Norsk Helsenett

Norsk Helsenett PowerPoint PPT Presentation


  • 330 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Gode og effektive pasientforl?p ? basert p? elektronisk samhandling. Kort om Norsk Helsenett. Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementetNorsk Helsenett skal ha en ikke-?konomisk karakter, men selskapet kan g? konkursI 2010 er Norsk

Download Presentation

Norsk Helsenett

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Wenche Aarland , kundeansvarlig kommune Norsk Helsenett

2. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Kort om Norsk Helsenett Selskapet opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og omsorgsdepartementet Norsk Helsenett skal ha en ikke-økonomisk karakter, men selskapet kan gå konkurs I 2010 er Norsk Helsenett 100% brukerfinansiert gjennom salg av tjenester – omsetning ca. 215 MNOK I forslag til statsbudsjett 2011 er det øremerket 19 MNOK til tre utviklingstiltak 80 ansatte, fordelt i Tromsø, Trondheim og Oslo Øvrig informasjon finner du på hjemmesidene våre: www.nhn.no Norsk Helsenett ble opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og Omsorgsdepartementet. Selskapet er av ikke-økonomisk karakter og eier har fraskrevet seg retten til økonomisk utbytte. Siden selskapet kan gå konkurs ligger reslutatkrav mellom 0 og 4-5%, for øvrig skal overskudd tilbake til brukerne. Vi er i underkant av 80 ansatte i Tromsø, Trondheim (hovedkontor) og Oslo. Norsk Helsenett ble opprettet som statsforetak den 1. juli, 2009. Selskapet er heleid av Helse- og Omsorgsdepartementet. Selskapet er av ikke-økonomisk karakter og eier har fraskrevet seg retten til økonomisk utbytte. Siden selskapet kan gå konkurs ligger reslutatkrav mellom 0 og 4-5%, for øvrig skal overskudd tilbake til brukerne. Vi er i underkant av 80 ansatte i Tromsø, Trondheim (hovedkontor) og Oslo.

3. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Pasientforløpet – pasienten i sentrum I helse- og omsorgssektoren er det én primær verdikjede – pasientforløpet. Pasientforløpene er på sin side informasjonsdrevet (ny og oppdatert informasjon om den enkelte pasient er drivkraften som flytter pasienten framover). Da skulle man kanskje trodd at denne informasjonsflyten var koordinert, enhetlig, helhetlig og delt mellom profesjonelle brukere og pasient, men det er tvert om. Informasjonsflyten er lite koordinert, den er ikke sammenhengende, den har flere eiere, og den utsettes for ulik finansiering, ulike regelverk, ulike styringssystem og ulike helsefaglige målsettinger. Helseinformasjonssystemene, inklusive systemene for elektronisk pasientjournal, er heller ikke planlagt for at informasjonen skal kunne gjenbrukes (knapt klinisk og i hvert fall ikke til styring, forskning, undervisning og opplæring). Alt dette bidrar til å svekke informasjonsflyten og dermed i siste og verste instans selve pasientforløpet. Eksempel - sommerferie, behov for undersøkelse på det lokale sykehuset. Kommer hjem - samme undersøkelser om igjen. Ineffektivt og dyrt, utsetter tidspunkt for relevant behandling, traumatisk og belastende for pasienten og både unødvendig og uforståelig. Vi oppfatter at statsforetaket Norsk Helsenett ble opprettet nettopp med tanke på å sikre en best mulig og mest mulig effektiv innhenting, lagring og formidling av helseinformasjon på nasjonalt nivå. Derfor er vår overordnede målsetting å bidra til og legge til rette for én elektronisk samhandlingsarena, og til én samordnet informasjonsflyt og informasjonsforvaltning i helse- og omsorgssektoren som i sum kan knytte verdikjeden sammen til en helhet, både for helsepersonell, myndigheter, forskere, utdanningsinstitusjoner og til syvende og sist - alle innbyggere.I helse- og omsorgssektoren er det én primær verdikjede – pasientforløpet. Pasientforløpene er på sin side informasjonsdrevet (ny og oppdatert informasjon om den enkelte pasient er drivkraften som flytter pasienten framover). Da skulle man kanskje trodd at denne informasjonsflyten var koordinert, enhetlig, helhetlig og delt mellom profesjonelle brukere og pasient, men det er tvert om. Informasjonsflyten er lite koordinert, den er ikke sammenhengende, den har flere eiere, og den utsettes for ulik finansiering, ulike regelverk, ulike styringssystem og ulike helsefaglige målsettinger.

4. Informasjonsarenaen 4 Én felles kommunikasjonsarena tilpasset ulike brukerbehov tilbys alle aktører, offentlige og private, brukere og leverandører, over hele landet – på like betingelser: Kommunale helse- og sosialtjenester Allmennleger Sykehus Avtalespesialister Tannleger Psykiatere Manuellterapeuter Fysioterapeuter Medisinske laboratorier Ambulansetjenester Apotek Rehabilitering Andre helsetjenester Vi skal utvikle en felles elektronisk samhandlingsarena som er Sikker, efektiv, funksjonell og pålitelig åpen (ut fra behov og rettighet) for alle brukere og aktører sømløs og transparent for brukerne (alle ser og kan kommunisere fritt med alle) landsdekkende basert på like vilkår hva gjelder pris, tjenestekvalitet, servicegrad og sikkerhet på like produkt konkurranselik for alle kommersielle aktører som leverer relevante tjenesterVi skal utvikle en felles elektronisk samhandlingsarena som er Sikker, efektiv, funksjonell og pålitelig åpen (ut fra behov og rettighet) for alle brukere og aktører sømløs og transparent for brukerne (alle ser og kan kommunisere fritt med alle) landsdekkende basert på like vilkår hva gjelder pris, tjenestekvalitet, servicegrad og sikkerhet på like produkt konkurranselik for alle kommersielle aktører som leverer relevante tjenester

5. Tjenester i helsenettet I tillegg til en sikret og godkjent tilknytning til helsenettet og internett kan man benytte flere tjenester, som for eksempel: NHN Adresseregister Inneholder informasjonen til å identifisere og adressere hver enkelt kommunikasjonspart i helsenettet. NHN Hjemmekontor Tilgang til arbeidsplassens ressurser hjemmefra NHN Betalingstransaksjoner Trafikk på betalingsterminal legges over helsenettet NHN Pasienttransport Tilgang til det nasjonale IKT-systemet for rekvirering av pasientransport NHN Video Tilgang til blant annet utstyr for oppsett og overvåkning av videokonferanser med mer enn to brukere Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva leverer vi i dag? Vi formidler mer enn 100.000 elektroniske meldinger hver dag Vi drifter og vedlikeholder adresseregistrene – sektorens egne «gule sider» Vi legger til rette for videokonferanser for spesialisthelsetjenesten med mer enn 600 studio og mer enn 100.000 potensielle brukere, og nå kommer desktop løsning i HD-kvalitet Vi gir sikker tilgang for 3. partsleverandører av løsninger, tjenester og produkter Vi har ansvar for å gjennomføre flere nasjonale utviklingsprosjekter knyttet til fellestjenester Tilknytning til helsenettet åpner for sikker samhandling med resten av sektoren, med utplassering av konfigurert ruter og brannmur som overflødiggjør behovet for egne sikkerhetsforanstaltninger. Tilknytningen tilfredsstiller Datatilsynets krav til sikkerhet på klinikken, og Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Det innebærer også at pc som inneholder pasientinformasjon kan benyttes mot internett, via helsenettet. Det er et mål at helsenettet også skal gi tilgang til bredden av relevant programvare og andre nettbaserte tjenestetilbydere. Til slutt kan vi nevne at vi vil lansere en forenklet tilknytning som kun gir tilgang til elektronisk meldingsutveksling, herunder refusjon.Hva leverer vi i dag? Vi formidler mer enn 100.000 elektroniske meldinger hver dag Vi drifter og vedlikeholder adresseregistrene – sektorens egne «gule sider» Vi legger til rette for videokonferanser for spesialisthelsetjenesten med mer enn 600 studio og mer enn 100.000 potensielle brukere, og nå kommer desktop løsning i HD-kvalitet Vi gir sikker tilgang for 3. partsleverandører av løsninger, tjenester og produkter Vi har ansvar for å gjennomføre flere nasjonale utviklingsprosjekter knyttet til fellestjenester Tilknytning til helsenettet åpner for sikker samhandling med resten av sektoren, med utplassering av konfigurert ruter og brannmur som overflødiggjør behovet for egne sikkerhetsforanstaltninger. Tilknytningen tilfredsstiller Datatilsynets krav til sikkerhet på klinikken, og Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren. Det innebærer også at pc som inneholder pasientinformasjon kan benyttes mot internett, via helsenettet. Det er et mål at helsenettet også skal gi tilgang til bredden av relevant programvare og andre nettbaserte tjenestetilbydere. Til slutt kan vi nevne at vi vil lansere en forenklet tilknytning som kun gir tilgang til elektronisk meldingsutveksling, herunder refusjon.

6. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva gjør vi i dag? Helsenettet EDI-meldinger Adresseregistre Systemdrift Videokonferanser Pilotløsning for oppslag i Folkeregisteret Utvikling av nye tjenester Fasiliterer for 3. partstjenester Deltagelse i nasjonale utviklingsprosjekt, fagfora og samarbeidsgrupper Helsenettet - det samlede logiske nettet (lukket bransjenett) som forbinder mer enn 150.000 helse- og omsorgsarbeidere innenfor institusjoner og ute i felt Vi formidler mer enn 100.000 elektroniske meldinger hver dag i hht offentlige krav og sektorens egen standard for autentisering, identifisering og kryptering Dette basert på drift og vedlikehold av adresseregistrene NHN-Adresseregister og FRESH Vi drifter system for pasientreiser og pasientreiseoppgjør for Pasientreiser ANS Vi drifter publiseringsløsning for Helse Sør-Øst Vi fasiliterer videokonferanser for spesialisthelsetjenesten med mer enn 600 studio med mer enn 100.000 potensielle brukere, og nå kommer desktop løsning i HD-kvalitet Pilotløsning for oppslag i Folkeregistere Vi åpner tilgang for 3. partsleverandører av løsninger, tjenester og produkter basert på sektorens behov og konkurranselikhet – VI FJERNER MEDLEMSAVGIFTEN FOR PARTNERE FOM 2011 Vi driver utviklingsaktiviteter rettet både mot eksisterende tjenester og nye behov som sektoren definerer Vi deltar i et bredt utvalg av ulike samarbeids- og utviklingsaktiviteter i regi av de fleste deler av sektoren. Helsenettet - det samlede logiske nettet (lukket bransjenett) som forbinder mer enn 150.000 helse- og omsorgsarbeidere innenfor institusjoner og ute i felt Vi formidler mer enn 100.000 elektroniske meldinger hver dag i hht offentlige krav og sektorens egen standard for autentisering, identifisering og kryptering Dette basert på drift og vedlikehold av adresseregistrene NHN-Adresseregister og FRESH Vi drifter system for pasientreiser og pasientreiseoppgjør for Pasientreiser ANS Vi drifter publiseringsløsning for Helse Sør-Øst Vi fasiliterer videokonferanser for spesialisthelsetjenesten med mer enn 600 studio med mer enn 100.000 potensielle brukere, og nå kommer desktop løsning i HD-kvalitet Pilotløsning for oppslag i Folkeregistere Vi åpner tilgang for 3. partsleverandører av løsninger, tjenester og produkter basert på sektorens behov og konkurranselikhet – VI FJERNER MEDLEMSAVGIFTEN FOR PARTNERE FOM 2011 Vi driver utviklingsaktiviteter rettet både mot eksisterende tjenester og nye behov som sektoren definerer Vi deltar i et bredt utvalg av ulike samarbeids- og utviklingsaktiviteter i regi av de fleste deler av sektoren.

7. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva skjer i 2011 Kvalitetsheving av eksisterende tjenester Adresseregistre Oppslag i folkeregister Nasjonalt hjelpenummer Sentral meldingsteller CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Tilgangskontroll Arkitektur ”Helseportalen” «Tilgang på tvers» Norm for informasjonssikkerhet i helse- og sosialsektoren (Normen) NB! Dette er det vi ønsker og planlegger å utføre. Det er verdt å presisere at noe av aktivitetene er avhengig av ekstern finansiering som ennå ikke er på plass. Kvalitetsheving av eksisterende tjenester Vi gjennomgår dagens tjenestespekter med tanke på robustifisering av plattformene, innhold, overvåking og kontroll (rapportering) og kontinuerlig forbedring. EDI-tjenesten vil spesielt legges under lupen. Adresseregistre Som en del av meldingsløftet utvikler vi felles overbygning for NHN adresseregister, FRESH (organisasjonsoversikten over spesialisthelsetjenesten ned på minste avdelingsnivå) og Helsepersonellregisteret i Helsenettet. Samtidig gjør vi en innsats for forbedring av innholdet i registrene, både i forhold til komplett registrering og løpende oppdatering i henhold til endringer. Lanseres 2011 Oppslag i folkeregister Gir alle brukere i spesialisthelsetjenesten nasjonal tilgang til oppslag i folkeregisteret (ikke bare regionalt som i dag). Dette øker effektivitet og øker sikkerhet og datakvalitet fordi dagens utsending av CD-er kan opphøre. Gitt åpning fra regulerende myndighet kan tjenesten også distribueres til øvrige deler av sektoren som f.eks. Kommuner, fastleger, avtalespesialister mv. Lanseres 2011 Nasjonalt hjelpenummer Generering av unike hjelpenummer til bruk i alle deler av sektoren. I dag produseres slike hjelpenummer lokalt, noe som gir flere forekomster av samme nummer med tilhørende utfordringer for pasientsikkerhet og risiko for feilbehandling. Lanseres 2011 Sentral meldingsteller Vi har utviklet en ny sentral meldingsteller som gir oss oversikt over den faktisk meldingsutvekslingen i helse- og omsorgssektoren. P.t. registrerer vi kun fra hvem og til hvem, men ikke hvilken type melding (epikrise, lab, røntgen mv). Dette fordi disse opplysningene i dag er kryptert. Dette er kommunisert med KITH og vil forhåpentlig bli ordnet i samarbeid med journalleverandørene. Når det er på plass vil meldingstelleren også gi oversikt over typologien. CSIRT (Computer Security Incident Response Team) Vi er bedt om og ønsker å etablere og drifte CSIRT hvor brukere i helse- og omsorgssektoren kan henvende seg om alvorlige sikkerhetshendelser. CSIRT skal respondere raskt og effektivt ved trusler og/eller hendelser av sikkerhetsrelatert karakter. Tilgangskontroll En autentiseringstjeneste som skal sikre brukerne tilgang til tjenester og informasjon på tvers i sektoren. Tjenesten etableres i samarbeid med DIFIs (Direktoratet for forvaltning av IKT) sin ID-portal. I dette inngår håndtering av PKI-sertifikater (Offentlig Tilgangs-Infrastruktur – Public Key Infrastructure) Arkitektur På oppdrag fra og i samarbeid med Nasjonal IKT skal vi etablere tjenesteorientert arkitektur for distribusjon av informasjon i helsenettet. Helseportalen Det er besluttet å lansere en Helseportal for alle innbyggere. Vi håper at vi vil bli tildelt ansvaret for å drifte og forvalte denne portalen. Vi tenker at dette er en naturlig videreutvikling av dagens helsenett og det samfunnoppdraget som lå til grunn for opprettelsen av foretaket. (Digresjon: For ordens skyld; Vi har ingen ambisjoner om å eie, drifte eller forvalte informasjonen i en slik portal – redaktøransvaret er langt bortenfor våre virksomhetsambisjoner.) NB! Dette er det vi ønsker og planlegger å utføre. Det er verdt å presisere at noe av aktivitetene er avhengig av ekstern finansiering som ennå ikke er på plass. Kvalitetsheving av eksisterende tjenesterVi gjennomgår dagens tjenestespekter med tanke på robustifisering av plattformene, innhold, overvåking og kontroll (rapportering) og kontinuerlig forbedring. EDI-tjenesten vil spesielt legges under lupen. AdresseregistreSom en del av meldingsløftet utvikler vi felles overbygning for NHN adresseregister, FRESH (organisasjonsoversikten over spesialisthelsetjenesten ned på minste avdelingsnivå) og Helsepersonellregisteret i Helsenettet. Samtidig gjør vi en innsats for forbedring av innholdet i registrene, både i forhold til komplett registrering og løpende oppdatering i henhold til endringer. Lanseres 2011 Oppslag i folkeregisterGir alle brukere i spesialisthelsetjenesten nasjonal tilgang til oppslag i folkeregisteret (ikke bare regionalt som i dag). Dette øker effektivitet og øker sikkerhet og datakvalitet fordi dagens utsending av CD-er kan opphøre. Gitt åpning fra regulerende myndighet kan tjenesten også distribueres til øvrige deler av sektoren som f.eks. Kommuner, fastleger, avtalespesialister mv. Lanseres 2011 Nasjonalt hjelpenummerGenerering av unike hjelpenummer til bruk i alle deler av sektoren. I dag produseres slike hjelpenummer lokalt, noe som gir flere forekomster av samme nummer med tilhørende utfordringer for pasientsikkerhet og risiko for feilbehandling. Lanseres 2011 Sentral meldingstellerVi har utviklet en ny sentral meldingsteller som gir oss oversikt over den faktisk meldingsutvekslingen i helse- og omsorgssektoren. P.t. registrerer vi kun fra hvem og til hvem, men ikke hvilken type melding (epikrise, lab, røntgen mv). Dette fordi disse opplysningene i dag er kryptert. Dette er kommunisert med KITH og vil forhåpentlig bli ordnet i samarbeid med journalleverandørene. Når det er på plass vil meldingstelleren også gi oversikt over typologien. CSIRT (Computer Security Incident Response Team)Vi er bedt om og ønsker å etablere og drifte CSIRT hvor brukere i helse- og omsorgssektoren kan henvende seg om alvorlige sikkerhetshendelser. CSIRT skal respondere raskt og effektivt ved trusler og/eller hendelser av sikkerhetsrelatert karakter. TilgangskontrollEn autentiseringstjeneste som skal sikre brukerne tilgang til tjenester og informasjon på tvers i sektoren. Tjenesten etableres i samarbeid med DIFIs (Direktoratet for forvaltning av IKT) sin ID-portal. I dette inngår håndtering av PKI-sertifikater (Offentlig Tilgangs-Infrastruktur – Public Key Infrastructure) ArkitekturPå oppdrag fra og i samarbeid med Nasjonal IKT skal vi etablere tjenesteorientert arkitektur for distribusjon av informasjon i helsenettet. HelseportalenDet er besluttet å lansere en Helseportal for alle innbyggere. Vi håper at vi vil bli tildelt ansvaret for å drifte og forvalte denne portalen. Vi tenker at dette er en naturlig videreutvikling av dagens helsenett og det samfunnoppdraget som lå til grunn for opprettelsen av foretaket. (Digresjon: For ordens skyld; Vi har ingen ambisjoner om å eie, drifte eller forvalte informasjonen i en slik portal – redaktøransvaret er langt bortenfor våre virksomhetsambisjoner.)

8. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Hva skjer etter 2011 Drift og forvaltning av nasjonale registre Nasjonal kjernejournal Videre utvikling av Helseportalen Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte Neste generasjon helsenett Videre utvikling i samarbeid med myndighet og/eller kunder Drift og forvaltning av nasjonale registre Der det er ønskelig og formålstjenlig kan vi drifte og forvalte nasjonale registre på vegne av informasjonseier. Slik drift og forvaltning skal skje i hht vedtatt fellesregistermodell. Nasjonal kjernejournal Vi ønsker å delta i utviklingsarbeidet og kan drifte, forvalte og tilgjengeliggjøre kjernejournalen på vegne av samfunnet Videre utvikling av Helseportalen I den grad det er ønskelig vil vi bidra til videre utvikling av Helseportalen, både i tjenestekvalitet og –spekter. Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtte Det har framkommet ønsker om en samordnet og nasjonal og døgnkontinuerlig brukertjeneste. Dette er en oppgave som vi gjerne kan påta oss på vegne av en samlet sektor. Neste generasjon helsenett Dagens avtale med Telenor løper ut 2014. Avtalen har vært bra, men er for statisk i forhold til varighet og vil derfor bli gradvis dårligere Neste avtale må ha lengre horisont (stabilitet og forutsigbarhet) og den må være lettere å tilpasse til endringene i markedet, både teknologisk og økonomisk. I tillegg må den være behovs- og funksjonsdrevet, ikke basert på rigid beskrivelse av tekniske løsninger. Vi ser for oss å starte med å invitere representanter fra helse- og omsorgssektoren til behovsbeskrivelse (brukernes funksjonelle behov, ikke teknologi) Dette skal munne ut i en behovsbeskrivelse. På basis av funksjonsbeskrivelsen inviteres en samlet telekombransje til utvikling av løsningsbeskrivelser (hvordan kan man i samarbeid løse behovene best og billigst mulig) Til slutt avholdes en åpen konkurranse basert på basis av bransjens egen løsningsbeskrivelse og hvor endringsdynamikken i forhold til utvikling av behov, teknologi og pris skal være grunnleggende. I tillegg skal avtalen legge som premiss at flere operatører skal samarbeide om leveranse slik at vi unngår noen form for monopolsituasjon. I denne prosessen ligger også en grunnleggende diskusjon om forholdet mellom vår rolle som produsent kontra vår rolle som formidler (leverandør) av ferdige tjenester. Dette er tankene så langt, vi kommer tilbake. Videre utvikling i samarbeid med myndighet og/eller kunder Vi er en tjenesteleverandør innenfor en sektor og innenfor et fagfelt som begge er preget av rask og rivende utvikling. Da er kontinuerlig forbedring og utvikling en naturlig del av hverdagen. All slik utvikling skal skje i samarbeid med sektoren.Drift og forvaltning av nasjonale registreDer det er ønskelig og formålstjenlig kan vi drifte og forvalte nasjonale registre på vegne av informasjonseier. Slik drift og forvaltning skal skje i hht vedtatt fellesregistermodell. Nasjonal kjernejournalVi ønsker å delta i utviklingsarbeidet og kan drifte, forvalte og tilgjengeliggjøre kjernejournalen på vegne av samfunnet Videre utvikling av HelseportalenI den grad det er ønskelig vil vi bidra til videre utvikling av Helseportalen, både i tjenestekvalitet og –spekter. Utvikling av koordinert 24/7 brukerstøtteDet har framkommet ønsker om en samordnet og nasjonal og døgnkontinuerlig brukertjeneste. Dette er en oppgave som vi gjerne kan påta oss på vegne av en samlet sektor. Neste generasjon helsenettDagens avtale med Telenor løper ut 2014.Avtalen har vært bra, men er for statisk i forhold til varighet og vil derfor bli gradvis dårligere

9. Kommunale tilknytninger Status pr 20. januat: over 270 kommuner tilknyttet helsenettet 3 tilknytningsmetoder (avklares i samråd med Norsk Helsenett via bl.a kartleggingskjema) Direkte Felles knutepunkt lag 2 Felles knutepunkt lag 3 Prismodell Etableringsavgift - engangsavgift Medlemsavgift (basert på innbyggertall i kommunen) Samband (basert på kapasitet) Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Status kommuner: Ser trenden av at kommunene melder inn sine helsestasjoner for å få opprettet edi-postkasse (Her-id) – oppfordrer til at alle gjør dette - kan sende refusjon ELIN-k-meldinger kommer - oppfordrer kommunene til å melde inn sine Pleie og omsorgsenheter for klargjøring til sending/mottak av meldinger (EDI-postkasse og HER-id) Meldingsløftet kommune – hovedsamarbeidskommuner/samarbeidskommuner – forutsetter tilknytning til helsenett – ta kontakt for å finne beste tilknytning Interkommunale legevakter – disse kan med fordel tilknyttes helsenettet for elektronisk meldingsformidling Tilknytningsmetoder Den prefererte er direktetilknytning Felles knutepunkt forutsetter avtale med interkommunalt samarbeid Prismodell – tilbud er basert på kartlegginskjema – ønsket tilknytningsmetode – ta kontakt med oss Medlemsavgift er delt inn i 6 kategorier Samband - laveste kapasitet vi leverer er 2 mbit og vi benytter «egen leverandør» for leveranse av sambandStatus kommuner: Ser trenden av at kommunene melder inn sine helsestasjoner for å få opprettet edi-postkasse (Her-id) – oppfordrer til at alle gjør dette - kan sende refusjon ELIN-k-meldinger kommer - oppfordrer kommunene til å melde inn sine Pleie og omsorgsenheter for klargjøring til sending/mottak av meldinger (EDI-postkasse og HER-id) Meldingsløftet kommune – hovedsamarbeidskommuner/samarbeidskommuner – forutsetter tilknytning til helsenett – ta kontakt for å finne beste tilknytning Interkommunale legevakter – disse kan med fordel tilknyttes helsenettet for elektronisk meldingsformidling Tilknytningsmetoder Den prefererte er direktetilknytning Felles knutepunkt forutsetter avtale med interkommunalt samarbeid Prismodell – tilbud er basert på kartlegginskjema – ønsket tilknytningsmetode – ta kontakt med oss Medlemsavgift er delt inn i 6 kategorier Samband - laveste kapasitet vi leverer er 2 mbit og vi benytter «egen leverandør» for leveranse av samband

10. Medlemsavgifter Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Medlemsavgift er basert på innbyggertall i kommunen. Hver kommune må ha en egen avtale med Norsk Helsenett I tillegg til medlemsavgift tilkommer sambandsavgift – ved tilknytning via knutepunkt, fordeles sambandsavgiften mellom kommunene i samarbeidet.Medlemsavgift er basert på innbyggertall i kommunen. Hver kommune må ha en egen avtale med Norsk Helsenett I tillegg til medlemsavgift tilkommer sambandsavgift – ved tilknytning via knutepunkt, fordeles sambandsavgiften mellom kommunene i samarbeidet.

11. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Framtidsbildet - innbyggeren reelt i sentrum for informasjonsflyten Til slutt - helsenettet som hele befolkningens samhandlingsarena, både de profesjonelle aktørene og innbyggeren – du og jeg. Som innbygger og bruker bør du kunne velge tilbyder av helsetjenester, booke og avbestille avtaler, sjekke egenandeler, få tilgang til egen helseinformasjon og kommunisere med behandler Som profesjonell behandler være sikret tilbud av løsninger fra bredden av leverandører og tilbydere, inklusive mulighet for «one stop shopping», fjerndrift osv i tillegg til rask, sikker og effektiv samhandling med resten av sektoren ved behov. Som tjenestetilbyder tilgang til en reell og leverandøruavhengig konkurransearena Tilsvarende muligheter for myndigheter, forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner. Norsk Helsenett er en konstruksjon, men helsenettet er en realitet og faktisk en nødvendighet. Hvis ikke vi lykkes, må andre løse de oppgavene vi nå har. I den sammenheng er det greit å minne om at det ikke er tilgangen på oppgaver som er sektorens fremste utfordring. Det er nok for alle. Det ville sånn sett være synd hvis vi brukte mer krefter på å diskutere hvem som skal løse oppgavene enn på å faktisk løse dem. Til slutt - helsenettet som hele befolkningens samhandlingsarena, både de profesjonelle aktørene og innbyggeren – du og jeg. Som innbygger og bruker bør du kunne velge tilbyder av helsetjenester, booke og avbestille avtaler, sjekke egenandeler, få tilgang til egen helseinformasjon og kommunisere med behandler Som profesjonell behandler være sikret tilbud av løsninger fra bredden av leverandører og tilbydere, inklusive mulighet for «one stop shopping», fjerndrift osv i tillegg til rask, sikker og effektiv samhandling med resten av sektoren ved behov. Som tjenestetilbyder tilgang til en reell og leverandøruavhengig konkurransearena Tilsvarende muligheter for myndigheter, forskningsmiljø og utdanningsinstitusjoner.

12. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende.

13. Gode og effektive pasientforløp – basert på elektronisk samhandling Norsk Helsenett Vår rolle er å være en tjenesteleverandør som i samarbeid med brukerne legger til rette for en best mulig og mest mulig effektiv informasjonsflyt som igjen understøtter optimale pasientforløp og en mest mulig demokratisk helse- og omsorgstjeneste. På den måten kan vi være med og sikre dagens velferdsmodell også for kommende generasjoner og i en framtid som er langt mer utfordrende. Tusen takk for oppmerksomheten Tusen takk for oppmerksomheten

  • Login