20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007 - PowerPoint PPT Presentation

20 sv tov energetick kongres 2007
Download
1 / 30

 • 89 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007. Energetika z pohledu WEC. Energetický komitét ČR WEC EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy. ENERGETIKA – Projekce Energy Information Administration (EIA).

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


20 sv tov energetick kongres 2007

20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007

Energetika z pohledu WEC

Energetický komitét ČR WEC

EGÚ Brno, a. s.Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy


Energetika projekce energy information administration eia

ENERGETIKA – Projekce Energy Information Administration (EIA)

 • V současné době ze 6,3 mld populace jsou 2 mld lidí bez přístupu ke komerční energii

 • Nejbližších 20-50 let přinese významné změny, především v rozvojovém světě

 • „Rozhodnutí, která učiníme dnes, budou mít dlouhodobé důsledky pro udržitelnost růstu a pro zdravé životního prostředí“ - Paul Wolfowitz.

 • Tři cíle:

  • analyzovat dosavadní vývoj,

  • odhadnout potřeby budoucích 50 let

  • doporučit nezbytná opatření energetické politiky


Energetika

ENERGETIKA

 • Nerovnoměrnost zdrojů - 5 zemí vlastní převahu celkových zásob

  • ropy 59.48% (Saudská Arábie, Irán, Irák, Kuwait a Arabské emiráty)

  • zemního plynu 63.55% (Rusko, Irán, Katar, Saudská Arábie a Arabské emiráty)

  • uhlí 70.92% (USA, Rusko, Čína, India a Ukrajina)

 • Je v rozporu s rozložením populace

Rozložení světové populace


Energetika1

ENERGETIKA

 • Měrná spotřeba energie na obyvatele ve světě je dosud nerovnoměrně rozdělena – rozdíly se postupně zvětšují


Energetika2

ENERGETIKA

 • Rozdíly měrné spotřeby energie na obyvatele se postupně zvětšují – všeobecnému růstu budou vévodit rychle rostoucí ekonomiky Asie (Čína) a Indie


Energetika3

ENERGETIKA

 • Z uvedeného vyplývá enormní růst spotřeby prvotních zdrojů do roku 2050 – nejrychleji porostou nároky výroby elektřiny a dopravy

 • V tomto směru určité naděje se vkládají do OZ a bio-paliv


Energetick politika e8 p edstavitel energetik g8 evian 05 07

Energetické politika E8 (představitelé energetik G8) - Evian 05/07

 • Jsou nezbytné všechny technologie výroby elektřiny – čisté uhelné, JE, OZ velké VE – a energetická účinnost

 • Regulační rámec pro podporu investice do infrastruktury

 • Sdílení zkušeností, zvláště s rozvojovými zeměmi

 • Spolupráce, integrace a modernizace přenosových sítí

 • Rámcová dohoda o změnách klimatu OSN by měla zmapovat příspěvek všech forem výroby elektřiny k ochraně klimatu

 • Mezinárodní finanční instituce by měly upřednostnit otázky energetiky, učinit atraktivní soukromé investice do energetiky

 • Úkolem vlád je korektně vzdělávat občany o důležitosti všech energetických opcí a opatření v oblasti energetické účinnosti


Vod k a bio paliva v doprav projekty eu

VODÍK A BIO-PALIVA V DOPRAVĚ (Projekty EU)

 • V řadě průmyslových odvětvích dochází v období 1990-2004 k poklesu emisí, v dopravě jejich objem roste – vyžadují se naléhavá opatření (viz obr.)

 • Řešením jsou hybridní elektrická vozidla (plug-in) a vozidla s palivovými články na bázi vodíku, bio-etanolu nebo metanolu


Vod k a bio paliva v doprav

VODÍK A BIO-PALIVA V DOPRAVĚ

 • Projekt HyWays spočívá na výsledcích cca 50 workshopů z 10 zemí EU (cca 75 % území a cca 80 % populace), je zaměřen i na stacionární aplikace vodíkových technologií

 • Budoucí vývoj bude záviset na podpoře vodíkových technologií - do roku 2020 budou bez výraznějšího uplatnění

 • Do roku 2050 by jejich podíl mohl dosáhnout cca 35 – 75 %

 • I oblast rozvoje bio-paliv má svůj evropský projekt, nazvaný REFUEL

 • Podíl bio-paliv by k roku 2020 mohl dosáhnout cca 20 %, na bázi druhé generace bio-paliv - používají levnější a lépe dostupné suroviny (dřevo a látky s obsahem celulózy), než předchozí, spoléhající na zemědělské produkty

 • Bio-paliva nejsou konkurenceschopná, závisí na cenách ropy


Vod k a bio paliva v doprav1

VODÍK A BIO-PALIVA V DOPRAVĚ

 • Očekává se následující rozvoj nových technologií dopravy


Vod k a bio paliva v doprav enea it lie

VODÍK A BIO-PALIVA V DOPRAVĚ (ENEA, Itálie)

Hydrogen output

Pump

Heater

NaBH4 Cartridge

Water tank

 • Vozidlo je schopno z 1 kg vodíku ujet cca 100 km. Slibným řešením je produkce vodíku na palubě ze speciálních kazet na bázi hydridu NaBH4 a vody

 • Cílem je vyvinout 10 litrové obnovitelné kazety; vozidlo by neslo 3-4 kazety a 25 l vody – reakce je ekologicky příznivá, výsledkem reakce jsou inertní soli


20 sv tov energetick kongres 20071

20. SVĚTOVÝ ENERGETICKÝ KONGRES 2007

Elektroenergetika z pohledu WEC

Energetický komitét ČR WEC

EGÚ Brno, a. s.Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy


Elektroenergetika

ELEKTROENERGETIKA

 • Vývoj elektroenergetiky závisí na vývoji disponibility prvotních zdrojů, do roku 2030 se očekává nárůst cca 50 % (!), krytý z 80 % fosilními zdroji


Elektroenergetika1

ELEKTROENERGETIKA

 • Rozvoj výroby elektřiny předstihne vývoj prvotních zdrojů a očekává se nárůst cca 100 % - viz výrobu podle zdrojů. Největší přírůstky zaznamená Čína a Indie


Elektroenergetika2

ELEKTROENERGETIKA

 • Nejnižší tempo rozvoje zaznamená Evropa – 0,8 %, USA – 1,5 %; v rozvojových zemích se očekává 2,9-3,5 % (Střední Východ, Afrika) až 3,9 – 4,5 % (Indie, Čína)

 • Přes tento růst počet lidí bez přístupu k energii bude klesat velmi pomaly


Elektroenergetika3

ELEKTROENERGETIKA

 • Přepokládaný rozvoj si vyžádá enormní investice, celkem cca 21,9 bil. USD. Budou směrovány takto:

  • 53 % do oblasti elektroenergetiky,

  • 24 % do ropného průmyslu,

  • 19 % do sektoru zemního plynu,

  • 3 % na rozvoj těžby uhlí,

  • 1 % na bio-paliva

 • Uvedené tempo vyžaduje ročně postavit cca 240 GW výkonů elektráren (asi 1/3 instalovaného výkonu celé Evropy), z toho cca 100 GW v Asii

 • Ve výhledu není do r. 2030 žádná nová velká technologie


Elektroenergetika studie eurelectric

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • EURELECTRIC - projekt Role of Electricity (Úloha elektřiny) zkoumá přínosy elektrizace energetické bilance z pohledu bezpečnosti zásobování, klimatických změn a konkurenceschopnosti v horizontu 2030-2050 v EU

 • Výhled zakládá na rozvoji OZ, čistých uhelných technologiích se zachycením a ukládáním CO2 a jaderné energii – se snížením závislosti na ropě

 • Zdůrazňuje elektrické technologie na straně spotřeby, jmenovitě ve vytápění, chlazení a dopravě

 • Tři bloky řešení: a) budoucí poptávka po elektřině a elektrotechnologie, b) vývoj technologií zásobování elektřinou, c) modelování energetických systémů.


Elektroenergetika studie eurelectric1

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • Uvažované technologie:

  • Elektrárny na fosilní palivo buď s nebo i bez CCS na černé nebo hnědé uhlí, s integrovaným zplyňováním a kombinovaným cyklem (IGCC), se spalováním v kyslíkové atmosféře (Oxyfuel), parní na plyn s kombinovaným cyklem;

  • Obnovitelné zdroje: pobřežní nebo ostrovní (v pobřežních vodách - off shore) větrné elektrárny, různé typy VE, PVE, elektrárny na bio-masu, solární termální a fotovoltaické;

  • Jaderné elektrárny lehkovodní, s rychlými množivými reaktory, vysokoteplotní reaktory;

  • Malorozměrové výrobny: palivové články, mikroturbíny, Stirlingův motor, motory s vnitřním spalováním.

 • Pro navazující modelování byly pro každou technologii provedeny odhady parametrů investičních, provozních a účinnosti.


Elektroenergetika studie eurelectric2

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • Pro rozvoj má značný význam růst cen prvotních zdrojů a relace ceny plynu/uhlí, která činí v r. 2006 cca 2,5 se zvyšuje na 3 v r. 2030 a na 5 v r. 2050.


Elektroenergetika studie eurelectric3

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • Scénáře:

 • Základní – obvyklý rozvoj, pokračuje elektrizace bilance, neplní cíle Kjóta, elektřina + 50%, nedojde k náhradě paliv v dopravě, rozvine se výroba z uhlí, podíl JE klesne, emise CO2 se zvýší o 10,5 % (2030), resp. o 3 % (2050).

 • „Efficiency and RES“ (Účinnost a OZ) podpora vysoce účinných technologií, OZ a bio-masy. Snížení emisí o 30 %(2030) a 40 % (2050), infrastruktura pro dopravu a ukládání CO2 v Evropě

 • „Supply“ (Zásobování) - maximální snížení emisí. Nová jaderná politika (pokročilé JE), CCS (zachycování uhlíku), infrastruktura CO2

 • „Role of Electricity“ (Úloha elektřiny) - účinnost na straně spotřeby, OZ, nové elektrotechnologie, vyšší elektrizace bilance, tepelná čerpadla, a v dopravě rozvoj vozidel plug-in.


Elektroenergetika studie eurelectric4

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • Přehled výsledků


Elektroenergetika studie eurelectric v sledky

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC - Výsledky


Elektroenergetika studie eurelectric5

ELEKTROENERGETIKA – STUDIE EURELECTRIC

 • ZÁVĚRY:

 • Je nutno uvolnit potenciál energetické účinnosti (vzdělávání, stimuly, standardy, štítkování)

 • ES s nízkými emisemi uhlíkatých látek použitím všech dostupných technologií (VE, OZ, jaderná energie, CCS)

 • Inteligentní elektrizace ekonomiky (účinnost na straně výroby i spotřeby, účinné vytápění, chlazení apod.)

 • Přístup orientovaný na trhy a metodu Least Cost (účinnost vynaložených nákladů, omezování klimatických změn)

 • Globální spolupráce na globálních problémech

 • Partnerství výrobců a spotřebitelů na mezinárodní i obchodní úrovni, mezinárodní spolupráce na výzkumu a vývoji a demonstračních projektech


Vol reforma energetiky po reform hrvoje pozar z h eb

VOLÁ REFORMA ENERGETIKY PO REFORMĚ ? (Hrvoje Pozar, Záhřeb)

 • Opatření EU, obsažená v Direktivě jsou podmínkou nutnou ne však dostačující. Vznik trhu je pomalý a je spíše možností než realitou.

 • Geografické rozložení výroby a spotřeby není dobře vybilancováno. Problémy s transitem elektřiny degradují myšlenku společného trhu na regionální dimensi.

 • Neřešení relace rizika energetických společností a odpovědnosti státu a supra-nacionálních společností ovlivňují bezpečnost zásobování.

 • Nejsou vyvážené odpovědnosti zemí a energetických společností ve vztahu ke Kjótskému protokolu,

 • Není vyjasněná posice jaderné energie, která brání realizaci společné energetické politiky.

 • Podpora OZ a administrativně určené cíle redukují ideu společného trhu.

 • Privatizace a koncentrace vlastnictví na malý počet podniků zpomaluje implementace myšlenky vzniku společného trhu.


Liberalizace sektoru elektroenergetiky v eu usa

LIBERALIZACE SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V EU (USA)

 • Názory EK z roku 2005

 • „Zatím co počáteční otevření trhů s elektřinou bylo ve značné míře úspěšné, je ještě před námi mnoho práce ve prospěch průmyslu i občanů.“

 • „Největším problémem je absence integrace národních trhů a očekávané konvergence cen elektřiny.

 • Mnoho národních trhů se vyznačuje značnou koncentrací elektroenergetiky, což brání konkurenci a možnosti uplatnění práv spotřebitelů, změnit dodavatele.“


Liberalizace sektoru elektroenergetiky v eu

LIBERALIZACE SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V EU

 • Krize liberalizace v r. 2001 v Kalifornii a na západě US, o rok později v Kanadě, kolaps Enronu a později i v Itálii;

 • V roce 2004 zapůsobil růst cen ropy a plynu, vznik obchodu s CO2 a zvyšování cen elektřiny v důsledku drahé výroby z OZ.

 • Příčiny krize

  • i) nedostatek nezávislých dodavatelů, schopných soutěže

  • ii) vyšší uvědomění rizik tržní síly obchodu s elektřinou

  • iii) zpochybnění výhod liberalizace sektoru Uvedené úkazy připomínají,

 • Liberalizace elektroenergetiky není bez rizik !


Liberalizace sektoru elektroenergetiky v eu1

LIBERALIZACE SEKTORU ELEKTROENERGETIKY V EU

 • Ani 15 let po zahájení liberalizace elektroenergetiky neexistuje mezinárodně přijatelný model

 • Trhy s elektřinou vyžadují změnu přístupu - efektivní stupeň liberalizace, která bude podobná ve všech zemích

 • Pozornost vyžaduje trh akvizicí a slučování společností

 • Komerční a finanční asymetrie zvýhodňuje některé společnosti na trhu. Společnosti, vedoucí v EU proces koncentrace, patří k nejvíce chráněným a nejméně účinným

 • Systém obchodování emisemi CO2 nevytváří technologické změny skladby elektroenergetiky

 • Vytčené cíle lze stěží dosáhnout pomocí stávajícího regulačního modelu.


Projektov n trh s elekt inou pohled usa

PROJEKTOVÁNÍ TRHŮ S ELEKTŘINOU (pohled USA)

 • Pro Evropu jsou typické „decentralizované trhy“ (obchodování přes burzu a bilaterál, bilanční trh), pro USA trhy „integrované“ (obchodování přes povinný pool, nodální ceny – odstraňují congesci)


Projektov n trh s elekt inou pohled usa1

PROJEKTOVÁNÍ TRHŮ S ELEKTŘINOU (pohled USA)

 • Větší počet sub-trhů v decentralizovaném systému (energie, bilancování, management úzkých míst apod.) způsobuje významné náklady transakcí

 • Integrované trhy umožňují využít nodální oceňování - nejefektivnější metody managementu úzkých míst

 • Integrované trhy jsou méně citlivé vůči tržní síle, jelikož trh není fragmentován, je transparentnější a vzhledem k uzlovým cenám dovoluje efektivnější využití sít.

 • Umožňuje jednodušší řazení OZ jelikož nevyžaduje zvláštní bilancování.

 • Dovoluje efektivnější tzv. „kapacitní mechanismy“ – ovlivňování rozvoje výroby


Projektov n trh s elekt inou pohled usa2

PROJEKTOVÁNÍ TRHŮ S ELEKTŘINOU (pohled USA)

 • Kapacitní mechanismy mají zabezpečovat rozvoj adekvátní výroby, a racionální úroveň spolehlivosti

 • Lze rozlišovat 6 typů kapacitních mechanismů, které působí pomocí cenových mechanismů nebo přímo

 • Nejvýhodnější je metoda závazných kapacit (používaný v USA v soustavách PJM – 13 států distriktu Columbia)

 • V Evropě použití brání princip subsidiarity - Unie nepřijme opatření pokud je efektivnější učinit je na národní úrovni

 • Největší problémy: soustavy mají různé nebo žádné kapacitní mechanismy

 • Bezpečnost zásobování je ohrožena, stimuly rozvoje výroby jsou nedostatečné. Rezervy Evropy se dočerpávají


 • Login