Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej
Download
1 / 104

REHABILITACJA CHORYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 4344 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

CELE I ZADANIA REHABILITACJI. Kinezyterapia (kinesis ruch, therapeia leczenie) jest podstawa rehabilitacji medycznej, obejmuje calosc zagadnien zwiazanych z wykorzystaniem ruchu jako srodka leczniczego.Ruch dziala na wszystkie narzady ludzkiego organizmu jako naturalny bodziec leczniczy.Hip

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

REHABILITACJA CHORYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

REHABILITACJA CHORYCH NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII MEDYCZNEJ


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

CELE I ZADANIA REHABILITACJI


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Kinezyterapia (kinesis ruch, therapeia leczenie) jest podstaw rehabilitacji medycznej, obejmuje cao zagadnie zwizanych z wykorzystaniem ruchu jako rodka leczniczego.

 • Ruch dziaa na wszystkie narzdy ludzkiego organizmu jako naturalny bodziec leczniczy.

  Hipokrates ogosi, e wiedza medyczna wspiera si na dwch supach, ktrymi s:

  • wiczenia fizyczne i

  • dietetyka [1]


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Czynnoci wykonywane przez pielgniark samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego reguluje ROZPORZDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu wiadcze zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielgniark albo poon samodzielnie bez zlecenia lekarskiego

(Dz. U. Nr 210, poz. 1540)


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

4) Zakres wiadcze rehabilitacyjnych obejmuje:

a) prowadzenie rehabilitacji przykowej w celu zapobiegania powikaniom wynikajcym z unieruchomienia,

b) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsugi),

c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych z wykorzystaniem elementw terapii zajciowej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

d) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilitacji chorych wymagajcych opieki paliatywnej, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

e) prowadzenie instruktau w zakresie treningu pcherza moczowego u chorych z problemem nietrzymania moczu, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

f) prowadzenia instruktau w zakresie hartowania i ksztatowania kikuta amputowanej koczyny, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

g) rehabilitacj podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

h) wnioskowanie o objcie opiek spoeczn, pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie pielgniarstwa rodowiskowego (rodzinnego).


Rehabilitacja przy kowa cd

Rehabilitacja przykowa cd

Rehabilitacja przykowa- ruchowa to kompleksowe usprawnianie osb unieruchomionych w ku , przewlekle lub czasowo prowadzone przez pielgniarki w ramach zawodowej funkcji rehabilitacyjnej.

Rehabilitacja przykowa to bodcowanie (stymulowanie) ukadw/narzdw, na prac ktrych bezruch /ograniczenie ruchu czowieka wpywa bardzo niekorzystnie.

1. REHABILITACJA PRZYKOWA-UKADOWA:

- RUCHOWA,

 • ODDECHOWA.

  2. REHABILITACJA PRZYKOWA NARZDOWA :

  JELITA brak pokarmu i pynw w procesie

  pielgnowania upoledza funkcje jelit,

  PCHERZ MOCZOWY - zastj moczu sprzyja zakaeniu drg moczowych.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

REHABILITACJA PRZYKOWA program realizowany przez PIELGNIARKI

PROWADZENIE WICZE USPRAWNIAJCYCH:

WICZENIA:

 • bierne - przenoszenie ruchu z koczyny pielgniarki na koczyn pacjenta wskazaniem do wicze biernych jest brak dowolnej czynnoci mini w przypadku porae wiotkich, spastycznych lub niedowadw mini znacznego stopnia, a take jeli ruch czynny jest niemoliwy ze wzgldu na stan chorego.

  Ich celem jest niedopuszczenie do powstawania przykurczw, zmian patologicznych w stawach i tkankach okoostawowych;

  - czynne - wykonywane samodzielnie przez pacjenta w istniejcym zakresie ruchu, w paszczynie strzakowej:

  IZOMERTYCZNE polegaj na czynnym napinaniu mini, bez zmiany odlegoci przyczepw mini- wiczenie nie wywouje ruchu w stawie.

  IZOTONICZNE -polegaj na wzmacnianiu mini poprzez wykonywanie ruchw w stawach.

  - wiczenia czynne wolne- przy uyciu siy miniowej pozwalajcej na samodzielne wykonanie ruchw z pokonaniem ciaru wiczonego odcinka

  - wiczenia czynne z oporem -maj za zadanie wzmocnienie siy miniowej , (zwiksza si nie tylko sia miniowa , ale poprawia si koordynacja nerwowo-miniowa).

  Stosuje si opory zewntrzne tj.; rka terapeuty, ciarki, obcinika, bloczki

  - wiczenia oddechowe i w. oddechowe + p/ zakrzepowe.


Cele kinezyterapii rehabilitacji ruchowej

Cele kinezyterapii (rehabilitacji ruchowej)

 • Przywrcenie choremu lub osobie niepenosprawnej penej lub moliwie maksymalnej sprawnoci fizycznej i psychicznej.

 • Przywrcenie prawidowej ruchomoci w stawach oraz siy i wytrzymaoci mini.

 • Pobudzenie i poprawa czynnoci OUN, reedukacja nerwowo miniowa.


Cele rehabilitacji cd

cele rehabilitacji cd.

4. Poprawa czynnoci ukadu oddechowego i sercowo naczyniowego.

5. Korygowanie wad postawy ciaa i nieprawidowych nawykw ruchowych.

6. Przystosowanie chorego do ycia w przypadku trwaej niepenosprawnoci.

Wpyw leczniczy kinezyterapii zaley od maksymalnego pobudzenia funkcji organizmu i aktywacji rezerw czynnociowych ustroju, za pomoc odpowiednio dobranych form ruchu [1].


Zadania kinezyterapii

Zadania kinezyterapii

 • Ocena stanu funkcjonalnego pacjenta (ustalenie rodzaju i stopnia dysfunkcji)

 • Dobr odpowiednich rodkw, form, metod i technik w zalenoci od stanu pacjenta

 • Opracowanie programu wicze miejscowych i oglnych sucych do realizacji bliszego i dalszego celu rehabilitacji

 • Wprowadzenie obiektywnych metod kontroli stanu pacjenta

 • Zapobieganie powikaniom (przykurczom, odleynom, powikaniom pucnym) [1].


Deformacje cia a

Deformacje ciaa


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Wedug definicji wiatowej Organizacji Zdrowia

 • ( WHO - World Health Organization ) rehabilitacja to kompleksowe i zespoowe postpowanie w odniesieniu do osb niepenosprawnych fizycznie i psychicznie, ktre ma na celu przywrcenie penej lub moliwej do osignicia sprawnoci fizycznej i psychicznej, zdolnoci do pracy i zarobkowania oraz zdolnoci do brania czynnego udziau w yciu spoecznym.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Kontynuujc leczenie specjalistyczne i usprawnianie (trening leczniczy), rehabilitacja medyczna ma na celu zmniejszenie niepenosprawnoci wynikajcej z dysfunkcji ukadw wewntrznych, narzdu ruchu, a wic popraw stanu psychofizycznego chorego; oglnie mwic, popraw jakoci ycia i reintegracj osb niepenosprawnych w rodowisku.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Poradnie rehabilitacyjne funkcjonujce w strukturze ZOZ maj za zadanie zapewnienie leczniczego usprawniania osobom niepenosprawnym w rodowisku zamieszkania. Przyblia to pewne formy kompleksowej rehabilitacji medycznej do osoby niepenosprawnej i jej opiekunw.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Poradnie rehabilitacji medycznej prowadz leczenie ambulatoryjne osb z przewlekymi chorobami i dysfunkcjami narzdu ruchu, nie wymagajcych leczenia szpitalnego.

 • Celem ustalenia rozpoznania prowadz postpowanie diagnostyczne, wszelkimi dostpnymi metodami, a nastpnie leczenie farmakologiczne i fizjoterapeutyczne dla zagodzenia blu, poprawy zakresu ruchw, zwikszenia siy miniowej i zwikszenia lub zachowania istniejcej wydolnoci kreniowo-oddechowej.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Podstawowe informacje

z zakresu czynnoci

ukadu nerwowego


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Podstawowym rodzajem komrek wystpujcych w ukadzie nerwowym s neurony wysoko wyspecjalizowane do speniania swoich funkcji.

 • Najwicej neuronw znajduje si w OUN. Neurony skadaj si z ciaa komr oraz wypustek cytoplazmatycznych (dendryty i akson), za pomoc ktrych wytwarzaj poczenia z innymi neuronami, bd komrkami efektorowymi (wykonawczymi). Poczenie midzy komrkami

  nerwowymi zwane

  jest synaps.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Wysoka specjalizacja dojrzaych neuronw, wie si z wysok wraliwoci OUN na wstrzsy, urazy mechaniczne niedokrwienie i inne czynniki.

 • Ukad nerwowy cechuje rwnie niewielka zdolno do regeneracji w przypadku uszkodze, odznacza si natomiast do du plastycznoci czynnociow (jej przejawem jest np. zdolno uczenia si czy moliwo adaptacji) [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Podstawowe informacje

z zakresu czynnoci

ukadu miniowego


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Podstawow funkcj tkanki miniowej jest jej skracanie si. Skurcz moliwy jest dziki powstawaniu wiza pomidzy biakami kurczliwymi miozyn i aktyn, znajdujcymi si we wknach miniowych.

 • Do tkanki miniowej zalicza si:

 • tkank miniow prkowan szkieletow

 • tkank miniow prkowan sercow

 • tkank miniow gadk [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Unerwienie motoryczne mini (steruj skurczem mini) stanowi motoneurony, tworzce na wknach miniowych pytki ruchowe.

 • Wkna miniowe unerwione przez jeden motoneuron , wraz z tym motoneuronem tworz jednostk ruchow, ktra jest najmniejsz czynnociow jednostk ruchu.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Skurcz minia oddziauje dziki poczeniu z ukadem kostnym na okrelone stawy i umoliwia wykonywanie ruchw.

 • Jednoczenie ze skurczem jednej grupy mini dochodzi do rozcigania grupy mini antagonistycznych.

 • Minie posiadaj unerwienie motoryczne (eferentne) i czuciowe (aferentne), umoliwiajce prawidow ich czynno.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Podstawowe receptory znajdujce si w miniach to:

 • wrzeciona miniowe odpowiedzialne za reagowanie na rozciganie mini i

 • receptory cigniste kontrolujce przebieg skurczu.


Zasady rehabilitacji medycznej

Zasady rehabilitacji medycznej

 • Proces rehabilitacji medycznej oparty jest o sterowanie neurofizjologiczne procesami, ktre s odpowiedzialne za odzyskanie bd zastpienie utraconej funkcji.

 • OUN jest ukadem o najwyszym stopniu rozwoju dojrzaoci komrkowej i organizacji funkcjonalnej, obdarzonym zdolnoci reagowania na bodce z otoczenia zewntrznego, jak rwnie na bodce wewntrzne o stanie psychofizycznym organizmu.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • OUN okaza si ukadem zawierajcym moliwoci i zdolnoci odtwrcze. Odtwarzanie to polega na powstawaniu i tworzeniu nowych pocze na nieuszkodzonych neuronach lub uruchomienie pocze zastpczych, dotychczas nie funkcjonujcych.

 • Rehabilitacja medyczna w swoim dziaaniu wykorzystuje te waciwoci OUN.

 • W zaistniaej niepenosprawnoci organizm uruchamia w sposb celowy mechanizmy obronne i rezerwy ustrojowe tj.: kompensacja, adaptacja i regeneracja.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Kompensacja to zdolno zastpowania na drodze odtwarzania utraconych funkcji, przez prac odpowiedzialnego za ni, a tylko czciowo utraconego narzdu, lub te przejcie jej przez symetryczny zdrowy narzd, np. wydolno oddechowa po usuniciu chorego puca poprzez przejcie pracy przez puco pozostae.

 • Regeneracja polega na odradzaniu si uszkodzonych lub utraconych czci ciaa, narzdw, tkanek i komrek . Zdolnoci czowieka do regeneracji s bardzo ograniczone (odnosi si do narzdw, ktrych cz funkcjonaln stanowi jedna tkanka np. tk. chrzstna- uzupenienie ubytku chrzstki stawowej, miniowa regeneracja miofibrili).


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Adaptacja to dostosowanie si organw i narzdw oraz ich funkcji do warunkw zmieniajcego si rodowiska zewntrznego. Adaptacja osoby niepenosprawnej nastpuje przez wykorzystanie procesw regeneracji i kompensacji, a wic na drodze wytrenowania mechanizmw zastpczych i stworzenia nowych stereotypw ruchowych.

 • Akceptacja jest to w kompleksowej rehabilitacji pojcie okrelajce przyjcie aktualnego stanu psychofizycznego przez osob niepenosprawn [8].


Zesp rehabilitacyjny i zadania jego cz onk w w profilaktyce i terapii niepe nosprawno ci

Zesp rehabilitacyjny i zadania jego czonkw w profilaktyce i terapii niepenosprawnoci

 • Lekarz- specjalista rehabilitacji jest odpowiedzialny za cao programu rehabilitacji, diagnozuje niepenosprawno, ustala, zleca zabiegi rehab. i niezbdne zaopatrzenie ortopedyczne, nadzoruje, weryfikuje plan rehabilitacji.

 • Lekarz specjalista dyscypliny klinicznej, leczy i konsultuje chorob bdc przyczyn niepenosprawnoci.

 • Fizjoterapeuta (mgr rehabilitacji ruchowej, mgr fizjoterapii, technik fizykoterapii)- w ramach zleconego programu usprawniania ruchowego dobiera waciwe wiczenia z zakresu kinezyterapii.

 • Technik zaopatrzenia ortopedycznego- realizuje zamwienie na indywidualne zaopatrzenie ortopedyczne.

 • Psycholog- ocenia reakcje psychiczne osoby poddanej rehabilitacji, kontroluje je, wspiera psychicznie chorego i jego najbliszych.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Zesp rehabilitacyjny i zadania jego czonkw w profilaktyce i terapii niepenosprawnoci cd.

 • Ergoterapeuta (instruktor terapii zajciowej)-prowadzi wiczenia usprawniajce przy pomocy technik rzemielniczych i artystycznych.

 • Instruktor pracy zawodowej (specjalista rehabilitacji zawodowej)- ocenia moliwo pracy osoby niepenosprawnej w wyuczonym zawodzie bd wykazuje moliwo przeszkolenia w innym zawodzie.

 • Asystent socjalny- w oddziaach szpitalnych i placwkach rehabilitacyjnych jest porednikiem midzy chorym, jego rodzin, zakadem pracy.

 • Pedagog socjalny zajmuje si poradnictwem wychowawczym i edukacyjnym dzieci i modziey niepenosprawnej.

 • Wolontariusz- ochotniczo i bez wynagrodzenia realizuje rnego rodzaju prace na rzecz osb niepenosprawnych.

 • Duchowny- zgodnie z osobistymi potrzebami osoby niepenosprawnej suy pomoc duszpasterska.

 • Pielgniarka- w zespole rehabilitacyjnym realizuje specjalistyczne zadania zawodowe oraz zadania wynikajce z przyjtego programu rehabilitacji. Udziela osobie niepenosprawnej instruktarzu zabiegw w zakresie samopielgnacji lub instruuje rodzin pacjenta odnonie niezbdnych zabiegw pielgnacyjnych i usprawniajcych [8].


Rola piel gniarki w procesie rehabilitacji

Rola pielgniarki w procesie rehabilitacji

Funkcje pielgniarki:

A) instrumentalna- pielgniarka podejmuje si wykonania podstawowych zabiegw usprawniajcych: wykonuje:

 • niektre wiczenia bierne zapobiegajce ograniczeniom ruchw w stawach,

 • aktywizuje ruchowo chorego w ku i poza nim (zapobieganie niewydolnoci kreniowo-oddechowej,

 • Udziela pomocy w zakresie posugiwania si sprztem ortopedycznym.

  B) ekspresyjna - podejmuje dziaania edukacyjne i informacyjne, ktre pozwol na intensyfikacj koniecznych dziaa rehabilitacyjnych (np. sugestie potrzeby konsultacji: psychologicznej, logopedycznej)[8].


Znaczenie bezruchu i usprawniania leczniczego u krytycznie chorych

Znaczenie bezruchu i usprawniania leczniczego u krytycznie chorych

Unieruchomienie krytycznie chorych jest przyczyn powika zagraajcych yciu tj:

 • Zakrzepowe zapalenie y gbokich i zatory, zatory pucne,

 • odleyny z zakaeniami (z posocznic wcznie)

 • niedodma, opadowe zapalenie puc,

 • dysfunkcje mini i staww (zaniki mini, przykurcze, wadliwe utrwalone ustawienia koczyn i usztywnienie staww).

 • urazy nerww obwodowych.


Nast pstwa biernego spoczynku cd

Nastpstwa biernego spoczynku cd.

 • niedocinienie ortostatyczne,

 • spadek zuycia tlenu,

 • zmniejszenie czynnociowej pojemnoci zalegajcej (FRC),

 • zmiana stosunku pojemnoci do perfuzji,

 • hiperkalcemia,

 • odwapnienie koci,

 • nietolerancja glukozy,

 • zaburzenia sensoryczne i percepcyjne prowadzce do psychoz.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Zakrzepice y, zwaszcza koczyn dolnych i miednicy powstaj na skutek upoledzenia przepywu krwi i zastoju w yach jako nastpstwo braku pracy mini koczyn, zagszczenia krwi, niewydolnoci serca oraz lokalnych obrae urazowych.

 • Oderwanie skrzepliny moe powodowa zaway puc oraz zatory ttnicy pucnej.

  Usprawnianielecznicze w zapobieganiu tym powikaniom obejmuje:

 • wysze uoenie koczyn dolnych (30-40powyej poziomu tuowia)

 • ruchy bierne koczyn dolnych u nieprzytomnych,

 • ruchy czynne (samodzielne lub wspomagane) w stawach.

  wiczenia te powinny by wykonywane kilka razy dziennie,

  u przytomnych co godzin przez kilka minut.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • U krytycznie chorych czsto dochodzi do powstawania odleyn w miejscach najbardziej naraonych na niedokrwienie powok skrnych z powodu ucisku.

  (wystarcz 2-3 godziny braku zmiany uoenia).

  Zapobieganie tym powikaniom obejmuje:

 • stosowanie materacw p/odleynowych,

 • zmiana pozycji chorego co 2 godziny,

 • toaleta p/odleynowa.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Zmiany patologiczne mini:

 • Atrofia mini (zmniejszenie ich masy i obwodu)

 • Obnienie napicia i siy mini, zwikszenie mczliwoci,

 • Upoledzenie ich ukrwienia i odywienia.

  Negatywne zmiany biochemiczne w miniach pojawiaj si ju po 6 godzinach i narastaj najszybciej w pierwszych

  3-5 dniach bezruchu.

  Zmiany patologiczne w stawach:

  Ruch i obcienie s niezbdne do utrzymania prawidowej struktury i funkcjonowania stawu. Ich brak powoduje:

 • upoledzenie odywiania chrzstki stawowej i jej atrofi

 • zrosty midzy fadami maziwki,

 • ubytki chrzstki stawowej [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

KORZYSTNE SKUTKI UNIERUCHOMIENIA

 • Sen i wypoczynek,

 • Odzyskanie si,

 • Ustabilizowanie czynnoci ukadu krenia i oddechowego,

 • Zmniejszenie zuycia tlenu,

 • Spadek produkcji dwutlenku wgla,

 • Minimalizacja urazw,

 • Uatwienie procesw naprawczych,

 • Poprawa samopoczucia,

 • Utrzymanie w fizjologicznej osi odamkw kostnych.


Leczenie usprawniaj ce w stanach krytycznych

Leczenie usprawniajce w stanach krytycznych

 • Program usprawniania powinien by indywidualny, dostosowany do dynamicznie zmieniajcego si stanu chorego, stosowanych metod IT, aparatury podtrzymujcej funkcje yciowe czy stosowanego leczenia operacyjnego.

 • Intensywno leczenia usprawniajcego moe przebiega od ciszy rehabilitacyjnej do bardzo intensywnego psychofizycznego usprawniania.

 • Podstaw leczenia usprawniajcego w IT jest kinezyterapia i psychoterapia [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Leczenie ruchem jest podstaw kinezyterapii i kinestezji.

  Jest to celowe, zaprogramowane dawkowanie ruchu, metodyczne zastosowanie wzorcw ruchowych celem utrzymania, wspierania i odtwarzania sprawnoci systemu ruchowego, sprawnoci ukadu krenia i oddychania oraz przemiany materii.

  Kinestezja umoliwia zastosowanie ruchu w pielgnowaniu chorego. Osoba pielgnujca wykorzystujc ruchy wasnego ciaa do poruszania ciaa chorego, moe ustali w ten sposb jego pozycj (zastosowanie przy uruchamianiu, transportowaniu, pielgnacji).


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Przeciwwskazania i stany wymagajce zachowania ostronoci podczas kinezyterapii u ciko chorych

 • wiey, powikany zawa serca,

 • niebezpieczne niemiarowoci (bradykardia <35/min, tachykardia >150-180/min,

 • zator ttnicy pucnej, zawa puca,

 • ttniak aorty lub serca,

 • niestabilne nadcinienie > 200/100 mmHg,

 • zakrzepica y gbokich, ostre, zakrzepowe zapalenie y,

 • wstrzs z RR skurczowym <90 mmHg i OC < 5 cm H20,

 • cinienie rdczaszkowe >20mmHg,

 • obnienie saturacji krwi ttniczej < 80%,

 • gorczka >38C,

 • stenie glukozy <40 i>500mg/dl,

 • nieprawidowa prno gazw krwi ttniczej,

 • powane zaburzenia elektrolitowe,

 • niektre techniki w IT np.: kontrapulsacja wewntrzaortalna.


Podstawowe formy rehabilitacji piel gniarskiej

Podstawowe formy rehabilitacji pielgniarskiej: !!!

 • uoenie lecznicze (p/blowe, odciajce, wycigowe, przeciwobrzkowe),

 • prowadzenie wicze oddechowych przy oddechu wasnym i wspomaganym respiratorem,

 • prowadzenie wicze biernych, bierno-czynnych i wspomagajcych koczyn grnych i dolnych,

 • obracanie pacjenta w ku

 • pomaganie pacjentowi przy siadaniu i przechodzeniu z pozycji siedzcej do stojcej.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Cele uoenia chorego w ku w rnych pozycjach za zastosowaniem udogodnie:

 • poprawienie samopoczucia chorego,

 • zmniejszenie dolegliwoci blowych,

 • zapobieganie tworzeniu si odleyn, znieksztace kostno-stawowych, uszkodzeniu nerww obwodowych,

 • usprawnienie krenia krwi, zwaszcza w dystalnych czciach ciaa, co umoliwia dobre natlenienie i odywianie tkanek,

 • uatwienie odpywu krwi ylnej z dystalnych czci ciaa, co zapobiega powstawaniu obrzkw i zakrzepowemu zapaleniu y,

 • usprawnienie natlenienia organizmu przez: utrzymanie dronoci drg oddechowych, zapobieganie ogniskom niedodmy w pucach,

 • zmniejszenie dusznoci u pacjentw z zaburzeniami krenia i oddychania,

 • umoliwienie samodzielnego spoycia posiku i kontaktu z otoczeniem,

 • zapewnienie bezpieczestwa choremu nieprzytomnemu.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Uoenie paskie na plecach

Wskazania: po zabiegach operacyjnych, urazach czaszkowo-mzgowych, zamaniach krgosupa i miednicy, punkcji ldwiowej.

( podprki pod stopy- zapobieganie stopie kosko - szpotawej

rdo: Dison N.: Technika zabiegw pielgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Uoenie niskie gowy, tzw. pozycja Trendelenburga.

Wskazania: stosowana po utracie przytomnoci, w zaburzeniach ukrwienia mzgu, utracie krwi, przy zakadaniu wkucia centralnego.

rdo: Kirschnik O., Jakubaszko J. (red.): Pielgniarstwo. Wyd. Urban&Partner, Wrocaw 2001. [3]

Uoenie Fowlera, pozycja odwrotna do pozycji Trendelenburga

Wskazania: udronienie drg oddechowych.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Uoenie pacjenta na boku

 • Uoenie boczne.

  Wskazania: poraenie poowicze, zapobieganie zapaleniu puc [3].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Uoenie boczne ustalone, pozycja NATO, Simsa typowa pozycja ustabilizowana dla wszystkich nieprzytomnych.

  Wskazania: utrata przytomnoci przy zachowanym oddechu i kreniu, stan poznieczuleniu; zapewnia drono oddechow i zapobiega zachyniciu.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Uoenie pacjenta na brzuchu

 • Uoenie to stosuje si u chorych z ARDS, aby zapobiec odleynom, przy oparzeniach, poprzeszczepach skry na plecach i poladkach, w niektrych typach wentylacji mechanicznej (wymaga waciwego zabezpieczenia pacjenta poprzez udogodnienia)[3]. Naley podoy poduszki (waki) pod klatk piersiow i miednic w taki sposb, aby nie uciska jamy brzusznej.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Zasady rehabilitacji oddechowej

 • Termin usprawnianie lecznicze ukadu oddechowego dotyczy chorych oddychajcych samodzielnie jak i chorych wentylowanych mechanicznie.

 • Rozumie go naley jako dziaanie zapobiegajce powikaniom ze strony ukadu oddechowego lub/i poprawiajce jego wydolno.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Cele bezporednie tych zabiegw to:

 • utrzymanie prawidowej wentylacji puc lub jej poprawienie,

 • zwikszenie ruchomoci klatki piersiowej i przepony,

 • usprawnienie oczyszczania drg oddechowych (pobudzenie do efektywnego kaszlu),

 • zmniejszenie niedodmy puc,

 • zmniejszenie czstoci powika infekcyjnych w obrbie ukadu oddechowego [5].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Do podstawowych zabiegw pielgnacyjnych ukadu oddechowego zaliczy naley:

 • Oklepywanie i opukiwanie klatki piersiowej,

 • wiczenia oddechowe,

 • zmiany uoenia klatki piersiowej,

 • masa rczny i przyrzdowy.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • W przypadku wstrzsania do jest zgita w ten sam sposb jak przy opukiwaniu, ale palce doni nie s zczone, lecz rozstawione. Opuszki palcw przykada si do przestrzeni midzyebrowych. Podczas wstrzsania ruchy drgania s przenoszone na klatk piersiow i narzdy wewntrz jej [5].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Do metod wspomagania odksztuszania wydzieliny z drg oddechowych zaliczamy :

oklepywanie i opukiwanie klatki piersiowej.

Oklepywanie jest jedn z technik masau klasycznego o mocnym dziaaniu bodcowym, powodujcym przekrwienie tkanek.

Do podczas oklepywania jest lekko zgita, ze zczonymi palcami i kciukiem tworzc tzw. dk. Donie poruszaj si jedynie w nadgarstkach!

Midzy klatk piersiow pacjenta a doni znajduje si przestrze wypeniona powietrzem, ktra zostaje przeniesiona podczas uderzenia na klatk piersiow powodujc jej drganie (od podstawy puc do szczytu omijajc okolice nerek i krgosupa) [5].


Ewakuacja wydzieliny z dr g oddechowych za pomoc aparatu flutter oraz acapella cornet

Ewakuacja wydzieliny z drg oddechowych za pomoc aparatu Flutter (oraz Acapella, Cornet)

 • Gwizdek Flutter umoliwia pacjentowi samodzielne odksztuszanie wydzieliny z drzewa oskrzelowego.

  (W stanie spoczynku kulka znajdujca si w gwizdku

  zamyka szczelnie oe lejka. W czasie wydechu powietrze na

  uamki sekund unosi kulk ku grze, a wraz z wypywem

  powietrza kulka ponownie zamyka oe lejka. Wytwarza to

  kontrolowane zmienne dodatnie cinienie w oskrzelach

  (0,8-25 cmH2O), przerwy w przepywie wydechowym,

  a nastpnie jego przyspieszenie. Zapobiega to

  przedwczesnemu zamykaniu oskrzeli, powoduje drgania cian

  oskrzeli, ktre uatwiaj odrywanie i ewakuacj wydzieliny) [5].


Wiczenia oddechowe

wiczenia oddechowe

 • wiczenia oddechowe maj na celu wyuczenie prawidowego oddychania oraz popraw jego efektywnoci i wydolnoci.

  wiczenia oddechowe dzieli si na:

 • statyczne i

 • dynamiczne.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • wiczenia oddechowe statyczne polegaj na wykonywaniu przez chorego wdechw i wydechw okrelonym torem oddechowym w odpowiednim rytmie.

  Wana jest w trakcie tych wicze pozycja ciaa.

  Pozycja wyprostna uatwia wdech, utrudnia wydech

  Pozycja zgiciowa - utrudnia wdech, uatwia wydech.

  Wanym elementem wpywajcym na charakter wicze jest utrudnianie wydechu. Tak proste wiczenia jak wydmuchiwanie powietrza przez dren do butelki z wod moe w istotny sposb zapobiega niedodmie i poprawi efektywno kaszlu.


Rodzaje sprz tu stosowanego do wicze oddechowych

Rodzaje sprztu stosowanego do wicze oddechowych:

 • Profesjonalny

 • Aparat Triflo (przeprowadzenie trzech kolejnych prb, przerwa relaksacyjna 10-15 min, 3 krotne powtrzenie wicze),

 • Aparat Spiroflo dwie butelki poczone do przedmuchiwania wody,

 • Butelka z wod i drenem,

 • Aparat z pieczk styropianow Magic Ball

 • Woreczek z piaskiem (3-4 kg)

  b. Nieprofesjonalny

 • waciki,

 • nitki,

 • pirko,

 • gwizdek.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • wiczenia oddechowe dynamiczne rni si od w statycznych wykonywaniem dodatkowo przy kadym wdechu lub wydechu ruchw koczynami lub tuowiem.

 • U krytycznie chorych stosowanie tej formy usprawniania jest bardzo ograniczone ze wzgldu na wysiek zwizany z wiczeniami.

  wiczenia oddechowe mog by:

 • symetryczne lub

 • asymetryczne.

  Asymetri wicze uzyskuje si dziki uoeniu chorego na boku lub obcieniu jednej ze stron klatki piersiowej. Pozwala to na usprawnianie wybranego puca, moe take zmniejsza dolegliwoci blowe. wiczenia te powinny by wykonywane przez kilkanacie minut kilka razy dziennie .


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Do wicze oddechowych naley zaliczy rwnie wiczenia odksztuszania i efektywnego kaszlu.

  wiczenia te polegaj na uruchomieniu zalegajcej wydzieliny przez wywoanie naprzemiennego gwatownego zwikszania i zmniejszania szybkoci przepywu powietrza przez drogi oddechowe podczas wydechu przy otwartych ustach.

  Pomocne moe by wywoywanie wibracji w drzewie oskrzelowym rk terapeuty lub wymawianie przez chorego podczas wiczenia spgoski r lub .


Zmiany u o enia klatki piersiowej drena u o eniowy

Zmiany uoenia klatki piersiowej(drena uoeniowy)

Drena uoeniowy to zesp czynnoci wykonywanych przez pielgniark po badaniu lekarskim i analizie zdj RTG, polegajcy na ukadaniu pacjenta w rnych pozycjach ciaa.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

drena uoeniowy cd

Czynno ta ma na celu przede wszystkim uatwienie ewakuacji wydzieliny z drzewa oskrzelowego i tchawicy

(powoduje zmniejszenie procesw zapalnych, umoliwia antybiotykom dotarcie do obszarw objtych zapaleniem, popraw wentylacji puc - zmniejszenie niedodmy).

Efekt terapii uoeniowej mona poprawi oklepywaniem klatki piersiowej, masaem wibracyjnym lub energicznym uciskaniem nadbrzusza (ukw ebrowych) podczas wydechu lub kaszlu [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Terapia uoeniowa moe by stosowana u wikszoci krytycznie chorych zarwno przytomnych jak i nieprzytomnych, oddychajcych samodzielnie i wentylowanych mechanicznie.

  Naley jednak pamita o nastpujcych zasadach:

  1. chorych z objawami cinienia rdczaszkowego nie ukada w pozycji z gow poniej klatki piersiowej oraz w pozycji utrudniajcej wydech.

  2. u chorych z niewydolnoci krenia uoenie w pozycji na boku moe nasila objawy niewydolnoci krenia

  3. chorych z jednostronnym zapaleniem puc nie naley ukada na boku z chorym pucem

  4. u chorych z urazami klatki piersiowej terapi uoeniow stosowa bardzo ostronie, by nie nasila blu i nie zwiksza ryzyka dodatkowych uszkodze.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Podczas prowadzenia drenau biernego zastosowanie maj nastpujce pozycje:

 • pozioma na plecach,

 • pozioma na boku,

 • pozioma na boku z rotacj do przodu,

 • pozioma na boku z rotacj do tyu,

 • Trendelenburga odnoszca si do wszystkich wymienionych pozycji (dodatkowe pochylenie ka pod ktem 15-20, tak aby gowa znajdowaa si poniej koczyn dolnych,

 • wysoka na plecach

 • na brzuchu [5].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Bardzo dobrym z kinezyterapeutycznego punktu widzenia jest ukadanie chorych na brzuchu.

Moe doj do powika:

 • niedronoci grnych drb oddechowych (zwaszcza u chorych z niedowadami lub z zaburzeniami wiadomoci)

 • rozczenia lub ucinicia ukadu oddechowego respiratora.

  W takim uoeniu zmniejsza si cinienie hydrostatyczne w obrbie czci przygrzbietowych puc, dziki czemu pyn nagromadzony w przestrzeni zewntrznaczyniowej przesuwa si do niej pooonych czci puc oraz do przestrzeni wewntrznaczyniowej.

  Zaleca si utrzymanie takiej pozycji zwykle przez 6-12 godz.


Usprawnianie lecznicze w zakresie uk adu oddechowego zastosowanie zabieg w fizykoterapeutycznych

Usprawnianie lecznicze w zakresie ukadu oddechowego:Zastosowanie zabiegw fizykoterapeutycznych

 • Stosuje si czynniki fizykalne dziaajce rozluniajco na minie klatki piersiowej, przeciwblowo, przeciwzapalnie, przeciwobrzkowo, a take metody fizykoterapeutyczne rozszerzajce drogi oddechowe, rozrzedzajce wydzielin, dziaajce wykrztunie lub agodzco na odruch kaszlu [6].


Aerozoloterapia

Aerozoloterapia

 • Wziewanie lecznicze wykonuje si z lekw zaordynowanych przez lekarza prowadzcego.

  Najczciej stosuje si

 • mukolityki,

 • leki rozszerzajce oskrzela,

 • inne (adekwatne do rodzaju schorzenia).

  W trakcie inhalacji zaleca si , aby chory oddycha wolno i gboko.

  Zabieg stosuje si najczciej 1 2 razy dziennie przez 10-15 min (6).


Wiat olecznictwo

wiatolecznictwo

 • Wpyw promieniowania podczerwonego

  Zabieg ma na celu:

  - zmniejszenie napicia mini,

  - popraw ukrwienia i odywienia tkanek,

  - podwyszony zostaje prg odczuwania blu,

  - wzmaga si przemiana materii,

  - zwiksza si odporno poprzez zwikszenie liczby biaych krwinek.

  Nawietlania wykonuje si lamp Sollux z filtrem czerwonym lub niebieskim na okolic bocznej strony klatki piersiowej lub odcinek piersiowy krgosupa [6].


Biostymulacja promieniowaniem laserowym

Biostymulacja promieniowaniem laserowym

 • Stosowana jest w celu normalizacji zaburze metabolizmu tkankowego, zwikszenia produkcji biaek, kwasu rybonukleinowego (RNA), usprawniania dysocjacji hemoglobiny, co zwiksza zaopatrzenia tkanek w tlen.

 • Zabieg wykonuje si na okolic klatki piersiowej (okrelony pat puca) lub na odcinek piersiowy krgosupa.


Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej cz stotliwo ci

Impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej czstotliwoci

Zabieg ten wykonuje si celem:

 • rozszerzenia naczy krwiononych,

 • zwikszenia przepywu krwi ttniczej,

 • przyspieszenia procesw wchaniania tkankowego,

 • przyspieszenia przemiany materii,

 • wzrostu liczby leukocytw,

 • podwyszenia progu odczuwania blu,

 • obnienia napicia mini.

  Stosuje si aparat Terapuls; elektrod umieszcza si 2 cm od skry w okolicy klatki piersiowej.


Masa leczniczy

Masa leczniczy

Oprcz oklepywania, ktrego celem jest wspomaganie odksztuszania wykonuje si dodatkowo masa klasyczny klatki piersiowej w celu:

 • rozlunienia mini,

 • zapobiegania przykurczom,

 • uelastycznienia tkanek,

 • przywrcenia sprawnoci ukadu oddechowego [6].


Nebulizacja chorego wentylowanego mechanicznie

Nebulizacja chorego wentylowanego mechanicznie

 • Jest to zabieg polegajcy na poday zawieszonych w gazie drobnych czsteczek substancji czynnej (leku) metod inhalacji przez rurk intubacyjn lub tracheostomijn za pomoc ukadu rur respiratora.

 • Cele:

  - rozszerzenie oskrzeli,

  - nawilenie bony luzowej tchawicy i oskrzeli,

  - rozlunienie wydzieliny,

  - dziaanie p/zapalne

  - zapobieganie niedodmie [7].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Opis Procedury:

 • sprawdzenie indywidualnego zlecenia ,

 • umieszczenie leku w sterylnym aparacie do nebulizacji i podczenia obwodu do nebulizatora,

 • odessanie wydzieliny z drg oddechowych (jeli zachodzi potrzeba),

 • podczenie zestawu nebulizacji do ukadu rur respiratora,

 • przeprowadzenie nebulizacji zgodnie ze zleceniem,

 • kontrolowanie procesu nebulizacji oraz parametrw podczas zabiegu,

 • zakoczenie nebulizacji,

 • odessanie wydzieliny z drg oddechowych,

 • pielgnacja jamy ustnej,

 • udokumentowanie zabiegu [7].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych

 • Z punktu widzenia usprawniania leczniczego - wany jest powd nieprzytomnoci i jego gboko

  (u nieprzytomnego z urazem czaszkowo mzgowym mog wystpowa inne obraenia pourazowe np. koczyn, brzucha, klatki piersiowej).

 • liczna grupa chorych na OIT: nieprzytomni z powodu niedotlenienia mzgu w nastpstwie NZK,

 • z powodu zabiegw chirurgicznych (planowych, nagych),

 • z powodu zatru.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych cd.

Warunki skutecznoci usprawniania nieprzytomnych:

- tolerancja ukadu krenia na wysiek (wydolno minia sercowego, czynnik stabilizujcy krenia na OIT wypenienie oyska naczyniowego; chorzy z hipowolemi - RR i ttna nawet przy zmianie pozycji!),

- zabezpieczenie dronoci drg oddechowych ( u chorych nie zaintubowanych podczas zmiany pozycji atwo spowodowa niedrono drg oddechowych na poziomie garda z powodu zapadania si jzyka),

- koordynacja usprawniania leczniczego z karmieniem- zapobieganie moliwemu ulewaniu lub zachyniciu treci pokarmow (nawet jeli zaoona jest sonda odkowa)

- zwrcenie uwagi na sposb i stan zaopatrzenia zmian pourazowych,

- leczenie p/blowe [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych cd.

Techniki usprawniania leczniczego i pielgnacji chorych nieprzytomnych:

- zmiana pozycji- wykorzystanie uoenia w pozycji bezpiecznej,

-profilaktyka p/odleynowa oraz zapobieganie skutkom dugotrwaego unieruchomienia tj. przykurcze miniowe, ograniczenia ruchomoci w obrbie staww,

-bierne ruchy uchw oraz masa mini twarzy (aby nie dopuci do przykurczu miniowego w stawie uchwowo-skroniowym utrudniajcym otwieranie ust, a w nastpstwie wystpienia zastoinowego zapalenia linianki przyusznej),


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych cd.

Czynna profilaktyka powika oddechowych:

U sztucznie wentylowanych:

 • pozycja pleca i na brzuchu (zwaszcza u chorych z ARDS)

 • drena uoeniowy w rnych wariantach umoliwiajcy przemieszczanie wydzieliny w kierunku garda chorego,

 • nebulizacja do drg oddechowych lub wkraplanie lekw upynniajcych wydzielin (np.4-5 ml jaowe 0,9%NaCl)

 • oklepywanie i uciskanie cian klatki piersiowej i czynne odsysania wydzieliny z drg oddechowych (toaleta tchawicy i oskrzeli po kadorazowej czynnoci odsysania wydzieliny; po odczeniu od respiratora, puca chorego naley rozpry za pomoc AMBU w celu zapobieenia powstaniu ognisk niedodmy i mobilizacji wydzieliny),

 • zwalnianie u zaintubowanych podczas odsysania wydzieliny mankietu uszczelniajcego (nawet w mankietach niskocinieniowych) po uprzednim odessaniu wydzieliny z jamy ustnej, garda, krtani.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych nieprzytomnych cd.

Profilaktyka powika unieruchomienia:

 • wiczenia bierne koczyn grnych i dolnych wykonywane u chorych nieprzytomnych przynajmniej trzy razy na dob:

  - zapobiegaj zanikom masy miniowej i ograniczeniu ruchomoci staww ,

  - oraz uatwiaj krenie w koczynach,

  - speniaj funkcj bodcw proprioceptywnych stymulujcych OUN.

 • Usprawnianie funkcji przewodu pokarmowego pobudzanie jego czynnoci poprzez podawanie niewielkich (do 50 ml) iloci pynw przez zgbnik odkowy.


Usprawnianie lecznicze chorych sztucznie wentylowanych

Usprawnianie lecznicze chorych sztucznie wentylowanych

 • Rehabilitacja pulmonologiczna to postpowanie medyczne, polegajce na opracowaniu indywidualnego, wielospecjalistycznego programu obejmujcego rozpoznanie, leczenie, wsparcie psychologiczne i edukacj chorego.

 • Program ma na celu zatrzymanie, odwrcenie zjawisk fizjo-i psychopatologicznych wystpujcych u chorych z chorob ukadu oddechowego oraz podjcie prby przywrcenia choremu najlepszej sprawnoci czynnociowej na jak pozwalaj wystpujce u niego zmiany w ukadzie oddechowym i jego sytuacja yciowa.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Podczas sztucznej wentylacji (nawet niezbyt dugo trwajcej), dochodzi do zaniku elastycznoci i kurczliwoci mini (rwnie oddechowych), a take elastycznoci i sprystoci w obrbie staww.

  Zasady usprawniania leczniczego wentylowanych sztucznie pacjentw:

  1. poprawa oglnego stanu zdrowia pacjenta,

  2. zmniejszenie zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym,

  3. przywracanie prawidowej mechaniki oddychania,

  4. optymalizacja zakresu ruchomoci mini, staww oraz drg oddechowych i miszu pucnego [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Usprawnianie lecznicze chorych wentylowanych mechanicznie polega na:

 • kinezyterapii, tzn. na wykonywaniu wicze ruchowych czynnych i biernych w obrbie staww w celu zapobiegania przykurczom i zanikom miniowym oraz wykonywanie wicze oddechowych usprawniajcych czynno ukadu oddechowego oraz wyuczeniu pacjenta prawidowego oddychania.

 • fizjoterapii, ktrej gwnym zadaniem jest wspomaganie czynnoci usuwania wydzieliny z drzewa tchawiczo-oskrzelowego metodami zachowawczymi (drena uoeniowy, oklepywanie, masa klatki piersiowej) jak i metodami mechanicznymi (np. CPAP cige dodatnie cinienie w drogach oddechowych),


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Skojarzona fizjoterapia: drena uoeniowy, masa wibracyjny, oklepywanie klatki piersiowej, zachcanie do kaszlu, czynne odsysanie wydzieliny nadal s postpowaniem z wyboru w codziennej praktyce na OIT (mimo e ich skuteczno bywa przez niektre orodki kliniczne uznawana za niewystarczajc).


Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych

 • Przebieg rehabilitacji pacjenta leczonego kardiochirurgicznie mona podzieli na trzy fazy:

  - faza I wczesny okres pooperacyjny na OIT oraz pooperacyjnym oddziale kardiochirurgicznym,

  -faza II okres rekonwalescencji (szpital rehabilitacyjny lub uzdrowiskowy),

  - faza III okres rehabilitacji pnej i wtrnej prewencji (ambulatoryjnie).


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych cd.

Do momentu ekstubacji obowizuj reguy postpowania jak z chorym nieprzytomnym, czyli leczenie usprawniajce ogranicza si jedynie do zapobiegania powikaniom.

Po ekstubacji szczeglne znaczenia maj zabiegi usprawniajce, majce na celu poprawienie rezerwy kreniowo-oddechowej.

 • Najczciej po 1-2 tyg., wdraa si drug faz rehabilitacji po zab. kardiochir. minimalnie inwazyjnych (bez krenia pozaustrojowego),

 • po 2-4 tyg w grupie chorych poddanych bezporedniej rewaskularyzacji serca i po zabiegach na zastawkach,

 • po 4-6 tyg. w grupie chorych po transplantacji serca.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych cd.

  Drena wydzieliny drzewa oskrzelowego:

  Dziaanie transportu rzskowego bony luzowej po zabiegu kardioch. jest utrudnione ze wzgldu na hamujce dziaanie lekw znieczulenia oglnego, wysokie stenia tlenu oraz przedoperacyjny nikotynizm.

  Spyw wydzieliny jest najbardziej wydajny w penej pozycji Trendelenburga, jednake u chorych z niewydolnoci krenia, neurologicznymi powikaniami krenia pozaustrojowego oraz u bardzo otyych jest niemoliwe.

  Alternatyw jest ukadanie chorego na boku gow w d.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych cd.

Masa wibracyjny i oklepywanie

Wykonywanie tych zabiegw w bezporednim okresie pooperacyjnym moe by bolesne ze wzgldu na ssiedztwo rany pooperacyjnej, drenau klatki piersiowej oraz inwazyjnego monitorowania i wspomagania ukadu krenia (wana pena kontrola blu!)

 • Czynno wykonuje si przez kilka minut liczba powtrze zalena od stanu pacjenta.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych cd.

Kinezyterapia czynna mini oddechowych

Leczenie usprawniajce mini oddechowych (gwnie wdechowych) jest elementem leczenia zapobiegajcym niedodmie w okresie pooperacyjnym.

Skadaj si na nie wiczenia:

 • z zastosowaniem rozcigania i oporu mini oddechowych (dotycz grupy mini obrczy barkowej oraz klatki piersiowej); chory wykonuje przez nos powolne wdechy, unoszce wyranie klatk piersiow. Uciskanie przez terapeut dodatkowo okolic podobojczykowych poprawia wentylacj grnych patw obu puc.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Kolejnym celem tych wicze jest nauczenia efektywnego oddychania torem brzusznym (przeponowym). Gowa chorego pooona jest na poduszce, barki opuszczone, minie brzucha rozlunione dziki ugiciu kolan. Po kilkunastu wdechach przez nos i wydechach przez usta kinezyterapeuta zwiksza opr wdechowy , przykadajc donie poniej ukw ebrowych [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach kardiochirurgicznych cd.

Oglne usprawnianie ruchowe

W przypadkach niepowikanych czynne uruchomienie chorego po zabiegu kardiochirurgicznym NALEY ROZPOCZ BEZPOREDNIO PO PENYM WYBUDZENIU CHOREGO.

Przed ekstubacj kinezyterapia czynna polega na wiczeniach utrzymujcych ruchomo staww i elastyczno wszystkich grup miniowych.

Po ekstubacji ale przed usuniciem drenw z klatki piersiowej (po upywie pierwszej doby), pacjent siada na ku ze spuszczonymi nogami.

Jeli tolerancja na zmiany pozycji jest zadawalajca, po wyjciu drenw chory zaczyna chodzi wok ka, codziennie zwikszajc dystans.


Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach torakochirurgicznych

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach torakochirurgicznych

Zabiegi w obrbie miszu pucnego, rdpiersia lub urazy klatki piersiowej s przyczyn wystpienia ostrych zaburze funkcjonowania puc.

Usprawnianie lecznicze naley prowadzi w dwch etapach, tzn. przed i po operacji.

Nauka wicze powinna rozpocz si od zapoznania chorego z technik oddychania: (gboki wdech nosem, wyduony wydech ustami. wiczenia te wykonywa w dowolnej pozycji po 3-4 oddechy w kilku seriach).


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Nauka kaszlu polega na :

-gbokim wdechu i powolnym, jak najgbszym wydechu przez zwone jak do gwizdania usta na szczycie wydechu kaszlnicie;

-gbokim wdechu przez nos i najduszym wydechu z jednoczesnym wymawianiem r;

-gbokim wdechu przez nos i przerywanym wydechu przez usta zakoczonym kaszlem [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach torakochirurgicznych cd.

Usprawnianie chorego rozpoczyna si w dobie zerowej po operacji i polega na:

 • uoeniu chorego w pozycji psiedzcej,

 • wiczeniach oddechowych zapewniajcych skuteczn wentylacj puc,

 • prowokowaniu kaszlu,

 • nawilaniu powietrza oddechowego,

 • wiczeniach majcych na celu pene rozprenie puc po czciowej resekcji miszu pucnego,

 • wczesnym uruchomieniu chorego.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach torakochirurgicznych cd.

  wiczenia oddechowe polegaj na oddychaniu torem przeponowym czynnym lub z oporem (polegaj na wydychaniu powietrza do cienkiej rurki zanurzonej w wodzie lub za pomoc innego przyrzdu zwikszajcego okresowo cinienie w drogach oddechowych. 3-4 wiczenia powinny by wykonywane po kilka razy dziennie)

  Traumatyzacja miszu pucnego podczas zabiegu, bl, oddychanie ustami, narkotyczne leki p/blowe powoduj zagszczenie wydzieliny w drogach oddechowych, dlatego wczenie wprowadza si wiczenia efektywnego kaszlu (po ustabilizowaniu rany pooperacyjnej przez przytrzymanie rkami klatki piersiowej w okolicach rany, z przodu i z tyu)


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po zabiegach torakochirurgicznych cd.

U chorych po zabiegach torakochirurgicznych wiczenia ruchowe musz by mniej intensywne, powinny to by gwnie wiczenia oddechowe.

wiczenia oddechowe od pierwszej doby pooperacyjnej naley uzupenia wiczeniami biernymi lub bierno-czynnymi barkw, (zwaszcza po stronie operowanej), mini szyi i wiczeniami pobudzajcymi krenie krwi w obwodowych czciach ciaa (ruchy w stawach nadgarstkowych i skokowych).

Pionizacja ju w kilka godzin po operacji i wykonanie paru krokw wok ka (wyjtek stanowi osoby po resekcji puca)

U chorych u ktrych doszo do znacznego przemieszczenia rdpiersia (po resekcji puca) przez pierwsze dni po operacji, wiczenia naley ograniczy do oddychania przeponowego i skutecznego kaszlu [2].


Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej

Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej

 • Prowadzenie jednoczenie zasadniczego postpowania chirurgicznego i dziaanie usprawniajce ma na celu skrcenie okresu rekonwalescencji.

  (Konsekwentne prowadzenie leczenia usprawniajcego ukad oddechowy zmniejszyo czsto wystpowania powika ze strony tego ukadu z 60-80% na przeomie lat 70-tych do 10-15% obecnie).

 • Kinezyterapi chorych przy planowanych zabiegach na jamie brzusznej naley podzieli na dwa okresy: przed- i pooperacyjny.

 • W okresie przedoperacyjnym: wiczenia oglnousprawniajce, poprawiajce funkcjonowanie ukadu krenia i oddechowego.


Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej cd

Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej cd.

Rozpoczte postpowanie fizykalne naley kontynuowa moliwie szybko po wybudzeniu chorego:

 • gbokie oddychanie umoliwiajce wzgldnie pen wentylacj puc,

 • pogbienie wydechw wywoujcych odruch kaszlu,

 • przytrzymanie powok brzusznych domi w celu uatwienia odksztuszania.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej cd.

U chorych ze wspistniejcymi, dodatkowymi czynnikami ryzyka konieczne jest wdroenie poniszego postpowania:

 • wiczenia oddechowe polegajce na rozpreniu puc (wydech do cewnika zanurzonego w wodzie)

 • oklepywanie klatki piersiowej, wykonanie masau z ruchami wibracyjnymi,

 • moliwie szybkie uruchamianie,

 • nebulizacja rodkami rozrzedzajcymi i zmniejszajcymi gsto wydzieliny,

 • leczenie nadmiernego wzdcia brzucha przez odsysanie treci odkowej i popraw perystaltyki,

 • farmakologiczne lub fizyczne obnienie ciepoty ciaa w celu zmniejszenia zapotrzebowania na tlen [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Usprawnianie lecznicze chorych po operacjach na jamie brzusznej cd.

Ze wzgldu na planowane przecicie powok brzusznych konieczne jest nauczenie chorego piersiowego toru oddychania z jednoczesnym asekurowaniem miejsca, w ktrym ma wystpi cicie.

Podkreli naley duy wpyw prowadzonego usprawniania ukadu oddechowego na ograniczenie wystpowania powika zakrzepowo-zatorowych.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

U chorych po duych zabiegach w obrbie jamy brzusznej uzyskanie wystarczajcego uruchomienia jest moliwe dopiero po kilku dniach przymusowego bezruchu

Konieczne staje si wdroenie:

 • zabiegw fizykalnych (np. poczochy elastyczne, opaski elastyczne),

 • bierne lub czynne uruchamianie pompy miniowej (pneumatyczne mankiety zakadane na koczyny dolne),

 • profilaktyczna farmakoterapia p/zakrzepowa (heparyna).


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

MONITOROWANIE STANU ZDROWIA W CZASIE REHABILITACJI

czyli parametrw wiadczcych o dobrej lub zej kondycji pacjenta usprawnianego w ku:

- cinienia ttniczego, ttna, oddechu ,

- samopoczucia, poczucia rwnowagi, poziomu zmczenia,

- jakoci dolegliwoci blowych, siy miniowej,

- wielko przykurczu i znieksztacenia w stawach,

- ustawienia gowy w czasie pionizowania w ku,

- samodzielnoci w ku,

- samokontroli nad wasnym ciaem.


Problemy psychologiczne usprawniania leczniczego krytycznie chorych

Problemy psychologiczne usprawniania leczniczego krytycznie chorych

 • Reakcje na czynniki stresu wywoane stanem krytycznym i hospitalizacj s zrnicowane, w duym stopniu zalene od osobowoci chorego.

 • Mog si wyraa niewielkim pobudzeniem emocjonalnym, zaburzeniami ze strony ukadu wspczulnego a do wystpienia ostrych zaburze psychicznych z brakiem moliwoci komunikacji z zespoem terapeutycznym.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Zaburzenia psychiczne mog si objawia zespoem oddziau intensywnej terapii(intensive care syndrom). Jest to zesp zaburze funkcjonowania stanu psychicznego pacjenta wyraajcy si:

- znacznie nasilonym lkiem, poczonym z bezsennoci,

- draliwoci,

- zaburzeniami wiadomoci,

- ostrym zespoem reaktywnym,

- gbok depresj [2].


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

Psychoterapie elementarna- to tworzenie przyjaznego, terapeutycznego rodowiska w wyniku przeksztacenia najbliszego otoczenia pacjenta we wspierajce go w pielgnowaniu, usprawnianiu i terapii

TO:

- agodzenie napi,

- eliminowanie negatywnych uczu, OSAMOTNIENIA,

- dodawanie otuchy,

- wskazywanie na osignite sukcesy w usprawnianiu,

- motywowanie do wysiku,

- wsparcie rzeczowe, psychiczne, instytucjonalne,

- informowanie dla celw pielgnowania, wyjanianie,

- tworzenie zaufania,

- zachcanie do wyraania uczu,

- budowanie wizi w oparciu o dobr komunikacj i uczciwo.


Rehabilitacja chorych na oddziale intensywnej terapii medycznej

 • PROWADZENIE DOKUMENTACJI PIELGNIARSKIEJ rzetelne, czytelne, konkretne, z identyfikacj osoby notujcej fakty z usprawniania pacjenta unieruchomionego:

 • notowanie cofania lub zaostrzania si objaww zespou unieruchomienia,

 • osignite cele i nabyte umiejtnoci motoryczne,

 • ocena aktywnoci w ku,

 • posugiwanie si skal Bartela.


Pi miennictwo

Pimiennictwo

1. Kiwerski J . Rehabilitacja medyczna PZWL W-wa. 2007

2. Szulc R., Usprawnianie lecznicze krytycznie chorych. Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner Wrocaw 2001

3. Dison N.: Technika zabiegw pielgniarskich. PZWL, Warszawa 1998.

4. Zahradniczek K.: Wprowadzenie do pielgniarstwa. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.

5. lusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielgniarstwa Tom II Czelej Lublin 2008

6. Paprocka Borowicz M., Demczyszak I., Kuciel-Lewandowska J. Fizjoterapia w chorobach ukadu oddechowego Grnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocaw 2009.

7. Kzka M., Paszewska -ywko L.(red), Procedury Pielgniarskie Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

8. Rutkowska E. Rehabilitacja i pielgnowanie osb niepenosprawnych. Czelej Lublin 2002


ad
 • Login