slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Da bi uspeli.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Da bi uspeli. - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Da bi uspeli. Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive. Korporativni profil

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Da bi uspeli.' - piper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Društvo za upravljanje investicionim fondovima

FIMA Invest a.d. Beograd

Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive

slide3

Korporativni profil

 • Društvo za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest a.d. Beograd osnovano je u aprilu 2007. godine u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima Republike Srbije
 • Društvo je član grupe kompanija FIMA koja posluje u regionu jugoistočne Evrope i svojim klijentima pruža širok spektar poslovno finansijskih usluga:
  • - brokerske usluge
  • - usluge finansijskog savetovanja i analize
  • - usluge faktoringa
  • - usluge lizing kompanija
  • - bankarske usluge
  • - upravljanja investicionim fondovima
 • FIMA Invest trenutno sprovodi postupak organizovanja Otvorenog investicionog fonda FIMA ProActive
slide4

Šta su otvoreni investicioni fondovi?

 • Otvoreni investicioni fond predstavlja poseban pravni institut koji funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica. Otvoreni fond nema svojstvo pravnog lica
 • Investicioni fond garantuje svojim članovima da će u svakom trenutku, na njihov zahtev, izvršiti otkup investicionih jedinica koje on poseduje, po vrednosti koja se utvrđuje na zakonom i podzakonskim aktima utvrđen način
slide5

Najznačajnije prednosti ulaganja u investicione fondove su:

  • ulaganje u diversifikovan portfelj hartija od vrednosti čime se smanjuje rizik ulaganja
  • smanjeni troškovi investiranja
  • profesionalno upravljanje fondom
  • automatsko reinvestiranje dobiti
  • trenutna likvidnost investicije
  • očekivani atraktivan prinos srazmeran preuzetom riziku
slide6

Oročeni depoziti i ulaganje u pojedinačne hartije od vrednosti VS ulaganje u investicioni fond

 • Prednosti oročenog depozita:
 • Državna garancija do određenog iznosa
 • Na kraći rok sigurnija investicija
 • Fiksna kamata

Slabosti oročenog depozita:

 • Nelikvidnost
 • Niske kamate
 • Promenljive kamatne stope
 • Prednosti direktnog ulaganja u HOV:
 • Mogućnost većih prinosa zbog manje diverzifikacije
 • Potpuna sloboda ulaganja

Slabosti direktnog ulaganja u HOV:

 • Mogućnost većeg gubitka (zbog manje diverzifikacije)
 • Veće transakcioni troškovi
 • Potrebna veća sredstva za investiranje
 • Nema garantovane likvidnosti
slide7

Šta su investicione jedinice?

Otvoreni investicioni fond članovima prodaje investicione jedinice

Vrednost imovine Fonda je 10.000.000 CSD

Fond ima 10 članova i svaki od njih je vlasnik 1.000 investicionih jedinica, pojedinačne vrednsoti od 1.000 CSD

Broj investicionih jedinica u opticaju –ukupno jedinica koliko drže svi članovi

slide8

FIMA ProActive – Investicioni cilj

 • Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive za svoj osnovni cilj ima postizanje visoke stope prinosa na investirani kapital, odnosno povećanje vrednosti imovine Fonda ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda
 • Otvoreni investicioni fond FIMA ProActive kao Fond rasta je namenjen je svim fizičkim i pravnim, domaćim i stranim licima, koji žele investirati na duži vremenski period u veći broj kvalitetnih domaćih i stranih hartija od vrednosti (prvenstveno akcija) sa ciljem ostvarenja visoke stope prinosa, odnosno onim investitorima koji žele diversifikovati strukturu svojih portfelja hartija od vrednosti kako bi povećali prinos u odnosu na prinos drugih vrsta investicionih fondova
slide9

FIMA ProActive – Fond rasta vrednosti

 • Fond ulaže najmanje 75% svoje imovine u vlasničke hartije od vrednosti koje izdaju:
  • akcionarska društva sa sedištem u Republici Srbiji, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici
  • strana akcionarska društva, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici
  • 3 akcionarska društva sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama
slide11

FIMA ProActive – Glavni rizici

 • Tržišni rizik, rizik promene cena hartija od vrednosti u koje je investirano
 • Valutni rizik
 • Kreditni rizik
 • Rizik promene poreskih propisa
 • Rizik zemalja u koje je uložena imovina fonda
 • Operativni rizik
slide13

FIMA ProActive – Naknada za kupovinu investicionih jedinica

  • Svaki potencijalni član Fonda odlučuje se za jedan od navedenih načina plaćanja naknade za kupovinu investicionih jedinica Fonda:
   • kao 3,00% od vrednosti svake uplate, a ne više od 49.000 dinara po svakoj uplati
   • jednokratna naknada u iznosu od 49.000 dinara, pri čemu član Fonda, sve dok postoji Fond i sve dok je taj član imalac bar jedne investicione jedinice neće imati obavezu plaćanja naknade prilikom narednih kupovina investicionih jedinica Fonda
slide14

FIMA ProActive – Naknada za upravljanje Fondom

  • Društvo naplaćuje naknadu za upravljanje Fondom u iznosu od 2,922% godišnje
  • Naknada se obračunava dnevno u iznosu od 0,008% neto vrednosti imovine Fonda za taj dan, a naplaćuje na mesečnom nivou, s tim što se za neradni dan obračun vrši po vrednosti od poslednjeg radnog dana
 • Naknada za otkup investicionih jedinica Fonda
  • Društvo za upravljanje neće naplaćivati Naknadu za otkup investicionih jedinica Fonda
slide15

FIMA ProActive – Troškovi Fonda

 • Iz imovine otvorenog Fonda naplaćuju se:
 • troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti, koji uključuju:
  • troškove provizija i drugih naknada za usluge BDD, ne više od 1 % od vrednosti transakcije
  • troškove usluga Centralnog registra
  • troškove usluga organizatora tržišta (berze)
  • troškove usluga poslovnih banaka
  • poreze i druge pripadajući fiskalne obaveze
 • troškovi kastodi banke, u skladu sa ugovorom sa kastodi bankom, a ne više od 0,5% od vrednosti imovine Fonda
 • troškovi eksterne revizije, u skladu sa ugovorom sa revizorom, a najviše do 3.000 EUR-a u dinarskoj protivvrednosti godišnje
slide17

FIMA ProActive – Objavljivanje podataka o vrednosti investicionih jedinica i način obračuna

 • Jedinstvena početna vrednost investicione jedinice na dan objavljivanja Prospekta iznosi 1.000,00 RSD
 • Vrednost jedne investicione jedinice izračunava se na dnevnom nivou i predstavlja vrednost količnika neto tržišne vrednosti imovine Fonda i broja investicionih jedinica do 16:00h za tekući dan
 • Društvo za upravljanje javno objavljuje neto vrednost investicione jedinice na svojoj internet adresi www.fimainvest.com najkasnije do 21:00h svakog radnog dana
 • Dnevna vrednost investicione jedinice se takođe objavljuje u dnevnom listu sa tiražom od 100.000 primeraka koji se distribuira na teritoriji Republike
slide18

Hvala na pažnji

Za sva pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

FIMA Invest a.d. Beograd

Trg Nikole Pašića 5, I sprat

[email protected]

www.fimainvest.com

Tel: +381 11 3021 625

Fax:+381 11 3021 626

Besplatna telefonska linija: 0 800 346 246

0 800 FIMA IN

ad