Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon - PowerPoint PPT Presentation

Meret konventsioon ja kalandust konventsioon
Download
1 / 34

 • 187 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon. 10.12.2010. Ettekande struktuur. Üldtaust konventsioonide kohta Läbirääkimised partneritega Edasine tegevus. Meretöö konventsioon. Meretöö konventsioon MLC – Maritime Labour Convention. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

Meretöö konventsioon ja kalandustöö konventsioon

10.12.2010


Ettekande struktuur

Ettekande struktuur

 • Üldtaust konventsioonide kohta

 • Läbirääkimised partneritega

 • Edasine tegevus


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

Meretöö konventsioon


Meret konventsioon mlc maritime labour convention

Meretöö konventsioon MLC – Maritime Labour Convention

 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioon

 • Konventsiooni võttis vastu ILO peakonverents 2006.a veebruaris

 • Koondab ühte õigusdokumenti 68 olemasolevat ILO meretöö rahvusvahelist konventsiooni ja soovitust


Mlc j ustumine

MLC jõustumine

 • Konventsioon jõustub 12 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud 30 ILO liiget, kellele kuulub 33%-line osa maailma kaubalaevastiku kogumahutavusest

 • Praeguseks on konventsiooniga ühinenud 11 ILO liiget

 • Konventsioon ei ole veel jõustunud


Euroopa n ukogu soovitus

Euroopa Nõukogu soovitus

 • Euroopa Komisjon osales aktiivselt MLC väljatöötamises ning on algusest peale toetanud konventsiooni kiiret jõustamist ning tõhusat rakendamist Euroopa Liidus

 • Euroopa Nõukogu võttis 2007.a vastu otsuse, milles volitatakse liikmesriike ratifitseerima MLC Euroopa Liidu huvides soovitavalt enne 31. detsembrit 2010


Direktiiv

Direktiiv

 • Seoses MLC vastuvõtmisega konsulteeris Euroopa Komisjon meretranspordisektori tööturu osapooli esindavate organisatsioonidega

 • Sotsiaalpartnerid pidasid läbirääkimisi ja sõlmisid MLC kohta kokkuleppe 2008.a

 • Komisjoni ettepanek nõukogule võtta vastu direktiiv


Direktiiv1

Direktiiv

 • Eesti Vabariigi Valitsus toetas 2008.a tehtud otsusega direktiivi eelnõu

 • Direktiiv on vastu võetud, kuid ei ole veel jõustunud

 • Direktiiv jõustub MLC-ga üheaegselt


Mlc kohaldamisala

MLC kohaldamisala

 • Konventsioon rakendub kõigi laevade suhtes, mis tegelevad kaubandusliku meresõiduga

 • Konventsioon ei rakendu kalalaevadele, sõjalaevadele


Mlc olulisemad m isted

MLC olulisemad mõisted

 • Laev – iga laev v.a laev, mis sõidab sisevetes, kaitstud vetes või nendega vahetult piirnevates vetes ja aladel, kus kehtib sadamakord

 • Meremees (laevapere liige) – iga isik, kes töötab laeval, millele MLC kohaldub

 • Reeder – laeva omanik või muu organisatsioon või isik, kes on võtnud endale laeva omanikult vastutuse laeva käitamiseks


Mlc struktuur

MLC struktuur

 • Artiklid – mõisted, põhiõigused ja põhimõtted, mõisted, meremeeste töö- ja sotsiaalsed õigused, üldised rakendamis- ja jõustamiskohustused


Mlc struktuur1

MLC struktuur

5. jagu

1. Meremeeste esitatavad miinimumnõuded laeval töötamise korral

2. Töötingimused

3. Elu- ja puhkeruumid, toit ja toitlustamine

4. Tervisekaitse, meditsiiniabi, olme ja sotsiaalkaitse

5. Täitmine ja jõustamine


Mlc struktuur2

MLC struktuur

 • Eeskiri – üldised õigused ja põhimõtted iga konkreetse teema osas

 • Koodeks: A osa ja B osa


Mlc struktuur3

MLC struktuur

 • Eeskiri 1.1. Vanuse alammäär

 • Eesmärk: tagada, et laeval ei töötaks alaealisi isikuid.

 • 1. Laeval ei tohi tööl ega teenistuses olla ükski vanuse alammäärast noorem isik.

 • 2. Vanuse alammäär konventsiooni esmakordse jõustumise ajal on 16 aastat …

 • Standard A1.1. Vanuse alammäär

 • 1. Alla 16-aastase isiku laevale tööle või teenistusse võtmine või tema töö kasutamine laeval on keelatud.

 • 2. Alla 18-aastaste meremeeste öötöö on keelatud. …

 • Suunis B1.1. Vanuse alammäär

 • 1. Töö- ja elutingimuste reguleerimisel peaksid liikmesriigid eriti tähelepanu pöörama alla 18-aastaste noorte vajadustele.


Mlc kohustuslik osa

MLC kohustuslik osa

 • Kohustuslikud on: artiklid, eeskiri + koodeksi A osa

 • Vabatahtlik: koodeksi B osa (ehk suunis)


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

Kalandustöö konventsioon


Kalandust konventsioon c188

Kalandustöö konventsioon (C188)

 • Konventsiooni C188 ja samateemalise soovituse R199 võttis vastu ILO peakonverents 2007.a juunis

 • Kooskõlas ILO aluspõhimõtetega lähtub C188 asjaolust, et kalurid vajavad oma töövaldkonna eripära ning töö- ja elutingimuste tõttu erikaitset


C188 j ustumine

C188 jõustumine

 • Konventsioon jõustub 12 kuud pärast seda, kui selle on ratifitseerinud 10 ILO liiget, kellest 8 on rannikuriigid

 • Konventsiooniga ühinenud üks ILO liige

 • Konventsioon ei ole veel jõustunud


Euroopa n ukogu soovitus1

Euroopa Nõukogu soovitus

 • Euroopa Nõukogu võttis 2010.a vastu otsuse, milles volitatakse liikmesriike ratifitseerima konventsioon C188 soovitavalt enne 31. detsembrit 2012


C188 kohaldamisala

C188 kohaldamisala

 • Konventsioon rakendub kõigi kutselise kalapüügiga tegelevate kalurite ja kalalaevade suhtes


C188 olulisemad m isted

C188 olulisemad mõisted

Kalalaev –iga laev või paat, mida kasutatakse või kavatsetakse kasutada kutseliseks kalapüügiks

Kalur – iga isik, kes on tööle võetud kalalaeva pardal, v.a lootsid, mereväelased, teised alalises riigiteenistuses olevad isikud, kalalaeva pardal töid tegevad kaldapersonali liikmed ning kalandusvaatlejad

Kalalaeva omanik (reeder) – kalalaeva omanik või mis tahes muu organisatsioon või isik, kes korraldab laeva tööd

Kutseline kalapüük –kõik kalapüügitoimingud (sh jõgedel, järvedel, kanalitel), v.a kalapüük elatise hankimiseks ja harrastuspüük


C188 struktuur

C188 struktuur

 • Põhimõisted ja kohaldamisala

 • Üldpõhimõtted

 • Miinimumnõuded tööks kalalaeval

 • Töötingimused

 • Majutamine ja toitlustamine

 • Arstiabi, töötervishoid ja sotsiaalkindlustus

 • Täitmine ja järelevalve


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

Eesti ILO Nõukogu


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

 • Eesti ILO Nõukogu võttis 14. jaanuaril 2009.a vastu ühisseisukoha, et otstarbekas on käsitleda C188 ratifitseerimise ja R199 kohaldamise küsimusteringi paralleelselt MLC ratifitseerimise ettevalmistamisega

 • C188 ja R199 vastuvõtmisest Riigikogu teavitades (aprill 2009) jagas Valitsus Eesti ILO Nõukogu seisukohta


Meret konventsioon ja kalandust konventsioon

Läbirääkimised partneritega


L bir kimised

Läbirääkimised

 • 2010.a algatab Sotsiaalministeerium läbirääkimised sotsiaalpartnerite ja teiste huvigruppidega

 • Läbirääkimiste eesmärgiks on arutada kehtiva õiguse kooskõlla viimist MLC ning C188-ga


Mere ja kalandust t r hm

Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töörühm alustas kohtumisi 2010. a alguses

 • Töörühma liikmed on alljärgnevatest organisatsioonidest:

  Sotsiaalministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Põllumajandusministeerium, Veeteede Amet, Tööinspektsioon, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühing, Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Meremeeste Ametiühing, Eesti Laevaomanike Liit, Eesti Tööandjate Keskliit, AS Saaremaa Laevakompanii, AS Tallink Grupp


Mere ja kalandust t r hm1

Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töörühma liikmed esitavad enda poolt esindatava ministeeriumi, asutuse või ühingu seisukohad koosolekul või pärast kohtumist kirjaliku tagasisidena


Mere ja kalandust t r hm2

Mere- ja kalandustöö töörühm

 • Töövormiks on arutelud ja suhtlus e-kirja teel

 • Töörühma arutelud salvestatakse ja protokollitakse

 • Arutelu aluseks on Sotsiaalministeeriumi koostatud töödokumendid


2010 a toimunud t r hma kohtumised

2010.a toimunud töörühma kohtumised

 • 2010.a viidi läbi 10 töörühma kohtumist

 • Käsitleti kaheksat teemat:

  1. Üldpõhimõtted

  2. Meretööleping

  3. Laevapere liikme töövahendus

  4. Töötasu, töö- ja puhkeaeg

  5. Puhkus ja repatrieerimine

  6. Laevapere liikmele makstav hüvitis laeva hävimise või uppumise korral, meretöölepingu ülesütlemine

  7. Distsiplinaarvastutus, mehitustase, elu- ja puhkeruumid

  8. Reederi vastutus ja sotsiaalkindlustus


2010 a toimunud t r hma kohtumised1

2010.a toimunud töörühma kohtumised

 • 2010.a novembris tutvustas Sotsiaalministeerium töörühmale arutelude tulemusena valminud mereteenistuse seaduse tööversiooni

 • Töörühmale edastati vajalikud materjalid, sh liikmete tagasiside, protokollid, töödokumendid ja MTS tööversioon

 • Töörühma liikmete kommentaare MTS tööversioonile ootame jaanuaris


Mts t versioon

MTS tööversioon

 • Kogu laevapere liikmete töötingimusi käsitlev regulatsioon vaadatakse üle

 • MTS ja muud õigusaktid viiakse kooskõlla MLC ja C188 nõuetega


Mts t versioon1

MTS tööversioon

Olulised muudatused:

 • Meretöölepingu tingimused, sh kaluri meretöölepingu tingimused

 • Haigele või vigastatud laevapere liikmele arstiabi andmine

 • Laevapere liikme kindlustus tööõnnetusest või kutsehaigusest põhjustatud kahju korral

 • Iganädalane puhkeaeg

 • Kojusõit

 • Meretöölepingu lõppemisega seonduvad erisused

 • Laevapere liikme töövahendus


Kuidas edasi

Kuidas edasi?

 • Jätkuvad läbirääkimised MTS tööversiooni üle

 • Määruste tööversioonid ja nende arutelu partneritega

 • Järelevalve küsimuste arutelu


 • Login