D len sval z sady pro uvol ov n a protahov n
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Dělení svalů, zásady pro uvolňování a protahování PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dělení svalů, zásady pro uvolňování a protahování. Mgr. Vendula Kopřivová. Základní rozdělení a pojmy. Rozdělení svalů podle svaloviny: příčně pruhovaná svalovina - kosterní svalstvo hladká svalovina - vnitřnosti srdeční svalovina – srdce Našim předmětem zájmu bude kosterní svalstvo.

Download Presentation

Dělení svalů, zásady pro uvolňování a protahování

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


D len sval z sady pro uvol ov n a protahov n

Dělení svalů, zásady pro uvolňování a protahování

Mgr. Vendula Kopřivová


Z kladn rozd len a pojmy

Základní rozdělení a pojmy

Rozdělení svalů podle svaloviny:

 • příčně pruhovaná svalovina - kosterní svalstvo

 • hladká svalovina - vnitřnosti

 • srdeční svalovina – srdce

  Našim předmětem zájmu bude kosterní svalstvo.


Kostern svalstvo

Kosterní svalstvo

 • Kosterní svaly jsou aktivním orgánem pohybové činnosti a společně s kostrou, s jejími chrupavkami, vazy a klouby ( pasivní podpůrná část pohybové soustavy ) tvoří nedílný celek.

 • Na rozdíl od hladkého a srdečního svalu je tato svalová tkáň velice úzce vázána na vzruchy z centrální nervové soustavy, jejichž odpovědí na dané podráždění je mechanický projev svalové činnosti - vlastní kontrakce - stah svalu.


Mikroskopick stavba svalu

Mikroskopická stavba svalu

 • Základní anatomickou jednotkou kosterního svalu jsou jednotlivá svalová vlákna.

 • Počet svalových vláken ve svalu závisí na jeho velikosti, u člověka to může být 10 tisíc – 1 milion. Svalová vlákna jsou buňky dlouhé cm až dm o průměru 10 – 100 µm.

 • Vlákna se dále spojují do snopečků, snopečky ve snopce a ty pak ve sval (musculus).

 • Jednotlivé snopečky a snopce jsou obaleny vazivem, ve kterém probíhají nervová vlákna a cévy. Celý sval je pokryt vazivovým obalem – fascií.

 • U svalu rozlišujeme část masitou - bříško a část šlašitou - šlachu. Pomocí šlach se sval upíná na kosti.


Makroskopick stavba svalu

Makroskopická stavba svalu

U svalu rozlišujeme části:

 • masitou - bříško a hlava

 • šlašitou - začátek a úpon

  Pomocí šlach se sval upíná na kosti.


Rozd len podle sm ru pohybu

Rozdělení podle směru pohybu

 • agonista - působí ve směru pohybu

 • antagonista - působí proti směru pohybu

 • synergisté - spolupracují s agonisty, ale nejsou schopny vykonávat pohyb samostatně

 • fixační svaly - umožňují daný pohyb tím, že zpevňují ostatní části těla


Rozd len podle typu pohybu

Rozdělení podle typu pohybu

 • ohybač = flexor

 • natahovač = extenzor

 • přitahovač = adduktor

 • odtahovač = abduktor

  S touto terminologií se setkáme hlavně v posilovacích, kompenzačních a protahovacích cvicích.


Rozd len podle typu vl ken

Rozdělení podle typu vláken

Rozlišujeme dva krajní typy svalových vláken s rozdílnou strukturální, biochemickou a funkční podstatou:

 • tónická - červená, pomalá, oxidativní

 • fázická - bílá, rychlá, glykolitická

  Každý sval obsahuje vlákna tonického a fázického charakteru, jejichž zastoupení je v jednotlivých svalech různé a individuální. "Fázické" svaly (zjednodušený pojem pro svaly s převahou fázických vláken) plní převážně hybnou-fázickou funkci a "tonické" svaly (zjednodušený pojem pro svaly s převahou tónických vláken) převážně tonickou funkci.


D len sval z sady pro uvol ov n a protahov n

Uvedené svalové skupiny s rozdílnou funkční podstatou zajišťují dvě základní funkce pohybové soustavy, které od sebe nelze oddělovat:

 • statická= posturální funkce, která vytváří oporu pro následný pohyb a je nezbytným předpokladem pro efektivní a účelná pohyb. Tuto převážně tónickou, fixační úlohu, spočívající v držení celého těla či jeho jednotlivých částí, vykonávají svaly uložené hlouběji u osy těla.

 • dynamická funkce, která spočívá ve vlastním provedení pohybu. Hlavní podíl mají svalové skupiny uložené více na povrchu těla. Tato dynamická složka vždy navazuje na statickou.


S valov skupiny s p evahou t nick ch vl ken

Svalové skupiny s převahou tónických vláken:

 • přizpůsobené pro statickou ( posturální ) funkci a pomalou pohybovou činnost nižší intezity vytrvalostního charakteru

  • odolnější vůči námaze, snadněji se po námaze zotavují

  • tendence k nadměrnému zvyšování klidového napětí - hypertonii, což vede ke zkracování

  • tyto svaly je nutno uvolňovat a protahovat

  • snadno, až nadměrně - hyperaktivní , se zapojují do pohybových programů a mnohdy až nesprávně nahrazují práci oslabených svalů z druhé skupiny


S valov skupiny s p evahou f zick ch vl ken

Svalové skupiny s převahou fázických vláken:

 • podmiňují činnost maximální a submaximální intenzity, kontrahují se velice rychle a jsou velice rychle unavitelné

 • jsou v jistém slova smyslu protihráči svalů posturálních.

  • nižší klidové napětí - hypotonie vedoucí k oslabování

  • tyto svaly je tedy třeba hlavně posilovat

  • jejich sklon k nedostatečnému zapojování do pohybových vzorců - hypoaktivita vede k potřebě vědmé kontroly jejich zapojování


Rozd len kostern ch sval podle um st n

Rozdělení kosterních svalů podle umístění

 • svaly hlavy ( musculicapitis )

 • svaly krční ( Musculicolli )

 • svaly horní končetiny ( Musculimembrisuperioris )

  • svaly ramenní a lopatkové

  • svaly paže

  • svaly předloktí

  • svaly ruky

 • svaly zádové( musculidorsi )

 • svaly hrudníku( musculithoracis )

 • svaly břišní ( Musculiabdominis )

 • svaly dna pánevního ( diaphragmapelvis )

 • svaly dolní končetiny ( musculimembriinferioris )

  • svaly kyčelního kloubu – předení a zadní strana

  • svaly stehenní

  • svaly bércové ( a lýtkové )

  • svaly nohy


Rozd len podle polohy

Rozdělení podle polohy

 • anteriorní, ventrální = přední

 • posteriorní, dorzální = zadní

 • laterální = postranní, boční


Z sady pro uvol ov n a protahov n

Zásady pro uvolňování a protahování

 • Správná volba základní polohy - protahovaný sval by měl být dobře relaxován (uvolněn), neměl by být zapojen při udržování zvolené polohy. Poloha by měla být zvolena taková, aby umožnila fixaci části těla, na který se upíná hlavní úpon protahovaných svalů.

 • Vycházet z nejnižším stabilizovaných poloh a volit nejjednodušší cviky, které nenutí cvičence k fyzické aktivitě, ale umožňují veškeré soustředění na provedení cviku.


D len sval z sady pro uvol ov n a protahov n

 • Cviční zaměřit na tu část, kde chceme dosáhnout protažení.

 • Volit pomalé pohyby, které umožní soustředění a plné vnímání pohybu a opravování pohybu.

 • Ve fázi dosažení krajní polohy akcentovat (klást důraz výdrž k odstranění napínacího reflexu a umožnit svalu, aby se zadaptoval na protažení.

 • Protahovací fázi udržovat pod stálou, vědomou kontrolou.

 • Protažení nesmí vyvolávat bolest, jen pocit tahu.

 • Využitím pohybu očí je známá skutečnost, že při pohledu vzhůru a vdechu se napětí svalu zvyšuje, při pohledu dolů a výdechu se prohlubuje útlum.


Stre ink

Strečink

 • K protahování jde použít také strečinku, kde se také uplatňují všechny vypsané zásady.

 • Strečinku využíváme když:

  - chceme protáhnout zkrácené svaly,

  - ovlivnit pohyblivost v kloubech,

  - zvětšit pružnost svalů a šlach,

  - při zlepšení koordinace pohybu,

  • navození celkového uvolnění.

 • Vždy se řídíme zásadou, že se začíná od nejjednodušších cviků a v nejméně náročných polohách. Musíme dbát na přesné provádění cviku v pomalém rytmu.


 • Shrnut z sad protahov n

  Shrnutí zásad protahování:

  • Při protahování nikdy nesmí dojít ke švihavému pohybu, protahujeme se vždy pozvolna a pomalu. Švihavým pohybem naopak docílíme jenom většího zkrácení protahovaného svalstva a ještě navíc hrozí riziko zranění.

  • Protahování vždy musí trvat minimálně 15 a více vteřin.

  • Sval, který protahujeme nikdy nesmí být zatěžován, musí být tedy uvolněný.

  • Při protažení (uvolnění) svalu vždy vydechujeme.

  • Vždy musíme svaly nejprve zahřát, pak až můžeme provádět strečink.

  • Při protahování nesmíme hned sval nutit do extrémního protažení, nesmíme nikdy chodit přes bolest. To znamená, že nejprve sval protáhneme do fáze, kdy nás mírně táhne, zde vydržíme alespoň výše uvedených 15 vteřin nebo více a pak povolíme a znovu protahování opakujeme, až dojdeme do fáze kdy už nás ani větší protažení nijak extrémě netahá. Při nuceném protahování přes bolest naopak může dojít k ještě většímu zkrácení svalu.


  Vy et en funkce sval s tendenc ke zkr cen

  Vyšetření funkce svalů s tendencí ke zkrácení

  • změříme pasivní pohyb v kloubu v takové pozici a v takovém směru, abychom zachytili pokud možno izolovanou, přesně determinovanou svalovou skupinu.

  • Při vyšetření musíme zachovávat přesně výchozí polohy, dokonalé fixace a směr pohybu


  Postup p i testov n sval s tendenc ke zkr cen

  Postup při testování svalů s tendencí ke zkrácení:

  • testovací pohyb provádíme zcela uvolněně,

  • snažíme se dosáhnout pasivním způsobem krajního rozsahu pohybu v kloubu,

  • v krajní poloze testující sleduje dosažený rozsah pohybu,

  • v průběhu testování i v konečné poloze testující sleduje, zda se neobjevily některé z kompenzačních hybných mechanismů,

  • sval je zkrácen v případě, že cítíme v testovaném svalu tah a současně nesplňuje požadovaný rozsah pohybu


  Testovan svalov skupiny

  Testované svalové skupiny

  • Hodnocení délky hlubokých svalů šíjových

  • Hodnocení délky horní části trapézového svalu

  • Hodnocení délky prsních svalů

  • Hodnocení délky vzpřimovačů páteře

  • Hodnocení délky čtyrhranného svalu bederního

  • Hodnocení délky ohybačů kyčelního kloubu a napínače povázky stehenní


 • Login