slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
RIIKLIK LENNUOHUTUSPROGRAMM - SISSEJUHATUS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

RIIKLIK LENNUOHUTUSPROGRAMM - SISSEJUHATUS - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

RIIKLIK LENNUOHUTUSPROGRAMM - SISSEJUHATUS. Riiklik lennuohutusprogramm (SSP). Lennuohutusprogramm on süsteem, mille abil riik juhib (lennu)ohutust An SSP is a management system for the management of safety by the State ICAO Doc 9859 “Safety Management Manual”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' RIIKLIK LENNUOHUTUSPROGRAMM - SISSEJUHATUS' - porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riiklik lennuohutusprogramm ssp
Riiklik lennuohutusprogramm (SSP)

Lennuohutusprogramm on süsteem, mille abil riik juhib (lennu)ohutust

An SSP is a management system for the management of safety by the State

ICAO Doc 9859 “Safety Management Manual”

http://www.icao.int/anb/safetymanagement/DOC_9859_FULL_EN_V2.pdf

Vt kaICAO safety management website

www.icao.int/anb/safetymanagement

p him tted
Põhimõtted
 • Riiklik lennuohutusprogramm (SSP):
  • rajab riigis aluse ohutusjuhtimise põhimõtete (ohutusriskide juhtimine ja ohutuse tagamine) rakendamiseks, et täita ohutuse alaseid kohustusi
  • struktureeritud raamistik, mis võimaldab riigi järelevalveasutus(t)el ja teenusepakkujatel teha efektiivsemat koostööd ohutusprobleemide lahendamisel
  • Võimaldab ohutusjuhtimise põhimõtete rakendamist erinevates lennundusorganisatsioonides
ohutus
Ohutus

Arvesse tuleb võtta (et ideaalset ohutust ei ole):

Õnnetuste ( ja tõsiste intsidentide) täielik kaotamine ei ole võimalik

Vead tekivad ka vaatamata väga hästi välja arendatud ennetusmeetoditele

Ükski inimtegevus ega inimese poolt loodud süsteem ei saa tagada ohtude ja töö käigus tekkivate vigade puudumist

Põhimõtteliselt / üldiselt ohutus süsteemis on juhitud/kontrollitudrisk ja juhitud/kontrollitudvead aktsepteeritavad

ohutus1
Ohutus

Ohutus on olukord, milles inimeste või vara kahjustamise risk on viidud vastuvõetava tasemeni või sellest allapoole järjepideva ohtude tuvastamise ja riskide juhtimise protsessi abil ning seda olukorda säilitatakse.

Safety is the state in which the risk of harm to persons or property damage is reduced to, and maintained at or below, an acceptable level through a continuing process of hazard identification and riskmanagement(Doc 9859)

ohutus erinevad k sitlusmeetodid
Ohutus - erinevad käsitlusmeetodid
 • Reageeriv (reactive) meetod
  • Reageeritakse sündmustele (õnnetused, intsidendid), mis on juba toimunud
 • Ennetav (proactive) meetod
 • Organsiatsiooni tegevuse analüüsi kaudu otsitakse aktiivselt ohutusriske

Ennustav (predictive) meetod

Hõlmab kogu süsteemi tavapärast tööd reaalajas, et teha kindlaks võimalikud probleemid tulevikus

esimene v ga ohutu s steem
Esimene väga ohutu süsteem
 • Ebakindelsüsteem (1920 -1970ndad)
 • Individuaalne riskide juhtimine ja intensiivne koolitus
 • Õnnetuste uurimine

10-3

 • Ohutu süsteem (1970ndad – 1990ndate keskpaik)
 • Tehnoloogia ja regulatsioon
 • Intsidentide uurimine

10-5

 • Väga ohutu süsteem(alates 1990ndatekeskpaigast)
 • Ärijuhtimise põhimõtete rakendamine ohutusele (SMS)
 • Pidev (lennu)tegevusandmete kogumine ja analüüs

Vähem kui üks katastroofiline õnnetus miljoni tootmistsükli kohta

10-6

pidev tasakaal

Teenuste osutamiseks peab olema pidev tasakaal:

Ärihuvide (lennujaamas liikluse jätkamine lennuraja remondi ajal)

Ohutuseesmärkide (ohutuse säilitamine lennuraja remondi ajal)

vahel

Sellest tuleneb potentsiaalne dilemma organisatsiooni juhtidele

Pidev tasakaal
juhtimisdilemma
Juhtimisdilemma

Juhtimistasand

Resources

Resources

Ohutus

Teenuste

osutamine

tasakaalu ohutusruumi leidmine
Tasakaalu (ohutusruumi) leidmine

?

?

Pankrott

Ohutus

Safety space

Katastroof

Teenuste osutamine

rijuhtimise seisukohast

On ohutusküsimused tootmisega/teenuste osutamisega seotud tegevuste kaasprodukt

Ohutuse juhtimine – organisatsiooni vahendite ja eesmärkide pidev analüüs, mille eesmärgiks on

tasakaalustatud ja realistlik vahendite kasutamine ohutuseesmärkide saavutamiseks ja teenuste osutamiseks

organisatsiooni vajaduste katmine

…ärijuhtimise seisukohast…
l henemismeetodite muutumine

Traditsiooniline–Õnnetuste/tõsiste intsidentide uurimine

Põhineb eeldusel, et lennundussüsteem toimib enamus ajast vastavalt tehnilistes kirjeldustes/spetsifikatsioonides ettenähtule

Põhineb nõuete täitmisel

Tulemusele suunatud

Arenev / paindlik – ohutusjuhtimine (safety management)

Lennundussüsteem ei toimi enamus ajast vastavalt tehnilistes kirjeldustes/spetsifikatsioonides ettenähtule

Igapäevasel tegevusel/ praktikal põhinev (performance based)

Protsessile suunatud

Lähenemismeetodite muutumine
peamised m isted

Oht (Hazard)– tingimus, olukord või objekt, mis võib potentsiaalselt kahjustada inimesi, seadmeid/varustust või struktuure, põhjustada materiaalset kaotust või vähendada ettenähtud ülesande täitmise võimet

Tagajärg (Consequence) – ohu potentsiaalne realiseerumine/tulemus

Risk –ohu tagajärje hinnang väljendatuna prognoositava juhtumi tõenäosuse ja raskusena võttes alusekskõige raskema ettenähtava situatsiooni

Peamised mõisted
ohutusjuhtimine 8 osa

Juhtkonna ohutusjuhtimise alane vastutus/kohustus

Efektiivne ohutuküsimustest/-probleemidest teatamine (safety reporting)

Pidev süsteemide monitooring, et koguda, analüüsida ja jagada tavapärase tegevusega seotud ohutusalast informatsiooni

Ohutusjuhtimine – 8 osa
ohutusjuhtimine 8 osa1

Ohutusjuhtumite uurimine süsteemsete ohutuspuudujääkide tuvastamiseks, mitte süüdlase leidmiseks

Ohutusalaste kogemuste ja parimate näidete jagamine aktiivse ohutusinformatsiooni vahetuse käigus

Personali ohutusalane koolitus

Ohutusjuhtimine – 8 osa
ohutusjuhtimine 8 osa2

Protseduuride ja juhendite efektiivne rakendamine

Üldise ohutustaseme pidev parandamine

Ohutusjuhtimine – 8 osa

Tulemus: Organisatsiooni kulutuur, mis soodustab ohutuid töömeetodeid ning efektiivset ohutuse alast infovahetust ning loob praktikal põhineva regulatiivse keskkonna

riigi kohustused ohutusjuhtimisel

SSP on ohutusjuhtimise põhimõtete rakendamine riigi tasandil. Riigil on kohustused 4 peamises valdkonnas:

Ohutusalaste tegevussuundade (policies) ja eesmärkide määratlemine

Ohutusalaste regulatiivsete praktikate väljatöötamine ja rakendamine

Vahendite eraldamine ohutusjuhtimise alasteks tegevusteks

Ohutusjuhtimise alaste tegevuste propageerimine nii riigi- kui erasektoris

Riigi kohustused ohutusjuhtimisel
icao ohutusjuhtimise alased n uded

Kaks adressaatide gruppi

Riigid

Teenuseosutajad

Kolm konkreetset nõuet

Riiklik lennuohutusprogramm (State Safety Programme - SSP)

Vastuvõetav ohutustase (Acceptable level of safety,ALoS)

Ohutusjuhtimissüsteem (SMS)

SMSohutussuutlikkus (safety performance)

Juhtkonna vastutus/kohustused

ICAO ohutusjuhtimise alased nõuded
icao ohutusjuhtimise alased n uded1

States shall establish a State safety programme (SSP), in order to achieve an acceptable level of safety (ALoS) in civil aviation

Riigid koostavad /kehtestatvad riikliku lennuohutusprogrammi, et saavutada tsiviillennunduses vastuvõetav ohutustase.

ICAO ohutusjuhtimise alased nõuded
mis on ssp

Ohutuse parandamisele suunatud regulatsioonide ja tegevuste integreeritud kogum (An integrated set of regulations and activities aimed at improving safety)

SSP on juhtimissüsteem riigile ohutuse juhtimiseks

Mis on SSP?
ssp kontekst1

SSP rakendamine võib nõuda paljude asutuste koostööd, kes vastutavad SSP erinevate funktsioonide/ülesannete eest

SSP kontekst
icao ohutusjuhtimise alased n uded3

SSP ühe osana nõuab riik, et teenuseosutaja rakendaks riigile vastuvõetavat ohutusjuhtimissüsteemi (SMS), mis vähemalt:

tuvastab ohud (safety hazards)

tagab heakskiidetud ohutusuutlikkuse (safety performance)säilitamiseks vajalike parandusmeetmete rakendamise;

näeb ette teenusepakkuja ohutussuutlikkuse pideva monitooringu ja regulaarse hindamise;

on suunatud kogu ohutusjuhtimissüsteemi toimimise pidevale parandamisele

ICAO ohutusjuhtimise alased nõuded
teenusepakkujad

ICAO SMS nõudeid peavad täitma

Sertifitseeritud koolitusorganisatsioonid, kelle tegevusega kaasnevad ohutusriskid (lennukoolitusorganisatsioonid)

Õhusõidukite käitajad

Sertifitseeritud hooldus-

organisatsioonid

Õhusõidukite projekteerimis-

ja tootmisorganisatsioonid

Lennuliiklusteenuste pakkujad

Sertifitseeritud lennuväljad

Teenusepakkujad
slide26

Süsteemne lähenemine ohutuse juhtimisele, kaasa arvatud vajalikud organisatsiooni struktuurid, ülesanded, kohustused, tegevussuunad ja protseduurid

Teenusepakkujad vastutavad SMS kehtestamise eest

Riik vastutab SSP raames teenusepakkujate SMS heakskiitmise ja järelevalve eest

SMS
riigi ohutusalased kohustused ja vastutus

Riik peab tuvastama / ja selgelt määratlema ohutusalased nõuded,kohustused ja vastutuse, mis on seotud SSP väljatöötamise, rakendamise ja täiendamisega

What is new is the notion of the SSP itself,proposing one way of organizing the safety responsibilities and accountabilities of a State in a principled and structuredmanner, and measuring the effectiveness with which safety responsibilities are discharged and safety accountabilities arefulfilled by the State. The organization of the safety responsibilities and accountabilities of a State observing certainprinciples and following a standard structure allows regulations and activities aimed at improving safety to be documented,explicit and traceable. (ICAO Doc 9859)

Riigi ohutusalased kohustused ja vastutus
riigi ohutusalased kohustused ja vastutus1

Kohustused (Safety responsibilities)SSP raames on ülesanded, mida isikud täidavad SSP rakendamisel

Vastutus (safety accountabilities)SSP raames on kirjeldus eesmärkidest, mida isikud kas otseselt või teiste isikute juhtimise kaudu peavad saavutama SSP rakendamisel

Riigi ohutusalased kohustused ja vastutus
ssp sms
SSP – SMS

Teenuste osutamine

Ohutus

Riiklik lennu-ohutus-programm

(SSP)

Eesmärk:

Ohutusriskide

juhtimine

State

 • Tegevuse järelevalve
 • Heakskiitmine
 • Järelevalve
 • täitmise üle

Eesmärk:

Aidata kaasa

teenuste

osutamisele

ja klientide

rahulolule

Teenuste osutamine

Organisatsiooni ohutusjuhtimise süsteem (SMS)

Eesmärk:

Ohutusriskide

juhtimine

Services provider

 • Ohutuse tagamine
riigi ohutusalane j relevalve

Ohutusalane järelevalve on funktsioon, mille abil riik tagab ICAO ohutusalaste nõuete ja nendega seotud protseduuride efektiivse rakendamise

Riigi ohutusalane järelevalve
riigi ohutusalane j relevalve1

Riigi ohutuslase järelevalve eesmärgid saavutatakse regulaarsete administratiivsete kontrollimeetoditega (inspekteerimised, auditid, ülevaatused)

Riigi ohutusalane järelevalve
riigi ohutusalane j relevalve2

Nõuete/regulatsioonide väljatöötamine SSP raames peab järgmina ohutusriskide juhtimise põhimõtteid:

Ohtude tuvastamine

Ohutusriskide analüüs

Ohtude tagajärgede leevendamine

Tagajärgede leevendamise efektiivsuse mõõtmine

SSP tagab, et kehtestatakse ohutusriskide kontroll

Riigi ohutusalane järelevalve
ad