Download

POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY


Advertisement
/ 11 []
Download Presentation
Comments
posy
From:
|  
(1138) |   (0) |   (0)
Views: 17 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY. The Poland can be proud many prominent composers. We portray only few prominent representatives of various epochs in our introduction.
POLISH COMPOSERS POLSCY KOMPOZYTORZY

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Polish composers polscy kompozytorzySlide 1

POLISH COMPOSERSPOLSCY KOMPOZYTORZY

The Poland can be proud many prominent composers. We portray only few prominent representatives of various epochs in our introduction.

Polska może poszczycić się wieloma wybitnymi kompozytorami. W naszej prezentacji ukazujemy tylko nielicznych wybitnych przedstawicieli różnych epok.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 2

Michał Kleofas Ogiński (1765 – 1833)

Representative of the epoch of classicism.

The author of unusually popular polonaise „Farewell Motherland”.

Przedstawiciel epoki klasycyzmu.

Autor niezwykle popularnego poloneza „Pożegnanie Ojczyzny”.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 3

Józef Elsner (1769-1854)- kompozytor, pedagog i teoretyk muzyki.

Author of mass, of cantata works, of ballets, of operas, of symphonic and cosy pieces.

The Frederic Chopin teacher.

Autor mszy, offertoriów, utworów oratoryjno – kantatowych, baletów, oper, utworów symfonicznych i kameralnych.

Nauczyciel Fryderyka Chopina.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 4

Karol Kurpiński (1785-1857)-

the composer, conductor, educator the representative of late classicism.

"La Varsovienne" composed to the French poet C. Delavigne text. This poet wrote the libretto of the opera Vespers Sicilian Giuseppe Verdiego, linking to Poles fight about independence consciously. Varsovian text was translated by the Charles Sienkiewicz. Song this is defined one of national Poles hymns. He is played during important military and national holidays today.

kompozytor, dyrygent, pedagog przedstawiciel późnego klasycyzmu. Skomponował "La Varsovienne" do tekstu francuskiego poety C. Delavigne. Ten poeta napisał libretto opery Nieszpory sycylijskie Giuseppe Verdiego, świadomie nawiązujące do walki Polaków o niepodległość. Tekst Warszawianki został przetłumaczony przez Karola Sienkiewicza. Pieśń ta określana jest jednym z hymnów narodowych Polaków. Dziś grana jest podczas ważnych świąt wojskowych i narodowych.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 5

Fryderyk Chopin (1810-1849)

The most prominent Polish composer and pianist, the front representative of the music of the period of romanticism in the world. She lay at the sources of his works great artistic sensibility and the skill of drawing the patterns from Polish folk music.

He created: polonaise, mazurkas, scherza, nocturnes, etudes, ballads, sonatas, preludes.

Najwybitniejszy polski kompozytor i pianista, czołowy przedstawiciel muzyki okresu romantyzmu na świecie. U źródeł jego twórczości leżała wielka wrażliwość artystyczna oraz umiejętność czerpania wzorców z polskiej muzyki ludowej.

Tworzył: polonezy, mazurki, scherza, nokturny, etiudy, ballady, sonaty, preludia.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 6

Stanisław Moniuszko (1819-1872)

conductor, composer, educator, the author of song, operettas and ballets permeated with patriotism and Polish folk motives; the creator of the national opera.

dyrygent, kompozytor, pedagog, autor pieśni, operetek i baletów przesyconych patriotyzmem i polskimi motywami ludowymi; twórca opery narodowej.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 7

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941)

Polish pianist, composer, politician, Prime Minister Poland, independence activist, the professor of the conservatory in the Warsaw.

polski pianista, kompozytor, polityk, premier Polski, działacz niepodległościowy, profesor konserwatorium w Warszawie.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 8

Feliks Nowowiejski (1877-1946)

Polish composer, conductor, educator, organist-virtuoso, the organizer of the musical life, papal chamberlain;

the author of piano concerts, organ works, symphony;

he composed music to "Army unit" Maria Konopnicka.

polski kompozytor, dyrygent, pedagog, organista-wirtuoz, organizator życia muzycznego, szambelan papieski; autor koncertów fortepianowych, utworów organowych, symfonii;

skomponował muzykę do "Roty" Marii Konopnickiej.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 9

Karol Szymanowski (1982-1937)

Polish composer, pianist, educator and musical critic;

He is recognised for the the most prominent Polish composer next to the Frederic Chopin.

The author of operas, concerts, choral music, song, ballets, symphony.

polski kompozytor, pianista, pedagog i krytyk muzyczny; obok Fryderyka Chopina jest uznawany za najwybitniejszego polskiego kompozytora

Autor oper, koncertów, muzyki chóralnej, pieśni, baletów, symfonii.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 10

Grażyna Bacewicz (1909 -1969)

Polish composer and violinist.

She created instrumental compositions orchestral: symphonies, overtures, suites, concerts, grotesques, waltzes, oberki,. It is also the authoress of works on solowe instruments and orchestra.

polska kompozytorka i skrzypaczka.

Tworzyła kompozycje instrumentalne orkiestrowe: symfonie, uwertury, suity, koncerty, groteski, walce, oberki,. Jest też autorką utworów na instrumenty solowe i orkiestrę.

Polish composers polscy kompozytorzySlide 11

Wojciech Killar (1932 - )

Polish pianist and the composer of classical music, the creator of movie music, conductor.

The author music to so popular films, how: Lord Tadeusz, Pianist, Only his.

polski pianista i kompozytor muzyki poważnej, twórca muzyki filmowej, dyrygent.

Autor muzyki do tak popularnych filmów, jak: Pan Tadeusz, Pianista, Sami swoi.


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro