl med tilhørende tidsstempling for å sikre autentisitet, er ikke planlagt som en del av anskaffelsen sikker digital postboks. Dette må eventuelt løses av avsendervirksomheten. Enkelte leverandører tilbyr slik funksjonalitet som integrert med ekspederingsprosessen i sak-/arkivsystem eller fagsystem. Dette sikrer at både avsender og mottager sitter på samme dokument


Uavklart
Uavklart

 • Skal avsender kunne trekke brevet tilbake fra mottagers postkasse?

 • Uavklart kryptografisk beskyttelse av digital post

 • Ikke spesifisert unntaksbestemmelser/rutiner for forhold som:

  • Person akutt innlagt på institusjon, innsatt i fengsel m. v. eller av andre årsaker ikke kan betjene sin digitale postkasse

  • Per dato forslag om at bare mottager kan gjøre dette

 • KS fronter bruk av SvarUt i Altinn – Staten anskaffer løsning i markedet


Saksbehandlingen klagefrist
Saksbehandlingen - klagefrist

 • Klagefrist regnes fra avsendelsestidspunkt fra forvaltningsorganet. Tidspunktet kan utledes fra forvaltningsorganets elektroniske logg

 • Det legges ikke opp til å sende fysisk post dersom innbygger ikke har åpnet digital post fra det offentlige innen 7 dager, som angitt i dagens regelverk


Overgangsregler forskriftens 47
Overgangsregler, forskriftens § 47

 • Forslag om at avsendervirksomheten skal benytte mottakers kontaktinformasjon, registrert i register over digital kontaktinformasjon og reservasjon, vil tre i kraft fra 1. januar 2016.

 • Dette vil gi alle forvaltningsorganer tid til å koble seg til register over digital kontaktinformasjon og reservasjon. Øvrige overgangsbestemmelser foreslås gjeldende til 1. juli 2016.


Sikkerhet og sikkerhetsstrategi
Sikkerhet og sikkerhetsstrategi

 • Difi anbefaler at ISO27001 benyttes som forvaltningsstandard for styringssystem for informasjonssikkerhet. I arbeidet med å implementere relevante kontroller, anbefaler Difi at virksomhetene følger strukturen i ISO27001 appendiks A og innholdsmessig støtter seg på ISO/IEC 27002

 • Dersom en virksomhet allerede har et operativt styringssystem på andre områder (f.eks. i relasjon til ISO 9001, ISO 14001 eller HMS), vil det i de fleste tilfeller være mest hensiktsmessig å oppfylle ISO27001-kravene innenfor rammene av det eksisterende styringssystemet

 • Sikkerhetsstrategien og internkontrollen skal inkludere relevante krav som er fastsatt i annen lov, forskrift eller instruks


Noen utfordringer for avsendervirksomhetene
Noen utfordringer for avsendervirksomhetene

 • § 38 Kopier av register for digital kontaktinformasjon og reservasjon skal oppdateres jevnlig, minimum én gang daglig

  • Hvordan løses dette for sak-/arkivsystem og alle fagsystemene?

   • Hvilke systemer har slike registre?

   • Hvilke systemer benytter slike kopier i dag?

  • Vil systemleverandørene ta initiativtil å løse dette på egenhånd?Still krav!

  • Flere eller én felles integrasjon mot sikker digital postboks?

 • Hvordan identifisere innbygger entydig som kontakt i IKT-systemene - fødselsnummer (11 siffer) eller digital postadresse eller annen identifikasjon?

 • Virksomheter forutsettes identifisert med bruk av organisasjonsnummer

  • Hva er status i kommunens kontaktregistre per dato?

  • Er egen kommunes struktur i Brønnøysundregistrene oppdatert – husk andre benytter denne!

 • «Rekommandert sending» forutsetter at avsendersystem stiller krav om at mottager autentiserer seg på nivå 4 – stiller krav til rutiner og avsendersystem

 • Tekniske utfordringer med ekspedering av dokumenter med personsensitiv informasjon, lagret i sikker sone – risikostyring


Hva gj r oppland fylkeskommune
Hva gjør Oppland fylkeskommune?

 • OFK i samarbeid med Fylkesarkivet ønsker å vinne erfaring med digital kommunikasjon. Ulike løsninger er vurdert m. h. p. funksjonalitet og sikkerhet

 • Avtale inngått med Posten Norge om å ta i bruk Digipost

  • Fylkesarkivet har avklart bruk av Digipost for distribusjon av personsensitiv informasjon med Datatilsynet

  • Virksomhetssertifikat fra Buypass anskaffet for sikker kommunikasjon med Digipost, samt til bruk for «signering» av dokumenter i sak-/arkivløsningen, samt for signering rettighetsdokumentasjon fra Fylkesarkivet (skannede- og elektronisk skapt arkivmateriale)

 • Moduler signering og ekspedering til Digipost fra sak-/arkivsystem vil ventelig være installert i. l. a. oktober 2013

 • Elever i videregående skole vil være av målgruppene for digital kommunikasjon, grunnet volum

 • Fylkesarkivet ønsker også å ta løsningen i bruk overfor medlemmer av IKAO og innbyggere

 • Postmottak i Digipost er lansert – OFK vil ventelig ta dette i bruk som «sentralisert, sikkert postmottak»

 • Vurdere overgang til statens løsning når denne får tilfredsstillende funksjonalitet

  • B2B og C2B, herunder sikkert digitalt postmottak (mulighet for ett eller flere)

  • Leverandører av våre fagsystemer og sak-/arkivløsninger må tilby grensesnitt til meldingsformidler m. v.


Planlagt revisjon av arkivloven med forskrifter

Planlagt revisjon av arkivloven med forskrifter

Utdrag fra Riksarkivarens innlegg

på KAI-konferansen 2013


Noen varslede endringer som f lge av arkivmeldingen
Noen varslede endringer som følge av arkivmeldingen

 • Samordning av virkeområdet til offentlighetsloven og arkivloven - organ som i dag har journalplikt, vil også få arkivplikt

 • Krav om at bortsatt virksomhet skal følge regler om offentlig arkiv

 • Arkivlovens § 20 – presisere påbudet om å følge reglene om offentlige arkiv ved skifte av status fra offentlig til privat status

 • Tydeliggjøre Riksarkivarens koordineringsansvar for å bevare privatarkiv og styrke regelen om særlig verneverdige privatarkiv

 • Krav til eForvaltning – krav om automatisk dokumentfangst, lagring og tilgjengeliggjøring i IKT-systemer

 • Riksarkivaren ønsker hjemmel for å kunne forlenge taushetsplikten for ikke statlig arkivmateriale

 • Arkivforskriftens kapittel VIII og IX om digitalt materiale

 • Oppdatering av regelverket for å omfatte «nye» medier

 • Normalinstruks for kommuner og fylkeskommuner revideres, og få rang som forskrift

 • Forvaltning av digitale arkiver på mellomlang sikt – revisjon knyttet til løsninger, ansvarsforhold og bestemmelser i regelverket

 • Tilsyn – formål, form og innhold reguleres

 • Kommuner og fylkeskommuners depotansvar tydeliggjøres

 • Krav til offentlige arkivdepot klargjøres. Krav til langtidsbevaring av digitalt materiale må inn i arkivforskriften

 • Regler knyttet til innsyn/offentlighet/taushetsplikt/gradert materiale ikke berørt i dagens arkivlov – må inn i regelverket

 • Prosessen styres av Kulturdepartementet


Referanser
Referanser

 • Høringen med tilhørende kommentarer:http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/dok/horinger/horingsdokumenter/2013/horing-digital-kommunikasjon/horingsuttalelser.html?id=730028

 • SAMDOK - Samla samfunnsdokumentasjonhttp://samdok.com/

 • Riksarkivarens foredrag – Balestrandhttp://samdokdotcom.files.wordpress.com/2013/09/ivar_fonnes_kai_konferansen_2013-913.pdf


ad