slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ. САВЕТОВАЊЕ ВРЊАЧКА БАЊА 04. -06. децембар 201 3 . године. ВОДИЧ ЗА САМОПРОЦЕНУ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА Врњачка бања, 05.децембар 2013. Садржај презентације. 1.Увод

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ' - quail-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ

САВЕТОВАЊЕ

ВРЊАЧКА БАЊА

04.-06. децембар 2013. године

slide2
ВОДИЧ ЗА САМОПРОЦЕНУ СИСТЕМА ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ

У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА

Врњачка бања, 05.децембар 2013.

slide3
Садржај презентације
 • 1.Увод
 • 2. Делови Годишњег извештаја о систему Финансијског Управљања и Контроле
 • 3. УПИТНИК ЗА САМООЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА
 • 3.1. Контролно окружење
 • 3.2. Управљање ризицима
 • 3.3. Контролне активности
 • 3.4. Информације и комуникација
 • 3.5. Праћење (надзор) и процена
slide4
1. Увод
 • Здравствене установе, као обвезници успостављања система финансијског управљања и контролеподносе Годишњи извештај о адекватности и функционисањусистема ФУК
 • 46 здравствених установа, које које располажу јавним средствима у износу од 36.722.318.871.- динара, односно 16%, су поднеле своје Годишње извештаје о систему ФУК
slide5
2. Делови Годишњег извештаја о систему Финансијског Управљања и Контроле
 • ОПШТИ ДЕО и
 • УПИТНИК ЗА САМО-ОЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
slide6
ОПШТИ ДЕО ИЗВЕШТАЈА
 • I ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
 • II ОРГАНИЗАЦИОНО УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛА
slide7
2. Организационо успостављање

2.1. Да ли је именован руководилац за ФУК?

2.3. Радна група за увођење и развој ФУК?

2.6. Да ли за успостављање система за финансијско управљање и контроле користите Приручник за финансијско управљање и контролу, који је урађен у оквиру пројекта \'\'ПИФЦ и ИА - фаза 2. – Министарство финансија\'\'

2.7. Да ли сте започели попис и опис процеса?

2.9. Да ли је сачињена Мапа пословних процеса?

2.12. Да ли су интерне контроле успостављене у односу на најзначајније ризике?

slide8
II део УПИТНИК ЗА САМО-ОЦЕЊИВАЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ
 • Шта је КОСО оквир?
 • Интерна контрола – интегрисани оквир. чији су циљеви:
 • Ефективност и ефикасност операција (пословања)
 • Поузданост финансијског извештавања,
 • Поштовање важећих закона и прописа
 • Заштита имовине
slide9
Пет кључних компоненти КОСО оквира
 • Контролно окружење
 • Управљање ризицима (циљеви-ризици)
 • Контролне активности
 • Информације и комуникација
 • Праћење – надзор и процена
slide10
Упитник за само-оцењивање интерне контроле
 • 1. Контролно окружење
slide11
1а. Да ли постоји процедура да су сви запослени упознати са кодексом понашања запослених?
 • ДА- интерни акт: директива, инструкција која прописује обавезу запосленог да потпише пријем кодекса. Наведи доказ!
slide12
1б. Да ли су сви запослени дужни да поступају у складу са кодексом понашања – организације?
 • ДА- запослени потписују пријем кодекса. Наведи доказ!
slide13
1в. Да ли сте усвојили кадровску политику (стратегију)?
 • Треба навести да ли је донет кадровски план у предвиђеном року за извештајну буџетску годину и навести одговарајућу документацију која потврђује ваше тврдње.
slide14
1г. Да ли постоје критеријуми за утврђивање ефикасности кадровске политике?
 • Да ли су утврђени критеријуми за мерење циљева наведених у кадровским политикама – за процену ефикасности – степена остваривања циљева? (документација: месечни, годишњи извештаји, годишње и ванредне оцене)
slide15
1д. Да ли се кадровска политика прати?
 • Периодични и годишњи извештаји
 • Кадровски план
slide16
1ђ. Да ли су утврђени нивои потребног знања и вештина за свако радно место?
 • Акт о организацији и систематизацији
 • Опис послова и број извршилаца
 • Организациона шема, услови стручне спреме, потребне вештине и радни стаж
 • Распоред послова и планирање рада
slide17
1е. Да ли обављате анализу потреба за обуком на годишњем нивоу за свако радно место?
 • Да ли упоређујете вештине којима располажу извршиоци са потребним вештинама прописаним систематизацијом и утврђујете потребе за обуком?
slide18
1ж. Да ли обављате анализу потреба за обукама из ФУК?
 • Да ли анализирате потребе запослених који се баве увођењем и развојем система финансијског управљања и контроле за обукама из области финансијског управљања и контроле?
slide19

1з. Да ли су руководиоци уверени да су процеси управљања ризицима, интерне контроле и интерне ревизије корисни тј. да доприносе остваривању циљева?

 • Субјективна оцена (3 могућности за ДА – различити нивои уверености и 2 могућности за НЕ – ако није уверен)!
slide20
1и. Да ли су средства, укључујући и интелектуалну својину, заштићена од неовлашћеног приступа и коришћења?
 • Физичко – техничко обезбеђење, противпожарна и друге мере заштите
slide21
1ј. Да ли у организацији постоји обавеза редовног извештавања о управљању ризицима, интерној контроли и интерној ревизији?
 • Интерни акт прописује обавезу
 • Упитник за само – оцењивање
 • Извештаји интерне ревизије
slide22
2. Управљање ризицима
 • 2.1. циљеви
 • 2.а Да ли организација има дефинисане пословне циљеве у писаној форми?
slide23
2. Управљање ризицима
 • 2.б Да ли су утврђујете циљевекоји су конкретни, мерљиви, оствариви, реални и временски ограничени?
slide24
2.в Да ли су запослени упознати са дугорочним и краткорочним циљевима организације?
 • 2.г Да ли су приходи и расходи пројектовани и планирани у складу са циљевима организације?
 • 2.д Да ли се редовно прати остваривање циљева?
 • 2.ђ Да ли се анализирају узроци евентуалног одступања?
slide25
2.2. Ризици за остваривање циљева
 • 2.е Да ли су идентификовани ризици?
 • 2.ж Да ли је извршена процена ризика?
 • 2.з Да ли се доносе одлуке ради решавања идентификованих ризика?
slide26
2.2. Ризици за остваривање циљева - наставак
 • 2.и. Да ли је ваша организација донела стратегију за управљање ризицима?
 • 2.ј. Да ли сте сачинили регистар ризика за вашу организацију?
slide27
3. Контролне активности
 • 3.а Да ли су за пословне процесе припремљени детаљни описи, укључујући и ток документације, кораке у доношењу одлука, рокове за завршетак посла и да ли су успостављени контролни механизми?
slide28
3. Контролне активности – наст.
 • 3.б Да ли су детаљно прописане процедуре рада (наведите акт)?
 • 3.в Да ли су процедуре рада доступне свим запосленим?
 • 3.г Да ли постоје оперативна упутства за рад?
 • 3.д Да ли ова упутства садрже описе интерних контрола?
slide29
3. Контролне активности – наст.
 • 3.ђ Да ли је обезбеђено да исто лице не обавља две или више следећих дужности: предлаже, одобрава, извршава и евидентира пословне промене (подела дужности)?
 • 3.е Да ли се радне процедуре и организационе шеме редовно ажурирају?
slide30
3. Контролне активности – наст.
 • 3.ж Да ли је утврђена процедура приступа подацима и евиденцији?
 • 3.з Да ли су дефинисане процедуре за руководице који прате спровођење интерне контроле (самопроцена)?
 • 3.и Да ли се примењују процедуре за руководице који прате спровођење интерне контроле (самопроцена)?
slide31
4. Информације и комуникација
 • 4.а Да ли систем информација и комуникација омогућава:
 • праћење остваривања утврђених циљева
 • спровођење ефикасног надзора над послом?
slide32
4. Информације и комуникација
 • 4.б Да ли је обезбеђен ефикасан и ефективан систем интерне писане, електронске и вербалне комуникације, који запосленима омогућава да добију информације неопходне за обављање посла?
 • 4.в Да ли је успостављена процедура која омогућава запосленима да информишу руководство о уоченим слабостима у контролама?
slide33
4. Информације и комуникација
 • 4.г Да ли је успостављен процес евидентирања грешака или жалби, тако да оне могу да се анализирају, утврде разлози и отклоне проблеми?
 • 4.д Да ли су у систем информација и комуникација уведене адекватне процедуре за умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај података у случају губитка?
slide34
4. Информације и комуникација
 • 4.ђ) Да ли су тестиране у пракси успостављене процедуре у систему информација и комуникација за умножавање података ради чувања и процедуре за повраћај података у случају губитка?
 • 4.е) Да ли је запосленима омогућено да пријаве евентуалне неправилности и проблеме?
slide35
5. Праћење - надзор и процена
 • 5.а Да ли је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије?
 • 5.б Да ли руководилац прихвата и спроводи усаглашене препоруке интерних ревизора?
slide36
5. Праћење - надзор и процена
 • 5.в Да ли се прати извршење препорука које дају екстерни и интерни ревизори за унапређење система ФУК?
 • 5.г Да ли су извештаји интерне ревизије доступни запосленима у областима на које се извештај односи?
slide37
5. Праћење - надзор и процена
 • 5.д Да ли постоје упутства која прописују радње које треба предузети и лица која треба обавестити у случају недостатка контрола?
 • 5.ђ Да ли су утврђене процедуре које обезбеђују ажурирање упутстава из 5.д и њихову примену у пракси?
slide38
Подсетник – обрађене теме
 • Контролно окружење
 • Управљање ризицима (циљеви-ризици)
 • Контролне активности
 • Информације и комуникација
 • Праћење – надзор и процена
ad