Chefsintroduktion medbest mmandelagen och samverkan g teborg
Download
1 / 47

Chefsintroduktion - medbestämmandelagen och Samverkan Göteborg - PowerPoint PPT Presentation


 • 428 Views
 • Uploaded on

Chefsintroduktion - medbestämmandelagen och Samverkan Göteborg. Johanna Hasselgren Arbetsrätt och förhandling Personalstrategiska avdelningen Stadsledningskontoret. MBL och Samverkan Göteborg. Medbestämmandelagen (MBL) – en översikt Samverkan Göteborg – lokalt kollektivavtal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Chefsintroduktion - medbestämmandelagen och Samverkan Göteborg' - pravat


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Chefsintroduktion medbest mmandelagen och samverkan g teborg

Chefsintroduktion - medbestämmandelagen och Samverkan Göteborg

Johanna Hasselgren

Arbetsrätt och förhandling

Personalstrategiska avdelningen

Stadsledningskontoret


Mbl och samverkan g teborg
MBL och Samverkan Göteborg

 • Medbestämmandelagen (MBL) – en översikt

 • Samverkan Göteborg – lokalt kollektivavtal

 • Diskussion och frågor – hur gör vi i praktiken


Lag om medbest mmande i arbetslivet mbl 1976 580
Lag om medbestämmande i arbetslivet MBL (1976:580)

 • Föreningsrätt (7 – 9 §§)

 • Förhandlingsrätt (10 – 17 §§)

 • Informationsrätt (18 – 22 §§)

 • Kollektivavtal (23 – 32 §§)

 • Tvist och tolkning av avtal m m (33 – 37 §§)

 • Facklig vetorätt (38 – 40 §§)

 • Fredsplikt och medling (41 – 53 §§)

 • Skadestånd m m (54 – 62a §§)

 • Tvisteförhandling och rättegång (63 – 69 §§)


F reningsr tt 7 9
Föreningsrätt 7 – 9 §§

AG och AT har rätt att:

 • tillhöra en organisation på arbetsmarknaden

 • utnyttja medlemskapet i organisationen

 • verka för organisationen

 • verka för att sådan organisation bildas


F rhandlingsr tt skyldighet
Förhandlingsrätt/skyldighet

 • 10 § allmän förhandlingsrätt

 • 11 § primär förhandlingsskyldighet

 • 12 § AT-org. påkallar förhandling

 • 13 § AT-org.utan kollektivavtal

 • 14 § förhandling med central AT-org.


11 mbl prim r f rhandlingsskyldighet
11 § MBLprimär förhandlingsskyldighet

AG är skyldig att inför beslut på eget initiativ förhandla med facklig organisation

 • före beslut avseende viktigare förändring av verksamheten

 • något nytt eller något som typiskt sett är av intresse för den fackliga organisationen…

 • arbets- eller anställningsförhållande för AT


Praktiskt genomf rande
praktiskt genomförande

 • Kallelse med dagordning och underlag

 • Protokoll – justering

 • Sakfrågan gås igenom, diskuteras, ev yttrande, yrkanden

 • Enighet/oenighet konstateras

 • Förhandlingen avslutas

 • Arbetsgivaren verkställer beslutet


Prim r f rhandlingsskyldighet enligt mbl vid entreprenad uppdrag
Primär förhandlingsskyldighet enligt MBL vid entreprenad/uppdrag

11 § beslut att anlita entreprenör eller uppdragstagare

38 § beslut att anlita viss entreprenör eller uppdragstagare

hanteras inom samverkan

MBL – förhandling

(obs! särskild hantering vid avrop från UHB:s ramavtal)


Informationsr tt 18 22
informationsrätt (18 – 22 §§) entreprenad/uppdrag

 • verksamhetens organisation, planering och utveckling

 • ekonomi och budget

 • riktlinjer för personalpolitiken

Informationen är antingen aktiv eller passiv och ska gälla

Obs! Information före förhandling


Kollektivavtal
Kollektivavtal entreprenad/uppdrag

Pension och

försäkring

Förhandling

och samverkan

Anställnings- och lönevillkor

HÖK

KHA

AGF-KL

AB

AGS-KL

AB -

bilagor

Löneavtal

i HÖK

FAS 05

TGL-KL

BEA

KAP-KL

BIL 01

TFA-KL

PAN

Samverkan

Göteborg

TRAKT


Kollektivavtal1
Kollektivavtal entreprenad/uppdrag

Två nivåer:

• centrala mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer

• lokala mellan arbetsgivare och fack

Skillnad mot andra avtal:

• särskilda rättsverkningar

• tvingande (normerande)

• fredsplikt


Mbl och samverkan g teborg1
MBL entreprenad/uppdragoch Samverkan Göteborg

 • Kollektivavtalet Samerkan Göteborg ersätter delvis MBL avseende förhandlings- och informationsskyldigheten

 • 11, 12, 14 och 19 §§ MBL ingår i Samverkan Göteborg

 • Samverkan omfattar ej individärenden


Samverkan g teborg ett lokalt kollektivavtal
Samverkan Göteborg entreprenad/uppdrag– ett lokalt kollektivavtal

Tolkas och tillämpas i ett sammanhang:

 • Lagar, förordningar, föreskrifter

 • Centrala kollektivavtal

 • Lokala kollektivavtal

 • Riktlinjer, policys, styrdokument m m


Samverkan g teborg nya avtalets struktur
Samverkan Göteborg entreprenad/uppdrag- nya avtalets struktur

 • Vad är samverkan?

 • Hur sker samverkan?

 • Arbetsmiljö, hälsa och kompetensförsörjning

 • Protokoll

  --------------------------------------------------------------

 • Stödmaterial


Vad r samverkan

Vad är samverkan? entreprenad/uppdrag


1 samverkan i g teborgs stad
§ 1 Samverkan i Göteborgs Stad entreprenad/uppdrag

 • Medbestämmandelagen (MBL)

 • Arbetsmiljölagen (AML)

 • En process med tidig och fördjupad dialog (partssamverkan)

  -----------------------------------------------------------

 • Dialog med individer och grupper för påverkan


Samverkan syftar till
Samverkan syftar till: entreprenad/uppdrag

 • att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där frågor får en allsidig belysning som leder fram till ett bra beslutsunderlag

 • att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för samtliga medarbetare så att medarbetarskapet kan utvecklas

 • att som parterbevara och utveckla förtroendefulla, konstruktiva relationer med respekt för arbetsgivarens och de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar.


2 r ttsliga grunder f r samverkan
§ 2 Rättsliga grunder för samverkan entreprenad/uppdrag

 • Medbestämmandelagen (MBL)

  11, 12, 14 och 19 §§ MBL - verksamhetsfrågor

 • Arbetsmiljölagen (AML)

  arbetsmiljöförordningen, föreskrifter

 • Förtroendemannalagen (FML)

  kollektivavtal, överenskommelser


2 hur sker samverkan

2. Hur sker samverkan? entreprenad/uppdrag


3 partssamverkan
§ 3 - Partssamverkan entreprenad/uppdrag

 • § 3 Partssamverkan

 • § 3a Samverkansgrupper

 • § 3b Förvaltningsöverskridande partssamverkan

 • § 3c Utvecklad samverkan på arbetsplatsträff

 • § 3d Representation och sammansättning i samverkansgrupp

 • § 3e Arbetsformer

 • § 3f Oenighet vid partssamverkan

 • § 3d Samverkansgrupp som skyddskommitté


Partssamverkan
Partssamverkan entreprenad/uppdrag

 • Genom partssamverkan fullgör arbetsgivaren förhandlings- och informationsskyldighet enligt 11, 12, 14 och 19 §§ MBL

 • Avser verksamhetsfrågor

 • Ej individärenden, ej enskilda förbunds ärenden

 • Arbetssätt – fördjupad dialog under ärendets beredning, om möjligt nå enighet

 • Slutligt förslag till budget, flerårsplaner samt omfattande budgetjusteringar (12 och 14 §§ MBL)


Samverkansgrupper
Samverkansgrupper entreprenad/uppdrag

 • CSG

 • FSG

 • LSG

 • SSG

  -----------------------------------------------------------------

 • arbetsgrupper/referensgrupper (ej samverkansmandat)


F rvaltnings verskridande partssamverkan
Förvaltningsöverskridande partssamverkan entreprenad/uppdrag

 • Partssamverkan i konstellation som avviker från ordinarie linje- och samverkansorganisation


Utvecklad samverkan p arbetsplatstr ff
Utvecklad samverkan på arbetsplatsträff entreprenad/uppdrag

 • En samverkansgrupp kan besluta att frågor som gruppen skall hantera istället får hanteras på arbetsplatsträff

 • Enigt, skriftligt, beslut i samverkansgruppen

 • Ange vilken/vilka frågor som avses


Representation och sammans ttning
Representation och sammansättning entreprenad/uppdrag

 • CSG – högst 9 fackliga och 5 arbetsgivarrepresentanter

 • FSG/LSG – ändamålsenligt storlek, arbetsgivare understiger med en representant

 • Kommunal, TCO-förbunden respektive SACO-förbunden gemensamt: 3 mandat vardera

 • Vid behov - utökning av fackligt mandat för viss tid eller visst ärende för KA-slutande organisation som särskilt berörs

 • Mandat vid förvaltningsöverskridande partssamverkan samt SSG

 • Mandat och befogenhet att hantera frågor

 • Efter anmälan till ordförande – sakkunnig deltar för visst ärende


Arbetsformer
Arbetsformer entreprenad/uppdrag

 • Kallelse senast en vecka för möte

 • Dagordning och handlingar även till övriga KA-slutande organisationer som så begär

 • Ordförande utses av arbetsgivaren

 • Protokoll – skall föras, hållas tillgängligt samt spridas i partssamverkanssystemet

 • Protokoll skall - vid berörda ärenden - medfölja nämndhandlingar

 • Protokollet skall utvisa om ett ärende slutbehandlats, samt eventuell oenighet

 • Facklig avstämning med arbetsplatsombud (och vid behov medlemmar) i aktuella ärenden före sammanträde, om verksamheten så medger


Oenighet vid partssamverkan m m
Oenighet vid partssamverkan m m entreprenad/uppdrag

 • ”Efter fullgjord partssamverkan fattar arbetsgivaren beslut…”

 • ”Fortsatt partssamverkan”:

  Innan arbetsgivarens beslut om viktigare förändring av verksamheten (FSG och CSG) finns möjlighet till fortsatt partssamverkan i särskild ordning mellan enbart berörda parter. Frågan återförs därefter till samverkansgruppen.


Oenighet vid partssamverkan m m1
Oenighet vid partssamverkan m m entreprenad/uppdrag

Om oenighet uppstår vid partssamverkan:

 • Från oenigt LSG, till FSG för samråd, åter till LSG för partssamverkan på nytt

 • Vid oenighet, som inte har hanterats enligt punkt 1 ovan, förnyad partssamverkan (förhandling), samma parter

 • Vid oenighet kring principiella tolkningsfrågor gällande Samverkan Göteborg – till CSG för yttrande, åter till FSG för partssamverkan på nytt

  Framställan/begäran inom 7 arbetsdagar

  Arbetsgivaren fattar beslut efter konstaterad enighet eller oenighet


Samverkansgrupp som skyddskommitt
Samverkansgrupp som skyddskommitté entreprenad/uppdrag

 • Arbetsgivaren ansvarar

 • Skyddsombud

 • Det systematiska arbetsmiljöarbete hanteras inom samverkanssystemet

 • Samverkansgrupp = skyddskommitté (ej CSG)

 • Arbetsmiljöfrågor integreras med verksamhets-, ekonomi-, organisations- och personalfrågor

 • Oenighet – 9 § Arbetsmiljöförordningen

 • Arbetsmiljöronder minst två gånger per år – ansvarig chef medverkar och protokoll förs


Dialog med grupper och individer
Dialog - med grupper och individer entreprenad/uppdrag

 • § 4 Arbetsplatsträff

  – dialog på arbetsplatsen

 • § 5 Utvecklingssamtal

  – individuellt samtal mellan medarbetare och närmaste chef


6 facklig information
§ 6 Facklig information entreprenad/uppdrag

 • Regelbunden information till respektive organisations medlemmar på betald arbetstid, i första hand förvaltningsvis

 • Rätt till ledighet: 5 h/medlem/år, annat kan överenskommas

 • Ersättning vid förläggning utanför arbetstid


7 uppf ljning och utveckling av samverkan
§ 7 Uppföljning och utveckling av samverkan entreprenad/uppdrag

 • Årlig uppföljning i alla samverkansgrupper utifrån förvaltningslokala arbetsformer

 • Avtalsråd utsett av CSG

  - kvalitetssäkring

  - råd och stöd vid avtalstillämpning

  - årliga avstämningar8 arbetsmilj och h lsa
§ 8 Arbetsmiljö och hälsa entreprenad/uppdrag

 • Arbetsmiljö och hälsa

 • Kompetens

 • Rehabilitering och anpassning

 • Skyddsombud

 • Företagshälsovård och annan expertkompetens


9 kompetensf rs rjning i g teborgs stad
§ 9 Kompetensförsörjning i Göteborgs Stad entreprenad/uppdrag

 • Kompetensförsörjning

 • Rekrytering och rörlighet

 • Kompetensutveckling


S rskilt om kompetensf rs rjning rekrytering och r rlighet
Särskilt om kompetensförsörjning, rekrytering och rörlighet

 • Målet med kompetensförsörjning, samt anställningstryggheten, kräver strategiskt arbete

 • Gemensamma arbetssätt och metoder för att säkerställa hög kvalitet i rekryteringsarbetet

 • Partssamverkan inför beslut om tillsättning av chefer samt vissa andra strategiskt viktiga tjänster

 • Rörlighet och omställning kräver ett gemensamt och effektivt arbete, med aktiv medverkan

 • God kompetensförsörjning förutsätter analys, planering och genomförande i den reguljära verksamhetsplaneringen

 • Chefer och medarbetare har gemensamt ansvar för kompetensutveckling

 • Arbetslivet skall vara attraktivt och tillgängligt för medarbetare i alla livsfaser, mångfald skall främjas och diskriminering motverkasVad inneb r samverkan egentligen
Vad innebär samverkan, rörlighet egentligen?

 • Vad är samverkan?

 • Varför samverka?

 • Vad skall samverkas?

 • Hur skall samverkan gå till?

 • Hur hanteras oenigheter/tvistigheter?

 • Hur hanteras individärenden?


Samverkan g teborg vad r samverkan
Samverkan Göteborg – vad är samverkan? rörlighet

 • Samverkan Göteborg – ett lokalt kollektivavtal

 • Samverkan - ersätter vissa regler i MBL

 • Samverkan - ersätter skyddskommittéer enligt AML

 • Samverkan - sker genom ”tidig och fördjupad dialog”


Samverkan g teborg varf r
Samverkan Göteborg – varför? rörlighet

Samverkan Göteborg syftar till

 • att främja effektivitet, förnyelse och kvalitet i stadens förvaltningar och bolag genom ett arbetssätt där frågor får en allsidig belysning som leder fram till ett bra beslutsunderlag

 • att ge förutsättningar för ett positivt arbetsklimat, en god hälsa och arbetsmiljö med inflytande och delaktighet för samtliga medarbetare så att medarbetarskapet kan utvecklas

 • att som parterbevara och utveckla förtroendefulla, konstruktiva relationer med respekt för arbetsgivarens och de fackliga organisationernas olika roller och arbetsförutsättningar.


Samverkan g teborg vad skall samverkas
Samverkan Göteborg – vad skall samverkas? rörlighet

 • MBL – 11, 12, 14 och 19 §§ MBL, verksamhetsfrågor

 • AML – hantering av arbetsmiljöfrågor, skyddskommittéefunktionen


Vad och hur samverka
Vad och hur samverka? rörlighet

 • Vad handlar samverkansärendet om?

 • Vem har anhängiggjort ärendet?

 • Information eller samverkan inför beslut?

 • Vilket beslut skall fattas, av vem?

 • Har dialogen varit tidig och fördjupad?

 • Antecknad information? Enighet? Oenighet?


Lsg apt
LSG - APT rörlighet


Arbetsplatstr ff
Arbetsplatsträff rörlighet

 • Dialog mellan chef och medarbetare i frågor inom chefens ansvarsområde – ej partsförhållande

 • Så långt som möjligt komma fram till gemensamma lösningar

 • Syfte: - Öka delaktigheten på arbetsplatsen genom att involvera medarbetarna i beslutsprocessen - ta tillvara kunskaper och erfarenheter som medarbetarna har


Exempel p dagordning f r apt
Exempel på dagordning för APT rörlighet

Dagordning: 1. Föregående protokoll

2. Information från förvaltningen

3. Verksamhet och organisation

4. Ekonomi

5. Personal

6. Arbetsmiljö

7. Lokaler

8. Övriga frågor


Dagordning f r apt forts
Dagordning för APT - forts rörlighet

2. Information från förvaltningen

Övergripande information från kommunledning/förvaltningsledning/enhetens ledning etc.

4. Ekonomi

Gruppens/enhetens ekonomiska förutsättningar, budget, uppföljning, beslut

- Inköpsfrågor

 • 3. Verksamhet och organisation

 • Uppföljning och utvärdering av resultat

 • Effektivisering och förnyelse

 • Arbetsorganisation inom enheten/ gruppen

 • Mål för gruppens/enhetens verksamhet

 • Arbetsplanering: fördelning av uppgifter inom gruppen

 • 5. Personal

 • - Bemanning och rekryterings-frågor

 • Introduktion av nyanställda och av anställda, som återkommer i arbete efter en längre tids frånvaro

 • Planering av utvecklings-/utbildningsinsatser för gruppens medarbetare


Dagordning f r apt forts1
Dagordning för APT - forts rörlighet

6. Arbetsmiljö

Gemensamma arbetsmiljöfrågor:

 • Fysisk miljö

 • ADB och arbetsmiljö

 • Utrustning etc.

 • Psykosocial miljö

 • Arbetsklimat

 • Samarbetsfrågor mm

 • Tillbudsrapportering

7. Lokaler

Lokalfrågor

8. Övriga frågor

Andra frågor som arbetsledningen eller medarbetarna aktualiserar


ad