samhandlingsreformen
Download
Skip this Video
Download Presentation
Samhandlingsreformen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Samhandlingsreformen - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Samhandlingsreformen. Individuell plan som samarbeidsverktøy sett i lys av samhandlingsreformen. Samhandlingsreformen. Skisserer tre hovedutfordringar: - ” pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Samhandlingsreformen' - pules


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen

Individuell plan som samarbeidsverktøy sett i lys av samhandlingsreformen

samhandlingsreformen1
Samhandlingsreformen
 • Skisserer tre hovedutfordringar:

- ” pasientenes behov for koordinerte

tjenester besvares ikke godt nok

 • ” tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
 • demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne ” ( s. 21 )

Me vil ta for oss fyrste utfordring og sjå på korleis

bruken av Individuell Plan kan besvare dette

individuell plan
INDIVIDUELL PLAN
 • Lovgrunnlag:

- Retten til å få utarbeidd plan:

1. Sosialtjenesteloven § 4-3 a

2. Pasientrettigheitsloven § 2-5

 • Plikten til å utarbeide plan:

1. Sosialtjenesteloven § 4-3 a

2. Kommunehelsetjenesteloven § 6-2 a

3. Lov om spesialisthelsetjenesten §2-5

4. Psykisk helsevernloven § 4-1

Retten gjeld dei som har behov for langvarige og koordinerte tilbud

individuell plan v r mal
INDIVIDUELL PLAN – VÅR MAL

Individuell plan

Navn:

Fnr. :

Tlf. :

Pårørande:

Planen er gyldig frå ( periode ):

Evaluering ( dato):

Koordinator:

Oppfølgingsprodesdyre:

Oppbevaring:

Situasjonsbeskrivelse

forts indivduell plan
Forts. Indivduell plan

Hovedmål:

Ordinær jobb

Få kjærast og familie

Delmål:

Arbeidspraksis

Hindra tilbakefall av psykose

Tiltak i forhold til mål og delmål:

 • Medisinering: Mindre paranoid, forhindra psykose og

dempa angsten.

 • Arbeidspraksis og handlingsplan for attføring: Auka muligheit for fast jobb og trening i å vere saman med andre/ redusere angsten.
 • Koordinering av tenestene: Sikra at vi jobbar mot samme mål og hjelpa til å endra tiltak etter dei mål pasienten har.
 • Anna:

Varselsignal: Seponere medisin, uro, ikkje møte til avtaler.

informert samtykke
Informert samtykke
 • INFORMERT SAMTYKKE
 • Utarbeiding av individuell plan føreset samarbeid mellom brukar og tenesteytarane.
 • Utveksling av naudsynte opplysningar innad i gruppa legg grunnlaget for utarbeiding av planen. For at nødvendig utveksling av opplysningar skal føregå, må brukar gje sitt samtykke til dette.
 • Informert samtykke: Føreset tilstrekkeleg informasjon om konsekvensane av samtykke.
 • Kan gjelda i høve særskilte opplysningar.
 • Kan gjelda i høve ein eller fleire namngjevne personar.
 • Underteikna gjev sitt samtykke til at:
 • Det vert utarbeidd individuell plan
 • Deltakarane i planarbeidet vert gjevne tilgang
 • På naudsynte teiepliktige opplysningar
 • Deltakarane er:
 • Navn: Tenestestad: Stilling:
 • Eg ynskjer at fylgjande etat/tenestestad ikkje skal delta i planarbeidet:
 • ………………………………………………………………………..
 • Eventuelt andre reservasjonar:
 • ……………………………………………………………………………
 • ……………………………………………………………………………
 • Samtykke gjeld i planperioden som er i tidsrommet frå……..til…….
 • Stad/ dato:…………………………..
 • ……………………………..
 • Underskrift brukar
brukarhistorie knut
Brukarhistorie - Knut

Hovedmål:

Ordinær jobb

Få kjærast og familie

Delmål:

Arbeidspraksis

Hindra tilbakefall av psykose

Tiltak i forhold til mål og delmål:

 • Medisinering: Mindre paranoid, forhindra psykose og

dempa angsten.

 • Arbeidspraksis og handlingsplan for attføring: Auka muligheit for fast jobb og trening i å vere saman med andre/ redusere angsten.
 • Koordinering av tjenestene: Sikra at vi jobbar mot samme mål og hjelpa til å endra tiltak etter dei mål pasienten har.
 • Anna:

Varselsignal: Seponere medisin, uro, ikkje møte til avtaler.

knut sine erfaringar
Knut sine erfaringar:
 • Behandlings- og støtteapparat ynskjer å hjelpa meg til å få det slik eg vil. Dvs jobba mot mine mål
 • Opplever meistring ved å nå delmåla og ser at det nyttar
 • Arbeid og praksis er tilrettelagt min psykiske lidelse
 • Fått kollegaer og gjenopptatt kontakt med venner
 • Stoler meir på folk
ansvarsgruppe
Ansvarsgruppe
 • Marte
 • Mor og far
 • Psykolog
 • Sosialkurator
 • Fysioterapeut
 • Psykitrisk sjukeleiar i kommunen
 • Psykiater
 • Fastlege
 • Helse- og sosialkontor
 • Oasen dagsenter
tiltak
Tiltak
 • Regelmessige konsultasjonar med psykolog, psykiatrisk sjukepleiar, fysioterapeut, psykiater og fastlege.
 • Avtalte avlastningsopphald på Bjørkeli
 • Auka deltaking på Oasen dagsenter
 • Kartlegge funksjonsevne, kjøpe og tilpasse bustad
 • Deltaking i husarbeid/matlaging etter evne
 • Fritidsaktiviteter saman med støttekontakt
marte sine erfaringar
Marte sine erfaringar:
 • Sett og høyrt
 • Gode rammer for samarbeid
 • Hennar plan
 • Opparbeiding av meistring og ferdigheiter skjer trinnvis og målretta
 • Det at tiltak og tenester er nedskrivne gjev oversikt og forutsigbarheit
 • Faste møter gjev kontinuitet
 • Samla hjelpeapparat gjev grunnlag for å retta opp evnt. missforståelsar
 • Tverrfagleg samarbeid gjev fleire muligheiter
anne sine erfaringar
Anne sine erfaringar
 • Det viktigaste er at alle som er involvert i å hjelpa henne og familien er samla i ansvarsgruppa, og sit rundt samme bord
 • Alle veit kva den andre gjer. Deltakarane i ansvarsgruppa kan drøfta og tilpassa hjelpa til kvarandre
 • Får betre hjelp enn ho ville fått utan IP og AGR-gruppe
 • Målsettingane vore vanskelg å forhalda seg til. For lite konkrete
 • Nødvendig med hyppige og regelmessige møter med koordinator
oppsummering
Oppsummering:

Knut: Oppstykka apparat førte til fleire tilbakefall som medførte institusjons og fengselsopphald og det var skrittet før uførepensjon. No har han 60 % lønn og 40 % trygd.

Marte: Mindre avh av forldra og bur i eiga leiligheit.

Har gjrt store framsteg både mot. fysisk og psykisk helse

Har fått ein betre kvardag.

Anne: Ut frå hennar psykiske tilstand varierer det i kva grad ho nyttar 2 linje-tenester og meir vekt på 1 – linjetenester. Dvs. varierer etter hennar behov.

IP: Kan vere verkemiddel til

 • Gode pasientforløp
 • Heilheitleg, målretta prosess
v re erfaringar
Våre erfaringar
 • Må vise vilje til, og prioritere samarbeid
 • Vi opplever at fleire og fleire samarbeidspartar ser nytten av det – i alle fall kjem dei til møtene. Fått gode tilbakemeldingar.
 • For å kome i gang og bruke IP må det gjerast enkelt
 • Me har nytta IP fyrst og fremst som samhandlings- og samarbeidsverkty. Dvs at me ikkje legg stor vekt på å gå i detalj om brukar sin diagnose, kartleggingar og lignende, men gjort det enkelt – for å kunne bruke den! Og me synes absolutt med har eit godt samarbeid og som de har høyrt, gode brukarerfaringar!
ad