مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!. مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران. Madsg.com. (مصاحبه انگیزشی): مصاحبه و آماده سازی بیمار جهت درمان اعتیاد دکتر سیدغفور موسوی دانشیار روانیزشکی. مصاحبه انگیزشی.

Download Presentation

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


مادسیج یعنی دهکده علم و دانش ایران!!

مادسیج، شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران

Madsg.com


(مصاحبه انگیزشی):

مصاحبه و آماده سازی بیمار جهت درمان اعتیاد

دکتر سیدغفور موسوی

دانشیار روانیزشکی


مصاحبه انگیزشی

 • +مصاحبه انگیزشی مصاحبه ایست که بمنظور شناسایی– حل و برطرف کردن دوگانگی ها وتردید های بیمار صورت میگیرد وازاینطریق انگیزش بیمار را در جهت تغییر یافتن وبهبودی افزایش میدهد.

 • +مصاحبه انگیزشی از1983بتدریج ابداع وبرای درمان انواعی از اختلالات مانند سوء مصرف مواد-اختلالات مربوط به خوردن واختلالات اضطرابی بکاربرده شد.

 • + در مصاحبه انگیزشی درمانگر بیش از آنکه دستوردهنده باشد حمایت کننده ای عالم وهمدل است واز طریق: 1-اظهار همدلی 2-نشان دادن تفاوت (ضرورت ها ووضعیت موجود) 3- کنار آمدن با مقاومت و 4- حمایت از خودکفایی بیمار تغییر و درمان را دنبال میکند.


انواع ارتباط پزشک – بیمار:

 • Teacher – student : /bronchitis,D.M.,ADHD

 • Active – passive : /Catatonia

 • Mutual : /rehabilitation after fractures

  4.Friendship ???


بررسی های ضروری در مصاحبه اولیه:

 • نوع مواد؟

 • طول مدت مصرف؟

 • علت مراجعه: انگیره؟

 • موارد قبلی ترک : طول مدت ؟ علل عود؟

 • انگیزه اولیه شروع مصرف؟

 • جدیت تصمیم برای درمان؟

 • بیماریهای فیزیکی دیگر ؟

 • بیماریهای روانی دیگر؟

 • داروهای مورد مصرف؟


آموزش های اولیه برای درمان اعتیاد:

 • اعتیاد بیماریی است که نقش خود فرد در ایجاد درمان آن اساسی است.

 • ترک یا درمان اعتیاد منتهی به مرگ نمی شود.

 • بدون همت و بذل انرژی قابل درمان نیست.

 • در طول درمان تحمل رنج و سختی ها و چشم پوشی از لذت ها را تمرین نمود و پس از آن هم ادامه دارد.

 • تمام درد و رنج را از بین نمی بریم، خواب راحت از ابتدا ایجاد نمی کنیم ولی با استمرار خویشتنداری به آنها میرسیم.

 • هدف نهایی درمان خویشتنداری ˝Abstinence ˝ است.


اصل لذت (Pleasure principle):

تمایل ارگانیسم به اجتناب از درد و لذت جوئی بوسیله تخلیه تنش

اصل واقعیت (Reality principle):

توانایی تعویق یا به تاخیر انداختن لذت یا ارضا فوری


رنج گریزی نامحدود

منابع انطباقی ضعیف

جهت برخورد با مشکلات روزمره

ناتوانی تحمل عواطف دردناک (غم ، خشم ، اضطراب )

خلق الساعه ای بودن

خود ضعیف

Ego defects

احساساتی بودن

عدم درک عواطف خود

عواطف ناپایدار

لذت جوئی نامحدود


درمان اعتیاد

مرحله اول : خویشتنداری

خویشتنداری Abstinence : وضعیتی است که در آن معتاد بهاین نتیجه رسیده است که حتما لازم است اعتیاد را ترک نموده و بطور فعال (نه اجباری ) به این فرایند درمانی اقدام کند.

ضرورت اصلی ورود به فرایند درمان اعتیاد است و بدون وجود آن درمان موفق نخواهد بود.


تصمیم(decision): فرایند انتخاب

ورود فعال

انگیزش (Motivation):حالتی از ارگانیسم که او را بسمت کار مشخصی سوق می دهد=مولد انرژی رفتار

منابع انگیزش: نیاز، مشوق ها ، عوامل آزارنده ، انتظارات ، و سایر عوامل ناخودآگاه


ابزارهای رسیدن به خویشتنداری:

 • آموزش

  • فردی

  • خانواده

  • عمومی

 • رفتار درمانی:

 • Aversive conditioning

 • Negative Reinforcement

 • Positive Reinforcement


 • انواع بینش:

  • بینش عقلانی (intellectual) :فهم نظری شرایط خود یا چرائی های اعمال خود، بدون بکاربری عملی آن (Alienated).

  • بینش عاطفی(true Emotional): بینش حقیقتی و عمیقی که فرد را به درمان و اصلاح خود می کشاند.


  مراحل کسب بینش:

  • آمادگی (preparation) : احساس ناکامی ، اضطراب ، ناراحتی و نومیدی

  • چشم پوشیRenunciation)): تمایل به نجات از مشکل دارد ولی برای انجام اقدامات مصممانه انگیزش ندارد.

   Resistance , Neg. Transference) )

  • وضوح و تمایل (Illumination & Inspiration): مشکل به چنگ می آید و راه حل ها خود را نشان می دهند.

  • ساخته شدن و ارزیابی(Elaboration & Evaluation): بررسی ارزش بینش ، تثبیت در مقابل واقعیت خارجی

   فهم کامل = پدیده نمایشی ارشمیدسی


  Personality D.

  Major depressive D.

  Dysthimic D.

  Bipolar M.D.

  Cyclothimic D.

  Pain D.

  Schizophrenia

  Anxiety D.

  Self Medications

  Suicide × 20

  Mood D.

  Delirium

  Psychotic D.

  Dementia Alc

  Sexual Dysf.

  Sleep D.

  Anxiety D.

  Amnesic D.

  Predisposing F . COMPLICTIONS

  Addiction

  (Dependency )

  Dual Diagnosis


  خانواده بيماران معتاد(Family dynamics)

  • معمولا ابتلا يك عضو خانواده تحت تاثير رفتارهاي مصرف مواد ساير اعضا ميباشد.

  • برخي ويژگي هاي خانواده هاي معتادين:

  • 1- شيوع ازدست دادن والدين بعلت طلاق –مرگ – جدايي – و يازنداني شدن. 2- حفاظت يا كنترل بيش از حد فرزند بوسيله يكي از والدين(معمولا مادر ). 3-سردي پدر– دوري پدر – و يا عدم تداخل پدر در امور خانواده. 4-استقلال كاذب فرزند(وابستگي شديد به خانواده حتي در بزرگسالی (pseudo –indipendence) .


  بقيه خانواده معتادين:

  • برخي از اعضا خانواده تمايل به حفاظت عضو معتاد از عوارض مصرف مواد را دارند(enabling(و آنها اين رفتار را ”حمايت ” –“حفاظت ” – و يا ”محبت ” تلقي ميكنند.درحقيقت اين اقدامي در جهت حفظ سازو كار هاي موجود خانواده معتاد است.

  • شبكه درماني (Network therapy) بعنوان نوعي از خانواده درماني توصيه ميشود كه در آن اعضا خانواده و دوستان ليست ميشوند تا حمايت اجتماعي ورفتارهاي خويشتندارانه را تقويت كنند.


  Title

  برای ورود به شبکه آموزشی دانشجویان کلیک کنید

  برای عضویت در شبکه دانشجویان ایران عدد 1 را به شماره زیر پیامک کنید

  100080809090

  لطفا آدرس ما را به خاطر داشته باشید

  Madsg.com

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Vivamus et magna. Fusce sed sem sed magna suscipit egestas.


 • Login