Meret konventsioon ja kalandust konventsioon
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon. 10.12.2010. Ettekande struktuur. Üldtaust konventsioonide kohta Läbirääkimised partneritega Edasine tegevus. Meretöö konventsioon. Meretöö konventsioon MLC – Maritime Labour Convention. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon

Download Presentation

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon

10.12.2010


Ettekande struktuur

 • Üldtaust konventsioonide kohta

 • Läbirääkimised partneritega

 • Edasine tegevus


Meretöö konventsioon


Meretöö konventsioon MLC – Maritime Labour Convention

 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon

 • Konventsiooni võttis vastu ILO peakonverents 2006.a veebruaris

 • Koondab ühte õigusdokumenti 68 olemasolevat ILO meretöö rahvusvahelist konventsiooni ja soovitust


MLC jõustumine

 • Konventsioon jõustub 12 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud 30 ILO liiget, kellele kuulub 33%-line osa maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest

 • Praeguseks on konventsiooniga ühinenud 11 ILO liiget

 • Konventsioon ei ole veel jõustunud


Euroopa Nõukogu soovitus

 • Euroopa Komisjon osales aktiivselt MLC väljatöötamises ning on algusest peale toetanud konventsiooni kiiret jõustamist ning tõhusat rakendamist Euroopa Liidus

 • Euroopa Nõukogu võttis 2007.a vastu otsuse, milles volitatakse liikmesriike ratifitseerima MLC Euroopa Liidu huvides soovitavalt enne 31. detsembrit 2010


Direktiiv

 • Seoses MLC vastuvõtmisega konsulteeris Euroopa Komisjon meretranspordisektori tööturu osapooli esindavate organisatsioonidega

 • Sotsiaalpartnerid pidasid läbirääkimisi ja sõlmisid MLC kohta kokkuleppe 2008.a

 • Komisjoni ettepanek nõukogule võtta vastu direktiiv


Direktiiv

 • Eesti Vabariigi Valitsus toetas 2008.a tehtud otsusega direktiivi eelnõu

 • Direktiiv on vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud

 • Direktiiv jõustub MLC-ga üheaegselt


MLC kohaldamisala

 • Konventsioon rakendub kõigi laevade suhtes, mis tegelevad kaubandusliku meresõiduga

 • Konventsioon ei rakendu kalalaevadele, sõjalaevadele


MLC olulisemad mõisted

 • Laev – iga laev v.a laev, mis sõidab sisevetes, kaitstud vetes või nendega vahetult piirnevates vetes ja aladel, kus kehtib sadamakord

 • Meremees (laevapere liige) – iga isik, kes töötab laeval, millele MLC kohaldub

 • Reeder – laeva omanik või muu organisatsioon või isik, kes on võtnud endale laeva omanikult vastutuse laeva käitamiseks


MLC struktuur

 • Artiklid – mõisted, põhiõigused ja põhimõtted, mõisted, meremeeste töö- ja sotsiaalsed õigused, üldised rakendamis- ja jõustamiskohustused


MLC struktuur

5. jagu

1. Meremeeste esitatavad miinimumnõuded laeval töötamise korral

2. Töötingimused

3. Elu- ja puhkeruumid, toit ja toitlustamine

4. Tervisekaitse, meditsiiniabi, olme ja sotsiaalkaitse

5. Täitmine ja jõustamine


MLC struktuur

 • Eeskiri – üldised õigused ja põhimõtted iga konkreetse teema osas

 • Koodeks: A osa ja B osa


MLC struktuur

 • Eeskiri 1.1. Vanuse alammäär

 • Eesmärk: tagada, et laeval ei töötaks alaealisi isikuid.

 • 1. Laeval ei tohi tööl ega teenistuses olla ükski vanuse alammäärast noorem isik.

 • 2. Vanuse alammäär konventsiooni esmakordse jõustumise ajal on 16 aastat …

 • Standard A1.1. Vanuse alammäär

 • 1. Alla 16-aastase isiku laevale tööle või teenistusse võtmine või tema töö kasutamine laeval on keelatud.

 • 2. Alla 18-aastaste meremeeste öötöö on keelatud. …

 • Suunis B1.1. Vanuse alammäär

 • 1. Töö- ja elutingimuste reguleerimisel peaksid liikmesriigid eriti tähelepanu pöörama alla 18-aastaste noorte vajadustele.


MLC kohustuslik osa

 • Kohustuslikud on: artiklid, eeskiri + koodeksi A osa

 • Vabatahtlik: koodeksi B osa (ehk suunis)


Kalandustöö konventsioon


Kalandustöö konventsioon (C188)

 • Konventsiooni C188 ja samateemalise soovituse R199 võttis vastu ILO peakonverents 2007.a juunis

 • Kooskõlas ILO aluspõhimõtetega lähtub C188 asjaolust, et kalurid vajavad oma töövaldkonna eripära ning töö- ja elutingimuste tõttu erikaitset


C188 jõustumine

 • Konventsioon jõustub 12 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud 10 ILO liiget, kellest 8 on rannikuriigid

 • Konventsiooniga ühinenud üks ILO liige

 • Konventsioon ei ole veel jõustunud


Euroopa Nõukogu soovitus

 • Euroopa Nõukogu võttis 2010.a vastu otsuse, milles volitatakse liikmesriike ratifitseerima konventsioon C188 soovitavalt enne 31. detsembrit 2012


C188 kohaldamisala

 • Konventsioon rakendub kõigi kutselise kalapüügiga tegelevate kalurite ja kalalaevade suhtes


C188 olulisemad mõisted

Kalalaev –iga laev või paat, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kutseliseks kalapüügiks

Kalur – iga isik, kes on tööle võetud kalalaeva pardal, v.a lootsid, mereväelased, teised alalises riigiteenistuses olevad isikud, kalalaeva pardal töid tegevad kaldapersonali liikmed ning kalandusvaatlejad

Kalalaeva omanik (reeder) – kalalaeva omanik või mis tahes muu organisatsioon või isik, kes korraldab laeva tööd

Kutseline kalapüük –kõik kalapüügitoimingud (sh jõgedel, järvedel, kanalitel), v.a kalapüük elatise hankimiseks ja harrastuspüük


C188 struktuur

 • Põhimõisted ja kohaldamisala

 • Üldpõhimõtted

 • Miinimumnõuded tööks kalalaeval

 • Töötingimused

 • Majutamine ja toitlustamine

 • Arstiabi, töötervishoid ja sotsiaalkindlustus

 • Täitmine ja järelevalve


Eesti ILO Nõukogu


 • Eesti ILO Nõukogu võttis 14. jaanuaril 2009.a vastu ühisseisukoha, et otstarbekas on käsitleda C188 ratifitseerimise ja R199 kohaldamise küsimusteringi paralleelselt MLC ratifitseerimise ettevalmistamisega

 • C188 ja R199 vastuvõtmisest Riigikogu teavitades (aprill 2009) jagas Valitsus Eesti ILO Nõukogu seisukohta


Läbirääkimised partneritega


Läbirääkimised

 • 2010.a algatab Sotsiaalministeerium läbirääkimised sotsiaalpartnerite ja teiste huvigruppidega

 • Läbirääkimiste eesmärgiks on arutada kehtiva õiguse kooskõlla viimist MLC ning C188-ga


Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töörühm alustas kohtumisi 2010. a alguses

 • Töörühma liikmed on alljärgnevatest organisatsioonidest:

  Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Veeteede Amet, Tööinspektsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Meremeeste Ametiühing, Eesti Laevaomanike Liit, Eesti Tööandjate Keskliit, AS Saaremaa Laevakompanii, AS Tallink Grupp


Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töörühma liikmed esitavad enda poolt esindatava ministeeriumi, asutuse või ühingu seisukohad koosolekul või pärast kohtumist kirjaliku tagasisidena


Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töövormiks on arutelud ja suhtlus e-kirja teel

 • Töörühma arutelud salvestatakse ja protokollitakse

 • Arutelu aluseks on Sotsiaalministeeriumi koostatud töödokumendid


2010.a toimunud töörühma kohtumised

 • 2010.a viidi läbi 10 töörühma kohtumist

 • Käsitleti kaheksat teemat:

  1. Üldpõhimõtted

  2. Meretööleping

  3. Laevapere liikme töövahendus

  4. Töötasu, töö- ja puhkeaeg

  5. Puhkus ja repatrieerimine

  6. Laevapere liikmele makstav hüvitis laeva hävimise või uppumise korral, meretöölepingu ülesütlemine

  7. Distsiplinaarvastutus, mehitustase, elu- ja puhkeruumid

  8. Reederi vastutus ja sotsiaalkindlustus


2010.a toimunud töörühma kohtumised

 • 2010.a novembris tutvustas Sotsiaalministeerium töörühmale arutelude tulemusena valminud mereteenistuse seaduse tööversiooni

 • Töörühmale edastati vajalikud materjalid, sh liikmete tagasiside, protokollid, töödokumendid ja MTS tööversioon

 • Töörühma liikmete kommentaare MTS tööversioonile ootame jaanuaris


MTS tööversioon

 • Kogu laevapere liikmete töötingimusi käsitlev regulatsioon vaadatakse üle

 • MTS ja muud õigusaktid viiakse kooskõlla MLC ja C188 nõuetega


MTS tööversioon

Olulised muudatused:

 • Meretöölepingu tingimused, sh kaluri meretöölepingu tingimused

 • Haigele või vigastatud laevapere liikmele arstiabi andmine

 • Laevapere liikme kindlustus tööõnnetusest või kutsehaigusest põhjustatud kahju korral

 • Iganädalane puhkeaeg

 • Kojusõit

 • Meretöölepingu lõppemisega seonduvad erisused

 • Laevapere liikme töövahendus


Kuidas edasi?

 • Jätkuvad läbirääkimised MTS tööversiooni üle

 • Määruste tööversioonid ja nende arutelu partneritega

 • Järelevalve küsimuste arutelu


 • Login