Choroba niedokrwienna serca
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 50

Choroba niedokrwienna serca PowerPoint PPT Presentation


 • 190 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Choroba niedokrwienna serca. Dławica piersiowa stabilna.

Download Presentation

Choroba niedokrwienna serca

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Choroba niedokrwienna serca

Choroba niedokrwienna serca


D awica piersiowa stabilna

Dławica piersiowa stabilna

 • To zespół kliniczny charakteryzujący się uczuciem bólu w klatce piersiowej z powodu niedokrwienia mięśnia sercowego, wywołanego zwykle wysiłkiem fizycznym i niezwiązanego z martwicą. Zespół ten jest wyrazem niedostatecznej podaży tlenu w stosunku do zapotrzebowania mięśnia sercowego.


Choroba niedokrwienna serca

Leki

 • Azotany i azotyny

 • Leki beta-adrenolityczne

 • Leki blokujące kanały wapniowe

 • Molsidomina

 • Trimetazydyna

 • Leki antyagregacyjne

 • Leki hipolipemiczne (statyny)


Azotany i azotyny

Triazotan glicerolu

Azotany i azotyny

 • Nitrogliceryna

 • Diazotan izosorbidu –aerozol, tabletki podjęzykowe, tabl. o przedłużonym uwalnianiu)

 • Monoazotan izosorbidu -tabletki, tabl. o przedłużonym uwalnianiu)

 • Molsidomina jest bezpośrednim donorem NO


Azotany i azotyny1

Azotany i azotyny

 • Mechanizm działania

 • Zmniejszają obciążenie

  Wstępne i następcze

  W I fazie rozszerzają żyły,

  a w wyższych stężeniach tętnice.

  Obniżają ciśnienie skurczowe

  i rozkurczowe

Zmniejszają konsumpcję tlenu, gdyż zmniejszają pracę serca


Zastosowanie terapeutyczne

Zastosowanie terapeutyczne

 • Dusznica bolesna

 • Niestabilna dusznica bolesna

 • Ostry zawał serca – w celu zwalczania bólu dusznicowego

 • Dusznica Prinzmetala


Azotany i azotyny2

Azotany i azotyny

 • Działania niepożądane

 • Tolerancja –przerwa 10-12h

 • Postacie

  • Nitrocard – maść

  • Nitroderm – plastry

  • Nitromint –aerozol

  • Sustonit –tabletki o przedłuzonym uwalnianiu


Interakcje

Interakcje

 • Z inhibitorami fosfodiesterazy 5 (PDE5) –stosowane w terapii dysfunkcji erekcji

  • Syldenafil

  • Tadalafil

  • Wardenafil

Nie należy stosować azotanów w ciągu 24h po przyjęciu sildenafilu lub wardenafilu a po tadalafilu 48h

W przypadku wystąpienia hipotensji można podać płyny i agonistę receptora alfa-adrenergicznegco


Dzia ania niepo dane

Działania niepożądane

Bradykardia

Ujemne działanie inotropowe

Spadek pojemności minutowej serca

Obniżenie przewodnictwa w AV

Zwężenie oskrzeli

Męczliwość

Zaburzenia snu, funkcji seksualnych u mężczyzn

Długo utrzymująca się hipoglikemia


Dzia ania metaboliczne

Działania metaboliczne

Blokują glikogenolizę

Hamują regulacyjne działanie katecholamin podczas hipoglikemii

Opóźniają ustępowanie hipoglikemii

Obniżają stężenie cholesterolu HDL, zwiększają stężenie cholesterolu LDL i triglicerydów


Zastosowanie terapeutyczne1

Zastosowanie terapeutyczne

Angina pectoris

Nadciśnienie

Arytmie

CHF

Phaeochromocytoma

Jaskra

Nadczynność tarczycy

Profilaktyka migreny


Zastosowanie terapeutyczne2

Zastosowanie terapeutyczne

Ostre objawy paniki, lęki sceniczne

Zespół z odstawienia substancji


Beta blokery korzy ci odleg e leczenia

BETA-BLOKERY – KORZYŚCI ODLEGŁE LECZENIA

Zmniejszenie umieralności

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru mózgu

Zmniejszenie ryzyka rozwoju niewydolności serca


Szczeg lne wskazania do lba u pacjent w z nadci nieniem t tniczym

SZCZEGÓLNE WSKAZANIA DO LBA U PACJENTÓW Z NADCIŚNIENIEM TĘTNICZYM

Przebyty zawał mięśnia serca (BB bez ISA)

Wysokie ryzyko choroby wieńcowej

Nadciśnienie z wysokim poziomem reniny

Zaburzenia rytmu serca

Przerost mięśnia lewej komory

Niewydolność mięśnia serca

Jaskra


Leki blokuj ce kana y wapniowe

Leki blokujące kanały wapniowe

 • Antagoniści kanałów wapniowych

  • Werapamil

  • Diltiazem

  • Amlodypina, nikardypina


Terapeutyczne zastosowanie

Terapeutyczne zastosowanie

 • Dusznica Prinzmetala

 • Dusznica wysiłkowa

 • Dusznica niestabilna


Inhibitory konwertazy angiotensynowej

Inhibitory konwertazyangiotensynowej

 • ACEI

  • Kaptopril

  • Enalapril

  • Perindopril


Leki blokuj ce kana f

Leki blokujące kanał f

IWABRADYNA

Alinidyna

Zatebradyna

Cilobradyna


Iwabradyna dzia ania niepo dane

Iwabradyna - działania niepożądane

Bradykardia, w tym ciężka bradykardia poniżej 40/min u około 0,5% leczonych

Blok zatokowo-przedsionkowy i dodatkowe pobudzenia komorowe

Blok zatokowo-przedsionkowy i dodatkowe pobudzenia komorowe

Zaburzenia wzrokowe –opisywane jako przemijajace wrażenia widzenia silnego światła w ograniczonej części pola widzenia

Nudności, zaparcia, bóle głowy oraz kurcze mięśni


Iwabradyna

Iwabradyna

Ze względu na różnice w mechanizmie działania w porównaniu z β-blokerami czy antagonistami wapnia, może być stosowana u chorych z:

blokiem przedsionkowo-komorowym

Chorobą naczyń obwodowych

Choroba obturacyjną płuc


Leki antyagregacyjne

Leki antyagregacyjne

 • ASA

 • Klopidogrel

 • Tiklopidyna


Leki hipolipemiczne

Leki hipolipemiczne

 • Statyny

  • Simwastatyna

  • Atorwastatyna

  • Fluwastatyna

  • Prawastatyna

 • Fibraty

  • Fenofibrat

  • Gemfibrozil


Leki stosowane w zawale mi nia sercowego

Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego

 • MONA

  • Morfina

  • TLEN

  • Nitrogliceryna

  • ASA


Leki stosowane w zawale mi nia sercowego1

Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego

 • Nitrogliceryna

 • ASA 150-325 mg rozgryźć, ale nie tabletki powlekane

 • Leczenie fibrynolityczne w okreslonych przypadkach


Leki stosowane w zawale mi nia sercowego2

Leki stosowane w zawale mięśnia sercowego

 • W szpitalu

  • Tlen

  • Azotany do chwili ustąpienia objawów, albo pojawienia się hipotensji

  • Morfina 4-8 mg i.v.

  • Leki przeciwpłytkowe:

   • Klopidogrel

   • Bloker receptora GPIIb/IIIa –abciksymab u chorych poddawanych PCI


Farmakoterapia dyslipidemii

Farmakoterapia dyslipidemii

 • Statyny

 • Inhibitory wchłaniania cholesterolu: ezetymib

 • Żywice jonowymienne

 • Fibraty

 • Inne: kwas nikotynowy


Statyny

Statyny

 • Inhibitory reduktazy 3 hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A –kluczowy enzym w produkcji cholesterolu endogennego

  • Następstwa zahamowania HMG-CoA:

   • Zwiększenie ekspresji receptora LDL

   • Nasilenie usuwania LDL z krwi

   • Spadek cholesterolu w osoczu

   • Nasilenie metabolizmu VLDL


Statyny1

Statyny

 • Działanie plejotropowe, prawdopodobnie wynika z obniżenia LDL, ale także izoprenylacji białek, a są to:

  • Poprawa czynności śródbłonka

  • Stabilizacja blaszki miażdżycowej

  • Ograniczenie odczynu zapalnego w ścianie naczyń

  • Efekty przeciwzakrzepowe i profibrynolityczne

  • Zmniejszenie stresu oksydacyjnego


Statyny2

Statyny

Simwastatyna i lowastatyna są prolekami

 • Atorwastatyna

 • Fluwastatyna

 • Lowastatyna

 • Prawastatyna

 • Simwastatyna

 • Rozuwastatyna

Prawastatyna, fluwastatyna i rozuwastatyna są w mniejszym stopniu metabolizowane przez CYP3A4

Zaleca się dawkowanie wieczorem

Atorwastatyna, simwastatyna i lowastatyna są głównie metabolizowane przez CYP3A4

Statyny przeciwwskazane w ciąży


Statyny dzia ania niepo dane

Statyny – działania niepożądane

 • Zwiększenie aktywności ALT i/lub AST w surowicy

  • Dlatego przeciwwskazaniem jest czynna choroba wątroby

  • Dlatego należy rutynowo oznaczać aktywność ALT, np. 8 tygodni po rozpoczęciu terapii i po każdym zwiększeniu dawki

  • Wzrost ALT ≥3-krotnie należy przerwać leczenie i ewentualnie ostrożnie wrócić po 4-6 tygodniach


Statyny dzia ania niepo dane1

Statyny – działania niepożądane

Miopatia wzrasta wraz ze stężeniem leku w surowicy

 • Miopatia –objawia się bolesnością, tkliwością i osłabieniem mięśni, a także wzrostem kinazy kreatynowej (CK)

 • Rzadziej ciężkie zapalenie mięśni, które nakazuje odstawienie statyn, gdyż można doprowadzić do

 • Rabdomiolizy, mioglobinurii i ostrej martwicy nerek

 • Brązowe zabarwienie moczu może świadczyć o miopatii


Czynniki zwi kszaj ce ryzyko wyst pienia miopatii

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii

 • Zaawansowany wiek

 • Drobna budowa ciała

 • Upośledzona czynność nerek

 • Choroby zapalne mięśni

 • Niedoczynność tarczycy

 • Okres okołooperacyjny


Czynniki zwi kszaj ce ryzyko wyst pienia miopatii1

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii

 • Leki, które hamują metabolizm statyn

  • Fibraty –szczególnie gemfibrozyl

  • Azolowe leki przeciwgrzybicze: ketokonazol, itrakonazol, flukonazol

  • Antybiotyki makrolidowe: erytromycyny, klarytromycyna

  • Inhibitory proteazy HIV


Czynniki zwi kszaj ce ryzyko wyst pienia miopatii2

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia miopatii

 • Leki, które są metabolizowane przez cytochrom P450 CYP3A4

  • Cyklosporyna i takrolimus

  • Werapamil

  • Sok grejpfrutowy

  • Benzodiazepiny

  • Leki przeciwdepresyjne: nefazodon, wenlafaksyna, fluoksetyna

  • Warfaryna, acenokumarol - VKA


Substancje wi ce kwasy ciowe

Substancje wiążące kwasy żółciowe


Ywice jonowymienne

Żywice jonowymienne

 • Kolestypol

 • Cholestyramina

 • Kolesewelam

 • Wiążą w jelicie kwasy żółciowe i:

  • Zmniejszają transport zwrotny do wątroby co zmusza do syntezy kwasów żółciowych, czyli wykorzystania cholesterolu

  • Zwiększenie ekspresji receptorów LDL

  • Jednak przy dłuższym stosowaniu może być nasilenie syntezy cholesterolu


Ywice jonowymienne1

Żywice jonowymienne

 • Zastosowanie:

  • U osób z przeciwwskazaniem do statyn np. kobiety w ciąży

  • Źle tolerowane

  • Niewystarczająco skuteczne statyny wówczas dodaje się żywice, co działa addytywnie

Stosowane w proszku do zmieszania z płynem. Stosowanie 2 x dziennie, najlepiej przed śniadaniem i kolacją


Ywice jonowymienne2

Żywice jonowymienne

 • Działania niepożądane

  • Ze strony p.p.: bóle brzucha, zaparcia, wzdęcia

  • Upośledzenie wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach oraz innych leków np. beta-blokerów, diuretyków digoksyny, VKA

Przeciwwskazane u osób z hipertriglicerydemią,

gdyż zwiększają stężenie TG


Ezetymib

Ezetymib


Ezetymib1

Ezetymib

 • Zmniejsza stężenie cholesterolu w surowicy poprzez:

  • Hamowanie wchłaniania cholesterolu egzogennego i zawartego w żółci

  • Może być stosowany w monoterapii u osób nietolerujących statyn lub w połączeniu ze statynami

  • Wywoływał miopatię

  • Przeciwwskazany u kobiet w ciąży


Pochodne kwasu fibrowego

Pochodne kwasu fibrowego


Pochodne kwasu fibrowego1

Pochodne kwasu fibrowego

 • Bezafibrat

 • Ciprofibrat

 • Fenofibrat

 • Gemfibrozyl


Pochodne kwasu fibrowego2

Pochodne kwasu fibrowego

 • Aktywują w jądrze komórkowym receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów tzw PPARα, które biorą udział w syntezie enzymów i białek kluczowych dla metabolizmu lipoprotein i:

  • Hamują syntezę cząsteczek VLDL w wątrobie poprzez ↑aktywności enzymów β-oksydacji kwasów tłuszczowych i zwiększają katabolizm VLDL poprzez ↑aktywności LPL, co prowadzi do zmniejszenia TG w osoczu

  • Zwiększenie głównych apolipoprotein w HDL, co prowadzi do ich wzrostu w osoczu


Pochodne kwasu fibrowego3

Pochodne kwasu fibrowego

 • Zastosowanie hipertriglicerydemia

 • Zespół chylomikronemii wynikającej z niedoboru lipazy lipoproteinowej – wówczas stosuje się fibraty w połączeniu z dietą ubogotłuszczową


Pochodne kwasu fibrowego4

Pochodne kwasu fibrowego

 • Działania niepożądane

  • Dolegliwości ze strony p.p.: dyspepsja, ból brzucha, wzdęcia

  • Wzrost aktywności ALT lub AST w surowicy –kontrola tych enzymów

  • Kamica żółciowa

  • Miopatia (bardzo rzadko, szczególnie w terapii łączonej ze statynami)

  • ↑ stężenia kreatyniny

  • ↑ stężenia homocysteiny


Pochodne kwasu fibrowego5

Pochodne kwasu fibrowego

 • Interakcje

  • Wypierają z połączeń z białkami antykoagulanty

  • Nasilenie możliwości wystąpienia miopatii, gdy są łączone ze statynami

   • Dlatego zmniejszenie dawki statyn


Kwas nikotynowy

Kwas nikotynowy


Kwas nikotynowy1

Kwas nikotynowy

 • Hamuje lipolizę triglicerydów w tkance tłuszczowej i w ten sposób zmniejsza transport kwasów tłuszczowych do wątroby, gdzie są syntetyzowane triglicerydy


Kwas nikotynowy2

Kwas nikotynowy

 • Działania niepożądane

  • Uderzenia gorąca

  • Osutka

  • Zwiększenie stężenia glukozy i kwasu moczowego

  • Dolegliwości żołądkowo-jelitowe i zaostrzenie choroby wrzodowej


Recepty

Recepty

 • Jaki lek/leki zapiszesz pacjentowi z bradykardią zatokową i dusznicą bolesną. Jakie leki i dlaczego będą przeciwwskazane?

 • U pacjenta z dusznicą bolesną występują bloki przedsionkowo-komorowe. Jakie leki będą mogły być zastosowane w dusznicy bolesnej, a jakie (i dlaczego) nie?


 • Login