A le s gortasi sunumu haz rlayan chp kad k y l e e itim komisyonu
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu PowerPoint PPT Presentation


 • 137 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu. T.C . Anayasası. Madde 60: Herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir . Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar. Sosyal Devlet Ne Yapar?. Sosyal güvenlik sistemi için gerekli tanımlar.

Download Presentation

AİLE SİGORTASI SUNUMU Hazırlayan: CHP Kadıköy İlçe Eğitim Komisyonu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


A le s gortasi sunumu haz rlayan chp kad k y l e e itim komisyonu

AİLE SİGORTASI SUNUMUHazırlayan: CHP KadıköyİlçeEğitim Komisyonu


T c anayasas

T.C. Anayasası

Madde 60:

Herkes Sosyal Güvenlik hakkına sahiptir.

Devlet,bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Sosyal devlet ne yapar

Sosyal Devlet Ne Yapar?

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Sosyal g venlik sistemi i in gerekli tan mlar

Sosyal güvenlik sistemi için gerekli tanımlar

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Yoksulluk e i i yoksulluk a ve k r lganl k t an mlar

Yoksulluk Eşiği,Yoksulluk Açığı ve Kırılganlık Tanımları

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


T rkiye nin uluslararas y k ml l kleri

Türkiye’nin Uluslararası Yükümlülükleri

 • Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi’ni 1971’de imzalamıştır.

 • Bu sözleşmede 9 sigorta dalı bulunmaktadır.Sekizi uygulanırken biri (Aile Sigortası) bugüne değin uygulamaya alınmamıştır.

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Uluslararas al ma rg t sigortalar

Uluslararası Çalışma Örgütü Sigortaları

ILO Sigortaları

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Mevcut sosyal koruma sisteminin a klar

Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Mevcut sosyal koruma sisteminin a klar1

Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Mevcut sosyal koruma sisteminin a klar2

Mevcut Sosyal Koruma Sisteminin Açıkları

Bugünkü sosyal güvenlik sisteminin dışındadırlar.

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Z m aile sigortas

Çözüm: Aile Sigortası

Mevcut sosyal yardım sisteminde yukarıda belirtilen kuram ve uygulama sorunlarını tespit eden CHP;

Nesnel ölçütlere dayalı,çağdaş, sürdürülebilir,adaletli,bireyi ve hane halkını birlikte ele alan Aile Sigortası sistemini formüle etmiş ve uygulama hazırlıklarını tamamlamıştır.

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas neden gerekli

Aile Sigortası neden gerekli?

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas

Aile Sigortası

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas hem bireyi hem hane halk n esas al r

Aile Sigortası Hem Bireyi Hem Hane Halkını Esas Alır

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas kapsam ndaki destekler

Aile Sigortası Kapsamındaki Destekler

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas nda demeler nas l belirlenecektir

Aile Sigortasında Ödemeler Nasıl Belirlenecektir?

AileSigortası kapsamındaki yurttaşlar aynı zamanda sağlık sigorta

hakkını kendiliğinden kazanacaklardır.

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas1

Aile Sigortası

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas2

Aile Sigortası

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Halihaz rda sosyal destek sa layan ve as kur alt nda birle tirilecek yard mlar 1

Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar-1

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Halihaz rda sosyal destek sa layan ve as kur alt nda birle tirilecek yard mlar 2

Halihazırda Sosyal Destek Sağlayan ve AS-KUR altında birleştirilecek Yardımlar -2

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


As kur organizasyon emas

As-Kur Organizasyon Şeması

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


A le s gortasi sunumu haz rlayan chp kad k y l e e itim komisyonu

Aile Sigortasının Maliyeti

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile sigortas n n parasal kayna

Aile Sigortasının Parasal Kaynağı

= Aile Sigortası Bütçesi

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile yard m ile ilgili demeler 1

Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 1

 • Ailesigortası, Türkiye’deki hiçbir ailenin gelirinin 600TL’nin altına inmemesinihedeflemektedir.

 • Aile sigortası kapsamındaki herkes genel sağlık sigortası kapsamındakihizmetlereulaşacaktır

 • AS-KUR, sosyal hizmet uzmanları ile Türkiye’dekitümnüfusukapsayacaktır

 • Ödenecek para ailenin yapısına,çocuk,yaşlı,engelli sayısına göre değişecektir.

 • Çocuk destek yardımı bir çocuk için75 TL’dir (En fazla 2 çocuk için ödenir)

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Aile yard m ile ilgili demeler 2

Aile yardımı ile ilgili ödemeler - 2

 • Çocuk eğitim desteği çocuk başına 50 TL’dir.Okula giden her çocuk için ödenir.

 • Yaşlı desteği, her yaşlıbireybaşına 150 TL’dir.

 • Engelli desteği, her engellibaşına,

  • %40 engellileriçin202 TL,

  • %70 engellileriçinise302 TL’dir

 • Ailesigortasıile en yoksulkesimeverilenyardımbugüneoranlaaltıbuçukkatınakadarartacaktır.

 • Ailesigortasıprogramı, diğeristihdamprogramlarıiledesteklenecek, tümaileleri “muhtaçlık”’tankurtaracaktır

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


Ab de aile s igortas demesi finansman kayna

AB’de Aile Sigortası Ödemesi Finansman Kaynağı

CHP Kadıköy İlçesi Eğitim Komisyonu


A le s gortasi sunumu haz rlayan chp kad k y l e e itim komisyonu

CHP Söz Veriyor;

Türkiye’deki her aile rahat bir nefes alacak

CHP KadıköyİlçesiEğitimKomisyonu


 • Login