Utbildningsvetenskaplig forskning
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 55

Utbildningsvetenskaplig forskning Deltagare från Vetenskapsrådet vid lärosätesbesök under 2014: PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Utbildningsvetenskaplig forskning Deltagare från Vetenskapsrådet vid lärosätesbesök under 2014: Eva Björck, professor, huvudsekreterare UVK Petter Aasen , professor, rektor, ordförande UVK Kerstin Nordstrand, forskningskoordinator UVK Anders Hellström, forskningssekreterare, UVK

Download Presentation

Utbildningsvetenskaplig forskning Deltagare från Vetenskapsrådet vid lärosätesbesök under 2014:

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

 • Utbildningsvetenskaplig forskning

 • Deltagare från Vetenskapsrådet vid lärosätesbesök under 2014:

 • Eva Björck, professor, huvudsekreterare UVK

 • Petter Aasen, professor, rektor, ordförande UVK

 • Kerstin Nordstrand, forskningskoordinator UVK

 • Anders Hellström, forskningssekreterare, UVK

 • Lena Hed, kommunikatör, UVK


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

 • Agenda

 • Presentation av Vetenskapsrådet och Utbildningsvetenskapliga kommittén

 • Forskningsfinansiering

 • Utbildningsvetenskap

 • Beredningsprocessen

 • Ansökan

 • Ämnesöversikt

 • Infrastruktur


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

”Vetenskapsrådet ska ge stöd till

grundläggande forskning av

högsta vetenskapliga kvalitet

inom samtliga vetenskaps-områden.”

Ur instruktion för Vetenskapsrådet


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Vetenskapsrådets organisation


Utbildningsvetenskapliga kommitt n 2013 2015

Utbildningsvetenskapliga kommittén (2013-2015)

Petter AasenOrdförande/ChairProfessor i utbildningsvetenskap, rektor vid Hogskolen i Buskerud og Vestfold, Norge Stefan AnderbergDocent i kulturgeografi, Lunds universitetJakob CromdalProfessor i pedagogiskt arbete, Linköpings universitet

Lisa Berlin ThorellDocent i psykologi, Karolinska institutetAnn-Carita EvaldssonProfessor i pedagogik, Uppsala universitetCecilia Kärnefelt HultbergProfessor i musikpedagogik, Kungliga Musikhögskolan i StockholmMikael LindahlProfessor i nationalekonomi, Uppsala universitetLisbeth LundahlProfessor i pedagogiskt arbete, Umeå universitetLars PetterssonProfessor i historia med inriktning mot kunskapsbildning och ämnesdidaktik,Högskolan DalarnaInga-Britt SkoghProfessor i teknikens didaktik, Kungliga Tekniska HögskolanRyszardSzulkinProfessor i sociologi med inriktning på arbete, organisation och personalfrågor, Stockholms universitet


Aktuella regeringsuppdrag

Aktuella regeringsuppdrag

 • FOKUS – förslag till peerreview-baserad modell för fördelning av basanslag till universitet och högskolor

 • SKOLFORSK – underlag till Skolforskningsinstitut

 • Internationell rekrytering av framstående forskare, rådsprofessorsprogrammet och bidrag till framstående yngre forskare

 • Förbättrad tillgänglighet till och underlättad användning av registeruppgifter för forskningsändamål

 • Nationella riktlinjer för open access


Forskningsfinansiering

FORSKNINGSFINANSIERING


Finansi rer av fou i sverige 2011 miljarder kr

Finansiärer av FoU i Sverige 2011Miljarder kr


Forskningsfinansi rer myndigheter samt vissa stiftelser

Forskningsfinansiärer – myndigheter samt vissa stiftelser


Vetenskapsr dets forskningsst d 2013 totalt 5 7 miljarder

Vetenskapsrådets forskningsstöd 2013Totalt 5,7 miljarder


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Utbetalat stöd fördelat på grupper av stödformer 2013

Totalt 5671 miljoner kr


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Fördelning av bidragsformen

projektstöd 2013


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Forskningens verktyg och infrastruktur

Ämnesområden och andra större infrastrukturer, 2013


Utbildningsvetenskap

UTBILDNINGSVETENSKAP


Forskningsinriktning f r utbildningsvetenskap 2014

Forskningsinriktning för utbildningsvetenskap 2014

Vetenskapsrådet ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden.  

Grundforskning inom utbildningsvetenskap handlar om lärande, undervisning, utbildning och bildning.

Avgörande vid bedömning av ansökningar är den vetenskapliga kvaliteten.


V ra bidrag inom utbildningsvetenskap

Våra bidrag inom utbildningsvetenskap

 • Ca 300 ansökningar årligen

 • Beviljandegrad 12,8 % (2013)

 • Jämställdhet: Lägre beviljandegrad men längre projekt/större medelbidrag för kvinnor 2013

 • Få sökande inom internationell postdok och framstående yngre forskare

 • Ökad långsiktighet – hälften av beviljade bidrag är till projekt på mer än 3 år.


S kta och beviljade projektbidrag perioden 2007 2013

Sökta och beviljade projektbidrag perioden 2007-2013


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

VR-utlysningar relevanta för utbildningsvetenskap

http://vr.se/2.5b24e27d107949d9e3880000.html

Projektbidrag

Projektbidrag ges för forskning för att lösa en definierad forskningsuppgift.

Projektbidrag – Lärande – hjärna – praktik

Öka kunskapen om det ömsesidiga samspelet mellan pedagogisk praktik, barns lärande och hjärnans funktioner utifrån mång- och tvärvetenskaplig forskning.

Infrastrukturbidrag (planering, drifts- och bidrag till dyr vet. utrustning)

Ge forskare ökad tillgång till infrastrukturer för forskning genom att bidra till

investeringar, drift, underhåll och användarstöd. Register, databaser.

Konferensbidrag

Främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Internationell postdok

Max två år sedan doktorsexamen. Bidragstiden är 18–36 månader. Minst två tredjedelar av bidragstiden ska tillbringas utomlands. 1 050 000 SEK per år varav 900 000 SEK är lönekostnader och 150 000 SEK är till forskningsomkostnader.

International Career Grant (INCA)

Ge forskare möjlighet att tidigt i karriären utvecklas både inom sin forskning och som forskningsledare. Forskare som avlagt doktorsexamen för två till sju år sedan.

Bidrag till framstående yngre forskare (FYF)

Finansiera anställningar, inklusive forskningsmedel för de allra främsta yngre forskarna. Tre MSEK per år under sex år. Forskare som avlagt doktorsexamen för sex till tolv år sedan.

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (2015)

Skapa förutsättningar för de mest framstående forskarna att bedriva långsiktig forskning med stor potential och stort risktagande. Fem MSEK per år under tio år.


L rande hj rna praktik

Lärande – Hjärna – Praktik

Öka kunskapen om det ömsesidiga samspelet mellan pedagogisk praktik, barns lärande och hjärnans funktioner utifrån mång- och tvärvetenskaplig forskning.

De projekt som finansieras ska omfatta forskning om såväl lärande som hjärna och praktik, och fokusera på systematisk och vetenskaplig kunskapsbildning inom området.

 • Söks av: Enskild forskare (projektledaren). Svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen.

 • Bidragstid: Längst fem år

 • Kostnadsslag: Bidraget kan omfatta alla slags projektrelaterade kostnader, exempelvis löner, resor, publiceringskostnader, mindre utrustning och avskrivningskostnader.


Beredningsprocessen

BEREDNINGSPROCESSEN


Beredning

Beredning

Beredningsgrupper

UVK har fyra beredningsgrupper med en indelning som är baserad på den områdesindelning för utbildningsvetenskap som vi tillämpar (nedan).

Beredningsgrupp Beteckning Innefattar områden

Värden och föreställningar UVK-1 1 Utbildningshistoria

3 Värdefrågor

Individens lärande UVK-2 4 Individens lärande

5 Grupprocesser

Systemfrågor UVK-3 2 Utbildningssystem

7 Professioner

8 Effektstudier

Didaktik UVK-4 6 Didaktik


Utlysning beredning och beslut

Utlysning, beredning och beslut

UTLYSNING

ANSÖKAN

BEREDNINGS-ARBETE

BESLUT

JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUNI

JULI

AUG

SEPT

OKT

NOV

DEC


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Randvillkor

 • För varje ansökan lämnar beredningsgruppen ett slutligt sammanvägt betyg på Vetenskapsrådets gemensamma sjugradiga betygsskala.

 • Randvillkor som beaktas är:

 • Jämställdhet

 • Ålder


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

ANSÖKAN


F ruts ttningar

Förutsättningar

 • Finansieraforskningavhögstakvalitet

 • Minskaantaletansökningar – störreprojekt, längreperioder

 • Ständigtförbättraberedningsprocessen

 • PRISMA 2015


Hur ser en bra ans kan ut

Hurseren bra ansökanut?

 • Beaktar VR:s instruktioner

 • Tydligbildavbakgrund, teori, tidigareforskningsommotiverarbehovavstudien

 • Tydligtsyfteochtydligaforskningsfrågor

 • Tydligbildavforskningsdesign, metodochgenomförande

 • Tydligbeskrivningavforskargruppen – kompetenserochuppgifter

 • Etiskaaspekterbeaktas

 • Genomförandetsolikaaspekteroch budget matchar


L ros tets roll

Lärosätets roll

 • Vadhänderinnan S-bilaganskrivspå?

 • Process pålärosätet

  • Initiering

  • Ansvarig

  • Budget

  • Medverkandeforskare

  • Samverkanandralärosäten

  • Stödiprocessen

  • ……….

 • Koppling till strategiförlärosätet


Mnes versikt uvk

ÄMNESÖVERSIKT UVK


Syfte

Syfte

En ämnesöversikt tas fram under 2014 över det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet.

Översikten ska:

 • beskriva det nuvarande tillståndet inom området samt identifiera styrkor, svagheter och utvecklingslinjer,

 • tillsammans med motsvarande översikter för andra vetenskapsområden utgöra Vetenskapsrådets underlag till regeringen inför nästa forskningsproposition,

 • kunna användas som underlag för UVKs prioriteringar och som referensmaterial inom Vetenskapsrådet och av andra i forskarsamhället.


Detta h nder under ret

Detta händer under året

 • Forskare (26 st) - tematiska översikter

  • Kort lägesbeskrivning av forskningen inom det egna området, styrkor och svagheter och trender

  • Workshop med utbildningsvetenskapliga kommittén

 • Statistiska data om läget och utvecklingen

 • Infrastruktur frågor till Rådet för Infrastruktur (IFR)

 • UVK använder texter till en beskrivning av forskningen inom området och tar fram rekommendationer

 • Diskussion och synpunkter via:

  • Workshop och diskussion UVK

  • Lärosätesbesök

  • Webbforum 29 sept, 2 veckor

 • Publicering i början av 2015.


Utbildningsvetenskaplig forskning saknar inte k rnor

Utbildningsvetenskaplig forskning saknar inte kärnor

ElisabetNilfors, 2013


Tematisk indelning

Tematisk indelning


Bidragsformer och finansi rer

Bidragsformer och finansiärer


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Forskning om förskolan


Behov av n ationell infrastruktur f r utbildningsvetenskap 2015 2020

Behovavnationellinfrastrukturförutbildningsvetenskap 2015-2020

REGISTERBASERAD FORSKNING INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

 • registerbaserade studier påskol- ochskolklassnivå med möjlighetattkopplaelevprestationer (betyg, nationellaprov, gymnasieval) till kontextuellauppgifterpåskolnivå, t. ex läraresarbetsförhållanden, klasstorlek, läraresutbildningsbakgrund,

 • insamlingoch distribution avuppgifteromaktuellainterventioner (NTA, Lärarlyftetm.m.) somunderlagförstorskaligalongitudinella studier,

 • systematiskaanalyseravsamhällsinformationrelaterade till individdatainomdetutbildningsvetenskapligaområdet,

 • utvecklingavbefintligaregisterdataförattanvändaiinternationellakomparativa studier,

 • attfrämjanordisksamverkaninominfrastrukturområdetavseendeutbildningsvetenskap, t.ex. länkningavregisterdata.


Databaser

Databaser

 • Allmäntbehöverdatabaserutvecklasliksomnyateknikerochmetoderförhanteringav data - få studier byggervidarepåtidigareforskningsresultatiavsaknadavtillgång till- ochokunskapomlagringsmetoderochbefintligadatabaser,

 • Storskaliga studier ochlongitudinella data har en potential sominteutnyttjastillräckligt,

 • En nylongitudinellkohortdatabasbehöverutvecklas.

  • Förslagettill en svenskkohortstudie, den s.k. Olivträdsutredningen, 2006 harintematerialiserats- studera barns utvecklingochlärandefrånfödseln, ojämlikhetiutbildning, barns ochungaserfarenheterfrånförskolaochtidigaskolgång, samtderasfortsatta studier, utbildnings- ochyrkesvali relation till skildakontextuellabetingelserochfaktorersåsomhälsa/ohälsa.


Fr gor

Frågor

 • Indelningiämnesområdenochteman

 • Viktigasteområdenattutveckla

 • Infrastruktur

 • Forskningomlärandeiskolan

  GRUNDFORSKNING

  TILLÄMPAD PRAKTIKNÄRA FORSKNING


Antal ans kningar per bidragsform

Antal ansökningar per bidragsform


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Synliggöra utbildningsvetenskaplig forskning

Forsknings-/kunskapsöversikter:

 • Joanna Giota: Individualiserad undervisning

 • Thom Axelsson: Barns och ungas utbildning i ett segregerat samhälle

 • Charli Eriksson: Kunskap om hälsa och lärande

 • Geschwind/Forsberg: Forskning om högre utbildning (kommande)

 • Sven Persson: Likvärdighet i förskolan (kommande)

  Konferensen Resultatdialog

 • 20-21 november i Jönköping

  Forskning pågår

 • Sök bland pågående projekt på vr.se


Internationella satsningar och samarbeten

Internationella satsningar och samarbeten

 • Horizon 2020

 • NORDFORSK – ”Education for tomorrow”

 • ESFRI – European Strategy Forum for Research Infrastructures (fem initiativinomhumaniora & samhällsvetenskap)

 • Bilaterala samarbeten (Brasilien, Sydkorea…)

 • Samverkan NSF – teknik, na, ma

 • OECD – Kartläggning av utbildningsforskning och utvecklingsarbete i Europa


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

TACK!


Skolforsk

SKOLFORSK


Uppdrag att kartl gga forskningsresultat med relevans f r skolv sendet

Uppdrag att kartlägga forskningsresultat med relevans för skolväsendet


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

”The GAP”

Bild: Netherlands Initiative for Educational Research


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Development

Practice

Practice

Research

Medicine, science, technology

Education

Development

Research

Reading suggestion: Burkhardt, H. & Schoenfeld, A (2003). Improving Educational Research: Toward a More Useful, More Influential, and Better-Funded Enterprise. Educational Researcher. Bild: johan.lithner@umu.se


Kartl ggningar av skolforskningsresultat med relevans f r praktiskt arbete i skolan

Kartläggningar av skolforskningsresultat med relevans för praktiskt arbete i skolan

Underlag för att underlätta den nya myndighetens initiala arbete

I - IIInventering av koncept och modeller, nationella, nordiska och inter-nationella

III - IVProblem-inventering trans-formation teori/praktik/policy

V - VIRelevanta fråge-ställningar praktik/policy

VIIMetoder för att utarbeta systematiskakunskaps-översikter

VIIIForsknings-basering av lärar-utbildning

XIIKartläggningav svenskpraktiknära skol-forskning

Kartläggning av forskningsresultat – specifika forskningsfrågor

IX AInternationella komparativa studier

IX BInkludering/ special-pedagogik

IX CLäs ochskriv

IX DTidig intervention förskola

IX EMatematik

X - XIBedömning &Betyg


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Ansvariga forskare

Delprojekt I.Magnus Levinsson, Göteborgs universitet

Delprojekt II.TinePröitz, Høgskolen i BuskerudogVestfold

Delprojekt III. Glenn Hultman, Linköpings universitet

Delprojekt IV.Karin Rönnerman, Göteborgs universitet

Delprojekt V.Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Delprojekt VI.Daniel Sundberg, Linnéuniversitetet

Delprojekt VII.TinePröitz, Høgskolen i BuskerudogVestfold

Delprojekt VIII.Ninni Wahlström, Linnéuniversitetet

Delprojekt IX. A.Sverker Lindblad, Göteborgs universitet

Delprojekt IX. B. Claes Nilholm, Malmö högskola

Delprojekt IX. C.Karin Taube, Umeå universitet

Delprojekt IX. D. Ingegerd Tallberg Broman, Malmö högskola

Delprojekt IX. E. Andreas Ryve, Mälardalens högskolaPer Nilsson, Örebro universitet

Delprojekt X. Viveca Lindberg, Stockholms universitet

Delprojekt XI. Christian Lundahl, Örebro universitet

Delprojekt XII. Mina O’Dowd,Lunds universitet


Utbildningsvetenskaplig forskning deltagare fr n vetenskapsr det vid l ros tesbes k under 2014

Referensgrupp

Följande personer ingår i referensgruppen:

Mikael Alexandersson, Högskolan i Halmstad

Helena Bjelvenius, SKL

Ingrid Carlgren, Stockholms universitet

Karin Hermansson, IFOUS

Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund

Fredrika Fredmark, Friskolorna

Lena Linnerborg, Skolledarna

Eva Minten, Skolverket

Lena M Olsson, Lärarförbundet

Thomas Persson, Stockholms stad


 • Login