Funkce mezin rodn ch organizac ingo
Download
1 / 22

Funkce mezinárodních organizací, INGO - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Funkce mezinárodních organizací, INGO. Mezinárodní organizace. Jaké plní mezinárodní organizace role v mezinárodním systému?. Funkce. Artikulace a agregace zájmů Vytváření norem Operační aktivity Socializace Sběr a distribuce informací Preventivní diplomacie. Artikulace a agregace zájmů.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Funkce mezinárodních organizací, INGO' - plato


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript


Funkce
Funkce systému?

 • Artikulace a agregace zájmů

 • Vytváření norem

 • Operační aktivity

 • Socializace

 • Sběr a distribuce informací

 • Preventivní diplomacie


Artikulace a agregace z jm
Artikulace a agregace zájmů systému?

 • MO je nástrojem agregace a artikulace zájmů

  • MO reprezentuje určité zájmy – např. Mezinárodní lodní komora, Mezinárodní obchodní komora

 • MO jsou místem, kde se agregují a artikulují zájmy

  • Zájmy artikulují a agregují státy a vytvářejí na půdě velkých IGO formalizované koalice.

   • Např. Skupina 77

 • MO jsou samy aktéry, kteří artikulují a agregují zájmy

  • Je to MO, která artikuluje a agreguje zájmy


Vytv en norem
Vytváření norem systému?

 • MO vytvářejí normy, aplikují je a posuzují jejich dodržování.

 • Určují hodnoty, které by měly panovat v MS

  • Př. Charta OSN

   • dodržování lidských práv, rovnost žen a mužů, mír, dodržování smluvních závazků, podpora sociálního pokroku a zlepšování životní úrovně, svoboda


Vytv en norem1
Vytváření norem systému?

 • Normy a hodnoty mohou mít regulační charakter = co je povoleno a co je zakázáno

  • Př. Charta OSN, kapitola 1 (cíle a zásady) → zákaz použití a hrozby silou

  • Smlouva o nešíření jaderných zbraní – jaderné odzbrojení států, co vlastní jaderné zbraně, zákaz výroby či jiného získání jaderných zbraní v těch státech, co nevlastní jaderné zbraně.

  • Montrealský protokol – závazek států chránit ozónovou vrstvu, redukce a postupný úplný zákaz používání freonů.


Vytv en norem2
Vytváření norem systému?

 • Normy a hodnoty redistributivní

  • Snaží se změnit hodnoty a chování aktérů s cílem změnit rozdělení zboží a služeb → zvýhodňují některé aktéry a druzí nesou dodatečné náklady

  • Např. Světová banka, Rozvojový program OSN → zabezpečují transfer zdrojů z vyspělých do rozvojových států


Vytv en norem3
Vytváření norem systému?

 • Normy, které se vytváří na půdě MO, mohou být právně závazné nebo ne

  • OSN → rezoluce VS OSN nejsou právně závazné x rezoluce RB OSN jsou právně závazné

  • Konvence, dohody, smlouvy uzavřené v rámci OSN nebo specializované agentury také mohou být právně závazné, ale obvykle po ratifikaci účastnických států.


Opera n aktivity
Operační aktivity systému?

 • Implementace programů dohodnutých na půdě MO

 • První operační aktivitou je specifikace pravidel realizace daných programů

  • Obvykle národní autority určují podmínky, prostředky a nástroje, kterými bude dosaženo naplnění cílů stanovených v programu MO

  • Mohou to být samy MO

   • Světová banka detailně specifikuje náležitosti a podmínky přijetí projektů


Opera n aktivity1
Operační aktivity systému?

 • Druhou operační aktivitou je implementace programu

  • Obvykle závisí na národních autoritách, jak program implementují.

  • Na úrovni MO se tak děje tehdy, pokud mají MO dostatek finančních a lidských zdrojů, aby mohly program implementovat.

  • Př. OSN a jeho agentury → poskytování humanitární pomoci, poskytování technické asistence rozvojovým zemím, peacekeepingové mise, přímá správa některých oblastí pod OSN


Opera n aktivity2
Operační aktivity systému?

 • Třetí aktivitou je monitoring naplnění programu

  • Bez monitoringu by programy neměly smysl

  • Rozdíl v míře pravomocí ohledně monitorování plnění

  • Př. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE):

   • Kontroluje, zda státy dodržují Smlouvu o nešíření jaderných zbraní

   • Může vyžadovat zprávy o jaderných programech s civilním účelem po členských zemích

   • Má právo inspekce.


Opera n aktivity3
Operační aktivity systému?

 • Soudní rozhodování

  • Obvykle jsou kompetence soudních těles limitované

  • Př. MSD

   • Strany sporu musí nejprve uznat, že chtějí, aby MSD rozhodl jejich spor a pak je jeho výsledek závazný.

   • Větší roli hraje RB → posuzování, zda stát neporušil zákaz užití síly


Opera n aktivity4
Operační aktivity systému?

 • Sankce MO jsou rozhodnutím členských států proti členovi, který nedodržuje mezinárodní závazky

 • Různé formy:

  • Často může být daný člen pouze odsouzen na půdě MO → morální tlak ze strany ostatních členů nebo domácích zájmových skupin, poškození mezinárodní reputace státu


Opera n aktivity5
Operační aktivity systému?

 • Mnohé MO umožňují vyloučení člena, pokud soustavně porušuje závazky

  • Vyloučení se ale příliš nepoužívá, protože znamená ztrátu vlivu nad daným státem

 • Omezení práv členského státu, která vyplývají z jeho členství

  • OSN – VS může na základě doporučení RB zbavit členského státu práva hlasovat.


Opera n aktivity6
Operační aktivity systému?

 • Sankce nevojenského charakteru

  • OSN - RB vůči státům-agresorům

  • Sankce nemusí vést k nápravě a často nevedou

 • Sankce vojenského charakteru

  • Závisí na členských zemí, zda poskytnou své jednotky a svěří je velení MO (např. OSN)


Socializace
Socializace systému?

 • Funguje na dvou úrovních v mezinárodním prostředí

  • Agenti socializace fungují v mnoha státech světa a přímo se dotýkají života jednotlivců

   • Nadnárodní korporace → fast-foody, Microsoft

   • Nevládní organizace – př. skaut


Socializace1
Socializace systému?

 • Na půdě MO mezi zástupci států

  • V rámci MO členské státy přijímají určité hodnoty → vliv na chování a jednání států, které se chovají způsobem akceptovatelným pro mezinárodní komunitu

  • Př. OSN → ustavit společný systém hodnot je obtížné → státy se nechtějí příliš pouštět do odsuzování jednání jiných států nebo je vyloučit z OSN

  • Př. UNESCO → výrazný vliv na formování národních vzdělávacích, vědeckých a kulturních institucí a přijetí vnitrostátních norem v daných politikách → poskytování národní podpory vědě


Sb r a distribuce informac
Sběr a distribuce informací systému?

 • MO shromažďují informace a distribuují je svým členům, jsou místem pro výměnu informací

 • Informace buď jí dávají členové, nebo je získává sama (experti, NGOs)

 • MO informace publikují obvykle v ročenkách → i pro širokou veřejnost

  • Např. MO hrají nezastupitelnou roli při získávání informací o světovém šíření zbraní, ekonomickém růstu ve světě, mírách nezaměstnanosti, dětské úmrtnosti, porušování lidských práv, poškození životního prostředí


Sb r a distribuce informac1
Sběr a distribuce informací systému?

 • Informace mají vliv na rozhodování v rámci MO, ale i na rozhodování státních a nestátních aktérů.

 • Mají vliv na vytváření pozic.

 • Mohou změnit vnímání problému.

  • Např. vliv projektu PISA OECD, který monitoruje vědomosti a dovednosti patnáctiletých žáků → vliv na členské státy a reformy ve vzdělávání


Sb r a distribuce informac2
Sběr a distribuce informací systému?

 • MO často zakládají vlastní výzkumné instituty, vytváří výzkumné projekty nebo žádají výzkum od vědeckých institucí

 • Vliv epistemických společenství

  • Životní prostředí → shromáždění informací o stavu ozónové vrstvy a shoda mezi odborníky o opatřeních k řešení tohoto problému.

  • Závislost států na expertech vedla k tomu, že přijaly ochranu ozónové vrstvy za svou.


Sb r a distribuce informac3
Sběr a distribuce informací systému?

 • MO slouží i jako místo výměny informací → vzájemné poznávání, hodnoty, kultura, pozice.

 • Roste vliv NGO

  • Např. Komise OSN pro lidská práva je závislá na zprávách NGO (Amnesty International nebo Human Rights Watch).


Preventivn diplomacie
Preventivní diplomacie systému?

 • Začala se rozvíjet na půdě OSN zejména po skončení Studené války

 • Agenda pro mír (1992)

 • Součástí mohou být mediace, mírové konference, vyslání zvláštních vyslanců, uplatnění sankcí i rozvojová pomoc

 • Nejčastěji se na ni podílejí regionální organizace – OBSE, OAS, AU

 • nevládní organizace → včasné varování, důležitá role po konfliktu (rekonstrukce oblastí, budování občanské společnosti)


ad