Praca magisterska
Download
1 / 22

Praca magisterska - PowerPoint PPT Presentation


 • 329 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Praca magisterska. Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych. Autor: Przemysław Mikurda. Cel i zakres pracy:. Teoretyczne podstawy odpylania gazów Budowa elektrofiltru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Praca magisterska

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Praca magisterska

Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych

Autor: Przemysław Mikurda


Cel i zakres pracy:

Teoretyczne podstawy odpylania gazów

Budowa elektrofiltru

Zasada działania elektrofiltru

Warunki pracy elektrofiltru

Czynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru

Opracowanie wyników badań laboratoryjnych


Rodzaje zanieczyszczeń wchodzące w skład powietrza:

Pyły

Tlenki siarki

Tlenki azotu

Metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, itp.)

Tlenek i dwutlenek węgla

Substancje niszczące powłokę ozonową


Zmiany wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003


Podział urządzeń odpylających:

 • odpylacze suche

 • odpylacze mokre

  Podział urządzeń odpylających ze względu na zachodzące zjawiska:

 • grawitacyjne (komory osadcze)

 • bezwładnościowe

 • odśrodkowe (cyklony)

 • elektrostatyczne (elektrofiltry)

 • filtracyjne (tkaninowe)


Definicja elektrofiltru

Są jednymi z najstarszych urządzeń odpylających, których zasady działania opracował w 1910 roku Cottrell. Działanie ich polega na:

 • ładowaniu elektrostatycznym cząstek,

 • wydzielaniu naładowanych cząstek z pola elektrycznego,

 • usuwaniu cząstek pyłu z powierzchni wydzielania.

  Urządzenia te wykorzystują działanie sił pola elektrycznego. Proces odpylania odbywa się w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu.


Budowa elektrofiltru


Główne elementy wchodzące w skład elektrofiltru

Komora elektrofiltru

Leje zsypowe

Elementy kierująco-dławiące

Komunikacja i dojścia

Izolacja termiczna

Układ elektrod ulotowych i zbiorczych

Strzepywacze

Napędy strzepywaczy

Konstrukcja wsporcza i zespoły prostownicze

Układ zasilania elektrofiltru


Zasada działania elektrofiltru

Zapylony gaz przepływa z małą prędkością między elektrodami zbiorczymi. Po przyłączeniu do elektrod napięcia wydzielają one duże ilości elektronów. Elektrony przyciągane są przez dodatnie elektrody zbiorcze i poruszają się w ich kierunku. W czasie swojego ruchu elektrony uderzają w neutralne cząstki gazu, wytrącając z nich dalsze elektrony, które z kolei powodują wytrącanie elektronów z innych cząstek gazu. Daje to w rezultacie duże ilości wolnych elektronów oraz dodatnio naładowane cząstki gazu. Powstałe elektrony osadzają się na neutralnych cząstkach gazu, ładując je ujemnie. Wytworzone w ten sposób ujemne jony gazowe osadzają się z kolei na zawartych w gazie ziarnach pyłu i przekazują im swój ładunek. Naładowane ujemnie ziarna pyłu poruszają się na skutek działania sił pola elektrostatycznego w kierunku dodatniej elektrody zbiorczej i osadzają się na niej. Ziarna pyłu osadzone na elektrodzie zbiorczej na skutek mechanicznego wstrząsania elektrodą opadają do zbiornika pyłu.


Schemat ładowania i wydzielania cząstek aerozolowych w polu elektrycznym elektrofiltru


Rozkład cząstek na powierzchni elektrody zbiorczej


Podłączenie elektrod ulotowych do źródła prądu stałego


Warunki pracy elektrofiltru

 • Utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w

  dobrym stanie technicznym

 • Utrzymywanie odpowiedniego czasu między cyklami

 • Regularne odprowadzanie pyłu z lejów zsypowych

 • Utrzymanie szczelności komory odpylania

 • Utrzymywanie termoizolacji w dobrym stanie

 • Nie przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy

 • Wykonywanie zgodnie z zaleceniami DTR obsług

  technicznych


Skuteczność odpylania

Dla określenia jakości procesu odpylania używa się w technice pojęcia stopień odpylania, skuteczność odpylania, lub krótko, aczkolwiek niezupełnie ściśle, sprawność odpylania.

Skutecznością odpylacza nazywa się ciężarowy stosunek pyłu strącanego z gazu w odpylaczu, do ciężaru pyłu wprowadzonego wraz z gazem do odpylacza.


gdzie:

g1 , g2 - koncentracja pyłu w gazie przed i za odpylaczem, g m-3;

Vl ,V2 - ilość gazu wchodząca i wychodząca z odpylacza, m3 s-1.

Jeżeli ilości gazu przed i za odpylaczem są te same (V1 = V2), wzór przyjmuje uproszczoną postać


Zależność sprawności od długości pola w elektrofiltrze

przy czym jest stałą dla danej serii pomiarów


Wykreślnie przedstawienie zależność sprawności od długości pola w elektrofiltrze


Czynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru

 • Obciążenie gazowe

 • Wielkość cząsteczek i koncentracja pyłu

 • Oporność właściwa pyłu

 • Wymiary pola elektrycznego i rodzaj elektrod

 • Wielkości elektryczne

 • Równomierność rozkładu prędkości gazu w komorze

  elektrofiltru


Wpływ oczyszczania na pracę elektrofiltru

Dla poznania wpływu systemu strzepywania na skuteczność elektrofiltruA. Little przeprowadził odpowiednie badania na instalacji doświadczalnej. Elektrofiltr doświadczalny posiadający cztery stopnie odpylania pracował na spalinach kotłowych pochodzących z dużego kotła pyłowego o temperaturze 140°C, po wstępnym oczyszczeniu w cyklonach, wynoszącej 1,42 gm-3. Prędkość gazu w elektrofiltrze wynosiła 1,32 m s-1, obciążenie prądowe 0,181 mAm-2. Pomierzono zmianę w czasie skuteczności odpylania:-bez strzepywania elektrod zbiorczych, -przy ciągłym strzepywaniu oraz -przy czyszczeniu programowym z cyklem 5-minutowym


Wpływ systemu strzepywania elektrod zbiorczych elektrofiltru na jego skutecznośćodpylania:

1 — bez strzepywania;

2 — strzepywanie ciągłe;

3 — strzepywanie okresowe.


Podsumowanie

Elektrostatyczne oczyszczanie gazów jest w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającą się technologią, a w połączeniu z technologiami usuwania zanieczyszczeń gazowych tworzone są podstawy do dalszego rozwoju elektrofiltrów. Szczególnie, że obecnie zainteresowanie użytkowników elektrofiltrów skupia się na następujących zagadnieniach:

 • ekonomicznych aspektach różnych opcji podwyższania

  skuteczności odpylania,

 • wpływie instalacji odsiarczania i odazotowania (w tym części

  palnych) na pracę elektrofiltrów,

 • usuwaniu cząstek poniżej 10 µm oraz poniżej 2,5 µm w

  elektrofiltrze,

 • usuwaniu związków toksycznych (np. rtęci),

 • możliwości stosowania mokrych elektrofiltrów,

 • stosowania nowych systemów zasilania energią elektryczną


Dziękuję za uwagę


ad
 • Login