Andris Jaunsleinis , LPS priekšsēdis Māris Pūķis , Dr.oec., Dr.phys . - PowerPoint PPT Presentation

Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys gulben 2013 gada 3 4 oktobr
Download
1 / 30

 • 182 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013 Projekts „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos” LPS attieksme pret pašvaldību uzņēmējdarbību. Andris Jaunsleinis , LPS priekšsēdis Māris Pūķis , Dr.oec., Dr.phys .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Andris Jaunsleinis , LPS priekšsēdis Māris Pūķis , Dr.oec., Dr.phys .

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys gulben 2013 gada 3 4 oktobr

Latvijas – Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013Projekts „Atbalsts vietējo pašvaldību attīstībai ar mērķi uzlabot dzīves kvalitāti lauku apvidos”LPS attieksme pret pašvaldību uzņēmējdarbību

Andris Jaunsleinis, LPS priekšsēdis

Māris Pūķis, Dr.oec., Dr.phys.

Gulbenē, 2013.gada 3., 4.oktobrī


Publisk s p rvaldes misija

Publiskās pārvaldes misija

Darboties sabiedrības labā

Valsts – Latvijas tautas labā

Pašvaldība – Teritorijas iedzīvotāju labā

No misijas izriet mērķa funkcija:

 • Valstij – maksimizēt publisko labumu valsts iedzīvotājiem

 • Pašvaldībai – maksimizēt publisko labumu pašvaldības iedzīvotājiem


L dzek i publisk labuma vairo anai saimniecisk s darb bas jom

Līdzekļi publiskā labuma vairošanai saimnieciskās darbības jomā:

 • Pelnīt (iegūtie līdzekļi tiek izmantoti pašvaldības kompetenču īstenošanai)

 • Īstenot stratēģiskus mērķus uzņēmējdarbības attīstības jomā

 • Novērst tirgus nepilnības


Pe as m r is

Peļņas mērķis

 • Ja tiek īstenota administrēšana (pieņemot privātpersonai negatīvus aktus), tad pelnīt nedrīkst

 • Ja tiek vairota tautai piederošā (valsts) vai teritoriālajai kopienai piederošā (pašvaldības) manta, pie tam nekropļojot tirgu, tad pelnīt ir pat vēlams

 • “Valdībai jābūt nevis tērējošai, bet pelnošai!” (Osborna un Geblera valdības jaunizveides princips)


Strat iskie m r i

Stratēģiskie mērķi

 • Valsts nosaka nozares un virzienus, kas īpaši nepieciešami drošībai, videi, sociālajā jomā vai noteiktu nozaru attīstībai

 • Pašvaldība nosaka nozares un virzienus, kuru attīstība ir prioritāra tās teritorijā, ņemot vērā vietējos darbaspēka un dabas resursus, inovatīvās idejas

 • Ja tirgus nespēj nodrošināt šos pašvaldības stratēģiskos mērķus, pieļaujama tieša pašvaldības komercdarbība kādā laika periodā


Tirgus nepiln bas

Tirgus nepilnības:

Valsts un pašvaldībasvariesaistītiestiešākomercdarbībā, lainovērstu 6 veidutirgusnepilnības:

1) Novērstunegatīvu un pastiprinātupozitīvuārējoietekmi (externalities) uz 3-ām personām

2) Nodrošinātulabumus, kotirgusnenodrošina

3) Mazinātuasimetriskasinformētībasietekmi

4) Nozarēs, kurāsnavkonkurences (monopols, ogliopols)

5) Nozarēskurāstirgusapstākļosbūtulielacenunestabilitāte

6) Nozarēs, kurāstrūkstpiemērotadarbaspēka


Negat va r j ietekme

Negatīva ārējā ietekme:

 • Piemērs - vides piesārņojums iegūstot izrakteņus, vides erozija izcērtot mežu, gaisa piesārņojums braucot ar personisko transportu pilsētā

 • Šie piemēri pamato, kāpēc valsts vai pašvaldība pati drīkst nodarboties ar uzņēmējdarbību tādās jomās kā derīgo izrakteņu ieguve, mežsaimniecība un sabiedriskais transports, kaut arī šīs darbības var veikt privātais komersants konkurences apstākļos


Nodro in t labumus ko tirgus nenodro ina

Nodrošināt labumus, ko tirgus nenodrošina

Piemērs - izglītībasfunkcija

 • Tirgusapstākļosdaļaiedzīvotājuatteiktos no pamatizglītībasbērniem

 • Trūcīgijauniešinevarētuiegūtaugstākoizglītību

  Piemērs - sociālāspalīdzībasfunkcija

 • Slimie un nabadzīgienevarpašisamaksāt par pakalpojumu

  Piemērs - veselībasaprūpesfunkcija

 • Privātaslimnīcavarētuneārstētmaksātnespējīgos

  No tirgusnepilnībasizriettiesībasdibinātkomercsabiedrību, tačusociālavalstsvaršospakalpojumussniegt par daļējumaksuvaibezmaksas


Sabiedrisk s preces

Sabiedriskās preces

Tirgusnenodrošinasabiedriskopreču (“public good”) īpašības:

 • Sniedzotprecivienam, citamiespējasaņemtšopreci (pakalpojumu) nesamazinās

 • Neviensnetiekizslēgts (jaatbilstsaņēmējukategorijai)


Mazin t asimetriskas inform cijas ietekmi

Mazināt asimetriskas informācijas ietekmi

 • Piemērs - pašvaldībai piederoša avīze, privātā prese nesniedz iedzīvotājiem svarīgu informāciju

 • Piemērs - pārdevējs ir labāk informēts nekā pircējs

 • Piemērs - pircējs ir labāk informēts nekā pārdevējs

 • Visos šajos gadījumos asimetriskas informācijas rezultātā rodas tirgus nepilnība un tas ir iemesls, lai valsts vai pašvaldība tieši ražotu preces un pakalpojumus


Nozares kur s nav konkurences

Nozares, kurās nav konkurences

 • Monopols

 • Dabiskais monopols — rodas nozarēs, kur liela nozīme ir pozitīvam apjoma efektam, tā var būt tik liela, ka, ja nozarē darbojas divas firmas, to saražotais apjoms ir nepietiekams, lai katra no tām gūtu peļņu

 • Mākslīgais monopols — rodas vienošanās (parasti slepenas) rezultātā. Vienošanās notiek par tirgu, par cenu, par apjomu

 • Valsts monopols — pasludina valsts, pārņemot savā pārziņa svarīgas nozares, kas nodrošina valsts intereses un dod valstij ienākumus

 • Tehniskā progresa monopols — firma uz iegūta patenta pamata izstrādā jaunu tehnoloģiju ražošanai, šis veids ir ierobežots laikā

 • Pieprasījuma monopols (monopsons) — ir situācija, kad pastāv daudz piedāvātāju, bet tikai viens pircējs

 • Monopola gadījumā valstij vai pašvaldībai ir pamats pašām dibināt komercsabiedrības


Cenu nestabilit te tirgus apst k os

Cenu nestabilitāte tirgus apstākļos

 • Nepamatota cenu augšana (piemērs - nekustamā īpašuma burbulis)

 • Sezonāla nestabilitāte (piemērs - pārtikas tirgus)

 • Globālo krīžu un karu izraisīta nestabilitāte (naftas cenu pieaaugums “arābu pavasara” rezultātā)

 • Šajos gadījumos problēma ir lielāka par pašvaldības mērogu, ekonomikā iejaucas valsts


Nozares kur s tr kst piem rota darbasp ka

Nozares, kurās trūkst piemērota darbaspēka

 • Pārņemot šādas nozares valsts var aktīvāk iesaistīties piemērota darbaspēka piesasistīšanā

 • Šādu iesaistīšanos var izmantot arī pašvaldība (piemēram - veidojot subsidētas darbavietas)


87 pants pamatnoteikumi publiskas personas darb bai priv to ties bu jom sp k eso redakcija

87.pants. Pamatnoteikumipubliskas personas darbībaiprivātotiesībujomā (spēkāesošāredakcija)

(1) Publiska persona privātotiesībujomādarbojasšādosgadījumos:

1) veicotdarījumus, kasnepieciešamitāsdarbībasnodrošināšanai;

2) sniedzotpakalpojumus;

3) veicotkomercdarbību (88.pants).


Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys

(2) Japubliska persona darbojasprivātotiesībujomā, uz to attiecaslikumi, kasreglamentēprivāttiesiskusdarījumusvispār, ciktālšodarbībuneierobežocitinormatīvieakti.

(3) Atvasinātaspubliskas personas, izveidojotprivātotiesībujuridiskās personas, arītādas, kurāmnavpelņasgūšanasrakstura, nevarizvairīties no šajālikumānoteiktāsatbildības un izvirzīttāmcitusmērķus, kasneizriet no attiecīgāspubliskās personas funkcijām.


Vpiel vec redakcija

VPIEL –vecā redakcija

 • 88.(1) Publiska persona komercdarbību var veikt:

 • 1) ja tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

 • 2) nozarē, kurā pastāv dabiskais monopols, tādējādi nodrošinot sabiedrībai attiecīgā pakalpojuma pieejamību;

 • 3) stratēģiski svarīgā nozarē;

 • 4) jaunā nozarē;


Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys

 • 5) nozarē, kurasinfrastruktūrasattīstībainepieciešamilielikapitālieguldījumi;

 • 6) nozarē, kurāatbilstošisabiedrībasinteresēmnepieciešamsnodrošinātaugstākukvalitātesstandartu.

 • (2) Komercdarbībasveikšanaipubliska persona (publiskas personas) saskaņāarlikumudibinakapitālsabiedrību.


88 pants publiskas personas l dzdal ba kapit lsabiedr b projekts saeim

88.pants. Publiskas personas līdzdalībakapitālsabiedrībā (projektsSaeimā)

 •      (1) Publiska persona var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja īstenojas viens no šādiem nosacījumiem:

 •           1) tiek novērsta tirgus nepilnība – situācija, kad tirgus nav spējīgs nodrošināt sabiedrības interešu īstenošanu attiecīgajā jomā;

 •           2) publiskas personas kapitālsabiedrības vai publisko personu kontrolētās kapitālsabiedrības veiktā komercdarbība ir tādu īpašumu pārvaldīšana, kas ir stratēģiski svarīgi valsts vai pašvaldības administratīvās teritorijas turpmākai attīstībai vai valsts drošībai (turpmāk – stratēģiski svarīgi īpašumi).


Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys

 • (2) Publiska persona var dibināt kapitālsabiedrību vai iegūt līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā, ja tirgus nepilnību nav iespējams efektīvi novērst citā administratīvā veidā vai sniedzot atbalstu un publiskas personas iesaiste ir samērīgs sabiedrības labklājības uzlabošanas veids.

 •           (3) Ministru kabinets pastāvīgi izvērtē un nosaka valstij stratēģiski svarīgus īpašumus.


Andris jaunsleinis lps priek s dis m ris p is dr oec dr phys

 • (4) Pašvaldības dome pastāvīgi izvērtē un nosaka pašvaldības administratīvajai teritorijai stratēģiski svarīgus īpašumus.

 • (5) Publiska persona dibina kapitālsabiedrību vai iegūst līdzdalību esošā kapitālsabiedrībā un pārvērtē līdzdalību kapitālsabiedrībā saskaņā ar šā panta nosacījumiem Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā."


P rejas nosac jums

Pārejasnosacījums:

 • 23. Ministru kabinets un pašvaldības dome saskaņā ar šā likuma 88.panta trešo un ceturto daļu līdz 2014.gada 1.maijam nosaka sākotnējos stratēģiski svarīgos īpašumus."


Attieksme pret publisko personu kapit lsabiedr bu un kapit la da u p rvald bas likumu

Attieksme pret Publisko personu kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības likumu

Likumsnebijasaskaņojams, tasjāpārstrādā:

 • 1) Taspārkāpjproporcionalitātesprincipu, jonepamatotibirokratizēvalstskapitālsabiedrībupārvaldīšanu – sadārdzinaadministrēšanu un pasliktināssaimnieciskosrādītājus;

 • 2) Tasnenodrošinamērķtiecīgukomercsabiedrībuvadību un paredzdublēšanos

 • 3) TaspārkāpjEiropasvietējopašvaldībuhartu, ierobežojotpašvaldībasprincipu, administratīvoautonomiju un personālaautonomiju


Dubl jo ie uzdevumi valsts kapit la da u p rvaldes birojam

DublējošieuzdevumiValstskapitāladaļupārvaldesbirojam

 • Vienotas korporatīvās pārvaldes vadlīnijas

 • Konsultācijas par korporatīvo pārvaldību

 • Finanšu mērķu izvērtēšana

 • Valdes un padomes locekļu datu bāze

 • Atlīdzības un prēmēšanas noteikumi

 • Rekomendācijas dividenžu politikai


Vad bai

Vadībai

Nepieciešamavienamērķafunkcija

Funkcijujānosakanozaresministrijai:

 • Nefinanšumērķijākvantificē un jāsaistaarfinanšumērķiemvienotāmērķafunkcijā

 • Jānosakaierobežojumusistēma, kopāarmērķafunkcijuformulējotoptimizācijasuzdevumu

  Birojamvarētubūt– palīgalomarezultātuapkopošanā un publicēšanā, kāarīvalstsinterešupārstāvja un lomapeļņaskapitālsabiedrībupārvaldīšanā


Pa vald bas j izsl dz no biroja kompetences

Pašvaldības jāizslēdz no biroja kompetences

Starpbirojapienākumiemjāizslēdzjebkurapašvaldībuminēšana

PašvaldībāmBirojsnedrīkst:

 • Noteiktkorporatīvāspārvaldībasvadlīnijas

 • Sniegtatzinumu par finanšurādītājiem un to saskaņotībuarmērķiem

 • Uzraudzītkapitālsabiedrībudarbību

 • Uzturētvaldes un padomeskandidātudatubāzi

 • Īstenotkapitāladaļuturētājafunkcijas


Totalit risma elementi

Totalitārismaelementi

Uzvienpusīgiempamatiemveidotslikumsnav labs valstij, bet irpilnīginepieņemamspašvaldībām

Likumamjābūtstabilam, mainoties:

 • Ticībai

 • Ideoloģijai

 • Dominējošajāmekonomiskajāmteorijām


Cik ilgi j patur pa umties bas

Cikilgijāpaturīpašumtiesības?

 • Jaunais likums paredzēs, ka vismaz vienu reizi 5 gados jāpārskata

 • Reāli - pašvaldību vēlēšanu cikla ietvaros

 • Būtu loģiski, ja katrs jaunais sasaukums pārskatītu līdzdalības komercdarbībā lietderību

 • Iegūtos līdzekļus varētu ieguldīt jaunu nozaru attīstībā


Liel iesp ja noteikt start giski svar gos pa umus

Lielā iespēja - noteikt startēgiski svarīgos īpašumus!

 • Šāda iespēja ir LPS sasniegums

 • Par to vērts domāt jau tagad


Paldies par uzman bu

Paldies par uzmanību!


Paldies par uzman bu1

Paldies par uzmanību!


 • Login